Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 901 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uplatnění potenciálu vysokoškolsky vzdělaných zahraničních pracovníků na českém trhu práce
Valenta, Ondřej ; Drbohlav, Dušan (vedoucí práce) ; Květoň, Viktor (oponent) ; Bahna, Miloslav (oponent)
Tato dizertační práce je zaměřena na jedno z nejaktuálnějších témat v oblasti mezinárodní pracovní migrace, a tím je problematika využití vzdělanostního potenciálu vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků na trhu práce v hostitelské zemi, především pak míra jejich převzdělanosti. Věnuje se konkrétně situaci na českém trhu práce v období let 2009 až 2016. Díky přístupu k unikátní sadě neveřejných statistických dat se v českém prostředí jedná o jeden z prvotních kvantitativně zaměřených empirických výzkumů v této oblasti, doplněný o kvalitativní aspekty analýzy. Výsledky výzkumu ukazují, že míra využití vzdělanostního potenciálu těchto pracovníků na českém trhu práce se na nejobecnější úrovni pohybuje okolo 70-80 %, přičemž podíl i počet převzdělaných pracovníků od roku 2009 stoupá. Rozdíly v míře převzdělanosti se pak zásadně liší mezi zahraničními pracovníky na úrovni jednotlivých občanství. Výsledná míra převzdělanosti vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků je na českém trhu práce způsobena především širšími sociálními a ekonomickými faktory. Je to zejména nízká vertikální mobilita vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků na trhu práce - pro uplatnění jejich vzdělanostního potenciálu je zásadní pozice, kterou na českém trhu práce při svém příchodu obsadí. Podstatné jsou i další...
Proč se absolventi Filozofické fakulty ZČU v Plzni dokáží na trhu práce lépe uplatnit než jejich kolegové z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice?
Pravda, Petr ; Kokeš, Richard (vedoucí práce) ; Pýchová, Silvie (oponent)
Diplomová práce se věnuje tomu, proč se na trhu práce dokáží lépe uplatnit absolventi Filozofické fakulty Západočeské univerzity než jejich kolegové z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Práce se snaží zjistit, jakými faktory je to způsobeno. Tím chce přispět k identifikaci opatření vhodných pro zlepšení uplatnění absolventů humanitních oborů na trhu práce. V práci rozlišujeme vnější a vnitřní faktory. Výběr všech faktorů je podrobně vysvětlen a zdůvodněn. Vnějšími faktory jsou segmentace trhu práce a regionální situace na pracovním trhu. Vnitřní faktory jsou prestiž vysoké školy, praxe při studiu, rozsah důrazu na měkké kompetence a rozsah karierního poradenství. Práce je dvou případovou studií, která se snaží o hluboké a komplexní pochopení zkoumaného jevu. Využity byly strukturované rozhovory se zaměstnanci kariérních center Univerzity Pardubice a Západočeské univerzity. Základem práce je však analýza studijních povinností studentů těchto fakult. Srovnávat mezi sebou dvě fakulty patřící k jiným univerzitám je poměrně složité a v České republice neobvyklé. Práce má proto své limity, které jsou v jejím závěru uvedeny. V práci je také rozebrána strukturální proměna vysokého školství v České republice, protože ta má zásadní dopad na uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce.
Řešení nezaměstnanosti mladých lidí prostřednictvím užšího propojení jejich profesní přípravy s požadavky trhu práce
Steindlberger, Martin ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hiekischová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi profesní přípravou mladých lidí a požadavky trhu práce. Je zaměřena na středoškolské odborné vzdělávání. Problém, který zkoumá je nedostatečná připravenost absolventů škola na přechod na volný trh práce. Aby bylo možné tento stav zlepšit, je nutné se pokusit sladit obsah a výstupy profesní přípravy s potřebami trhu práce. V případě, že jsou absolventi nedostatečně připraveni na potřeby zaměstnavatelů, můžou se tito absolventi stát nezaměstnanými. Problém je o to horší, čím je doba nezaměstnanosti delší. Cílem této diplomové práce je zjistit a popsat, kteří aktéři se na profesní přípravě podílejí a jak probíhá jejich vzájemná spolupráce. Dále se pokusí zjistit, jaké jsou silné a slabé stránky této spolupráce. Pokusí se také zjistit, jakým způsobem přizpůsobování profesní přípravy mladých lidí potřebám trhu práce probíhá. Práce je případovou studií zaměřenou na Jihočeský kraj, ten je krátce představen formou vybraných ukazatelů charakterizujících vybraný region. Pro získání potřebných dat jsou využita data a údaje z již provedených výzkumů a zároveň informace od vybraných aktérů podílejících se na řešení zvolené problematiky.
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 - 2015
Novotná, Hana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Práce se zabývá problematikou zaměstnanosti a nezaměstnanosti včetně jejích socioekonomických aspektů v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 až 2015. V teoretické části je popisována podstata nezaměstnanosti (členění, příčiny, dopady, řešení nezaměstnanosti) včetně vlivu makroekonomických ukazatelů, fiskální a monetární politiky, se zvláštním zřetelem na aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část obsahuje samotnou analýzu Ústeckého kraje a jeho zaměstnanosti a nezaměstnanosti s přihlédnutím k benchmarku České republiky s polemikou nad účinností aktivní politiky zaměstnanosti a jejímu nastavení. V práci je využita SWOT analýza Ústeckého kraje, která osvětluje slabé a silné stránky a identifikuje jednotlivé příležitosti a hrozby. Data jsou čerpána zejména z Českého statistického úřadu a ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí.
Význam systému předškolní péče jako nástroje pro harmonizaci rodinného a pracovního života matek
Ruml, Jiří ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Votápková, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi systémem předškolní péče a pozicí žen s malými dětmi na pracovním trhu v České republice. Cílem práce je odhalit, zda nedostatečné kapacity za- řízení předškolní péče mají negativní vliv na zaměstnanost českých matek a jaké případné další determinanty mohou zaměstnanost žen s malými dětmi ovlivňovat. Pro analýzu jsou využita in- dividuální data z Výběrového šetření pracovních sil z roku 2013 doplněná o data z Českého sta- tistického úřadu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V úvodu práce je nejprve nastí- něn demografický vývoj obyvatelstva po roce 1990. Následuje vymezení systému předškolní péče v České republice a popis vývoje dostupnosti služeb předškolní péče. Dále se práce věnuje situaci žen s malými dětmi na trhu práce a potenciálním negativním dopadům v souvislosti s omezenými možnosti harmonizace rodinného a pracovního života. Poté následuje samotná analýza. Výsledky analýzy neprokázaly signifikantní vliv nedostatečné dostupnosti předškolní péče na pravděpodob- nost matek s malými dětmi pracovat. Z hlediska dalších sociodemografických charakteristik se jako signifikantní jeví věk nejmladšího dítěte, vzdělánímatky, celkový počet dětí či přítomnost pracují- cího partnera. Klíčová slova předškolní péče, harmonizace pracovního a ro- dinného...
Postavení žen na trhu práce a rodičovství
Machová, Monika ; Kocourková, Jiřina (vedoucí práce) ; Velková, Alice (oponent)
Postavení žen na trhu práce a rodičovství Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat postavení žen na trhu práce v souvislosti s rodičovstvím ve vybraných státech, které reprezentují jednotlivé modely rodinné politiky. Mezi analyzované státy patří Česká republika, Francie, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Nejdříve jsou představeny opatření rodinné politiky pro harmonizaci práce a rodiny v jednotlivých státech a v kontextu legislativy Evropské unie. Poté je analyzována úroveň plodnosti a postavení žen na trhu práce mimo jiné v souvislosti s rodičovstvím. Dále je zkoumám vliv harmonizačních opatření nejen na zmírnění dopadů rodičovství na zaměstnanost žen, ale také na úroveň plodnosti. Poslední částí této práce se věnuje zhodnocení názorů respondentů daných zemí z výběrové šetření International Social Survey Programme 2012 pomocí průměrných skórů a binární logistické regrese. Analyzovány byly otázky týkající se zaměstnanosti matek malých dětí a rozdělení rolí v rodině. Potvrdilo se, že v zemích s lepšími podmínkami pro sladění práce a rodiny má rodičovství na zaměstnanost žen menší dopad a současně je v těchto zemích i vyšší plodnost. Názory respondentů vybraných států z výběrového šetření ISSP se ukázaly být nejvíce tradiční v České republice, naopak nejvíce liberální ve Švédsku....
Statistika & My (č. 4/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Královéhradeckého kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 901 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.