Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 917 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neoprávněné ekonomické aktivity ukrajinských migrantů v ČR
Marečková, Veronika ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice neoprávněných ekonomických aktivit ukrajinských migrantů v ČR, kterými jsou v tomto případě rozuměny veškeré ekonomické aktivity těchto migrantů, které jsou nějakým způsobem v rozporu s platnou legislativou - tj. jak aktivity zcela nelegální, tak i aktivity kvazi-legální. Práce se opírá o řadu významných teorií a konceptů, jako je teorie duálního trhu práce, teorie sítí, institucionální teorie, klientský systém či prekarizace. Hlavním cílem této diplomové práce je popsat a strukturovat fenomén neoprávněných ekonomických aktivit ukrajinských migrantů v ČR. Práce nejprve uvádí statistická data týkající se studovaného fenoménu a nastiňuje legislativní ukotvení zaměstnávání ukrajinských migrantů v rámci českého trhu práce. Dále je popsán obecný kontext ukrajinské pracovní migrace do ČR, její hlavní důvody a související rizikové faktory. Poté je již pozornost věnována samotnému fenoménu neoprávněných ekonomických aktivit s hlavním zaměřením na jeho příčiny, formy, důsledky a možná řešení. V rámci výzkumné části této diplomové práce jsou data čerpána především z rozhovorů s experty na danou problematiku působícími v různých oblastech - sociálními pracovníky, právníky, akademickými pracovníky či zaměstnanci Státního úřadu inspekce práce. Kromě expertních...
Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 917 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.