Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stravitelnost krmiv pro kapra obecného
MAREŠ, Josef
Tato bakalářská práce testuje a vyhodnocuje složení a bilanční stravitelnost různých druhů krmiv i různých ingrediencí použitelné pro krmení kapra obecného. V práci se dále posuzuje vhodnost jednotlivých ingrediencí na základě stravitelnosti samostatných živin. Z výsledků vyplývá, že správnou kombinací krmiv dojde ke zlepšení efektivity v chovu kapra obecného, sníží se spotřeba krmiva, zvýší se přírůstek. V neposlední řadě by mělo dojít ke snížení negativního dopadu přikrmování na kvalitu vodního prostředí. Bakalářská práce sumarizovala doposud známé hodnoty stravitelnosti u jednotlivých krmných ingrediencí pro kapra. Následně se zabývala vlastním experimentem, který byl časově velmi náročný. Podařilo se potvrdit některé již známé hodnoty, ale také zjistit úplně nové informace o hodnotách obsahu jednotlivých komponent v krmivech a jejich následné využitelnosti. Výsledky pro pšenici a kukuřici byly porovnány s naměřenými hodnotami jiných autorů. Tritikále, dafnie a larvy pakomára byly pro experiment použity prvně, tudíž hodnoty nebylo možné porovnat, ale podařilo se analyzovat základní informace, které dobře poslouží pro další výzkum v této oblasti. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u obilovin byl: 16 % obsahu bílkovin a stravitelnost 64 %, obsah tuků 2 % a stravitelnost 70 %, obsah BNLV 74 % a stravitelnost 74 %. Obsah vlákniny 5 % a popelovin 2 % s velmi nízkou stravitelností. Obsah fosforu 0,6 % a stravitelností 30 %. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u přirozené potravy byl: obsah bílkovin 55 % a stravitelnost 86 %, obsah tuků 5 % a stravitelnost 74 %, BNLV 20 % a stravitelnost 41 %, obsah vlákniny 7 % a stravitelnost 8 %, obsah popelovin 14 % a stravitelnost 30 %, obsah fosforu 1,2 % a stravitelnost 74 %. Výsledným prvkem bylo stanovení nejvhodnějšího krmení pro rybniční akvakulturu. Dle dostupných výsledků se jedná o pšenici v kombinaci s přirozenou potravou. Pšenice je velmi energeticky bohatá, ovšem má nízký podíl bílkovin. Naopak přirozený potrava je bohatá na dobře využitelné bílkoviny. Optimální poměr přirozené potravy a pšenice byl 0,25:2. V tomto poměru dokážeme ideálně splnit nutriční požadavek kapra obecného (31 % stravitelných bílkovin, 0,6-0,7 % fosforu, ~3200 kcal?kg-1 stravitelné energie). Vhodným využitím krmiva jsme schopni snížit negativní vliv na kvalitu vody, a to je do budoucna jeden z hlavních cílů.
Stanovení stravitelnosti in vitro sušiny a organické hmoty u vybraného krmiva pro psy
UHLÍŘOVÁ, Gabriela
Tato práce pojednává o základních aspektech ve výživě psa. V práci je též uvedeno porovnání stravitelnosti in vivo a in vitro sušiny a organické hmoty granulovaného krmiva pro psy.
Kontrola kvality TMR pomocí Penn State separátoru u vysokoužitkových dojnic
BRABENEC, Vojtěch
Cílem bakalářské práce byla zaměřit se na kontrolu výživy dojnic v zemědělském podniku, neboť výživa je tím nejdůležitějším faktorem při výrobě mléka. V literární rešerši je stručně popsán způsob a technika krmení v jednotlivých fázích laktace. Dále jsou zde popsána objemná i jadrná krmiva, jejich využitelnost v krmné dávce a živinové vlastnosti. V bakalářské práci je v neposlední řadě zmíněno plemeno Holštýn, jeho charakteristika a potřeba živin ve výživě. Hlavní částí práce byla seznámení s Penn state particle separatorem (2002), který je využíván pro kontrolu krmení na farmách. Tato část bakalářské práce charakterizuje jeho využití v praxi, postup při použití, vyhodnocení krmné dávky s vlivem na zdraví a užitkovost dojnic. Výsledky byly porovnány s normou stanovenou pro separátor a vyhodnoceny vzhledem k dojivosti a složkám mléka. Ve vlastní práci byla provedena série pokusů za sledované období, které jsou vyhodnoceny v závěru práce, a vliv struktury krmné dávky na užitkovost i zdraví dojnic.
Přesnost nakládky do závěsného horizontálního krmného míchacího vozu
PŘIBYL, Miroslav
Teoretická část diplomové práce s názvem "Přesnost nakládky do závěsného horizontálního krmného vozu" se zabývá historickým vývojem podávání krmiv skotu a současně využívaných trendů v podávání krmiv. V diplomové části je také popsána základní technologie výroby objemných a jadrných krmiv, nechybí ani moderní technika pro jejich distribuci, charakteristiku a způsob nakládání jednotlivých složek krmné dávky, jehož součástí je i vyhodnocení přesnosti nakládek jednotlivých komponentů. Diplomová práce se dále zabývá výběrem míchacího krmného vozu. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení přesnosti nakládky do závěsného horizontálního krmného vozu.
Využití lososového oleje ve výživě psů a možnosti zchutnění granulovaných krmiv
HOUMANIOVÁ, Daniela
Cílem bakalářské práce bylo shrnout základní poznatky z výživy psů, pojednávající zejména o možnostech a technice krmení, nutričních potřebách jednotlivých kategorií psů, rozdělení krmiv a využití lososového oleje jako doplňku stravy. Dalším cílem bylo provést preferenční test za účelem zjištění atraktivity lososového oleje pro psy. Do pokusu bylo zařazeno celkem 265 psů různých plemen, věkových i hmotnostních kategorií. Psům byly současně předkládány dva vzorky hypoalergenního granulovaného krmiva, z nichž jeden vzorek byl obohacen přídavkem lososového oleje, volby psů byly zaznamenány a následně vyhodnoceny. Dle výsledků psi statisticky průkazně preferovali vzorky s přidaným lososovým olejem, a to v 63,6% případů. Z výsledků je patrné, že lososový olej častěji preferovali psi s vyšší aktivitou, mladí jedinci a senioři, tyto rozdíly však nebyly statisticky průkazné.
Vliv krmení na senzorickou jakost kuřecího a rybího masa
Konečná, Kristýna
Tématem diplomové práce je Vliv krmení na senzorickou jakost kuřecího a rybího masa. Práce se zabývá významem a kvalitou kuřecího a rybího masa a popisuje, jaký byl vliv použitého krmení na jeho senzorickou jakost. Bylo sledováno, jak obsah tuku v krmivu měl vliv na senzorickou jakost kuřecí a rybí svaloviny. V pokusu s kuřecím masem byly použity 2 základní typy krmiva. Kontrolní skupina brojlerových kuřat byla krmena standardní krmnou směsí a pokusná skupina byla krmena směsí s 10% přídavkem řepkového oleje. Následně se senzorickou analýzou posuzovaly rozdíly mezi jednotlivými skupinami, použitými brojlery ROSS a COBB a také mezi jatečnými částmi (stehna a prsa). Ve druhé praktické části se hodnotilo maso pstruhů duhových, kteří pocházeli z 5 rybníků. Jejich krmiva se lišila především obsahem tuku. V senzorickém hodnocení se posuzovaly rozdíly senzorické jakosti mezi jednotlivými rybníky. Naměřené hodnoty se statisticky zpracovaly a graficky znázornily pomocí pavučinových grafů. Výsledky ukázaly, že přídavek řepkového extrahovaného šrotu do krmení brojlerů měl pozitivní účinek na senzorickou jakost hybrida ROSS pro prsní i stehenní svalovinu. U hybrida COBB nebylo prokázáno významné ovlivnění jakosti prsní ani stehenní svaloviny. U ryb byli nejlépe hodnoceni pstruzi z rybníků krmené směsí se středním obsahem tuku kolem 20 %.
Porovnání účinnosti peletovaného krmiva s obsahem hmyzu a směsi s běžným složením při odchovu okouna říčního (Perca fluviatilis) v poloprovozních podmínkách
NOVOTNÝ, Martin
Tato práce se zabývá možností využití hmyzu, jakožto potenciálního zdroje proteinů v umělém krmivu pro okouna říčního (Perca fluviatilis). V konvenčním krmivu bylo nahrazeno 25 % rybí moučky moučkou vyrobenou z dospělců cvrčka domácího (Acheta domestica) a larev potemníka peruánského (Zophobas morio). Proběhly celkem dva 12 týdnů dlouhé experimenty, první v Experimentálním rybochovném pracovišti a pokusnictví Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity ve Vodňanech a druhý v komerčním provozu firmy Anapartners s.r.o. v Praze Horních Počernicích. Hodnoceny byly produkční ukazatele chovu a také proběhla analýza obsahu tuků a mastných kyselin ve svalovině ryb, jako důležitého ukazatele její nutriční hodnoty. Ryby krmené experimentálním krmivem vykázaly po skončení obou experimentů nižší délkový a hmotnostní přírůstek a horší konverzi krmiva oproti rybám krmeným kontrolní dietou. Během experimentu a po jeho skončení nebyl pozorován vliv krmiva na přežití ryb. Dále nebyly pozorovány změny v obsahu tuků ve svalovině ryb, nicméně byly pozorovány změny v obsahu jednotlivých mastných kyselin. U ryb krmených experimentálním krmivem se mimo jiné zvýšil obsah kyseliny linolové (C18:2n-6) a také celkový obsah n-6 mastných kyselin, naopak obsah n-3 mastných kyselin ve svalovině klesl více nežli u ryb krmených krmivem kontrolním. To ovlivnilo i výsledné hodnoty poměru obsahu n-6 mastných kyselin ku n-3 mastným kyselinám, kdy se tento poměr výrazněji zvýšil u experimentální skupiny ryb. Změny v obsahu mastných kyselin ve svalovině byly malé a neovlivnily tak její nutriční hodnotu z pohledu lidské konzumace. Při dalších experimentech zabývajících se tímto tématem je nutno zaměřit se na otestování jiných druhů hmyzu či upravit množství substituované rybí moučky.
Vliv kvality a zpracování siláží a senáží na mléčnou užitkovost dojnic ve vazném ustájení
VŠETEČKA, Miroslav
Mléčná užitkovost dojnic je podmíněna především jejich výživou a zdravot-ním stavem. Dojnice nejefektivněji přeměňují objemná krmiva na mléko. V provozních podmínkách bylo provedeno hodnocení úrovně výživy, zpracování si-láží a senáží. Byla posuzována kvalita objemných krmiv, technika krmení a její vliv na mléčnou užitkovost ve vazném ustájení. Údaje byly sledovány za období let 2012 2015. Do sledování byly zařazeny dojnice holštýnského plemene a českého strakatého plemene. Data o průměrné denní užitkovosti byla sledována u všech dojených krav, které se aktuálně nacházely v laktaci v době sledování. Zjištěné údaje byly zaznamenány do grafů a tabulek a vyhodnoceny. Nejvyšších výsledků užitkovosti by-lo dosaženo v roce 2015, nejnižších výsledků užitkovosti bylo dosaženo v roce 2013.
Alimentární onemocnění zvířat v zájmových chovech
Kohoutová, Monika ; Kodeš, Alois (vedoucí práce) ; Hučko, Boris (oponent)
Práce se zabývá charakteristikou onemocnění, která vznikla jako důsledek špatné výživy zvířat. S ohledem na značnou šíři zadaného tématu, byla v souladu se stanoveným cílem a metodikou práce, hlavní pozornost věnována pouze jednomu druhu zvířat, kterým jsou kočky. Úvodní část je zaměřena na představení hlavních pojmů a následuje problematika vnějších faktorů prostředí, mezi které patří ustájení, hygiena chovu koček a jejich krmení od narození. Zpravidla se v žádné literatuře nevyskytuje detailně přesné znění správné skladby krmné dávky, můžeme proto pouze pracovat s doporučenými hodnotami. Naší snahou bylo s využitím vědecké literatury vybrat zobecňující stanoviska k optimální skladbě krmiva, nutričním hodnotám a krmivům vhodných či nevhodných pro kočky domácí. Nejdůležitější částí práce jsou onemocnění způsobená nevhodným krmením koček. Základními problémy spojenými s příjmem potravy jsou nechutenství, zvracení, průjem, zácpa a zubní kaz. Další část je zaměřena na obezitu, která je závažnou metabolickou poruchou, a způsobuje další těžká onemocnění. Následuje problematika potravních alergií a intolerancí. V závěru práce jsou uvedeny podstatné problémy vyvolané nedostatkem některých složek potravy, způsobujícím potíže s osrstěním a kostrou. Zdravotní problémy či poruchy, spojené s výživou jsou nejdříve charakterizovány, dále jsou popsány jejich příčiny, léčba i prevence. Léčbu těchto onemocnění zvládne v některých případech sám chovatel, v těžších případech je nutné se obrátit na veterinárního lékaře, který určí individuální léčebný plán.
Rizika onemocnění psů, spojená s nesprávnou výživou
Pečená, Jana ; Kodeš, Alois (vedoucí práce) ; Hučko, Boris (oponent)
V dnešní době je velice moderní vlastnit domácího mazlíčka. Jenom v České republice připadá na každou druhou domácnost jeden pes nebo kočka. S přibývající popularitou zájmových chovů se zvířata dostávají čím dál častěji do rukou laiků, kteří ne zcela přesně vědí, co opravdu zvíře potřebuje. V případě psů existuje mnoho organizací, které majitelům pomáhají psa cvičit, zabavit, dávají možnost účastnit se výstav či všemožně pečovat o jeho vzhled. Neexistuje ale dostatek organizací, které učí majitele, jak psa krmit, kolik živin který pes potřebuje například pro zdravý růst, lesklou srst či prováděné aktivity. Chovatelé a majitelé psů jsou pod vlivem reklamních agentur přesvědčováni o kvalitě jakýchsi krmných směsí a je čím dál méně majitelů, kteří se o kvalitní výživu opravdu zajímají. Tato práce poskytuje obecný přehled základních složek krmiva, jejich důležitost pro fungování organismu a důsledky nesprávně vyváženého poměru mezi nimi. Následně se zaměřuje na nejčastější způsoby krmení psů, jejich charakteristiku, nevýhody a možná rizika způsobená nedostatečnou důslednosti při jejich zkrmování. Dále je zde uvedena řada problémů a onemocnění, která mohou vzniknout v důsledku neadekvátně vyvážené či nevhodně upravené stravy. Je nutné pochopit závislost organismu na složkách potravy a zhodnotit míru jejich nezbytnosti v krmných dávkách. Stejně důležité je zvážit způsob krmení psů spolu s jejich riziky. Akceptovat rozdíl mezi vhodnými a nevhodnými surovinami pro psy a pro lidi. Závěrem lze říci, že sestavení vyvážené krmné dávky je velice složitý proces, který pokud není bezchybný, způsobí snadno neblahé následky, na něž je nutné brát zřetel a snažit se jim předcházet.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.