Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Masová média a jejich role v mechanismu právní regulace
Dvořáková, Kateřina ; Agha, Petr (vedoucí práce) ; Havel, Tomáš (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je představit některé ze způsobů, kterými masová média mohou ovlivňovat legislativní proces. Tyto způsoby jsou ukázány jak obecně, tak konkrétně - na příkladu tvorby zákonů v České republice, což je ilustrováno případem úspěšného tlaku na změnu legislativy. Práce se skládá ze čtyř kapitol, přičemž první dvě jsou čistě teoretické, třetí obsahuje případovou studii a závěrečná nabízí syntézu poznatků z předchozích částí práce. V první kapitole je právo představeno jako otevřený systém, který se vyvíjí v kontaktu s dalšími společenskými subsystémy. Je prezentován sociologický přístup k právu a několik konceptů z právní sociologie, jsou také definovány některé stěžejní pojmy. Závěrem je představen proces tvorby v zákonů v České republice, pozornost je věnována širšímu pojetí legislativního procesu, které se zabývá i fází před podáním návrhu právního předpisu zákonodárnému orgánu. Druhá kapitola se věnuje masovým médiím, nejprve jejich obecné definici a následně vymezení některých konceptů, které se zabývají vztahem médií a společnosti, s důrazem na nastolování agendy a rámcování, představeny jsou i základní kritické pohledy na roli médií ve společnosti. Třetí kapitola podrobně analyzuje konkrétní úspěšný případ tlaku na změnu legislativy - mediální kampaň provázející...
Legislativní proces po vstupu ČR do EU
Machytka, Jakub ; Suchánek, Radovan (vedoucí práce) ; Hřebejk, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je vymezení a systematické pojednání jak o legislativním procesu právními předpisy regulovaném, tak i o legislativním procesu na úrovni vlády, který je formalizován jen zčásti. Fenomén legislativního procesu zásadním způsobem ovlivňuje právní i společenské prostředí v České republice. První a druhá kapitola je zaměřena na teoretické vymezení legislativního procesu a pojednání o průběhu legislativního procesu na úrovni Parlamentu. Pozornost je věnována jak nedostatkům, které právní úprava a praxe vykazuje, tak i změnám, které přinesla novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny z roku 2015. Podrobněji je pojednáno i o Sbírce zákonů a její zamýšlené elektronizaci. Třetí kapitola se věnuje postavení vlády v legislativním procesu. Vláda je nejvýznamnějším iniciátorem tvorby právních předpisů, k čemuž má k dispozici rozsáhlý odborný aparát jednotlivých ministerstev, které legislativní návrhy fakticky tvoří. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se vláda musí zabývat otázkou slučitelnosti českého práva s právem Evropské unie, přičemž úroveň slučitelnosti se odvíjí zejména od kvality práce ministerstev. S tímto tématem je rovněž spojeno plánování legislativních prací. Poslední, čtvrtá kapitola je zaměřena na připomínkové řízení, které probíhá na úrovni ministerstev a...
Tvorba zákonů ve Spolkové republice Německo a v České republice - komparativní pohled
Cidlina, Václav ; Wintr, Jan (vedoucí práce) ; Suchánek, Radovan (oponent)
Diplomová práce je zaměřena především na tvorbu zákonů, tj. jakým způsobem vznikají, kdo je tvoří, kdo má na tuto tvorbu faktický vliv a jak vypadá legislativní proces s jeho konkrétními pravidly. Tato rešerše je prováděna nejen v České republice, ale i v sousedské Spolkové republice Německo.
Hodnocení spolehlivosti lidského činitele v procesní průmyslu
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dnes se lidský činitel stal běžným tématem v mnoha odvětvích lidských aktivit. Jde například o vojenský sektor a armádu, protože nesprávné použití zbraňových systémů či jejich vědomé zneužití je považováno za velice závažnou hrozbu. Z pohledu civilního provozu se jedná především o provozování jaderných elektráren, chemických podniků, leteckou dopravu, ale i zdravotnictví, kde je kladen velký důraz na spolehlivost (a přesnost) člověka.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zemské zřízení v Rakousku, jeho zásady a současné tendence: Studie č. 1.039
Syllová, Jindřiška
Ústavní autonomie země ‑ zemské orgány ‑ státně‑právní dohody ‑ kooperativní federalismus
Plný text: Stáhnout plný textPDF
DNA v policejní praxi: Analýza právní úpravy a praxe využívání DNA v sektoru policie
Iuridicum Remedium ; Vobořil, Jan ; Ferfecki, Vít
Cílem této studie zpracované nevládní organizací Iuridicum Remedium (IuRe), je shrnout stávající právní úpravu využívání analýz DNA v sektoru policie i judikaturu, která se k tomu váže, dále nahlédnout pod pokličku praxe při nakládání s genetickými vzorky a profily, jakož i při vedení kriminalistické databáze DNA. Součástí studie jsou i statistiky týkající se využívání DNA analýz policií i komparativní přehled toho, jak je regulována otázka nakládání s DNA ve vybraných státech Evropy a v USA. Studie chce upozornit na problematické aspekty stávající právní úpravy nakládání s DNA v policejním sektoru a osvětlit veřejnosti utajované fungování Národní databáze DNA. IuRe tím navazuje na dlouholetou snahu o prosazení přijetí legislativní úpravy využívání analýz DNA nejen policií, ale i dalšími subjekty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Přehled změn kompetencí a legislativních postupů v Lisabonské smlouvě a jejich možné dopady na orgány České republiky: Studie č. 1.203
Syllová, Jindřiška ; Paldusová, Helena ; Ficner, Filip ; a kol
Přehled změn kompetencí orgánů Evropské unie, který je obsažen v Lisabonské smlouvě, vychází ze zkušeností z dosavadních změn základních smluv, na nichž spočívá Evropská unie. Prozatím nebyla v žádném státě zpracována ze strany národní exekutivy komplexní analýza dopadů Lisabonské smlouvy, která by byla veřejně přístupná.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění
Janoušek, Vladimír ; Kučina, Pavel ; Paleček, Miloš
Zpracování odborných podkladů pro vládní návrh o úrazovém pojištění a vymezení principů prováděcích právních předpisů k zákonu o úrazovém pojištění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výzkum možností využívání bioodpadu a zeleného odpadu z městských aglomerací
AQUATIS,a.s., Brno ; Centrální kompostárna Brno,a.s., Brno ; SAKO Brno,a.s., Brno ; Koňařík, Milan
V rešeršní části řešení úkolu byl shromážděn soubor poznatků k tématice včetně založení databáze výsledků pro závěrečnou srovnávací analýzu, funkční celky ověřeny v zahraničí (Itálie, Norsko, Rakousko, Německo). V oblasti legislativy byl vypracován návrh vzoru městských vyhlášek (novelizace) k zajištění systému odděleného sběru biodegradabilních odpadů, návrh vzorových dokumentů pro spalovny komunálních odpadů k separaci biodegradabilních odpadů z TKO, přehled legislativních opatření EU a ČR při využití rekultivačních materiálů a kompostů vyrobených z BRO nebo s jejich podílem, včetně kalů z ČOV, masokostních mouček a odpadů z kuchyní a stravoven a přehled legislativních opatření při využití u rekultivačních materiálů a kompostů vyrobených s podílem biodegradabilních odpadů. V oblasti separovaného sběru biodegradabilních odpadů byl zpracován přehled výskytu biodegradabilních odpadů v městě Brně včetně definice rizikových prvků a způsobu jejich užití. Byla vyhodnocena síť sběrných středisek odpadu v Brně, posouzena účinnost sběru jednotlivých SSO, provedena analýza využitelnosti BRO v SSO – složení domovního komunálního odpadu, sledována distribuce složek SKO ve městě Brně, provedena analýza BRKO, analýza kompostovatelné biologicky rozložitelné složky SKO, vyhodnoceno zastoupení frakcí z SKO v různých zástavbách, vyhodnocena síť sběrných středisek (kapacity dvorů) v Brně z hlediska jejich technického zabezpečení v porovnání se zkušenostmi v zahraničí včetně vyhodnocení, provedena srovnávací analýza druhů sběrných nádob a systému svozu BRKO v porovnání s technikou svozu a ekonomikou provozu a zpracován návrh a vyhodnocena vhodná varianta řešení separovaného sběru BRKO pro město Brno. Byl zpracován přehled využívání biodegradabilních odpadů v ČR a zahraničí na výrobky včetně popisu dostupných technologií, uplatnění na trhu a jejich celkové ekonomické a společenské vyhodnocení, provedena analýza rozhodujících kapacit, provozních podmínek a technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití BRKO, vyhodnoceno bylo množství a úroveň snižování podílu BRKO ukládaného na skládky v jednotlivých krajích. Byl zpracován přehled hlavních aspektů metodologických postupů, ukazatelů a normativů, technických podmínek, monitorování sanitace užití biodegradabilních odpadů při tepelném zpracování, centrálním kompostování, zplyňování, recyklaci materiálu a výrobách z BRO a přehled závazných analytických metod pro hodnocení vlastností jednotlivých biodegradabilních odpadů, jejich úpravy na surovinu, pro požadavky na výrobky z nich a jejich užití. Byla provedena srovnávací analýza používaných metod využití BRO. V závěrečné části je uvedena prognóza vývoje nejlepších dostupných technik (BAT) v řešené oblasti, databáze prognóz potřeby vybraných výrobků z bioodpadů ze zdrojů ČR a zahraničí, prognóza vývoje využití bioodpadů pro výrobu kompostů, substrátů a rekultivačních zemin v městské aglomeraci Brno a jejím okolí a agronomická, ekologická, technologická a ekonomická analýza a diagnóza vlivu použitých výrobků z bioodpadů v přírodním prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.