Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Báze vlnových balíků v popisu rezonančního rozptylu
Lukeš, Petr ; Kolorenč, Přemysl (vedoucí práce) ; Houfek, Karel (oponent)
Název práce: Báze vlnových balíků v popisu rezonančního rozptylu Autor: Petr Lukeš Katedra: Ústav teoretické fyziky Vedoucí práce: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.,Ústav teoretické fyziky Abstrakt: Častým přístupem k řešení problémů kvantového rozptylu je aproxi- mace vlnových funkcí kontinua pomocí množiny funkcí z prostoru L2 . V této práci je zkoumána nová báze tohoto typu. Vektory této báze jsou získány in- tegrací vlastních stavů volného hamiltoniánu přes energetické intervaly, vzniklá množina vektorů se pak nazývá báze vlnových balíků. Tato je dále použita k výpočtu resonančních energií a šířek těchto rezonancí v rámci dvou jedno- duchých modelů. Srovnáním s tabelovanými hodnotami je pak možno zhodnotit vlastnosti báze vlnových balíků a její vhodnost pro výpočty kvantového roz- ptylu. Tato práce také obsahuje základní návod na implementaci báze vlnových do určité třídy rozptylových modelů. Klíčová slova: rozptyl na potenciálu, báze vlnových balíků, resonanční šířka, resonanční energie.
Studium elektronových přeskoků v systému barviv fotosystémů metodami kvantové mechaniky. Simulace absorpčních a emisních fotoelektronových spekter.
Cajzl, Radim ; Burda, Jaroslav (vedoucí práce) ; Slavíček, Petr (oponent)
Název práce: Studium elektronových přeskoků v systému barviv fotosystémů metodami kvantové mechaniky. Simulace absorpčních a emisních fotoelektro- nových spekter. Autor: Bc. Radim Cajzl Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc., Katedra che- mické fyziky a optiky Abstrakt: Cílem práce je vypracování metodiky pro simulace dynamických vlastností karotenoidů pomocí OMx metod v kombinaci elektronovou dynami- kou. Jako modelové systémy jsou použity lineární konjugované polyeny: ethen, butadien, hexatrien až po řetězec s 22 uhlíky. Nejprve jsou počítána spektra, zde je dosaženo dobrého souhlasu s experimentem při určení pořadí exc. stavů i s ohledem na odchylky od experimentu. Tyto výsledky jsou použity při si- mulacích elektronové dynamiky pro výpočet středních dob života exc. stavů studovaných polyenů. Řádového souhlasu s experimentem je dosaženo u buta- dienu, hexatrienu a oktatetraenu. Získané časy pro polyeny s 20 resp. 22 uhlíky odpovídají hodnotám pro chemicky analogické karotenoidy. Klíčová slova: kvantová mechanika, fotoeletronová spektra, barviva fotosys- témů, elektronové přechody, molekulární a elektronová dynamika
Studies of Lanthanide Complexes by a Combination of Spectroscopic Methods
Krupová, Monika ; Bouř, Petr (vedoucí práce) ; Kapitán, Josef (oponent)
Studium komplexů lanthanoidů pomocí spektroskopických metod Monika Krupová (Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze) Konvenční strukturní analýza nabízí pouze omezené možnosti k určení absolutní konfigurace chirálních látek. Jednou z možností je použití komplexů lanthanoidů s tris-(β- diketonátovými) ligandy. Tyto komplexy jsou elektricky neutrální a v organických rozpouštědlech mohou tvořit jiné komplexy s různými malými organickými molekulami, např. s chirálními alkoholy a aminoalkoholy. Díky této interakci je pak možné chiroptickými metodami určit konfiguraci chirální látky. Abychom interakci organická látka-Ln komplex lépe porozuměli, studovali jsme interakci komplexu Eu(FOD) s (R)- a (S)- enantiomerem 1-fenylethanolu (PE) v n-hexanu pomocí IR spektroskopie, Ramanovy spektroskopie, Ramanovy optické aktivity (ROA), UV- Vis absorpce a UV cirkulárního dichroismu (UVCD). Jenom ROA a UVCD spektra byly dostatečně citlivé pro studium komplexace zkoumaných systémů. S jejich pomocí se podařilo přibližně určit poměr kov/ligand v komplexu a vazebnou konstantu. V předchozích experimentech bylo pozorováno stonásobné zvětšení ROA signálu, např. alkoholu v komplexu, oproti volné chirální látce. Je to částečně dáno rezonancí excitačního laserového záření...
Kvantové výpočty v mnohočásticové fyzice
Brandejs, Jan ; Cejnar, Pavel (vedoucí práce) ; Knapp, František (oponent)
Název práce: Kvantové výpočty v mnohočásticové fyzice Autor: Jan Brandejs Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Při simulaci mnohočásticových kvantových systém· obvykle dochází k exponenciální explozi výpočetní složitosti. Kvantové počítače umožňují ten- to problém principiálně vyřešit. Díky práci R. Feynmanna je známo, že axiomy teorie složitosti vychází z fyzikálních zákon·. Situace se změní, zavedeme-li do výpočetního procesu mimo klasické fyziky i kvantovou teorii. Ukazuje se, že pro efektivní simulaci kvantového systému je vhodné použít jiný, lépe kontrolovatelný kvantový systém. Realizace výpočtu s využitím q-bit· a kvantového paralelismu pak ve vybraných případech vede k zásadní redukci složitosti. Kvantové počítače potenciálně umožňují realizaci výpočt· a simulací, které jsou s klasickými počíta- či prakticky neproveditelné. Zejména na poli kvantové chemie vyvstává možnost přímočaré aplikace. Tato práce je zaměřena na použití kvantových počítač· pro mnohočásticové problémy a obsahuje analýzu složitosti kvantové simulace atomo- vých jader. Klíčová slova: kvantový počítač, kvantová simulace, mnohočásticová fyzika
Důkaz, že Bellova věta je vědecky nepodložená
Souček, Jiří
We prove that the Bell’s theorem and the nonlocality of quantum mechanics are scientifically unfounded statements.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Částicový model pro Higgsův kondensát a anomální geometrická difrakce
Souček, Jiří
In this paper we propose a particle model for the Higgs’ condensate: we propose that this condensate is the set of (infinite velocity) non-local tachyons. We show that then there exists the anomalous geometrical diffraction (which contradicts to quantum mechanics). We show that there exists a universal time constant which defines the limits of the validity of quantum mechanics. We propose an experiment testing the existence of the anomalous geometrical diffraction. We proposed the dark energy conjecture which enables to make an estimate of the time constant. We assume certain (“Feynman”) interaction between standard particle and the nonlocal tachyon. All this is related to the new (finite) form of the Feynman integral.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dvě nové relace neurčitosti a jejich využití
Lužová, Martina ; Skála, Lubomír (vedoucí práce) ; Kapsa, Vojtěch (oponent)
V této práci je shrnut historický vývoj relací neurčitosti začínající prvními Heisenbergovými úvahami o principu neurčitosti. Po dokázání platnosti Schwarzovy nerovnosti je odvozena obecná relace neurčitosti pro dva hermitovské operátory a z této obecné verze je pak dokázána i platnost Heisenbergovy relace neurčitosti. Nejdůležitější částí práce je pak odvození dvou nových relací neurčitosti, silnějších než Heisenbergova či Robertson-Schrödingerova relace neurčitosti, a jejich konkrétní podoba pro dva příklady - volnou částici ve stavu popsaném Gaussovským vlnovým balíkem a lineární harmonický oscilátor s vlnovou funkcí ve tvaru Gaussovského klubka.
Vybrané řešené úlohy z kvantové mechaniky
Fišerová, Kateřina ; Bílek, Oldřich (vedoucí práce) ; Žák, Vojtěch (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit soubor úloh z kvantové mechaniky, které budou zařazeny do elektronické sbírky řešených úloh z fyziky, dostupné na internetu na stránce http://www.fyzikalniulohy.cz. Celkem bylo vytvořeno třicet devět úloh ze sedmi tematických okruhů spadajících částečně do učiva střední školy a z větší části do úvodního vysokoškolského kurzu kvantové mechaniky. Obecně je sbírka určena především vysokoškolákům k procvičení základních problémů anebo naopak středoškolákům k pochopení problémů nadstandardních. Podrobnější popis obsahu, struktury a technického řešení sbírky je v kapitole 1 této diplomové práce. Dalším úkolem bylo zmapování souborů zajímavých apletů souvisejících s kvantovou mechanikou, které jsou dostupné na internetu. Jejich výběr je představen a okomentován v kapitole 2 této diplomové práce.
Hybrid-epistemický model kvantové mechaniky a možné řešení problému měření
Souček, Jiří
In this study we introduce and describe in details the hybrid-epistemic model for quantum mechanics. The main differences with respect to the standard model are following: (1) the measurement process is considered as an internal process inside quantum mechanics, i.e. it does not make a part of axioms and (2) the process of the observation of the state of the individual measuring system is introduced into axioms. The intrinsic measurement process is described in two variants (simplified and generalized). Our model contains hybrid, epistemic and hybrid-epistemic systems. Each hybrid system contains a unique orthogonal base composed from homogeneous (i.e. ontic) states. We show that in our model the measurement problem is consistently solvable. Our model represents the rational compromise between the Bohr’s view (the ontic model) and the Einstein’s view (the epistemic model).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Obnovení lokality: axiomatická formulace modifikované kvantové mechaniky
Souček, Jiří
From the dichotomy "nonlocality vs non-realism" which is the consequence of Bell Inequalities (BI) we shall choose the non-realism. We shall present here the modified Quantum Mechanics (modQM) in the axiomatic form. ModQM was introduced in [5] and we shall show its non-realism in the description of an internal measurement process. ModQM allows the restoration of locality, since BI cannot be derived in it. In modQM it is possible to solve: the measurement problem, the collapse problem, the problem of a local model for EPR correlations (see[5]). ModQM is a unique explicit realization of non-realism in QM. ModQM should be preferred as an alternative to the standard QM mainly since it restores the locality.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.