Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 948 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Narození
Piskova, Olena ; Klímová, Barbora (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je pokračováním mého tématu „Proč?“, zároveň zahrnuje téma člověka a okolí. Začala jsem se zajímat o kontroverzní téma geneticky modifikovaných organismů, genetického inženýrství. Našla jsem v tom osobní příběh. Nyní je těžké se vyjádřit k tomu, do jaké míry jsou tyto výzkumy důležité, ale neměli bychom se zastavovat krok před budoucností.
Akulturace imigrantek na české kulturní prostředí na příkladu imigrantek z Ukrajiny a arabských zemí
Koropecká, Markéta
Diplomová práce se zabývá procesem akulturace, tedy adaptace na jiné kulturní prostředí než se jedinec narodil, imigrantek na české kulturní prostředí. Tento proces je stejně jako další fáze mezinárodní migrace genderově podmíněn, tedy ovlivněn tím, jaké společnost přisuzuje ženám a mužům role, normy a vzorce chování. Odborníci prokázali, že ženy prožívají akulturaci jinak než muži. Kvůli jejich reprodukční roli jsou považovány za nositelky a ochranitelky kulturní identity imigrantské skupiny a očekává se od nich, že kulturní hodnoty předají dalším generacím. Proces akulturace byl hodnocen na základě teorie stresu a jeho zvládání. Pro kvalitativní výzkum byly zvoleny dvě skupiny imigrantek, ženy z Ukrajiny a arabských zemí. Hlavním cílem práce zjistit, zda respondentky z těchto zemí zažívají akulturační stres při adaptaci na nové kulturní prostředí a jak se jim daří tento stres redukovat a také co akulturaci u imigrantek v českém prostředí ovlivňuje. S respondentkami byly provedeny polostrukturované rozhovory, které byly následně vyhodnoceny metodou kvalitativní obsahové analýzy. Klíčová slova: akulturace, kultura, gender, Ukrajinky, ženy z arabských zemí 1
Možnosti inovací ve vybraném kulturním zařízení
NOVOTNÁ, Kristýna
První část práce je zaměřena na popis specifik podnikání v kultuře, rozdělení typů inovaci a na možnosti financování kulturních aktivit. V druhé části práce je představen kulturní objekt Kino Ševětín, jeho historie, marketingová komunikace, potencionální zákazníci. Dále je zde popsána situační analýza, ze které vyplyne technická, strategicka i produktová inovace. Následně jsou popsány možnosti financování těchto inovací.
Ženské časopisy meziválečného období
HOLÁKOVÁ, Natálie
Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím heuristiky a interpretace jednotlivých příspěvků analyzovat vybraná ženská periodika vycházející v rozmezí let 1918-1938. Zvláštní pozornost je věnována charakteristice literárních příspěvků otištěných na stránkách jednotlivých časopisů. První část práce je věnována nastínění historicko-kulturního dění na území Československé republiky, postavení ženy v prvorepublikové společnosti a vývoji ženské emancipace. Část druhá analyzuje prostřednictvím rozboru vybraných příspěvků obsahové zaměření jednotlivých periodik s přihlédnutím ke kulturnímu a společenskému přínosu.
Výsledky účtu kultury - 2016
Český statistický úřad ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Výsledky účtu kultury zachycují výdaje na kulturu jak z hlediska zdrojů, tak i oblastí (sfér) kultury a poskytovatelů kulturních služeb. Kombinací zmíněných rozměrů lze získat maticově uspořádané tabulky, které jsou spolu s odhadem makroekonomických ukazatelů v kultuře hlavním výstupem účtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno
Sekaninová, Jitka ; Novák,, Petr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Tématem práce je radikální přestavba a dostavba unikátního brownfieldu pro kulturní účely, kreativní inkubátor, podnikání a bydlení. Objekt je bývalá káznice nedaleko centra města mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl. Jedná se o historickou budovu, která je v současné době nevyužívaná. Areál pro začínající mladé podnikatele v oblasti kultury, má sloužit jako centrum pro širokou uměleckou veřejnost, zejména z oblasti tzv. kreativního průmyslu jako jsou architekti, designéři, malíř, sochaři, ale i hudebníci, návrháři či vývojáři počítačových her. Budova je historicky cenná, zejména díky klenbám v původní staré části objektu, které zůstávají v největší možné míře zachovány. Vybourána byla pouze část západního křídla, aby zde mohla vzniknout nová výrazná forma ve tvaru krystalu, která veřejnost upoutá zejména ze strany od Cejlu, odkud by kreativní centrum mohlo jinak být snadno přehlédnuto. Tento krystal se stal dominantou objektu a slouží jako hlavní vstup. Novější, méně cenná část areálu z ulice Bratislavská, byla zbourána, aby zde mohlo být vybudováno podzemní parkoviště a nové přístavby sloužící komerčním a administrativním účelům. Přístavby jsou dvě provozně a stavebně oddělené budovy, což umožnilo celý areál otevřít. Koridor, který mezi sebou tyto přístavby vytváří, se směrem k původnímu objektu rozšiřuje a tím vtahuje kolemjdoucí ze strany laické veřejnosti přes atraktivní před-prostor do samotného kreativního centra. Původní dispoziční dvoj-trakt jednotlivých křídel zůstal zachován, což do značné míry ovlivnilo jejich funkční využití. Ve stávajících dvou patrech se nacházejí zejména ateliéry a dílny pro umělce, dále pak multifunkční sál, design market a divadelní sál se zkušebnami. Do nástaveb je situována další část ateliérů, umělecká škola s kreslírnami a studovnami a pronajímatelné prostory. Ve vrchních patrech západního křídla včetně krystalu jsou vybudovány malometrážní byty určené zejména pro umělce z kreativního centra.
Česká republika v číslech - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj výdajů krajů a MK ČR na kulturu v letech 1999 - 2017
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Přehled výdajů za kulturu v uvedeném období v jednotlivých krajích ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv odsunutí sudetských Němců a jejich nahrazení na vývoj města Kraslice
Banzl, Marcel ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem odsunutí původní německé populace a jejího nahrazení novými osídlenci na vývoj města Kraslice ve 20. století. Úvodní kapitoly jsou věnovány shrnutí kraslické historie a klíčových ekonomických a kulturních faktorů města, následuje popis samotného odsunu s ohledem na jeho průběh v Kraslicích, a hlavní část práce je věnována analýze krátkodobého i dlouhodobého efektu výměny populace ve městě. Základem ekonomické proměny města byla konsolidace větších i menších lokálních podniků do dvou státem ovládaných firem, jejichž fungování bylo následně klíčové pro samotný život Kraslic, a s ohledem na tento fakt je tato transformace rozebrána, stejně jako její následky do dnešní doby. Kraslická kultura byla vlivem protiněmeckých nálad po válce zcela vymazána (obrazně i doslova, jako v případě demolice původních budov) a nahrazena socialistickým režimem iniciovanou propagací "slovanství", která však fungovala spíše jako prostředek nastolení komunistických tradic. Práce se proto zabývá také absencí kulturních pojítek dnešních Kraslic na jejich stovky let dlouhou minulost, a příčinami tohoto stavu. Pro obecnější popis historického vývoje města a Sudet celkově je využita existující literatura, zatímco specifika Kraslic vyžadovala vyhledání primárních zdrojů v podobě archivních...
Svobodný duch v díle F. Nietzscheho
Hostašová, Jana ; Chavalka, Jakub (vedoucí práce) ; Novák, Aleš (oponent)
Cílem této práce je rozbor, charakteristika a zdůraznění figury svobodného ducha v Nietzschově díle Lidské, příliš lidské I a Lidské, příliš lidské II. Primární snahou bude ukázat svobodného ducha jako ucelený koncept, ve kterém se navíc sbíhají Nietzscheho důležitá témata, kritika náboženství, metafyziky a kultury, důležitost vývoje a výchovy. Na figuře svobodného ducha vykreslím Nietzscheho vizi budoucnosti a popíšu cesty, které k ní vedou. V první části práce se zaměřím na vznik svobodného ducha s důrazem na "velké odpoutání" a na poměry, ze kterých vychází, především na kontrast s duchem vázaným. Centrálním motivem poté bude význam kultury, důležitost jejího vývoje a stupňování a její provázanost se svobodným duchem. Závěr práce je věnován působení svobodného ducha, jeho úkolům a možnostem a významu, který má pro ducha nevázaného. Nevázaného ducha představím jako praktickou realizaci Nietzscheho myšlenek a budu k němu směřovat svůj výklad. Důležitou součástí práce je ukázat Nietzscheho myšlení jako zaměřené na zkoumání a pozorování člověka, které má vést k jeho prospěchu a zušlechtění, a to nejen k růstu jeho individuality a samostatnosti, ale i k posílení radosti, vlídnosti a přátelství. Klíčová slova: svobodný duch, vázaný duch, nevázaný duch, kultura, vyšší kultura, výchova

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 948 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.