Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nadužívání psychofarmak u seniorů
Dobrovolná, Kristýna ; Drbohlavová, Barbora (vedoucí práce) ; Minařík, Jakub (oponent)
Východiska: Období stáří může být pro některé seniory zátěžové a to z hlediska biologických, psychickým a sociálních změn. Tyto změny nemusejí být ve stáří dobře snášeny a nepříjemné psychické stavy s těmito změnami musí být zaléčeny psychofarmaky. Dodržování správného dávkování psychofarmak někteří senioři podceňují, a nebojí se si je samovolně upravovat. Cíle: Cílem výzkumu bylo popsat vzorce užívání psychofarmak u seniorů v důchodovém věku. Záměrem bylo zjistit u seniorů, již psychofarmaka nadužívají, jaké okolnosti je vedly k nadužívání psychoaktivních léků, jakým způsobem si léky opatřují, zda byli před užíváním daných psychofarmak edukováni o správném užívání, kupují-li si i volně prodejné léky a zda se snažili s nadužíváním někdy přestat, nebo to mají v budoucnu v úmyslu. Cílem výzkumu také bylo více poukázat na tuto problematiku a informovat nejenom odbornou veřejnost o tom, že senioři jsou specifickou skupinou a je třeba více dbát na komplexní péči o ně. Metody: Sběr dat byl realizován pomocí kvalitativní metody záměrného výběru, a to metodou sněhové koule. Rozhovory byly provedeny s deseti seniory, z toho bylo osm žen a dva muži. Jednalo se o polostrukturovaná interview, která byla nahrávána na diktafon mobilního telefonu a následně byla přepsána a smazána. Výsledky: Z analýzy dat...
Problematika nadměrného užívání antibiotik a jeho důsledky
VOKÁČOVÁ, Nikol
Diplomová práce se věnuje problematice nadměrného užívání antibiotik a jeho důsledkům, kladen je zde důraz zejména na rezistenci. Vlivem léčby se totiž vyvinuly rezistentní kmeny, které se dříve nevyskytovaly, bakterie získaly postupem času vlastnosti nové a změnila se jejich citlivost k daným antibiotikům. Stanovenými cíli této práce bylo zanalyzovat a zjistit, která antibiotika jsou nejčastěji preskribována praktickými lékaři a jaké druhy antibiotik jsou u obyvatel nejčastěji užívané, dále bylo cílem zjistit, zda jsou obyvatelé edukováni o důsledcích nadměrného užívání antibiotik. Poslední cíl měl analyzovat vývoj spotřeby antibiotik u obyvatel České republiky. Z výsledků vyplynuly tyto skutečnosti: mezi nejčastěji preskribovaná a užívaná antibiotika patří antibiotika penicilinové řady, znalost o nežádoucích účincích byla u 73 % respondentů a spotřeba antibiotik má vzrůstající tendenci.
Vývoj přístupu zdravotní politiky k homeopatii na počátku 21. století
Rabová, Lenka ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Bodnár, Jan (oponent)
Lenka Rabová, Vývoj přístupu zdravotní politiky k homeopatii na počátku 21. století Abstrakt Výzkumný problém práce je trend odklonu pacientů od vědecké medicíny v České republice. Cílem práce je reflektovat vývoj postavení homeopatie v ČR od roku 1989 po současnost a zjistit příčiny a faktory, kvůli kterým pacienti upřednostňují léčbu pomocí homeopatie namísto praxe vědecké medicíny. K realizaci výzkumu byly použity metody (1) kritické diskurzivní analýzy (3) institucionální analýzy a (3) polostrukturovaného rozhovoru. Zjištění: Homeopatie byla v ČR mezi lety 1991-1996 tolerována Českou lékařskou společností JEP. Celosvětově realizované výzkumy homeopatie vedly postupně v jejich souhrnném hodnocení ke zjištěním neefektivnosti homeopatik. V posledních 5 až 10 letech se setkáváme s výrazně kritickým odborným, a mediálním diskurzem na národní (ČLS JEP, Sisyfos), a na mezinárodní úrovni (NHMRC, FDA). Část pacientů homeopatii a další alternativní způsoby péče využívá z důvodu nedůvěry v současnou praxi vědecké medicíny, která je způsobovaná její komercionalizací, nespokojeností s přístupem lékaře, nespokojeností s metodami a praxí vědecké medicíny, jejími výsledky a absencí celostního přístupu. Kritický postoj k praktickému provozování vědecké medicíny v uvedeném kontextu zastává také část lékařů. Uvedené...
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...
Praktikování tradiční čínské medicíny v Čechách
Kaprová, Barbora ; Pargač, Jan (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce se zabývá popisem situace tradiční čínské medicíny v České republice. Proto je založena nejen na odborné literatuře týkající se tématu, ale především na dotazníkovém výzkumu mezi čtyřmi skupinami lidí s odlišným vztahem k této medicíně a osobních rozhovorech s terapeuty čínské medicíny. Aby měl výzkum co největší vypovídající hodnotu, byl vzorek respondentů rozdělen na praktiky, lékaře, klienty čínské medicíny a pacienty. Neméně důležité pro vznik práce byly mediální zdroje. Významným historickým mezníkem pro čínskou medicínu v Čechách byla společensko-politická revoluce v devadesátých letech 20. století. Ta umožnila rozvoj medicíny, jež přetrvává do dnes. Práce popisuje současné působení tohoto oboru, od možnosti jejího studia, přes zájem veřejnosti o tuto léčbu, po nekončící vlny kritiky ze strany moderních lékařů i části veřejnosti, která by si přála vývoj a přítomnost výhradně vědecky založené západní medicíny. Přestože globalizace stírá rozdíly mezi Východem a Západem, tisíce let stará čínská medicína je ve své podstatě stále založena na původních principech a filozofii, jejichž pochopení je nezbytné pro správné vykonávání praxe. Výzkum však ukazuje, že toto porozumění není pouze záležitostí praktiků čínské medicíny, ale celé veřejnosti, která rozhoduje, zda poskytne této...
Komentovaný překlad: Marc Duriez - Diane Lequet-Slama: Les systèmes de santé en Europe,1998, Paris, str. 3-15, 63-70, 85-90, 118-121.
Cízlerová, Lucie ; Duběda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šotolová, Jovanka (oponent)
Tato bakalářská práce sestává ze dvou částí - překladu francouzského textu do češtiny a jeho komentáře. Výchozí text je tvořen pěti kapitolami z knihy Les systèmes de santé en Europe, jehož autoři jsou Marc Duriez a Diane Lequet-Slama. Komentář analyzuje překládaný text a následně představuje metodu překladu spolu s překladatelskými postupy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.