Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 923 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Genderová struktura na trhu práce
SEJRKOVÁ, Eliška
Cílem této bakalářské práce je představit genderovou strukturu na trhu práce v kontextu České republiky. Zaměřuje se na definování pojmu genderové segregace trhu práce v historických souvislostech, popisuje problematiku tzv. gender pay gap a genderové nerovnosti na trhu práce ("mužský trh" a "ženský trh"). Zvláště jsou ve výše zmíněném materiálu probírána témata vzdělávání z genderové perspektivy a horizontální segregace trhu práce na základě koncentrace mužů a žen v určitém odvětví. Práce analyzuje zejména statistická data trhu práce ze souboru primárních dat Českého statistického úřadu a opírá se o dosavadní provedené sociologické výzkumy v oblasti genderové segregace trhu práce.
Problematika nezaměstnanosti mladistvých osob na Písecku
PEROUTKOVÁ, Lenka
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti u cílové skupiny mladistvých osob ve věku 15 - 17 let na Písecku. Nezaměstnanost je velmi závažný sociální, psychologický, ekonomický i politický problém nejen pro společnost jako celek, ale i pro samotné jedince. Uplatnění lidí na trhu práce je podmíněno celou řadou charakteristik, jako je věk, zdravotní stav, vzdělání, osobnostní předpoklady, pohlaví a podobně. Mladiství, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, jsou v konkurenci s ostatními uchazeči o zaměstnání značně znevýhodněni, neboť nemají odborné vzdělání, potřebnou kvalifikaci, praktické zkušenosti, základní pracovní návyky a ani nesplňují požadavek zaměstnavatelů na plnoletost. Vzhledem k jejich nízkému věku mají také mnoho pracovních omezení vyplývajících ze zákoníku práce, které mladistvé chrání před újmou na jejich zdraví a vývoji. V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřila především na vysvětlení základních pojmů týkajících se nezaměstnanosti, jako jsou například aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jednotlivé druhy nezaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti, Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje atd. Dále jsem svoji pozornost věnovala následkům nezaměstnanosti, zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, současnému stavu nezaměstnanosti mladistvých osob a možnostem, jakými lze jejich nezaměstnanost řešit. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit, z jakého důvodu zaměstnavatelé nepreferují mladistvé zaměstnance. Na základě stanoveného cíle byla vytvořena jedna hlavní a 3 dílčí hypotézy. Za použití dotazníkového šetření byl stanovený cíl dosažen. Hlavní hypotéza a dílčí hypotéza "H1" se na základě získaných dat nepotvrdily. Dílčí hypotézy "H2" a "H3" byly potvrzeny.
Postavení mladé generace na trhu práce po roce 2007 v České republice a Španělsku
PRAVDÍKOVÁ, Barbora
Diplomová práce se zabývá nezaměstnaností mladé generace ve dvou zvolených zemích EU, kterými jsou Česká republika a Španělsko. Hlavním cílem práce je analyzování postavení mladé generace na trhu práce ve zvolených státech EU a následná jejich komparace. Dílčím cílem je zhodnocení současně využívaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, identifikování bariér uplatnění a navržení možných řešení nezaměstnanosti této cílové skupiny ve vybraných zemích. Analýza se zaměřuje nejen na celkovou míru nezaměstnanosti sledované věkové kategorie, ale také dochází ke sledování vývoje počtu nezaměstnaných dle typu vzdělání a pohlaví. V neposlední řadě jsou poskytnuty rovněž informace v souvislosti s mírou nezaměstnanosti v jednotlivých regionech soudržnosti NUTS 2 ve výše uvedených zemích. Sledované období je v rozmezí 2007 - 2017.
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 3. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 1. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 923 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.