Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obce Plzeňského kraje v roce 2016
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni
Publikace obsahuje dostupná statistická data za obce Plzeňského kraje. Údaje jsou zpracovány za tyto úseky: výměra půdy, demografie, trh práce, organizační statistika a bytová výstavba zpravidla v časové řadě 2008 až 2016. Kromě zdrojů Českého statistického úřadu jsou využita data Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého zeměměřického a katastrálního úřadu. Publikace je doplněna abecedním seznamem a číselníkem obcí, částí obcí a územně technických jednotek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Trh práce v krajském srovnání - 2014
Český statistický úřad
Statistická data z výběrového šetření pracovních sil v krajích ČR. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Trh práce (krajské srovnání) - 2016
Český statistický úřad
Statistická data z výběrového šetření pracovních sil v krajích ČR. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
On the limits of labour mobility within the EU
Jelínek, Martin ; Strielkowski, Wadim (vedoucí práce) ; Turnovec, František (oponent)
Tato diplomová práce se zaobírá mobilitou pracovní síly a klade si za cíl určit hlavní faktory ovlivňující pohyb pracovních sil v Evropské Unii (EU). Práce nejprve nabízí obsáhlý přehled pracovního trhu, mobility pracovních sil a politiky zaměstnanosti v EU. Poté se zaměřuje na rozbor teorií migrace a modelů týkajících se mobility. Hlavní část této diplomové práce spočívá v empirické analýze pohybu pracovních sil v zemích EU-25. Tato analýza má za cíl určit na základě statistických výsledků faktory, které jsou pro mobilitu určující. Oproti podobným pracím se tato soustředí nejen na ekonomické a finanční motivy, ale bere v potaz i sociální, psychologické, lingvistické a jiné méně hmatatelné faktory, které mohou hrát důležitou roli v tom, jak se pracovní síla pohybuje v EU. Práce posléze analyzuje motivy specifické pro staré a nové členské státy. Na základě výsledků regresní analýzy shrnuje limity mobility pracovních sil a navrhuje řešení, které by ji mělo podnítit.
The world turned upside down
Nettwallová, Dominika ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
1 Abstrakt Tato bakalářská práce je věnována Číně a determinantům růstu jejího HDP. V průběhu 20. století si tato země, která původně patřila k zemím rozvojovým, dokázala vydobýt místo mezi ekonomickými giganty. Následující ekonomická analýza, skládajíc tomuto výkonu tichý obdiv, je zaměřena na rozbor jednotlivých růstových faktorů, příčiny jejich rozvoje a následný kvantitativní odhad jejich velikosti. Středobodem celé práce je pak triáda R&D, vzdělání a lidské zdroje, která se prostřednictvím několika vybraných ekonometrických metod promítá na plátno rozvoje čínské ekonomiky. Klasifikace C33, I25, J01, O15, O32, O40, O53 Klíčová slova Čína, ekonomický růst, R&D, lidské zdroje, vzdělání, analýza panelových dat E-mail autora d.nettwall@gmail.com E-mail vedoucího práce cahlik@fsv.cuni.cz
Poor health and early exit from labour force: an analysis using data from Survey of Health, Aging and Retirement in Europe
Hausenblas, Václav ; Pertold, Filip (vedoucí práce) ; Maďarová, Henrieta (oponent)
Poor health and early exit from labour force: an analysis using data from Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Václav Hausenblas 12. května 2011 Abstrakt Zdravotní stav je považován za jednu z hlavních determinant rozho- dování o odchodu do duchodu. Většina současné literatury implementuje zdraví do empirických modelů skrze proměnné, které jsou založeny na in- formacích o subjektivním hodnocení zdraví mezi respondenty výběrových šetření. Takovéto měření zdraví však může vnést zkreslení do výsledku těchto studií, pokud je hodnocení závislé na sociálním a ekonomickém postavení dotazovaných. Práce srovnává tento typ odhadu s odhady vy- užívajícími širokou škálu informací o zdraví z projektu Survey of Health, Aging and Retirement in Europe. Pro odhad modelu předčasného odchodu do důchodu je aplikováno několik ekonometrických a vícerozměrných sta- tistických metod. 1
Trh práce ve Zlínském kraji v roce 2013
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Statistická data z Výběrového šetření pracovních sil ve Zlínském kraji. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce plně respektující definice a obsah náplně jednotlivých ukazatelů LFS (Labour Force Survey) podle požadavků Eurostatu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.