Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pokušení neliberální demokracie v postkomunistické Evropě
Ščeblykin, Kirill ; Pithart, Petr (vedoucí práce) ; Ondřejková, Jana (oponent)
Pokušení neliberální demokracie v postkomunistické Evropě Abstrakt Tato práce se věnuje konceptu neliberální demokracie. V obecné části poskytuje nástin debaty, ze které se tento koncept zrodil. Popisuje rozdíl mezi koncepty liberalismu a demokracie a zároveň vysvětluje, jak jsou spolu spojeny. Popisuje také pojem defektních demokracií politologa Wolfganga Merkela. V rámci této části také stručně nastiňuji ústavněprávní debatu o konceptu neliberální demokracie. Ve zvláštní části se pak aplikuje Merkelův teoretický rámec na případ Polska a Maďarska. Smyslem je ověřit, zda se v daném časovém období jednalo o liberální demokracie. Zkoumaným časovým obdobím je moment, kdy v Polsku strana Právo a spravedlnost a v Maďarsku strana Fidesz získaly dostatečné většiny na to, aby mohli provádět rozsáhlé institucionální změny ve svých zemích. Zkoumaná období končí chvílí, kdy vůči těmto zemím byl aktivován článek 7. odst. 1 Smlouvy o Evropské unii. Práce ve zvláštní části sleduje strukturu Merkelových kritérií. Rozebírá, nakolik byl v obou zemích zachováno volební právo a svobodný přístup k moc, zda jsou to volení zástupci, kdo v zemi přijímá politická rozhodnutí, zda existuje vzájemná kontrola mezi institucemi a jakým způsobem může státní moc zasahovat do autonomní sféru občanů. Docházím k závěru, že ani Polsko ani...
Vznik a vývoj TOP 09 od r.2009 do současnosti.
Drahorádová, Ivana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Tato práce si klade za cíl vymezit okolnosti vzniku politické strany TOP 09, její následný vývoj, výsledky ve volbách v letech 2010 - 2018 a její aktuální postavení na současné politické scéně. V úvodu vymezím teoretická východiska a souvislosti, budu definovat politickou stranu, její místo ve stranickém systému a zmíním typologii politických stran. Následně se budu zabývat stranickým systémem s důrazem na stranický systém v České republice. V hlavní části diplomové práce popíši okolnosti vzniku strany TOP 09, vymezím programatiku strany a budu analyzovat příčiny úspěchů a neúspěchů strany v jednotlivých volbách, které se v České republice uskutečnily od roku vzniku strany, tedy od roku 2009 do současnosti, tedy do roku 2018. V práci vycházím z analytické, deskriptivní a komparativní metody.
Nejčastější ekonomické mýty prismatem liberálních ekonomických škol
Gřešák, Štěpán ; Bažantová, Ilona (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
Nejčastější ekonomické mýty prismatem liberálních ekonomických škol Abstrakt Diplomová práce se zabývá ekonomickými mýty tak, jak jsou přítomny ve veřejném prostoru. Práce se snaží analyzovat příčiny jejich vzniku a důvody, proč jsou stále ve společnosti akceptovány. Dva zásadní mýty, mýtus spravedlivé ceny a mýtus nemorálnosti zisků jsou v práci rozebrány a podrobeny analýze odborné ekonomické veřejnosti, zejm. zastánců ekonomického liberalismu. Tento široký názorový proud v práci zastupují především tzv. chicagská škola, reprezentovaná zejm. Thomasem Sowellem, a tzv. neorakouská škola, zastoupena Ludwigem von Misesem. V druhé části práce je vykresleno působení mýtu spravedlivé ceny napříč lidskou historií od Babylonu až po dnešní Venezuelu. Vzhledem k tomu, že tento mýtus trvalo objasnit více než 2000 let, je v práci zahrnuta i stručná historie ekonomického myšlení filosofů a ekonomů, jež se tímto problémem zabývali, od Aristotela, přes Tomáše Akvinského až po Alfreda Marshalla. Velká část tohoto ekonomického myšlení je věnována tzv. marginalistické revoluci a jejím důsledkům. Konec druhé části je věnován literatuře zastánců liberálního ekonomického proudu, jež vznikla přímo za účelem vyvrácení tohoto a podobných mýtů. Objasněna je funkce ceny, hodnoty a přidružených ekonomických jevů, jež s těmito prvky...
Boj o svobodu tisku: Bádensko a německý liberalismus ve 30. letech 19. století
Návojová, Kateřina ; Kučera, Rudolf (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá politickou a specifickou mediální situací v roce 1832 v Bádenském velkovévodství s důrazem na šíření liberálních idejí a jejich snahou ovlivnit veřejnost prostřednictvím jednoho typického německého listu této doby. Během šesti měsíců se v Bádenském velkovévodství nacházela mimořádná situace, kdy byla omezena cenzura, a pro novináře se tak náhle objevily nečekané možnosti. Jako reakce na potlačení cenzury vznikl i opoziční deník Der Freisinnige. Ačkoliv jeho existence byla krátkodobá, jsou v něm patrné a dobře pozorovatelné projevy liberálních hodnot a reflexe tehdejších názorů. Tento deník byl ve své době důležitější a mocnější než jakýkoli jiný, protože spolupracoval s jedním z hlavních iniciátorů liberalismu, Karlem von Rotteckem. Tento přední liberální iniciátor byl také aktivní v politice. Právě spojení těchto dvou rolí bylo velice mocné. Svoboda slova chápána jako jeden z hlavních liberálních požadavků umožňovala praktické prosazování liberálních myšlenek skrze média, a tedy jejich propagaci mezi občany. Tato případová studie věnuje pozornost tomuto speciálnímu dění v rámci liberálního smýšlení a svobody tisku. Politický a společenský kontext je vztažen na dění v období mezi lety 1815 až 1832 v Bádenském velkovévodství i bývalém Německém spolku. Současně se práce...
Genealogie liberalismu v Americe.
Váňa, Filip ; Klvaňa, Tomáš (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
V této práci zkoumám stanovisko, že různá, minulá i současná pojetí liberalismu v Americe sdílejí závazek k identickým fundamentálním hodnotám a užívají liberalismu příznačných metod politické filosofie, které lze vysledovat k racionalistickému myšlení doby osvícenství. Vzhledem ke stále se měnícím konstitutivním podmínkám a k různým chápáním pojmu však může být význam liberalismu často nejasný a jeho užití matoucí. Považuji proto za nezbytné přistoupit k této práci jako ke zkoumání komplexního (a extrémně vlivného) fenoménu v čase. Tvrdím, že po většinu historie americké republiky to byla právě tato pokroková, revoluční, racionalistická tradice liberalismu, jež postupně ovládla nejen americkou politiku, nýbrž také společenské, a dokonce i soukromé životy Američanů. Na základě zkoumání různých "genealogických linií" liberalismu argumentuji, že i když si přední konflikt mezi americkými "konzervativci" a "liberály" často představujeme jako soupeření dvou kategoricky protichůdných světonázorů, ve skutečnosti pod jejich politickými agendami nalezneme sdílenou sadu cílů. A ačkoli se jich obě strany snaží dosáhnout vlastními, často vzájemně exkluzivními, neslučitelnými prostředky, doposud se zároveň vždy držely tohoto společného liberálního ideálu vybudovat "racionální" společnost dokonale svobodných a...
Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace
Řezníková, Lenka
Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho transformace v sekulární nástroj liberální ideologie. Monetizace času, kterou vyjádřil Benjamin Franklin známou formulí „čas jsou peníze“ (příslušný text vyšel v českém překladu 1838), umožňovala představit čas jako faktor sociálního vzestupu. Na rozdíl od stavovských privilegií, jež zaručovala sociální status na a priori daných selektivních principech, čas byl dán každému a jeho vhodné využití mohlo i jedinci z nižších sociálních vrstev zajistit společenský vzestup. Čas se tak stává klíčovou komponentou nového liberálního biografického projektu společenského vzestupu nejen ve smyslu biologickém, ale též ve smyslu strukturace sociálního jednání. Objevuje se množství návodů (i beletristických), jak čas řádně využít a proměnit jej v hmotný zisk. Spolu se zvýznamňováním času roste i funkce lhůt a termínů a sílí nutnost synchronizace a správného načasování, neboť každý aktér nyní disponuje vlastním časem, který není vždy kompatibilní s časy jiných aktérů. Studie se pokouší ukázat, jak je nový sekularizovaný čas v rodící se výkonové společnosti reprezentován a jaké konsekvence měla monetizace času mimo tento optimistický liberální diskurs u modernistické generace přelomu 19. a 20. století.
Effects of the Brexit referendum on the Common Security and Defence policy
Schlecht, Niclas ; Kazharski, Aliaksei (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent) ; Střítecký, Vít (oponent)
in Czech Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) ztělesňuje touhu EU být klíčovým hráčem v globální bezpečnosti. S Brexitem ztrácí SBOP svou největší vojenskou sílu a jednoho z hlavních poplatníků za bezpečnost. Tato práce zkoumá, jakým způsobem se EU zabývala referendem o Brexitu a jak se vyvíjela SBOP. Poskytuje hodnocení o politikách souvisejících se SBOP a posuzuje, do jaké míry lze vysledovat jejich nový vývoj po referendu o Brexitu a jak je ovlivňují domácí voliči členských států EU. Práce ukazuje, že odchod Velké Británie otevřel SBOP nové možnosti rozvoje, které nebyly plně využívány kvůli různým domácím omezením v členských státech EU.
Logos liberální demokracie?
Brabec, Martin
Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme mezi principem demokratickým, který klade důraz na kolektivní rozhodování a principem liberálním, který staví na individuálních právech a osobním rozhodování. Právě neporozumění tomuto rozdílu vede ke směšování demokracie s liberální demokracií.
Analýza vztahů mezi Táiwanem a Čínskou lidovou republikou od druhé poloviny 80. let 20. století do současnosti
Raida, Daniel ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Cílem této práce je vysvětlit vývoj taiwanské zahraniční politiky vůči Čínské lidové republice od demokratizace ostrova na konci 80. let minulého století do současnosti pomocí tří velkých teoretických tradic mezinárodních vztahů. Za tímto účelem boudou na základě analýzy těchto tradic (realistické, liberální a konstruktivistické) formulovány hypotézy a ty budou následně aplikovány na předmět tohoto výzkumu. Za závislou proměnnou byla určena míra konfliktnosti zahraniční politiky v daném období. Z metodologického hlediska se tedy jedná o případovou studii. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první analyzuje zmíněné teoretické tradice. Druhá stručně popisuje historický kontext nutný k pochopení problematiky taiwanské národní identity. Třetí kapitola analyzuje taiwanskou zahraniční politiku vůči Číně během období odpovídajících vládě tří demokratických prezidentů Taiwanu. Poslední čtvrtá kapitola je pak věnována analýze nezávislých proměnných a vyhodnocení jednotlivých hypotéz. Tento výzkum ukázal, že ani jedna z testovaných teorií není schopna dostatečně vysvětlit vývoj zahraniční politiky Taiwanu ve zkoumaném období. Analýza mimo plán však naznačila možnost korelace mezi ideologií prezidentů a konfliktností zahraniční politiky Taiwanu. Autor proto navrhuje testování ideového liberalismu pro...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.