Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 574 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Areál VUT Kraví hora
Vrlová, Ela ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Tato práce detailněji řeší nově navrhované objekty na území pozemků patřících VUT. Na území je vydaná řada regulací omezujících následné užívání území, nicméně stávající zástavba nevyhovuje existujícímu potenciálu daného místa. Hlavním konceptem bylo vytvoření souboru budov, které budou sloužit univerzitě k reprezentaci a veřejným činnostem, zároveň umožní přístup a využití široké veřejnosti obyvatel města Brna. Celý areál bude zasazen do nově vytvořeného městského rozsáhlého parku a ostatních parkových ploch, které vytvoří z nyní nepřístupného a neutěšeného území atraktivní část spojující tepnu Veveří s Kraví horou. Budou umístěny i doplňkové funkce inspirované stávajícími funkcemi v areálu, a to Umělecká kolonie s ateliéry, pak Podnikatelské jednotky a prostorné veřejné dílny. Celý areál Kraví hory bude protkán řadou služeb, sloužících dospělým i dětem. Novým návrhem dojde také k odklonu automobilové dopravy z území Kraví hory, aby byl zajištěn co nejbezpečnější uvolněný pohyb návštěvníků. K tomu budou sloužit četné parkovací plochy umístěné k okrajům území. Hlavním cílem je vytvoření silného konceptu se zaměřením na relaxaci, zdraví, vzdělání a sport, jehož vyústěním by mělo dojít k celkovému zpřístupnění a zatraktivnění území.
Metodika péče o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu
Novák, Zdeněk
Cílem metodiky je vytvořeni souborného návodu využitelného při komplexní péči o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu za využití aktuálně platné národní legislativy a mezinárodních dokumentů. Metodika je strukturovaná do sedmi kapitol, z nichž některé jsou dále členěny do podkapitol. Na vstupní údaje navazuje obecný úvod vymezující řešenou problematiku. Jádro dokumentu představuje kapitola „Doporučené postupy“. Jednotlivé kapitoly pojednávají o identifikaci kompozice umělecky ztvárněné kulturní krajiny včetně stanovení aktuálních hodnot těchto krajin. Proces péče o toto kulturní dědictví je zasazen do kontextu územního plánování. Zmíněn je fyzický proces obnovy a údržby umělecky ztvárněné kulturní krajiny ve vazbě na již vydané metodické materiály. Následuje důvodová zprava k metodice, závěr a závěrečné kapitoly věnované literárním zdrojům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci JIHOČESKÉHO KRAJE
MARIŠKOVÁ, Barbora
Krajina je všude kolem nás a je důležitou součástí našich životů. Cílem této bakalářské práce bylo posouzení integrace krajiny do územně plánovací dokumentace Jihočeského kraje, a to právě v návaznosti na jeden z cílů Evropské úmluvy o krajině, z níž tato práce vychází. Práce popisuje jednotlivé dokumenty zabývající se rozvojem území a jejich hierarchickým uspořádáním. Především byly analyzovány územní a strategické plány, deseti náhodně vybraných obcí Jihočeského kraje. Z výsledků byly zjištěny místa pro zlepšení integrace krajiny v územních a strategických plánech.
Historické změny land use ve vybraném území
KOLÁŘOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce se zabývá historickými změnami land use ve vybraném území. Jedná se o katastrální území Vilice. Práce se skládá z literární rešerše a praktické části. Literární rešerše popisuje a vysvětluje pojmy: krajina a její historický vývoj, vývoj land use v České republice a historické mezníky změn land use v České republice. Praktická část se zabývá terénním průzkumem, zmapováním, rekonstrukcí a vytvořením digitálních map ve vybraném území. Dále obsahuje popis jednotlivých změn land use a jejich souhrnné zhodnocení.
Proměny vztahu člověka k půdě na Valašsku ve 20. století
Adamová, Lucie ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje lidskému vztahu k půdě a jeho proměně v závislosti na výrazných proměnách politické scény. Vztah člověka k půdě není ovlivněn a definován pouze geografickou polohou, ale také historickým vývojem daného místa a dalšími vnějšími vlivy. Jednou z vnějších podmínek je také politická situace na daném území. Mezi lety 1948 - 1989 na území nynější České republiky vládla komunistická strana, která byla specifická přístupem k osobnímu vlastnictví a k vlastnictví půdy. Komunistický režim se výrazně podepsal také na historickém vývoji Valašska - regionu, pro který bylo a stále je zemědělství a pastevectví charakteristické a na kterém byli místní lidé několik století závislí. Lidé, kteří zde vlastnili polnosti, půdu či statky najednou o své majetky začali přicházet a koncept osobního vlastnictví se začal proměňovat. Tyto změny tak ovlivnily několik generací sedláků a zemědělců, kteří na tomto území žili a žijí. Tato práce má za cíl zmapovat vliv komunistického režimu na lidský vztah k půdě na Valašsku. Teoretická část práce je věnována představení vývoje zemědělství ve 20. století, regionu Valašsko a obecnému popisu lidského vztahu k půdě a životnímu prostředí. Praktická část se pak skládá z nestrukturovaných rozhovorů se sedmi zemědělci a vlastníky půdy. Tyto rozhovory ukazují, že na...
Krajinné plánování a ochrana přírodních složek životního prostředí v českém právu
Palečková, Alena ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Krajinné plánování a ochrana přírodních složek životního prostředí v českém právu Abstrakt Tato rigorózní práce pojednává o právní úpravě krajinného plánování a ochraně přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu. Rigorózní práce navazuje na autorčinu diplomovou práci nazvanou "Tvorba krajiny v právu". Termíny - tvorba krajiny a krajinné plánování - spolu úzce souvisí. Autorka se rozhodla téma krajinného plánování doplnit, jelikož toto téma nebylo možné v mezích diplomové práce zcela vyčerpat. Tato rigorózní práce diplomovou práci doplňuje a téma dále a podrobněji rozvíjí. Celá šíře tématu ovšem není ani touto rigorózní prací vyčerpána. Cílem této rigorózní práce je zanalyzovat právní úpravu krajinného plánování a ochranu přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu. Konkrétně je pak jejím hlavním cílem provést analýzu toho, zda je vůbec právní úprava krajinného plánování a ochrana přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu nějakým způsobem zakotvena a pokud ano, tak jakým způsobem. Rigorózní práce je členěna do pěti částí. V první části je provedena analýza právní definice krajiny. Práce se v první kapitole věnuje také dalším rozličným definicím krajiny v ostatních vědních oborech. V této části práce je též provedena typologie a kategorizace krajiny. O...
Zdeněk Rotrekl a Jakub Deml – příroda, duše a duch
Zizler, Jiří
Příspěvek se zabývá vztahem Jakuba Demla ke krajině a zemi jako duchovním fenoménům a součástem božského řádu, který vyžaduje součinost a spolubytí. Poukazuje též na rozporuplný obraz přírody v díle Zdeňka Rotrekla, vytvářející k Demlovu extatickému vidění sui generis komplement.
Polyfunkční dům Brno - Líšeň
Krčková, Zuzana ; Teplý, Vladimír (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v městské části Brno-Líšeň. Řešené území je vymezeno ulicí Josefy Faimonové a okolní zástavbou. V blízkosti objektu se nachází zejména bytové panelové domy. Princip návrhu spočívá v začlenění objektu do prostředí v kontextu nejbližší zástavby. Svým tvarem ani materiálovým řešením stavba území uměle nedominuje a zakomponováním do svahu se přizpůsobuje okolnímu terénu. Samotný objekt polyfunkčního domu je rozčleněn do několika funkčních jednotek, které spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují. V budově se nachází kavárna, pronajímatelné jednotky využitelné především jako komerční či administrativní prostory, ordinace lékařů a podzemní parkoviště pokrývající potřeby celého objektu. Polootevřené atrium je navrženo pro odpočinek a pohyb osob a společně s úpravou předprostoru stavby by mělo přispět k vytvoření veřejného prostoru využívaného obyvateli sídliště.
Zobrazení českého pohraničí v novodobé kinematografii a televizi
Šolcová, Tereza ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou zobrazení českého pohraničí v české kinematografii po roce 1990. České pohraničí je pro svůj historický vývoj dodnes zajímavou oblastí, přitahující pozornost mnohých historiků i umělců. Práce hledá odpověď na otázku, jak pracuje česká kinematografie s historicky a geograficky danými reáliemi. První část práce uvádí do problematiky historického vývoje českého pohraničí a seznamuje čtenáře s jednotlivými klíčovými událostmi, které pohraničí v minulosti formovaly. Následně vysvětluje, jak tyto historické události vyústily do dnešní podoby českého pohraničí. Druhá část práce se zaměřuje na zkoumání pěti různých filmových děl natočených po roce 1990. Vybranými českými filmy jsou Až do města Aš, Mistři a Habermannův mlýn, k analyzovaným seriálům pak patří Pustina a Přísahám a slibuji. Filmy jsou analyzovány skrze zvolené výrazové prostředky, kterými jsou lokace a prostředí, herecký projev a postavy, kamera, záběr a střih, osvětlení a zvuková složka. Cílem práce je potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu, že české pohraničí bude v moderní české kinematografii zobrazováno převážně v negativním světle.
Bobr evropský (Castor fiber) v české krajině - vzdělávací projekt
PEKAŘOVÁ, Silvie
Tato bakalářská práce je zaměřená na tvorbu výukového programu s tématem "Bobr a jeho vliv na životní prostředí". V práci jsou sumarizovány aktuální poznatky o historii, obecné biologii a ekologii tohoto druhu, stejně jako informace o vlivu bobra na životní prostředí. Dále je vytvořen výukový program s touto tématikou v modifikacích pro 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ i VŠ i různé časové dotaci. Účastníci programu se dovědí, o jakého živočicha se jedná a jaké má nároky na prostředí. Dále se naučí něco o jeho historii a o jeho návratu zpět do naší krajiny. Tím nejpodstatnějším z výukového programu je význam bobra evropského v naší krajině a jak ovlivňuje svoje okolí. Výukový program se zabývá i vztahem mezi bobrem evropským a člověkem. Program byl vyzkoušen v okolí Soumarského mostu se studenty střední odborné školy ekologické a potravinářské z Veselí nad Lužnicí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 574 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.