Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém odměňování a produktivita lidských zdrojů v podniku
HANZLÍKOVÁ, Nikola
Cílem diplomové práce je zhodnotit využívaný systém odměňování a produktivitu lidských zdrojů ve zvoleném podniku. Dále je potřeba na základě zjištěných údajů navrhnout opatření ke zlepšení současného stavu. Na základě sekundárních dat je definován systém odměňování, celková odměna a strategii odměňování. Dále je práce zaměřena na mzdové formy a zaměstnanecké benefity. Kromě toho popisuje faktory ovlivňující produktivitu, její druhy a měření. Také zkoumá oblast řízení lidských zdrojů, vymezení jejích základních pojmů, funkce a strategie. Pro tuto práci je vybrán výrobní závod Mektec Manufacturing Corporation Europe CZ s.r.o. působící v Českých Budějovicích. Nejprve je provedena charakteristika zvoleného podniku. Dále je pozornost věnována aplikovanému systému odměňování a internímu měření produktivity. Zdrojem pro získání potřebných informací jsou veřejně přístupné informace na webových stránkách a osobní konzultace se zaměstnanci podniku. Další krok je provedení analýzy produktivity práce, srovnání vývoje osobních nákladů na nákladech celkových a porovnání tempa růstu produktivity práce s tempem růstu osobních nákladů. Na základě posouzení současného systému odměňování podniku a produktivity práce jsou vytvořeny návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení současného stavu v řešené oblasti.
Produktivita práce a ekonomická situace podniku
ŠPALOVÁ, Kateřina
Práce se zabývá vztahem mezi produktivitou práce a ekonomickou situací podniku. Bakalářská práce je převážně založena na finančních ukazatelích a důležitých vzorcích a metodách, které jsou prakticky použity v obou analýzách. Práce zahrnuje analýzu produktivity práce a analýzu finančních ukazatelů, které znázorňují finanční zdraví a ekonomickou stabilitu malého podniku SAKUTUS spol. s r.o. Práce konkrétně zahrnuje ukazatele rentability, likvidity, aktivity nebo ukazatele zadluženosti. V práci jsou také zmíněny bankrotní a bonitní modely, které jsou porovnávány s vybranými ukazateli finanční analýzy. Tato porovnání jsou následně znázorněná pomocí grafů. Na závěr práce je zhodnocen vztah produktivity práce a ekonomické situace podniku.
Produktivita práce v podniku s ohledem na reálný hospodářský cyklus
HAVLOVÁ, Veronika
Cílem práce diplomové práce je provést analýzu produktivity práce s aspektem na fáze vývoje reálného hospodářského cyklu. V práci je důležité zhodnocení možností měření produktivity práce a také odůvodnění faktorů, které ovlivňují v období krize a v období prosperity efektivnost využívání výrobního faktoru práce. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí - teoretická a praktická. Teoretická část pojednává o problematice produktivity práce, ekonomického růstu a vzájemné provázanosti na základě odborné literatury. Praktická část pojednává o vývoji trhu, pojistného trhu a předepsaného pojistného, které je nezbytnou součástí oboru pojišťovnictví. Dále se zabývá produktivitou práce a zamyšlením se nad provizemi pracovníků. Pojednává o vybraném podniku Generali pojišťovně, a. s. jako celku, ale také dochází k vyčlenění konkrétní skupiny, kde byla zkoumána problematika produktivity práce a aktivity. Pro podrobnější představu zmíněných ukazatelů byli vybráni zástupci jednotlivých pozic v konkrétní skupině, na kterých byli ukazatelé podrobně znázorněni. Po vyhodnocení ukazatelů byl vytvořen návrh pro zlepšení směřovaný vedení a manažerovi. Například zaměření se nejen na nováčky, ale především na stávající obchodníky, kteří odvedli pro společnost dobrou práci a vytváří podniku dobré jméno. Cestou lepší motivace a profesního rozvoje je navrženo smluvní zavázání nováčků na jednotlivé vázané pojišťovací zprostředkovatele, kteří by nejen učili nováčky, ale především by se sami zdokonalovali.
Produktivita práce v podniku a její hodnocení
BARTOŇOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce zkoumá a analyzuje vývoj produktivity práce ve vybraném podniku. Produktivitu práce je pro podnik důležité sledovat z důvodu efektivnosti. Poměřuje mezi sebou vynaložené vstupy a získané výstupy. Pro podnik je důležitý růst produktivity práce, protože pokud produktivita roste, znamená to, že podnik své vstupy využívá efektivně. Cílem práce je zanalyzovat a zhodnotit možnosti měření produktivity práce a faktory ovlivňující její velikost a vývoj. První část práce se zabývá charakteristikou produktivity práce, novými přístupy k řízení produktivity práce a také popisem ukazatelů rentability. V dalším části jsou popsány důležité metody výpočtů použitých v praktické části práce. Praktická část nejprve charakterizuje vybraný podnik a poté graficky znázorňuje a porovnává různá tempa růstu. Také zkoumá produktivitu práce založenou na produkci či na přidané hodnotě a vývoj jednotlivých rentabilit.
Vybrané sociálněekonomické ukazatele v ČR a jejich komparace se zvolenými státy EU
ZÍTKOVÁ, Pavlína
Předmětem této práce je přiblížení a vysvětlení metod hodnocení ekonomických veličin pomocí ukazatelů a jejich soustav. Práce také využívá metodu víceaspektivního srovnání ukazatelů. V práci jsou popsány jednotlivé ukazatele, metody jejich hodnocení a vytvoření víceaspektiního srovnání. Práce se zabývá také harmonizací ekonomických statistik a definicí posuzované oblasti. Pro praktické využití jsou pak vybrány ukazatele: hrubý domácí produkt, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady, míra nezaměstnanosti, reálný efektivní kurz, výdaje na výzkum a vývoj a lidské zdroje ve vědě a technice. Vybrané ukazatele jsou vyhodnocovány z hlediska času a prostoru. Kromě toho byla pro tyto čtyři ukazatele provedena metoda víceaspektivního srovnání: HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, výdaje na výzkum a vývoj a jednotkové náklady práce. Analýza ukazatelů ukazuje, že v současné době rostou ekonomiky všech vybraných zemí. Navzdory úsilí EU o similaritu mezi zeměmi, existují velké rozdíly mezi ekonomikami. Velkým potenciálem pro další rozvoj ekonomiky je technologický pokrok. Způsob, jakým státy naloží s touto výzvou, může rozhodnout o jejich budoucnosti.
Produktivita práce ve výrobním podniku ve vztahu k jeho finanční situaci
TVRZOVÁ, Lucie
Bakalářská práce se zabývá produktivitou práce a ukazateli finanční analýzy. Hlavním cílem je zhodnotit vztah mezi produktivitou práce a finanční situací podniků. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická, která definuje typy produktivity, měření produktivity a ukazatele finanční analýzy. Dále je popsána metodika, ve které jsou obsaženy postupy a vzorce, které byli použity v poslední části této práce. V praktické části jsou charakterizovány vybrané výrobní společnosti. Tato kapitola se dále zabývá výpočtem produktivity práce a finanční situací podniků. Jsou zde vypočítány ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Dále jsou podniky hodnoceny pomocí bonitních a bankrotních modelů. Na konci této části je zhodnocení vztahu mezi produktivitou práce a finanční situací podniků. Veškerá data použitá v bakalářské práci jsou získána z databáze ALBERTINA za období 2015 - 2016.
Produktivita a ekonomická výkonnost u malých a středních podniků ve zpracovatelském průmyslu
HRUŠKOVÁ, Václava
Diplomová práce pojednává o pruduktivitě a ekonomiké výkonnosti malých a středních podniků konkrétního odvětví zpracovatelského průmyslu České republiky. Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení vztahu mezi produktivitou a ekonomickou výkonností v daném odvětví výroby nábytku na základě dat získaných z databáze Albertina. Práce je rozdělena na dvě části. Literární rešerše popisuje odborné poznatky z oblasti definování, dělení a způsobu měření produktivity a zjišťování ekonomické situace podniku. Praktická část se zaměřuje na analýzy produktivity práce a ekonomické výkonnosti konkrétních podniků. Poslední část praktické části zkoumá vztah mezi zjištěnými hodnotami produktivity práce a hodnotami ekonomické výkonnosti reprezentovanými ukazatelem ROA, indexem IN99 a indexem bonity.Tyto závislosti jsou na základě korelační a regresní analýzy vyhodnoceny jak z pohledu statického, tak z pohledu dynamického.
Mzdový systém jako součást motivačního programu podniku
ONDŘICHOVÁ, Jaroslava
Hlavní cílem diplomové práce je zhodnotit současný mzdový a motivační systém ve zvoleném podniku a následně navrhnout kroky, které by vedly k jeho zlepšení. V teoretické části je uvedena právní úprava mzdového systému a odměňování pracovníků v podnikatelské sféře, dále je zde shrnuta problematika tvorby mzdového systému, forem mzdy, motivace pracovníků a produktivity práce. Praktická část se zabývá zvoleným podnikem. Nejdříve je samotný podnik charakterizován a následně je popsán současný mzdový a motivační systém. Další část teoretické práce je zaměřena na zhodnocení vývoje produktivity práce. Následuje analýza výsledků dotazníkového šetření, které bylo klíčovým zdrojem pro zpracování praktické části. Dotazník byl zaměřen na oblast peněžních odměn, zaměstnaneckých výhod (benefitů), pracovního prostředí a vzdělání a rozvoje. Poslední kapitolu tvoří doporučení, která by vedla ke zlepšení současného stavu, a to především v oblasti poskytování zaměstnaneckých výhod a vztahů na pracovišti, zejména vztahů mezi nadřízenými a jejich podřízenými.
Vazba mezi produktivitou práce a konkurenceschopností podniků
ZEMAN, Radek
Cílem této práce je posoudit vazbu mezi produktivitou práce a konkurenceschopností podniků. Nezbytnou podmínkou je nejdříve určit vhodné ukazatele měřící konkurenceschopnost. Vazba je zkoumána u malých a středních podniků působících ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně v oddíle CZ-NACE 10. Výroba potravinářských výrobků. Nejdříve je provedena analýza vývoje produktivity práce a zvolených ukazatelů měřících konkurenceschopnost, konkrétně se jedná o ukazatele rentability tržeb (ROS) a aktiv (ROA), běžné likvidity a indexu IN05. Poté je za pomoci korelační a regresní analýzy zjišťován vztah mezi produktivitou práce a konkurenceschopností měřenou pomocí zvolených ukazatelů. Z výsledků byl zjištěn významný pozitivní vztah mezi produktivitou práce a ukazateli ROA a ROS. Malé a střední podniky působící v potravinářském průmyslu tak mohou prostřednictvím zvyšování produktivity práce zvyšovat hodnoty ukazatelů rentability ROA a ROS, a tím také zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tyto ukazatele se rovněž projevily jako vhodný nástroj pro měření konkurenceschopnosti podniku, zejména pak v potravinářském průmyslu ČR. U běžné likvidity a indexu IN05 se vazba s produktivitou práce nepodařila blíže vysvětlit.
Produktivita práce v mezinárodním kontextu
ANOFREIOVÁ, Hana
Diplomová práce se zabývá produktivitou práce v mezinárodním kontextu. Cílem této práce je zmapovat vývoj produktivity práce v jednotlivých zemích Evropské unie a zhodnotit, jak produktivita práce přispívá k ekonomickému růstu jednotlivých států. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku produktivity práce a ekonomického růstu. Praktická část práce analyzuje produktivitu práce a ekonomický růst jednotlivých členských států EU. Následně je poukázáno na vzájemnou provázanost produktivity práce a ekonomického růstu. Vliv produktivity práce na ekonomický růst je zkoumán pomocí regresní analýzy. Výsledkem práce je rozdělení států na státy, u kterých produktivita práce ovlivňuje ekonomický růst a na státy, u kterých tomu tak není. Produktivita práce a ekonomický růst jsou posuzovány za období 2007-2016.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.