Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 968 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod
Froňková, Dominika ; Řehák, Filip (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh území po bývalém brownfieldu textilky Tepna Náchod. Cílem práce je aktivace území, oživení centra města a návrh zástavby v návaznosti na historické centrum a zámek s vhodnou funkční skladbou, reagující na nedostatky města. Návrh respektuje charakter místa snaží se preferovat pěší a cyklistickou dopravu – pěší zóny, cyklopruhy. Koncept je založen na maximálním využití zastavitelných ploch v řešeném území a na prostupnosti celého území, propojení tří náměstí a vytvoření nového veřejného prostoru. Dále koncept reaguje na historické centrum města a na zámecký kopec – výhledy, pohledové osy. Nově navržené objekty jsou bytové domy s aktivními partery, administrativní budova pro Výzkum a vývoj, víceúčelová hala, Domov pro seniory, mateřská škola, Spolkový dům a parkovací dům. Nová zástavba jasně vymezuje uliční síť. Součástí návrhu je výsadba parku pod zámeckým kopcem s oživením koryta Plhovského potoka.
Podnikatelský plán
Balga, Jiří ; Vojta, Vladimír (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro potencionální otevření bistra/baru uvnitř multifunkčního prostoru určeného pro lidi napříč generacemi a zájmy ve městě Břeclav. Práce obsahuje hlavní dvě časti. A to teoretickou a praktickou. V teoretické části je provedena literární rešerše a vymezení důležitých pojmů. V praktické části je vypracovaný podnikatelský plán tohoto bistra/baru uvnitř multifunkční haly doplněný příslušnými analýzami, plány a výpočty.
Linguistic and Cultural Aspects of Doing Business in Multicultural Environment
Zsiga, Juraj ; Šťastná, Dagmar (oponent) ; Langerová, Petra (vedoucí práce)
With the increasing amount of global business models, the matter of language in cross-cultural communication has become increasingly important. This bachelor thesis provides an overview of some of the languages and the way they are used by the native speakers, while defining the influence of the mother tongue. It also explores culture and its definitions, while describing cultural models, namely the Lewis model and the Trompenaars’ model. The theory is subsequently applied on the two subjects of the thesis, England and Japan.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Bučková, Anna ; Dýr, Petr (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Knihovna je stavba, která by neměla být opomíjena. V dnešní době je těžké se zastavit a mít kolem sebe klid. Tato veřejná instituce nám jej může nabídnout jako žádná jiná. Není to ale jen o čtení knih - může spojovat mnoho funkcí, od čtení knih, přes poslouchání hudby až po společenské akce. Právě takovou stavbou má být navržená knihovna pro Frýdek – Místek, protože město pro tuto instituci dnes nemá žádné vhodné prostory. Stavba je navržena na parcele v centru Místku a momentálně zastává funkci parkoviště. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny, která tvoří novou dominantu města a je zároveň s navrženým okolím dalším společenským centrem, kde mohou obyvatelé trávit čas svůj volný čas.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Bartlová, Lucie ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny v lokalitě s obrovským potenciálem. Parcela se nachází v centru Místku a v současné době funguje jako rozlehlé parkoviště. Návrh knihovny a jejího okolí by měl být přínosný pro vytvoření atraktivní lokality a zároveň by měl posloužit jako vize s přesahem do budoucna. Knihovna plní kromě základních funkcí také funkce kulturního centra a střediska volného času. Návrh vytváří prostor vnímaný lidmi jako útočiště, druhý domov, nebo prostor umožňující celodenní pobyt. Práce zahrnuje i úpravu okolních ploch, které jsou využité jako park, náměstí, parkování a tržnice.
Caravan Club
Fišerová, Barbora ; Kubíková, Zuzana (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce přibližuje vývoj a proměny fenoménu organizovaného karavaningu na našem území od jeho počátků a rozmachu až po současnost. Z důvodu šíře zvoleného tématu v sledovaném období, od cca 70. let 20. století do roku 2019, se zaměřuji především na západní Čechy, konkrétně na Caravan Club Plzeň, jehož je má rodina dlouholetými členy. Součástí knihy jsou autobiograficky sepsané paměti Jana Valenty, který psal klubovou „Kroniku“ přibližně od roku 1980 do roku 2011, archivní fotografie a autorský text a výpisky narativních rozhovorů. Biografie karavanistů umožňují nahlédnout jednak na specifika tohoto fenoménu a podoby turistiky, ale také na fungování české společnosti v období tzv. normalizace i v následujících letech. Vlastní bádání jakožto „insidera-karavanisty“ a editace dostupného materiálu resultovalo v tištěnou knihu, která mapuje historický vývoj a proměny CC Plzeň z osobní perspektivy.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Rušarová, Eva ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budovy městské knihovny ve Frýdku-Místku. Řešená parcela se nachází v historickém centru Místku vymezeném ulicemi Hlavní třída, 8. pěšího pluku a Pivovarská. V současné době slouží území především jako plochy pro parkování a zároveň se zde nachází budova tržnice a několik malých objektů tržních stánků. Zbylé plochy pozemku nejsou využívány. Návrh knihovny (včetně mediatéky, lékotéky, fonotéky) si dává za cíl představit plně fungující instituci pro 21. století s vlídným prostředím pro další navazující aktivity, a proto ke knihovně přidává také multifunkční sál a kavárnu. Knihovna, jak je vnímána v současné době, kromě uspokojování potřeb jejích návštěvníků, plní také funkci platformy pro vzájemnou interakci různých skupin obyvatel města. Měla by být místem tichého vzdělávání, ale i živého společného setkávání bez bariér. Práce zahrnuje také návrh úpravy okolních ploch a napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Mžiková, Michaela ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Frýdek – Místek jako město s budoucností, s potenciálem stát se cílem jak pro návštěvníky, tak být hlavně příjemným útočištěm pro samotné obyvatele. Návrh budovy knihovny jako moderního městského domu, mediatéky se společenským sálem, která bude sloužit především lidem a bude vytvářet přátelskou atmosféru jak uvnitř mezi knihami, tak i v blízkém okolí, kde vzniknou nová místa pro odpočinek, scházení se s přáteli nebo nakupování od místních farmářů na tržnici. Z pohledu architektury by se měla knihovna stát kulturním bodem na mapě města, a proto by měla mít reprezentativní a ušlechtilý výraz jak zevnitř, tak navenek.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Křížová, Lucie ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Knihovna má spoustu funkcí. Vedle té nejdůležitější, což je půjčování knih a práce s nimi, je to i místo k setkávání lidí, odpočinku, práci, učení i k zábavě. Tento multifunkční prostor ve Frýdku – Místku zatím chybí. Stavba je navržena na parcele, která má velký potenciál, nachází se v centru Místku a momentálně zastává funkci parkoviště. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny, která v sobě spojuje všechny výše uvedené funkce a vytváří příjemný prostor k trávení volného času. Je zde zahrnuta i úprava okolních ploch, jako je náměstí, park a parkování.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Khaver, Anna ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Frýdek-Místek je město z velkým kulturním potenciálem, svou stávbou bych chtěla lídem ve snaze toho potencialu podpořit a vypracovala jsem prostor pro využiti vicera generacemi a pro různé druhy kulturních akci, dominantním využitim je ale městská knihovna, pro kterou je budova návržena. Vzhledem k netypickému tváru a ruzným učelam vytváří atraktivní pritahujcí prostor, čimž přispivá k sjednoseni kníhovnícké funkce do jedne stavby ve městě se dvěma centry.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 968 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.