Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin
Zozul'áková, Michaela ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Nosek, Martin (oponent) ; Krobot, Alois (oponent)
Název: Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin Cíle: Cílem práce bylo stanovit fyziologickou odezvu organismu během lezení v reálných podmínkách a zároveň posoudit vliv lezení na rozvoj síly na příkladu horních končetin u dětí a mládeže. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 112 dětí ve věku 9,8 ± 1,4 let. Z toho u 91 dětí jsme zjišťovali vliv lezení na sílu horních končetin pomocí specifických lezeckých testů (výdrž ve shybu na hrazdě, výdrž ve visu na dřevěné liště a maximální sílu stisku ruky ručním dynamometrem). Všechny tři testy představují izolované měření svalových skupin, které se zapojují při lezeckém pohybu. U 21 dětí jsme zjišťovali akutní odezvu lezení pomocí metody nepřímé kalorimetrie. Energetická náročnost sloužila jako ukazatel lezecké dovednosti a energetický výdej byl použit k vyjádření celkové lezecké práce. Studie trvala 16 týdnů a během této doby děti podstoupily tři měření. Na každé hodině instruktoři zaznamenávali vylezené cesty a jejich obtížnost. Délka studie odpovídala době trvání lezeckého kurzu během školního roku. Pro analýzu výsledků akutní fyziologické odezvy organismu u dětí při lezení jsme použili opakovanou analýzu rozptylu (rANOVA) a pro hodnocení specifických lezeckých testů jsme použili...
Design poloautomatického jistítka a karabiny
Paška, Tomáš ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh poloautomatického jistítka a karabiny. Práce se zabývá analýzou současných produktů, jejich technickým a ergonomickým řešením a následným návrhem nového produktu a jeho testováním. Cílem práce je navržení nového produktu s důrazem na ergonomii, funkčnost a technologii výroby.
Interiér lezeckého centra
Strnadová, Alice
Obsahem této práce je řešení interiéru konkrétního sportovního centra. Teoretická část řeší historické souvislosti, specifika daného prostoru, stav současných konkurenčních zařízení v České republice a jejich problémy. Krátká část rešerší je věnována inspirativním zařízením v zahraničí. Dále pojednává o materiálech a předpisech pro tvorbu veřejných interiérů a nábytku. Praktická část představuje návrh řešení společenské, sportovní části i sociálního zařízení. Zahrnuje dispoziční řešení, výkres elektroinstalace, položkový plán a výkresy jednotlivých atypických součástí.
Možnosti ovlivnění vybraných oblastí psychomotorického vývoje dítěte pomocí Neuro-vývojové terapie
Volemanová, Marja Annemiek ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na psychomotorický vývoj dítěte v kontextu přetrvávajících primárních reflexů. Autorka vychází z poznatků vývojové psychologie a neurofyziologie, že některé vývojově starší fáze musí za optimálních okolností vývoje a zrání dítěte v jistém období vymizet, a být nahrazeny ontogeneticky novějšími formami. Výzkumy potvrzují spojitost přetrvávajících primárních reflexů, psychomotorického vývoje a problémů učení a chování. Cílem diplomové práce je zkoumat, jestli se inhibicí primárních reflexů pomocí Neuro-vývojové terapie prokazatelně zlepší stav dětí s opožděným psychomotorickým vývojem, včetně jejich školního prospěchu. Autorka se v úvodních kapitolách zaměřuje na normální psychomotorický vývoj dítěte, zejména na hrubou motoriku, jemnou motoriku, smyslové dovednosti včetně propriocepce a kinestezie a jejich význam pro schopnost učení ve školním věku. V další části diplomové práce jsou rozebrány jednotlivé primární reflexy, a jejich vliv na psychomotorický vývoj. Zvláštní pozornost autorka věnuje fázi lezení u dětí v kojeneckém věku, kterou považuje za důležitý milník v optimálním psychomotorickém vývoji. Z kazuistik vyplývá, že přeskočení jakékoli vývojové fáze dítěte můžeme považovat za rizikový faktor poruch učení a chování a zároveň nám indikuje, že u dítěte zřejmě...
Plán lezeckého centra ve Velimi
Váňová, Monika ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Brtník, Tomáš (oponent)
Název: Plán lezeckého centra ve Velimi Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu na výstavbu lezeckého centra v obci Velim. Cílem teoretické části bude shrnutí a popis teoretických východisek pro praktickou část. V praktické části práce bude potřeba nejdříve zjistit pomocí nákladů a předpokládaných příjmů, jak výhodná je stěna z hlediska podnikatelského sektoru. Dílčím cílem bude vytvoření jednotlivých analýz, především analýzy konkurence a druhým dílčím cílem je plán stěny v sektoru neziskovém. V rámci tohoto cíle bude vytvoření lezeckého spolku. Metody: V práci byla použita popisná analýza základních pojmů a východisek pro praktickou část práce. V praktické části jsme použili analýzy konkurence, SWOT, PEST. V rámci praktické části bylo nutné najít vhodný prostor, vytvořit podnikatelský plán. Kvůli objektivním informacím jsem také kontaktovala majitele některých stěn, abych se dozvěděla, jestli získali nějakou dotaci, jakou formu podnikání zvolili a jaká je jejich návštěvnost. Výsledky: Výsledky budou sloužit pro možnou realizaci lezeckého centra v budoucnu, ať už bude centrum vybudováno mnou, nebo někým jiným. Podle výpočtů v kapitole 7 a v jejích podkapitolách jsem zjistila, že lezecké centrum bude především díky kroužkům pro děti a mládež a kurzům pro dospělé...
Fyziologická odezva a pohybová aktivita při lezení u dětí mladšího školního věku
Kalábová, Monika ; Panáčková, Michaela (vedoucí práce) ; Strejcová, Barbora (oponent)
Název práce Fyziologická odezva a pohybová aktivita při lezení u dětí mladšího školního věku Cíl práce Determinace specifické spotřeby kyslíku u dětí při lezení na umělé stěně. Metody Náš výzkumný soubor tvořilo 10 chlapců a 9 dívek. Lezecká výkonnost RP se pohybovala od 4 UIAA do 5+ UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme). Maximální specifická spotřeba kyslíku byla měřena lezeckým testem na umělé stěně. Test obsahoval dvě cesty, první vedla v kolmém profilu (90˚) a druhá v převislém profilu (110˚). Respondenti lezli danou cestu vlastním tempem a dvakrát za sebou pro ustálení fyziologické odezvy organismu a také pro lepší simulaci reálné středně dlouhé lezecké cesty (15m). Pro standardizaci podmínek měl každý proband 30 sekund na spuštění a po 30 sekundách začal znovu lézt. Výsledky V lezecké cestě v kolmém profilu dosáhly dívky průměrné VO2peak 37,1 ± 4,8 ml·kg- 1 ·min-1 a v převislém profilu 40,6 ± 11,5 ml·kg-1 ·min-1 . Chlapci dosáhly mírně vyšších hodnot v obou profilech cesty 39,1 ± 4,8 ml·kg-1 ·min-1 v kolmém profilu a 42,1 ± 2,6 ml·kg-1 ·min-1 v převislém profilu. Průměrná peaková srdeční frekvence během lezení v kolmé cestě u dívek dosáhla k 179 ± 10 tepy·min-1 a u chlapců byla tato hodnota 170 ± 14 tepy·min-1 . V převislé variantě u souboru chlapců se hodnota skoro...
Socioekonomické charakteristiky lezců na umělých stěnách v Praze
Šafránek, Vojtěch ; Baláš, Jiří (vedoucí práce) ; Vomáčko, Ladislav (oponent)
Název: Socioekonomické charakteristiky lezců na umělých stěnách v Praze Cíle: Cílem práce je posoudit socioekonomický profil lezců na umělých stěnách v Praze Metody: Pro získání dat k posouzení socioekonomického profilu lezců byla použita metoda osobního dotazování. V období listopad - prosinec bylo vyplněno celkem 180 dotazníků na pěti vybraných stěnách v Praze. Výsledky: Lezci na pěti vybraných stěnách v Praze se skládají z 61 % mužů a 39 % žen. Těch, kteří jsou ve věku 20 - 39 let je 90 %. Pouze 24 % lezců se věnuje lezení výhradně na umělé stěně, zbylých 76 % leze i v přírodě na skalách. Většinový podíl zastávají lezci, kteří mají v Praze trvalé bydliště (57 %). Nejvíce lezců dochází na umělou stěnu v zimním i letním období 1-2 krát týdně a největší podíl je těch, kteří se věnují lezení 1-2 roky (24%) a těch, kteří lezou 4 - 5 let (20 %). V letním období na umělých stěnách 21% lezců vůbec neleze. Celkem 38 % dotazovaných je v ČHS. Lidí s vysokoškolským (54 %) vzděláním je mezi lezci více, než je dle statistik mezi obyvateli Prahy. Závěr: Lezením na umělých stěnách se zabývají především mladí lidé. Je to sport oblíbený mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi. Většina lezců se vydává za lezením i do přírody na skály. Téměř polovina lezců není členem žádného svazu. Průměrná mzda lezců je podobná s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.