Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
XX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Skenderija, Sasha
Účast na 20. výročním jednání Národnej komisie pre služby jejíž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK. Přínos akce spočíval také v možnosti vyměnit si zkušenosti a prodiskutovat aktuálně řešené problémy s kolegy ze Slovenské republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
K vývoji knihoven a knihovnictví
DOUDOVÁ, Andrea
Bakalářská práce je zaměřena na průběh vývoje knihoven a knihovnictví. Konkrétně na historický vývoj v oblasti českých zemí. V první části je popsán stručný vývoj knihoven a knihovnictví v jednotlivých historických obdobích. Druhá část zmiňuje významné osobnosti z oboru knihovnictví a vývoj knihovnictví jako profese. Třetí část je zaměřena na specifické druhy knihoven a knihovny historicky významné. Na základě vybraných pramenů jsou v práci zmíněné knihovny zámecké, měšťanské, nebo církevní a jejich zvláštnosti.
Specializované knihovny v 21. století - entitně-relační model a model systému služeb knihovny
Římanová, Radka ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent) ; Planková, Jindra (oponent)
Disertační práce je věnována analýze prostředí a perspektiv rozvoje služeb specializovaných knihoven. Poznatků bylo dosaženo metodou přímého pozorování, konceptuálního modelování a obsahovou analýzou odborných textů. Universum specializované knihovny lze vyjádřit entitně-relačním modelem. Dokumentové služby, které vychází z teoretického rámce informačního managementu, se ukazují být nejvýznamnější službou specializovaných knihoven. Management specializovaných knihoven je založen na znalosti informačních potřeb odborné komunity a metodice řízení procesů služeb. Služby knihovny jsou vzájemně provázány a systém lze vyjádřit formou myšlenkové mapy. Procesy a služby specializovaných knihoven poskytují data pro informačně vědní výzkum.
Srovnávací analýza českých a slovenských knihovnických periodik
Salátová, Renáta ; Papík, Richard (oponent) ; Bratková, Eva (oponent)
Tématem rigorózní práce jsou česká a slovenská periodika z oboru knihovnictví a informační vědy. Jejich stručná historie, vymezení terminologie oborových periodik a publikační práce. Následuje popis redakční rady a jejich funkcí, recenzního řízení i redakční práce, aplikované na konkrétní příklady tištěného a elektronického časopisu. Vymezení formálních náležitostí odborného příspěvku, citační a informační etika. Následuje charakteristika jednotlivých oborových časopisů. Ve výzkumné části je provedena tematická analýza oborových periodik, včetně dvou realizovaných dotazníků na redakční práci a činnost periodika samotného. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Srovnávací analýza českých a slovenských knihovnických periodik
Salátová, Renáta ; Papík, Richard (oponent) ; Bratková, Eva (oponent)
Tématem rigorózní práce jsou česká a slovenská periodika z oboru knihovnictví a informační vědy, jejich stručná historie, vymezení terminologie oborových periodik a publikační práce. Následuje popis redakční rady a jejich funkcí, recenzního řízení i redakční práce, aplikované na konkrétní příklady tištěného a elektronického časopisu. Vymezení formálních náležitostí odborného příspěvku, citační a informační etika. Následuje charakteristika jednotlivých oborových časopisů. Ve výzkumné části je provedena tematická analýza oborových periodik, včetně dvou realizovaných dotazníků s tématem redakční práce a přípravy periodika samotného. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Internet, veřejné knihovny a informační politika na Kubě
Beranová, Jaroslava ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Očko, Petr (oponent)
Cílem předložené diplomové práce je představit vývoj a současný stav informační politiky a veřejných knihoven na Kubě. V první části práce je nastíněn historický a politický vývoj na Kubě od revoluce v roce 1959 do současnosti a zmapován rozvoj vybraných oblastí informační politiky na ostrově. Ve druhé části je analyzován rozvoj a šíření informačních a komunikačních technologií na Kubě, včetně rozšíření internetu a jeho cenzury. Poslední část se zabývá vývojem veřejných knihoven a částečně i knihovnictví.
Prezentace a obraz knihoven v médiích, mediální obraz knihovníka/knihovnice
Nováková, Gabriela ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem předkládané diplomové práce je popsat současný stav propagace v knihovnách a analyzovat jejich mediální obraz a obraz knihovníků v letech 2007-2011. První část zachycuje teoretické poznatky o marketingových a propagačních nástrojích používaných v knihovnách, se zvláštním zaměřením na mediální nástroje. Druhá část pak navazuje praktickou částí, která sleduje aplikaci popsaných nástrojů a výsledky jejich působení vzhledem k veřejnosti. Teoretické poznatky podložené zvláště myšlenkami Philipa Kotlera byly doplněny praktickými poznatky získanými z mediální analýzy z let 2007-2011, jejíž data byla získána z databáze Anopress. Zmapování současné marketingové situace v oblasti médií pro knihovny představuje možnost, jak inovovat svoje marketingové postupy a přilákat do knihovny více spokojených uživatelů.
20 let českého knihovnictví na stránkách Čtenáře (1989-2009)
Šebková, Kateřina ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Předmětem práce je obsahová analýza témat z českého knihovnictví v letech 1989 - 2009 na základě článků uveřejněných v časopise Čtenář. V úvodu je stručně představen časopis Čtenář a v další kapitole následuje přehled historie českého knihovnictví v daném období. Třetí kapitola pojednává o časopisu Čtenář z formální stránky a věnuje se zejména vývoji jeho grafické podoby a složení redakce. Hlavní částí práce je obsahová analýza ve čtvrté kapitole. Podává přehled o tématech, která byla řešena na stránkách časopisu Čtenář. Rozebrána je zejména transformace knihoven, nový knihovní zákon, vliv informačních a komunikačních technologií na činnost a služby knihoven, také management a marketing v knihovnách. Pátá kapitola obsahuje statistická data, která se váží k obsahu článků. Ve výsledku je zhodnoceno jedno období českého knihovnictví, a jakým způsobem ho časopis Čtenář na svých stránkách odrážel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.