Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 173 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů
Drda, Jakub ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů Cíle: Hlavním cílem této práce je prokázat využitelnost Crossfitového cvičení v přípravném období u hráčů ledního hokeje. Cílem bylo prokázat větší zlepšení kondiční připravenosti v porovnání se současnými styly tréninku. Hlavní oblastí zlepšení, které jsme sledovali, jsou silové a rychlostní předpoklady. Metody: V této diplomové práci, jsme použili metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy jsme aplikovali v rozboru přípravného období v ledním hokeji a metodu komparace v části porovnávání rozdílných metodách využitých během přípravného období. V přípravném období jsme využívali Crossfit jako metodu tréninku, který jsme aplikovali na juniorské hokejisti hrající druhou nejvyšší soutěž na území České Republiky. Ve sledovaném období přípravy budeme sledovat změnu explozivních silových a rychlostních předpokladů hráčů ledního hokeje. K hodnocení jsme využili testovou baterii určenou pro juniorský lední hokej v České republice. Testování bylo realizováno u juniorů ve věku 17-20 let, kteří hrají 2. nejvyšší soutěž v ČR. Výsledky: Tato práce prokazuje praktické využití Crossfitu v tréninkovém procesu juniorských hokejistů. Současně dokazuje pozitivní nárůst explozivně silových předpokladů u hráčů, kteří využívali Crossfit jako...
In-line bruslení a in-line hokej jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji
Šerf, Jakub ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Kašpar, Ladislav (oponent)
Cílem práce je na základě dotazníkové metody zjistit a porovnat využití in-line bruslení v letní přípravě týmu ledního hokeje na různých úrovních výkonnosti a věku. Název práce: In-line bruslení a in-line hokej jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji. Zpracoval: Jakub Šerf Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Ladislav Pokorný Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Cíl práce: Zmapovat a porovnat využívání in-line bruslení v letní přípravě týmů ledního hokeje na různých věkových a výkonnostních úrovních v České republice. Metoda práce: K tvorbě diplomové práce byla použita metoda dotazníkového šetření a porovnání. Výsledky práce: Zmapovaní využití in-line bruslení v letní přípravě hráčů ledního hokeje. Trenéři nezařazují příliš často in-line bruslení do tréninků letní přípravy. Využívají ho více jako doplňkovou činnost v podobě in-line hokeje než tréninku speciálních dovedností. Klíčová slova: In-line bruslení, in-line hokej, trénink, letní příprava, lední hokej
Mediální obraz hokejového úspěchu na olympijských hrách v Naganu 1998 v českém dobovém tisku
Špaček, Martin ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce Mediální obraz hokejového úspěchu na olympijských hrách v Naganu 1998 v českém dobovém tisku popisuje, jak o největším českém hokejovém úspěchu v dějinách psala tuzemská tištěná média. Pro tuto práci byly porovnávány články z deníku Právo, Mladé fronty Dnes a deníku Sport. Olympiádu chci představit z hlediska dobového tisku, jak o této velmi sledované sportovní akci referovala vybraná jednotlivá média. Na základě analýzy prezentace hokejového turnaje v rámci zimních olympijských her v Naganu má práce za cíl ukázat, jakým způsobem se postupem českého mužstva v turnaji vyvíjel prostor pro články o národním hokejovém týmu a jakým způsobem se o něm psalo. Práce je zaměřena na analýzu počtu publikovaných článků a fotografií ve vymezeném časovém období. To je určeno od začátku roku 1998 do 11. března 1998. V další části práce se ta samá analýza jednotlivých vydaných článků aplikuje v období desetiletého (2008) a dvacetiletého (2018) výročí. Annotation The bachelor thesis The media image of ice hockey success at the XVIII Olympic Winter Games in Nagano, 1998, in the Czech contemporary press describes how domestic press covered the greatest success of Czech ice hockey in history. For the purposes of the thesis, articles from daily press of Právo, Mladá Fronta Dnes and Sport were compared. I...
Úroveň pohybových schopností u hráčů ledního hokeje a florbalu v mladším školním věku
Škrétová, Gabriela ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Hájková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním úrovní pohybových schopností u žáků mladšího školního věku v ledním hokeji a florbalu. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se práce zabývá teorií, která shrnuje všechny informace o ledním hokeji a florbalu u žáků mladšího školního věku. Dále jsou zde teoreticky zpracovány kapitoly o motorických schopnostech, ročním tréninkovém plánu a regeneraci a kompenzačních cvičeních. Hlavním cílem této práce je zmapování a porovnání úrovně pohybových schopností po ročním tréninkovém cyklu v roce 2018 a 2019 u hráčů mladšího školního věku v ledním hokeji a florbalu pomocí motorických testů. Vedlejšími cíli jsou změřit nárůst rychlosti obratnosti, vytrvalosti, síly po ročním tréninkovém cyklu u hráčů ledního hokeje a florbalu. Zmapovat negativní dopady sportovního tréninku na držení těla u hráčů ledního hokeje a florbalu a zpracovat návrh programu kompenzačního cvičení pro hráče ledního hokeje a florbalu. Ve druhé části se práce zabývá porovnáním úrovně pohybových schopností u žáků mladšího školního věku v ledním hokeji a florbalu pomocí měření motorických schopností. Jednotlivé motorické schopnosti s výsledky jsou rozpracovány do jednotlivých grafů. Dále je v práci obsažen rozhovor s Mgr. Zuzanou Jiřičkovou, který pojednává o oblastech zátěže, ročním...
Návrh na zlepšení hracího dne pro návštěvníky ELH po vzoru NHL
Mašek, Adam ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Landa, Pavel (oponent)
Název: Návrh na zlepšení hracího dne pro návštěvníky ELH po vzoru NHL Cíle: Hlavním cílem práce je navrhnout program hracího dne pro návštěvníky Extraligy Ledního Hokeje v České republice. V práci bude kladen důraz na použití nových prvků, ale také na úpravu současné podoby programu hracího dne v českém prostředí. Dalším dílčím cílem je zhodnocení postojů event managementu vybraných klubů v ELH a NHL k programu celého hracího dne, které finálně reprezentují podobu hokejového doprovodného programu v celé lize. Metody: Pro získání dat ke zpracování diplomové práce budou použity metody osobního strukturovaného pozorování a hloubkových interview. Informace byly získané pomocí otázek, které byly vymyšleny pro účely interview v této práci. Zpracování teoretických východisek práce proběhlo studiem literatury a konzultacemi s odborníky českého a kanadsko-amerického hokejového prostředí. Využito bylo také metody studia dokumentů. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je návrh na zlepšení gameday programu klubu HC Sparta Praha. Návrh byl sestaven na základě analýzy, která využívala výše uvedených metod. Součástí návrhu jsou prvky programu využitelné před arénou dříve, než začne zápas. Návrh dále zahrnuje program v aréně a program během samotného utkání. Klíčová slova: Lední hokej, doprovodný program, HC Sparta...
Liminalita ukončování aktivní profesionální hokejové kariéry
Neuman, Michal ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Háková, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá ukončováním aktivní profesionální hokejové kariéry. Konkrétně se pak zabývá obdobím, které nastává po ukončení či rozhodnutí o ukončení kariéry. Využívá optiku liminality, kterou nahlíží na přechod ze sportovního do posportovního života. V rámci výzkumu pro tuto práci proběhlo 6 kvalitativních polo-strukturovaných rozhovorů s bývalými profesionálními hráči ledního hokeje, kteří byli záměrně zvoleni pro různé charakteristiky tak, aby byla co největší heterogenita vzorku. V přechodném období mezi sportovním a posportovním životem se pak práce soustředí především na projevy liminality, tedy nejasnost jedince, anti-strukturálnost, změnu hodnotového univerza, přemýšlení o sobě i společnosti a experimentování s novými možnostmi, které se v rámci této fáze objevují. V práci je také zohledněn vstup do nové sociální struktury, který je zastoupen konceptem resocializace a konstrukcí identity. K analýze práce využívá kvalitativní obsahové analýzy s deduktivně utvořenými kategoriemi, tedy předem, z odborné literatury odvozených kódů, jež jsou posléze spojovány s textem. V závěru práce jsou pak diskutovány výsledky analýzy ve spojením s teoretickými koncepty, které byly pro tuto práci zvoleny. Těmi jsou přechodové rituály, liminalita a resocializace.
Analýza kondiční přípravy v české extralize a NHL u vybraných klubů
Kämpf, Eliška ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
1 Abstrakt Název: Analýza kondiční přípravy v české extralize a NHL u vybraných klubů Cíle práce: Analýza a komparace vybraných parametrů kondiční přípravy formou rozhovoru v nejvyšších soutěžích - české extralize a NHL Metody: V práci je použita metoda analýzy a metoda komparace. Metoda analýzy byla použita v rozboru kondiční přípravy v jednotlivých klubech, a metoda komparace byla aplikována v části porovnávání informací, které byly získány na základě polostrukturovaného rozhovoru. Výsledky: Na základě analýzy a komparace přístupů kondičních trenérů v týmu Piráti Chomutov a Chicago Blackhawks ke kondiční přípravě mimo led můžeme tvrdit, že oba trenéři přistupují ke kondiční přípravě rozdílně. Kondiční příprava v chomutovském týmu probíhá kolektivně a kondiční příprava v týmu Chicago Blackhawks probíhá individuálně. Klíčová slova: lední hokej, rozdíly, roční tréninkový cyklus, nejvyšší soutěž, testy
Srovnání úrovně pohybových schopností ve sportovních hrách u hráčů staršího školního věku
Palatínus, Antonín ; Dragounová, Zuzana (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Srovnání úrovně pohybových schopností ve sportovních hrách u hráčů staršího školním věku Cíle: Diplomová práce je zaměřena na zjištění úrovně pohybových schopností u dětí staršího školního věku ve sportovních hrách. Cílem projektu je srovnání této úrovně mezi vybranými sporty a normami testové baterie. Metody: Výzkum byl proveden formou testování podle testové baterie Unifittest 6-60, která obsahovala tělesná měření výšky a hmotnosti a testy na zjištění úrovně pohybových schopností: skok daleký z místa, sed leh za minutu, vytrvalostní běh pod dobu 12 minut a člunkových běh 4x10. Pro vyhodnocení naměřených hodnot jsou využity normy a standardy unifittestu a statistické zpracování dat pomocí měr polohy a variability. Výsledky: Při srovnání průměrných hodnot naměřených u hráčů florbalu, ledního hokeje a basketbalu dosáhli nejlepších výsledků hráči ledního hokeje, kteří vykazovali nejlepší hodnoty u tří ze čtyř testů. Porovnání výsledků celého výzkumného souboru s normami unifittestu dosahovali probandi průměrných až nadprůměrných hodnot, pouze 11 % výsledků bylo podprůměrných. Klíčová slova: pohybové schopnosti, unifittest 6-60, sportovní hry, florbal, lední hokej, basketbal
Migrace českých hokejistů v rámci Severní Ameriky
Tkadlčíková, Iveta ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Migrace českých hokejistů v rámci Severní Ameriky Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit dosavadní vývoj migrace českých hokejistů v rámci severoamerické nejvyšší klubové soutěže - NHL od roku 1990. Dílčím úkolem je určení faktorů migrace, zmapování historického vývoje v rámci migrace a porovnání s ostatními hokejovými velmocemi. Dále vliv českých hokejistů na výkonnost týmů v severoamerických soutěžích, a také představení samotných lig. Metody: V práci je použit kvalitativní výzkum, který neobvykle spočívá v dotazníkovém šetření a předchází kvantitativnímu výzkumu, který zahrnuje deskresearch, tedy metodu, která je označována také jako analýza sekundárních dat, které jsou pro tuto práci čerpány zejména z výstupů masových medií a z virtuálních dat. Dále je použita metoda komparace. Výsledky: Tato studie ukazuje, že je důležité zaměřit se nejen na zkušenosti samotných migrantů, ale i na faktory, které s migrací souvisí. Ty existují nejen v rámci profesního života, a tedy hokeje, ale i v rámci života osobního. Všechny tyto skutečnosti ovlivňují celkový proces adaptace. Z pohledu hráčů je nejvíce motivujícím faktorem k migraci finanční odměna, která v současné době pro české hráče dosahuje v průměru 2 000 000 USD. Dalším výrazným důvodem k odchodu do zámoří dle hráčů je samotný status...
Marketingová komunikace HC Baník Sokolov
Pastier, Lukáš ; Holánek, Michal (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Marketingová komunikace HC Baník Sokolov Cíle: Hlavním cílem práce je na základě kvantitativního a kvalitativního výzkumu zhodnotit současný stav marketingové komunikace HC Baník Sokolov a navrhnout konkrétní změny, které povedou k jejímu zlepšení. Metody: V práci bylo využito metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum probíhal formou elektronického dotazování. Respondenti především hodnotili spokojenost s marketingovou komunikací HC Baník Sokolov a odpovídali i na otázky, co by v klubu chtěli vylepšit. Kvalitativní výzkum proběhl formou hloubkového interview se sportovním manažerem klubu Karlem Mlejnkem, který napomohl proniknout do problematiky klubu více do hloubky. Výsledky: Na základě provedeného hodnocení bylo zjištěno, že současný stav marketingové komunikace HC Baník Sokolov je na velmi dobré úrovni, v porovnání s ostatními poloprofesionálními kluby. Analýza marketingové komunikace dále zjistila, že klub má problémy se zimním stadionem a spoluprací s výhodnějšími potenciálními partnery. Klíčová slova: Marketing, sponzoring, lední hokej, propagace, vztahy s veřejností

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 173 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.