Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 163 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mediální obraz hokejového úspěchu na olympijských hrách v Naganu 1998 v českém dobovém tisku
Špaček, Martin ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce Mediální obraz hokejového úspěchu na olympijských hrách v Naganu 1998 v českém dobovém tisku popisuje, jak o největším českém hokejovém úspěchu v dějinách psala tuzemská tištěná média. Pro tuto práci byly porovnávány články z deníku Právo, Mladé fronty Dnes a deníku Sport. Olympiádu chci představit z hlediska dobového tisku, jak o této velmi sledované sportovní akci referovala vybraná jednotlivá média. Na základě analýzy prezentace hokejového turnaje v rámci zimních olympijských her v Naganu má práce za cíl ukázat, jakým způsobem se postupem českého mužstva v turnaji vyvíjel prostor pro články o národním hokejovém týmu a jakým způsobem se o něm psalo. Práce je zaměřena na analýzu počtu publikovaných článků a fotografií ve vymezeném časovém období. To je určeno od začátku roku 1998 do 11. března 1998. V další části práce se ta samá analýza jednotlivých vydaných článků aplikuje v období desetiletého (2008) a dvacetiletého (2018) výročí. Annotation The bachelor thesis The media image of ice hockey success at the XVIII Olympic Winter Games in Nagano, 1998, in the Czech contemporary press describes how domestic press covered the greatest success of Czech ice hockey in history. For the purposes of the thesis, articles from daily press of Právo, Mladá Fronta Dnes and Sport were compared. I...
Jazyková analýza komentáře ledního hokeje v roce 1968 a 2018
Chramosta, Tomáš ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje sportovnímu televiznímu komentáři se zaměřením na lední hokej. V teoretické části zkoumá historii a současnost sportovního komentáře, dále se zabývá jeho vývojem, specifiky a nejvýznamnějšími představiteli. Praktická část obsahuje základní jazykovědné vymezení s důrazem na lexikologii, vrstvy ve slovní zásobě a typické jazykové prostředky pro sportovní komentář. Cílem práce je srovnat dobový komentář ledního hokeje z roku 1968 s jeho současným pojetím prostřednictvím jazykové analýzy a zaměřit se na typické jazykové prostředky pro sportovní televizní přenos.
Jaromír Jágr ve zpravodajství ČTK
Ardon, Filip ; Trunečková, Ludmila (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Jaromír Jágr ve zpravodajství ČTK" se zabývá vývojem sportovního zpravodajství Československé a později České tiskové kanceláře na příkladu zpravodajství o jedné významné sportovní osobnosti. Práce se skládá ze stručného životopisu Jaromíra Jágra, který přibližuje danou osobnost a vysvětluje její zvolení pro tuto práci, a dále ze dvou hlavních částí. V první je popsána úloha a role České tiskové kanceláře a speciální důraz je kladen na její sportovní zpravodajství. Uvedena jsou také metadata, která agentura používá ve své produkci a která jsou důležitá pro druhou část. Ta představuje dominantní část. Zaměřuje se na zprávy z Infobanky ČTK, které se vztahují k Jaromíru Jágrovi a zachycují vývoj sportovního agenturního zpravodajství v období posledních třiceti let (1988-2018). Díky bohatosti Jágrovy kariéry v sobě práce pojímá sportovní zpravodajství ze soutěží domácích, zahraničních i mezinárodních. Převážná pozornost je věnována agenturnímu textovému zpravodajství, zmíněny jsou ve stručnosti ale i další formáty jako fotografie, infografiky, audionahrávky a videonahrávky. Na základě práce s výročními zprávami agentury jsou zmíněné proměny zpravodajství vysvětleny a odůvodněny z pohledu samotné ČTK.
Úspěchy zlínského hokejového klubu ve vybraných médiích
Jurák, Vojtěch ; Trunečka, Ondřej (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá mediální prezentací tří vybraných úspěchů zlínského hokejového klubu od 90. let 20. století do současnosti. Praktickou částí je kvantitativní obsahová analýza, která zkoumá tři různé typy novin a jejich internetové protějšky (Zlínský deník jako regionální titul, online protějšek je na adrese zlinsky.denik.cz, Mladá fronta dnes jako celostátní titul s rozvinutou regionální přílohou, online protějšek je na adrese idnes.cz a Právo jako celostátní titul, online protějšek je na sport.cz) ve třech časových obdobích (finále nejvyšší české hokejové soutěže v letech 1995, 2004 a 2014). Analýzou prošlo celkem 873 textů. K nejvýznamnějším zjištěním patří např. skokový nárůst produkce mezi lety 1995 a 2004. Obecně platí, že mediální pokrytí bylo, podle očekávání, nejpodrobnější ze strany regionálního titulu. Poměrně překvapivým výsledkem byl rozsah produkce Mladé fronty dnes, který předčil očekávání. Hokejové zpravodajství se ani v čase, ani napříč tituly a komunikačními kanály v základu příliš nezměnilo. Zápasové zpravodajství, ohlasy, příběhy a aktuality vždy tvořily největší část mediální produkce. Měnila se však forma zpravodajství. Nejvýraznějšími trendy byly zvyšující se podíl vizuálního obsahu na celkové produkci a také rostoucí význam internetu. Především v roce 2014 bylo jeho...
Češi a Slováci v první sezóně druhého století NHL
Majerová, Kamila ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Název práce: Češi a Slováci v první sezóně druhého století NHL Abstrakt: Tématem diplomové práce budou Češi a Slováci v první sezóně druhého století NHL. Cílem práce bude zanalyzovat průběh sezóny 2017-2018. V práci se zaměřím na české a slovenské hráče a jejich porovnání s hráči z ostatních evropských zemí a z hokejových velmocí USA a Kanady. Porovnání se bude týkat počtu hráčů, kanadského bodování, produktivity hráčů v draftu 2017, průměrného věku, věku hráčů ve srovnání s produktivitou. Dále se budu věnovat týmovým statistikám (zastoupení Čechů, Slováků a Evropanů v jednotlivých týmech). Klíčová slova Lední hokej, NHL, hokejisté, Češi, Slováci, Evropané, góly, body
Práce hokejového reportéra v československém tisku v letech 1967 - 1969
Repáňová, Michala ; Lukšů, David (vedoucí práce) ; Groman, Martin (oponent)
Ve své práci se věnuji okolnostem výkonu povolání hokejového reportéra v letech 1967 - 1969. Ke zpracování tohoto námětu mne přivedl zájem o práci sportovních komentátorů a zároveň výročí 50 let od okupace a od tzv. "hokejových událostí". Ve své práci se snažím oba tyto náměty spojit a zmapovat. Zaměřuji se na to, jak se zmíněné politické skutečnosti odrazily na výkonu povolání hokejového reportéra, a to především ve způsobu referování o zápasech proti sovětskému svazu. Práce je složena ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části se věnuji popisu historických okolností, postupnému vývoji soupeření týmů Československa a Sovětského svazu a profesi novináře v dané době. V praktické části analyzuji hokejové zpravodajství denního tisku, konkrétně titulů Mladá fronta, Československý sport, Rudé právo a časopisu Stadión. Zkoumám, jak vypadalo referování o zápasech světových šampionátů a zjišťuji, zda se v průběhu politických změn nějakým způsobem měnilo. Práce je doplněna výpovědí pamětníků, pánů Přemysla Hrubého, Miloslava Jenšíka a Petra Turka, kteří byli ve sledovaném období aktivními novináři a popsali fungování každodenní praxe ve sportovním oddělení. Vzpomínky na reportéry dodal bývalý hráč národního týmu Československa Jan Gusta Havel, který byl tehdy úspěšným hokejistou a s reportéry...
Analýza mluveného projevu sportovních komentátorů
ČERVENKOVÁ, Martina
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mluveného projevu sportovních komentátorů. Konkrétně komentátorů přímých přenosů hokejových utkání. Teoretická část obsahuje zmínku o médiích, jakožto neodmyslitelné součásti přenosu hokejových zápasů, a o sportovní žurnalistice. Dále charakteristiku národního jazyka a jazykových prostředků. Praktická část práce se věnuje analýze mluveného projevu sportovních komentátorů z hlediska roviny lexikální. Je zaměřena na výskyt vybraných jazykových prostředků a jejich klasifikaci. Zdrojem pro praktickou část budou vybraná utkání z hokejových šampionátů ze čtyř časových období (60. léta, 80. léta, 90. léta a současnost).
Rozdíl v efektivitě bruslení prostřednictvím obratnostních cvičení a průpravy techniky bruslení ve starším školním věku
Tomášek, Adam ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Rozdíl v efektivitě bruslení rozvíjeného prostřednictvím obratnostních cvičení a průpravy techniky bruslení ve starším školním věku Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je srovnat efektivitu tréninku bruslení s využitím obratnostních cvičení a tréninku průpravy techniky bruslení na rychlostně obratnostní testy u hráčů staršího školního věku (U12). Zároveň se snažím porovnat, která z metod rozvoje bruslařských dovedností je efektivnější, zda je to metoda v celku (obratnostní cvičení) nebo metoda po částech (rozvojem dílčích prvků bruslení). Metody: V práci byla využita metoda kvantitativní analýzy výsledků osmi bruslařských testů u hráčů staršího školního věku. Testovaný soubor tvořilo 13 hráčů 6. třídy týmu HC Slavia Praha. Studie zahrnuje celkem tři měření, přičemž první měření je vstupní, druhé po intervenci obratnostním bruslením a třetí po intervenci průpravy techniky bruslení. Získaná data byla zaznamenána do tabulek a následně statisticky zpracována metodou "A scale of magnitudes", která umožňuje vypočítat měřítko velikostí pro rozdíly v měřených datech a pravděpodobnost změny dosažené intervencí. Výsledky: K prokazatelnému pozitivnímu ovlivnění po intervenci obratnostním bruslením došlo u tří testů z osmi. Jedná se o testy zaměřené na bruslařské starty jízdou vpřed bez kotouče (test č....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 163 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.