Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Počátky pivovarnictví ve Velkých Popovicích
Čelikovský, Kamil ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Scholz, Stefan (oponent)
Tématem této bakalářské práce jsou počátky pivovarnictví ve Velkých Popovicích. Stěžejní část věnovanou pivovaru předejde stručný rozbor literatury vztahující se k tématu, následovat bude přehled vývoje pivovarnictví obecně, od jeho zrodu v celosvětovém kontextu, přes počátky pivovarnictví v Čechách a jeho vývoj s ohledem na královská města, šlechtu, cechovní systém a období krizí. Jádro, věnované nejprve historii samotné obce Popovice, bude pokračovat vývojem pivovaru od prvních písemných zmínek z druhé poloviny 16. století, přes střídání jednotlivých majitelů, až do založení současného velkopopovického pivovaru Františkem Ringhofferem v roce 1874. Zohlední i vliv předprůmyslového pivovaru respektive statku v době vlastnictví, jak strahovských premonstrátů, tak staroměstských benediktinů na kulturně historický vývoj obce a jejího nejbližšího okolí v rámci rozvoje celého panství. Rovněž přiblíží i roli ekonomickou a její dopad na sociální skladbu obyvatelstva.
Historie a současnost klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze
Sladká, Veronika ; Šípek, Richard (vedoucí práce) ; Marek, Jindřich (oponent)
Klášterní knihovna obutých augustiniánů v Praze představuje mimořádný knižní celek značné vědecké a historické hodnoty, který dnes zahrnuje více než 18 000 svazků. Svatotomášský klášter byl založen Václavem II. v roce 1285 a zaujímal od svého vzniku přední místo mezi ostatními augustiniánskými kláštery v Čechách. Od počátku 14. století bylo v klášteře zřízeno vysoké řádové učení jako jediné v rozsáhlé bavorské provincii. Od 17. století byl augustiniánský konvent sídlem provinciála české řádové provincie. Předkládaná diplomová práce si klade za cíl podat souvislý výklad dějin klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze a představit významné členy augustiniánského řádu, kteří se zasloužili o rozkvět knihovny. Větší pozornost je věnována období novověku, které nebylo dosud zpracováno, a událostem na konci třicetileté války, kdy měla knihovna podle dobových pramenů utrpět nenahraditelné škody. Snahou autorky je rovněž stručně charakterizovat knihovnickou praxi obecně v řádu augustiniánů poustevníků a poukázat na kulturní a historický význam svatotomášské knihovny. Vznik a výjoj knihovny ve středověku je charakterizován pouze na základě nepřímých pramenů (soupisů knih), neboť ze středověké sbírky se v klášterní knihovně nic nezachovalo. Při studiu novověkých dějin knihovny vycházela autorka ze záznamů v...
Historie a současnost klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze. Katalog prvotisků.
Sladká, Veronika ; Pařez, Jan (oponent) ; Mašek, Petr (oponent)
Klášterní knihovna obutých augustiniánů v Praze představuje mimořádný knižní celek značné vědecké a historické hodnoty, který dnes zahrnuje více než 18 000 svazků. Předkládaná rigorózní práce si klade za cíl podat souvislý výklad dějin klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze rozšířený o katalog prvotisků. Větší pozornost je věnována období novověku, které nebylo dosud zpracováno, a událostem na konci třicetileté války, kdy měla knihovna podle dobových pramenů utrpět nenahraditelné škody. Dílčím cílem práce je představit významné členy augustiniánského řádu, kteří se zasloužili o rozkvět knihovny. Snahou autorky je rovněž stručně charakterizovat knihovnickou praxi v řádu augustiniánů poustevníků obecně a dále poukázat na kulturní a historický význam svatotomášské knihovny. Vznik a vývoj knihovny ve středověku je charakterizován pouze na základě nepřímých pramenů. Při studiu novověkých dějin knihovny vycházela autorka ze záznamů v klášterních pamětních knihách a z dalších archivních materiálů, ze studia odborné literatury a výsledků provenienčního průzkumu dochovaného klášterního fondu. Jádro práce tvoří vlastní dějiny klášterní knihovny, v rámci kterých jsou představeni někteří významní členové augustiniánského. Závěrečnou část práce doplňuje soupis více než 150 prvotisků uložených v klášterní knihovně, a to...
Historický vývoj kulturního fenoménu "James Bond" na pozadí studené války
Kříž, Jaroslav ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent)
Diplomová práce analyzuje historický vývoj filmů s Jamesem Bondem na pozadí studené války v letech 1962-1989. Fiktivní postava James Bond je kulturní fenomén, jenž se od šedesátých let 20. století stal absolutně světovým symbolem z pohledu populární kultury. Stěžejní část práce se zaměřuje na filmy s agentem 007 a popisuje ideologické zázemí, které v nich můžeme zkoumat. Sekundárně je také zpracována Bondova minulost. Je tedy analyzován vývoj literární postavy, jež se přesunula ze špionážních románů na filmové plátno. Dále je i v práci zmíněno společenské zázemí, které bylo v druhé polovině 20. století velmi ovlivněno bondovskou tématikou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Konzervátorské a restaurátorské postupy pro daguerrotypii a příbuzné fotografické techniky (finální verze). Památkový postup - Npam a jeho ověření v praxi.
Borýsková, Štěpánka ; Hnulíková, Blanka ; Huňková, Anna ; Jůn, Libor ; Lesenská, Lenka ; Petrillo, Sandra M. ; Švadlena, Jan ; Vávrová, Petra
Navržený památkový postup "Konzervátorské a restaurátorské postupy pro daguerrotypii a příbuzné fotografické techniky" vznikl jako výzkumná aktivita v rámci programu NAKI Ministerstva kultury České republiky a jeho základní principy a výsledky byly ověřeny v rámci výuky magisterského oboru Restaurování fotografie realizovaného na Katedře fotografie FAMU. Postup je určen pro odborně pracující konzervátory a restaurátory, kteří se zabývají problematikou ochrany a péče fotografických materiálů. V tomto případě jde prioritně o nejstarší prakticky využitelnou fotografickou techniku – daguerrotypii, případně o některé další odvozené fotografické techniky (jako např. ambrotypie, ferotypie atd.), kde je možno vysledovat obdobné problémy např. v oblasti použitých adjustací apod. Mnoho uvedených postupů a doporučení má poté obecnější povahu a měly by být aplikovatelné v širším rámci ochrany fotografických materiálů a tak přispět k větší efektivitě aktivit spojených s péčí o kulturní dědictví ČR. Památkový postup je proto jako teoretické východisko rovněž využitelný pro správce a kurátory příslušných sbírek a fondů a díky jeho vzniku mj. v rámci VŠ výuky má rovněž nemalý didaktický rozměr. Společně s paralelně řešenými certifikovanými metodikami se jedná o v současnosti nejkomplexněji zpracovaný materiál k problematice péče o daguerrotypický obraz v českém prostředí a to i s přihlédnutím a využitím nejnovějších zahraničních zkušeností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Tisková zpráva - Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích
Jůn, Libor
Výstava vznikla na základě spolupráce Národního technického muzea a Akademie múzických umění v Praze, resp. Filmové a televizní fakulty. V českém prostředí se jedná o první rozsáhlejší prezentaci blízkovýchodní fotografie v reprezentativním výběru autorů 19. a 20. století.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika revitalizace daguerrotypického procesu
Švadlena, Jan ; Vávrová, Petra
Daguerrotypie je nejstarší prakticky používaný fotografický proces. Z hlediska lidského poznání šlo o významný objev – jednalo se o první zobrazovací metodu založenou na zachycení obrazu předmětu přímo působením světla. Daguerrotypie tak ovlivnila lidskou společnost nejen z hlediska uměleckého, ale také vědeckého a spustila rychlý rozvoj fotografických postupů, materiálů i celého nového oboru. Z toho důvodu lze v depozitářích po celém světě nalézt množství historicky, umělecky i společensky cenných daguerrotypických památek. Pro zajištění kvalitní ochrany daguerrotypií je nutné volit dostatečně prověřené a bezpečné konzervátorské a restaurátorské postupy. Ověření nových památkových postupů i komplexní studium degradace a poškození daguerrotypií vyžaduje vhodné laboratorní vzorky, jejichž povrchová struktura odpovídá jedinečné struktuře daguerrotypického obrazu. Takové vzorky by měly být připravovány postupem, který bude co nejpřesněji odpovídat historickému způsobu přípravy daguerrotypií a bude tak respektovat jejich historickou autenticitu. Pro postupy konzervace a restaurování je třeba porozumět procesu výroby a chemickému složení. Cílem této metodiky je vytvořit praktický a standardizovaný návod pro rekonstrukci daguerrotypického procesu v laboratorních podmínkách za účelem přípravy vzorků, které se z hlediska materiálu a struktury obrazu neliší od historických daguerrotypií.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.