National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Záchrana genetické diverzity borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) subendemitu České republiky‚ v centru jejího areálu kombinovanou metodou biomonitorignu‚ kontrolovaného opylení a mikropropagace
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vlašínová, Helena ; Havel, Ladislav ; Kaňák, Jan ; Unar, Pavel ; Janík, David ; Král, Kamil ; Unar, Pavel ; Hort, Libor ; Vrška, Tomáš ; Pospíšková, Markéta ; Lukášová, Miroslava ; Businský, Roman ; Vejsadová, Hana
Zpráva uvádí revizi fenotypové čistoty stávajícího semenného sadu borovice blatky vytvořeného z genofondu v PR Borkovická blata. Zachycuje prostorové a věkové struktury porostů borovice blatky. Uvádí doporučení pro záchranu genofondu borovice blatky a její udržení v lokalitě Borkovická blata. Projekt popisuje další postup při záchraně genofondu a zakládání kultur z osiva fenotypově čistých nehybridních jedinců.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Benešová, Marie ; Novák, Jiří ; Tabashidze, Nana ; Švecová, Vlasta ; Špátová, Milada ; Solanský, Ivo ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Líbalová, Helena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Zpráva obsahuje jednotlivé výstupy spojené s realizací projektu (články, přednášky). Je uvedeno zhodnocení znečistění ovzduší v Teplicích, Prachaticích a v Praze za období 1994-2009 a vyhodnocení vztahu mezi znečištěným ovzduším a nemocností předškolních dětí v okrese Teplice a Prachatice. Je připojena zpráva o zdravotním stavu Romů ve sledované oblasti.
Využití DNA polymorfismu k určení genetické diversity rodu topol (Populus) a dub (Quercus) pro řešení strategie konzervace in situ a reintrodukce ohrožených druhů
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Bartáková, Ivana ; Benetka, Vojtěch ; Pospíšková, Markéta
Cílem projektu je stanovit genetickou diversitu v populacích topolu černého (Populus nigra) a některých druhů rodu Quercus na základě DNA polymorfismu metodou analýzy mikrosatelitových markerů. V roce 2001 bylo úkolem provést analýzy mikrosatelitových lokusů u všech kříženců topolu a dokončit analýzy mikrosatelitů u výběrových stromů, které nebyly dokončeny v roce 2000.
Využití DNA polymorfismu k určení genetické diversity rodu topol (Populus) a dub (Quercus) pro řešení strategie konzervace in situ a reintrodukce ohrožených druhů
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Bartáková, Ivana ; Benetka, Vojtěch ; Pospíšková, Markéta
Cílem projektu je stanovit genetickou diversitu v populacích topolu černého (Populus nigra) a některých druhů rodu Quercus na základě DNA polymorfismu metodou analýzy mikrosatelitových markerů. V roce 2002 bylo úkolem dokončit analýzy mikrosatelitových lokusů u kříženců topolu, sledovat růstové parametry v souboru kříženců a hodnotit a zpracovávat výsledky získané pro topol v minulých letech. Dále byla optimalizována metoda mikrosatelitů u dubu a analyzovány mikrosatelity dubu mnohoplodého, dubu zimního, dubu žlutavého a jeho kříženců.
Využití DNA polymorfismu k určení genetické diversity rodu topol (Populus) a dub (Quercus) pro řešení strategie konzervace in situ a reintrodukce ohrožených druhů
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Šálková, Ivana ; Benetka, Vojtěch ; Pospíšková, Markéta
Projekt sledoval genetickou diversitu v ČR ohroženého topolu černého a agregátu dubu zimního. Cílem bylo charakterizovat proměnlivost populace topolu černého v Pomoraví na úrovni DNA a sledovat, jak se tato proměnlivost přenáší na potomstva a zda je v korelaci s některými znaky charakterizujícími fitness. U dubu zimního bylo cílem porovnat 4 populace agregátu dubu zimního a zjistit, jaká je jejich vnitropopulační a mezipopulační variabilita a ověřit možnost identifikace jednotlivých druhů agregátů pomocí analýzy mikrosatelitů.
Záchrana genetické diverzity borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) subendemitu České republiky‚ v centru jejího areálu kombinovanou metodou biomonitorignu‚ kontrolovaného opylení a mikropropagace
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vlašínová, Helena ; Havel, Ladislav ; Souček, Jiří ; Kaňák, Jan ; Janík, David ; Král, Kamil ; Hort, Libor ; Vrška, Tomáš ; Pospíšková, Markéta ; Businský, Roman ; Vejsadová, Hana
Cílem projektu je vhodným managementem ochránit a posílit cenný genofond ohrožené borovice blatky v České republice o geneticky čisté potomstvo. Analýzou DNA ověřit genetickou čistotu reprezentativních jedinců vybraných podle fenotypu pro kontrolované opylení. Získané geneticky čisté osivo použít jako výchozí materiál pro reprodukci borovice blatky v in vitro a ex vitro podmínkách. V roce 2007 byly řešeny tyto úkoly: 1. Základní terénní měření vybraného jádrového území PR Borkovická blata. 2. Provedení asanačních zásahů na uvedené lokalitě, odstranění vybraných fertilních jedinců Pinus sylvestris. 3. Analýza prostorové struktury stromového patra. 4. Zajištění fyzikálních, výživových a růstově regulačních podmínek indukce in vitro regenerace v metodických pokusech z osiva Arboreta Sofronka. 5. Metodické pokusy pro optimalizaci postupu izolace DNA.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Beneš, Ivan ; Novák, Jiří ; Švecová, Vlasta ; Solanský, Ivo ; Sevastyanova, Oksana ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Chvátalová, Irena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Cílem projektu je získat nové poznatky o vztahu mezi geneticky podmíněnou vnímavostí jedince a jeho schopností vyrovnávat se (či nevyrovnávat) se zátěží životního prostředí. Hlavním přínosem projektu je stanovení vlivu polutantů z ovzduší na změny v genetickém materiálu. Projekt je rozpracován do následujících dílčích cílů: 1. Sledování a analýza nemocnosti (infekční onemocnění horních i dolních dýchacích cest, alergie) vybrané skupiny cca 1 000 dětí v modelových okresech Teplice a Prachatice do věku 10 let. 2. Stanovení PAU-DNA aduktů vzniklých v prenatálním období metodou ELISA u kohorty 1 100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození). 3. Stanovení oxidačního poškození DNA v prenatálním období u kohorty 1 100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození). 4. Stanovení SNP genetického polymorfismu čipovou technologií u kohorty 1100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození). 5. Zhodnocení vztahu genotypu novorozence k jeho postižení nitroděložní růstovou retardací (IUGR), a pozdější nemocnost těchto dětí s ohledem na stav ovzduší. 6. Studium významu genotypu jedince, ovlivňujiícího interakce se znečištěným ovzduším, vzhledem k nemocnosti sledovaných dětí. 7. Studium specifity skupin genů (metabolických drah) na tvorbu PAU-DNA aduktů a oxidační poškození. 8. Analýza vztahu mezi expozicí PM2.5, k-PAU, PAU-DNA adukty, oxidačním poškozením DNA a genotypem. 9. Zhodnocení významu PAU-DNA aduktů a oxidačního poškození DNA u dětí při narození jako indikátoru genetické zátěže jedince, vliv na nemocnost ledovaných dětí. 10. Zhodnocení vývoje znečištěného ovzduší v Teplicích (AIM ČHMÚ) a Prachaticích (AIM MÚ Prachatice) do r. 2010. 11. Doporučení interpretace získaných výsledků pro potřeby hodnocení rizika a v případě možnosti pro snížení negativních účinků znečištěného ovzduší na zdravotní stav dětí.
Záchrana genetické diverzity borovice blatky (Pinus uncinata subsp
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vlašínová, Helena ; Havel, Ladislav ; Souček, Jiří ; Kaňák, Jan ; Unar, Pavel ; Janík, David ; Král, Kamil ; Unar, Pavel ; Hort, Libor ; Vrška, Tomáš ; Kochánková, Jana ; Lukášová, Miroslava ; Businský, Roman ; Vejsadová, Hana
Cílem projektu je vhodným managementem ochránit a posílit cenný genofond ohrožené borovice blatky v České republice o geneticky čisté potomstvo. Analýzou DNA ověřit genetickou čistotu reprezentativních jedinců vybraných podle fenotypu pro kontrolované opylení. Získané geneticky čisté osivo použít jako výchozí materiál pro reprodukci borovice blatky v in vitro a ex vitro podmínkách. Byla sledována věková struktura stromového patra zaměřeného jádrového území PR Borkovická blata. Byla vybrána další série kvalitních starších genofondových stromů.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Benešová, Marie ; Novák, Jiří ; Tabashidze, Nana ; Švecová, Vlasta ; Špátová, Milada ; Solanský, Ivo ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Líbalová, Helena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Zpráva obsahuje jednotlivé výstupy spojené s realizací projektu (články, přednášky). Je uvedeno zhodnocení znečistění ovzduší v Teplicích, Prachaticích a v Praze za období 1994-2009 a vyhodnocení vztahu mezi znečištěným ovzduším a nemocností předškolních dětí v okrese Teplice a Prachatice. Je připojena zpráva o zdravotním stavu Romů ve sledované oblasti.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Benešová, Marie ; Novák, Jiří ; Tabashidze, Nana ; Švecová, Vlasta ; Špátová, Milada ; Solanský, Ivo ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Líbalová, Helena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Projekt je rozpracován do následujících dílčích cílů: Sledování a analýza nemocnosti (infekční onemocnění horních i dolních dýchacích cest, alergie) vybrané skupiny cca 1000 dětí v modelových okresech Teplice a Prachatice do věku 10 let. , Stanovení PAU-DNA aduktů vzniklých v prenatálním období metodou ELISA u kohorty 1100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Stanovení oxidačního poškození DNA v prenatálním období u kohorty 1 100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Stanovení genetického polymorfismu čipovou technologií u kohorty 1100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Zhodnocení vztahu genotypu novorozence k jeho postižení nitroděložní růstovou retardací (IUGR), a pozdější nemocnost těchto dětí s ohledem na stav ovzduší, Studium významu genotypu jedince, ovlivňujiícího interakce se znečištěným ovzduším, vzhledem k nemocnosti sledovaných dětí, Studium specifity skupin genů (metabolických drah) na tvorbu PAU-DNA aduktů a oxidační poškození, Analýza vztahu mezi expozicí PM2.5, k-PAU, PAU-DNA adukty, oxidačním poškozením DNA a genotypem, Zhodnocení významu PAU-DNA aduktů a oxidačního poškození DNA u dětí při narození jako indikátoru genetické zátěže jedince, vliv na nemocnost sledovaných dětí, Zhodnocení vývoje znečištěného ovzduší v Teplicích (AIM ČHMÚ) a Prachaticích (AIM MÚ Prachatice) do r. 2010, Doporučení interpretace získaných výsledků pro potřeby hodnocení rizika a v případě možnosti pro snížení negativních účinků znečištěného ovzduší na zdravotní stav dětí. Zpráva obsahuje především publikované výstupy projektu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.