National Repository of Grey Literature 141 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Resumé - Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Praha ; Tintěra, Ladislav ; Krivošík, Juraj ; Svojtková, Ivana ; Szomolányiová, Jana
Cílem studie je návrh postupu státní správy resp. samosprávy, směřujícího k naplnění závazků Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (dále Protokolu) a legislativy Evropské unie dotýkající se emisí SO2, NOx, VOC a NH3.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Fara, Milan ; Svojtková, Ivana ; Keder, Josef ; Machálek, Pavel
Vytvoření návrhu a realizace souboru konkrétních opatření, směřujících ke zdokonalení provádění emisních invertur sledovaných znečišťujících látek. Chronologická rekapitulace průběhu řešení v letech 1999-2001.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Doplnění vědeckých a technických podkladů pro inventarizaci emisí znečišťujících látek podle standardně používané metodiky CORINAIR
IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; KVASAR, s.r.o. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Srněnský, Radomír ; Hesoun, Roman ; Vyoral, Pavel ; Stehlík, Jaromír ; Hlavicová, Jitka ; Dubový, Vladimír ; Bretschneider, Boris ; Machálek, Pavel
Hlavní cil, novelizace systému sběru dat o zdrojích znečišťování ovzduší pro zajištění inventarizace emisí látek znečišťujících ovzduší, byl v celém projektu řešen zejména s ohledem na nezbytnost plnění mezinárodních požadavků v této oblasti. Zároveň však, spolu s přípravou nové legislativy v ochraně ovzduší, bylo přihlíženo ke změnám organizační, formální i věcné stránky toku informací pro emisní inventarizace. V neposlední řadě bylo přihlíženo k současným technickým možnostem při pořizování a zpracování dat a jejich přenosu.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3, včetně jejich omezování
SRCI CS ; VÚZT ; SVÚOM s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Trojan, Václav ; Jirovský, Ivan ; Jelínek, Antonín ; Splítek, Vlastimil ; Szomolányiová, Jana ; Svojtková, Ivana ; Machálek, Pavel
Studie se zaměřuje na požadavky plnění Protokolu ACETO CLRTAP a související legislativy EU v České republice, včetně reálnosti plnění stanovených emisních stropů. Identifikuje a analyzuje stav a budoucí trendy v nejvíce znečišťujících sektorech a technicko-ekonomickou náročnost plnění požadavků. Studie naplňuje požadavky pro obsah Integrovaného národního programu snížení emisí SO2, NOx, NMVOC a NH3 včetně návrhu souboru základních nástrojů programu.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkajících se emisí TK a POPs, včetně programu jejich omezování
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Vokurková, Hana ; Fara, Milan ; Machálek, Pavel
Problematika tuhých znečisťujících látek, které jsou dominantní jak z hlediska nových právních předpisů, tak požadavků EU. Jsou uvedeny hodnoty emisních limitů pro tuhé znečišťující látky podle nových předpisů a porovnány jednak se stávající legislativou, jednak s protokoly o Úmluvě. Zvláště jsou uvedeny emisní limity TZL pro spalování odpadů podle návrhů vyhlášek a dále emisní limity TZL v kategoriích ostatních zdrojů. Protokoly o těžkých kovech. Je rovněž popsán rozsah Stockholmské úmluvy z 22. května 2001. zavazující strany k odstranění výroby a používání látek POPs. Podrobně je diskutována směrnice 200/76/EC Evropského parlamentu.Vývoj emisí znečišťujících látek (SO2, NOx, CO a těkavých organických látek) v České republice v letech 1990-2000. Projekce emisí kovů (Cd, Hg, Pb) v České republice do r. 2020 vychází ze studie SRCI CS, která byla užita jako jeden z podkladů ke zprávě DÚ 03.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Inventura VOC za rok 2000
SVÚOM s.r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Jirovský, Ivan ; Trojan, Václav ; Machálek, Pavel
Závěrečná zpráva za rok 2001, dílčí úkol DÚ 01 - Doplnění vědeckých a technických podkladů pro inventarizaci emisí znečišťujících látek podle standardně používané metodiky CORINAIR obsahuje část Inventura emisí NMVOC sektoru "Užití a aplikace rozpouštědel - 060000 za rok 2000 (podklady inventury, komentář k inventarizaci emisí sektoru 060000, rozbor podkladů, odhad projekce do roku 2020, možnosti postupů pro stanovení stropů jednotlivých regionů ČR)
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Vyhodnocení měření emisí
Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Stehlík, Jaromír ; Machálek, Pavel
Měření emisí. Stávající legislativní požadavky na měření emisí. Požadavky EU. Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší). Současný stav údajů o měření emisí v informačním systému. Protokoly z jednorázových měření emisí. Protokoly z kontinuálních měření emisí. Hlášení Evropské unii.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Modelování dálkového přenosu a depozic POPs a těžkých kovů
IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Srněnský, Radomír ; Bubník, Jiří ; Keder, Josef ; Machálek, Pavel
Organické chemické látky se do jednotlivých složek životního prostředí dostávají jak z přírodních, tak antropogenních zdrojů, přičemž za dominantní je v současné době nutno jednoznačně považovat vstupy z antropogenních technologií. Důležitou vlastností řady z těchto látek je jejich schopnost akumulace - postupného hromadění v živých organismech, kde se mohou projevit jejich negativní účinky, například toxicita či mutagenita. Další jejich nebezpečnou vlastností je odolnost vůči různým formám rozkladu - perzistence. Pro tuto podmnožinu se vžilo označení POPs - Persistent Organic Pollutants. Polycyklická aromatické uhlovodíky (PAHs) Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF).
Program zlepšenia kvality ovzdušia pre územie mesta Košice a územie obcí Bočiar‚ Haniska‚ Sokol´any‚ Vel´ká Ida
Krajský úrad životného prostredia, Košice
Studie přináší podklady pro návrhy a vlastní návrhy řešení, které povedenou ke snížení znečištění ovzduší v dané oblasti. Je charakterizována sledovaná oblast, uvedeny zdroje znečištění, demografická situace, dopravní zatížení. Je vyhodnocena efektivnost opatření přijatých v uplynulých letech. Mezi rozhodujícími lokálními zdroji znečištění jsou emise z dopravy včetně znečištění z oděru vozovek a pneumatik, minerální prach ze stavenišť, lokální topeniště a malé a střední průmyslové zdroje. Na tyto zdroje jsou orientována navrhovaná opatření ke snížení emisí.

National Repository of Grey Literature : 141 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.