Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 227 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Heroes of New Russia
Shidlovskiy, Kirill ; BERGAN, Ronald (vedoucí práce) ; Dolotina, Kamila (oponent)
The master thesis “Heroes of New Russia: Analysis of Character Archetypes in the Works of Alexei Balanov” introduces the life and work of one of the most remarkable directors of a new Russian cinema, Alexei Balabanov. Through the use of qualitative content analysis it discusses all his feature films, both finished and unfinished, and focuses on the hero archetypes that the director/screenwriter Balabanov kept using. Furthermore, it describes changing of these archetypes over time as the society of the new Russian Federation kept on changing after the fall of the Soviet Union and as Balabanov perceived that change, both in his life and in his works. Finally, the thesis puts all the ascertained findings into a broader context, based on national, historical and cultural aspects to provide an objective framework for the subjective approach of the famous director.
Kriminologické aspekty drogové kriminality
Pášová, Helena ; Zeman, Petr (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Kriminologické aspekty drogové kriminality Drogová kriminalita je velkým problémem současné doby a týká se nás všech bez rozdílu pohlaví, věku či společenského postavení. Téma drogové kriminality je však velmi široké. Práce je proto blíže zaměřená na aktuální a velmi nebezpečný fenomén drog v dopravě. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o návykových látkách, které jsou nejčastěji užívány řidiči. Detailně rozebrat jejich vlastnosti a účinky a popsat, jaký vliv mají jednotlivé druhy návykových látek na fyzický i psychický stav řidiče a jaké změny v jeho chování způsobují. Práce je členěná na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola je zaměřená na vysvětlení některých základních pojmů, které jsou v práci použity. Druhá kapitola shrnuje historický vývoj užívání návykových látek ve světě i na území našeho státu. Český stát prodělal v minulosti několik zásadních zvratů, po nichž se měnila situace ve společnosti. S ohledem na tyto etapy, je pasáž věnující se historii užívání návykových látek na území našeho státu rozčleněna na tři části. Ve třetí kapitole jsou podrobně rozebrány jednotlivé druhy návykových látek. Popsána je zde jejich charakteristika, výroba, zdravotní rizika i nejčastější způsoby užití. Nejdůležitější je část, která analyzuje, jakým způsobem...
Okresní soud v Lišově v letech 1918-1939 s přihlédnutím ke kriminální agendě
VOJČOVÁ, Nikola
Prvorepublikové soudnictví v mnohém navazovalo na soudnictví zaniklé Rakousko-Uherské monarchie. Teoretická část předkládané práce ukazuje, jak se změnil trestní zákon a jaká byla organizace soudnictví. Druhá část práce, založená na výzkumu archivních pramenů, je zaměřená na okresní soudy a okruhy případů, které spadaly do jejich jurisdikce na příkladu jihočeského města Lišov v letech 1918-1939. Prostor je zde také věnován nejen osobám soudců a notářů, ale také místnímu potlačovacímu aparátu, a sice městské policii.
Měření měsíční kriminality v Německu a v České republice ve vazbě na evropskou migrační krizi
ŠÍPEK, Matěj
Cílem této diplomové práce je zkoumání závislostí měsíční kriminality ve vybraných evropských státech ve vazbě na evropskou migrační krizi. K dosažení cíle byla potřeba rešerše literatury, která mi pomohla získat informace k pochopení problematiky. Jednalo se především o pojmy týkající se migrace. Zjistit, co je migrace jako krizová situace. Jaké má dopady a jak se dá řešit. Ke konci teoretické části se zabývám kriminalitou. Co znamená a jak s ní pracovat. V praktické části jsem použil k potvrzení či vyvrácení svých hypotéz matematickou statistiku. Konkrétně jsem využil formulaci statistického šetření, škálování, elementární statistické zpracování, neparametrické testování, lineárně regresní analýzu a lineárně korelační analýzu. Praktická část je rozdělena na měsíční a roční statistiku. V měsíční statistice zkoumám indexy kriminality ČR a SRN od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016. Pro roční statistku počítám s ročními indexy kriminality ČR a SRN od 1987 do 2016. V praktické části mi vyšlo, že indexy měsíční kriminality v ČR a v SRN se nekorelují a mají odlišná teoretická rozdělení. Ale pro indexy roční kriminality mi vyšlo, že roční indexy kriminality v ČR a v SRN se velmi silně korelují a mají stejná teoretická rozdělení. V závěru práce poukazuji na řešení krizové situace. Konkrétně poukazuji na to, že nejdůležitější je prevence. Pomáhat na území vzniku problému a tím předejít krizové situaci. Pokud ale krizová situace nastane, umět ji řešit. Dále chci zdůraznit, že tato práce je apolitická. Proto bych nesouhlasil s tím, kdyby ji někdo použil k prosazování politických názorů.
Právní, sociální a kriminogenní aspekty alkoholismu
ŠVANCÁROVÁ, Hana
Tato bakalářská práce se věnuje alkoholové závislosti, a jaké problémy s sebou tato závislost nese. Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv alkoholové závislosti na sociální postavení jedince, a především s jakými sociálními problémy se nejčastěji potýkají lidé závislí na alkoholu. Neméně důležitým cílem je také zjistit, jaký je vztah mezi zvýšenou konzumací alkoholu a pácháním trestné činnosti a jaká trestná činnost je nejčastěji páchána pod vlivem alkoholu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část, za pomoci odborné literatury, vymezuje charakteristiku alkoholismu. Dále je důležité v teoretické rovině popsat právní, sociální a kriminogenní aspekty alkoholismu. V praktické části se práce ubírá sociálním a kriminogenním směrem. Sociální problémy závislých na alkoholu byly zjišťovány prostřednictvím dotazníků. Výzkum týkající se kriminality páchané pod vlivem alkoholu proběhl prostřednictvím analýz statistických dokumentů Policie ČR.
Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody
Podhráská, Dominika ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Bartošková, Magda (oponent)
Diplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala téma "Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody". Cílem práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a přispět tak k hlubšímu porozumění psycho- sociálním aspektům kriminality. Vzhledem k tomu je zvolena metoda zakotvené teorie, která kvalitativním způsobem nechává vyvstat to podstatné. Metody sběru dat byly zvoleny v podobě rozhovoru a testové metodě Tematicko-apercepčního testu. Výzkumný vzorek tvoří pět žen, které se nacházejí ve vazební věznici. Při analýze rozhovoru byly využity tři stupně kódování. V analýze TAT se postupovalo kvalitativní metodou v podobě interpretace. Mezi hlavní objevená témata patří neuspokojené vztahy z dětství, odmítavý postoj k přijetí viny, použití neutralizačních technik k zachování pozitivního sebeobrazu, pasivní role v životě. Klíčová slova Citová vazba, duševní vývoj, kriminální chování, kriminální motivace, pocit viny, svědomí
Četnictvo a kriminální činnost na Jindřichohradecku v letech 1918-1938
KOLAŘÍK, Petr
Bakalářská práce se zabývá československým četnictvem v mikroregionu Jindřichův Hradec a Kunžak v době první Československé republiky. Cílem práce je představit každodennost tamějšího četnictva, jeho personální složení a páchanou kriminální činnost. První kapitola se věnuje historii četnictva od starověkých a středověkých základů do vlády rodu Habsburků. Následující kapitola popisuje organizaci, vzdělávání a vykonávání služby v nově vzniklém Československém státě. Třetí kapitola se zabývá krajinným, kulturním a politickým prostředím v obou sledovaných oblastech. Jádrem práce je poslední čtvrtá kapitola, která zobrazuje činnost jindřichohradeckého četnictva, kriminální činnost a srovnává obě četnické stanice.
Distraint in the Czech Republic
Košťál, Daniel ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Malovaná, Simona (oponent)
Zabavení majetku z důvodu exekuce je problém, kterému může v některém bodě svého života čelit každý. Navzdory menším snahám o změnu situace Česká republika neustále téměř každoročně zaznamenává nárůst exekučních příkazů vůči osobám, které nesplácejí dluhy. Tato práce zkoumá možné faktory na meso-úrovni, které by mohly ovlivnit počet těchto vydaných příkazů. S využitím údajů o 76 okresech a hlavním městě Praze se odhaduje celkový vliv kriminální činnosti, nezaměstnanosti a finanční gramotnosti. Toho je dosaženo použitím metody regrese nejmenších čtverců, stejně jako dvou dalších modelů s individuálními efekty. Empirické analýza pak mluví ve prospěch modelu náhodných efektů. Výsledky potvrzují hlavní hypotézy, že kriminalita a nezaměstnanost jsou rizikovými faktory pro exekuce a že finanční gramotnost pomáhá snižovat tato rizika. Doprovodná data také naznačují určitou míru korelace mezi zadlužením dluhů a přistěhovalectvím, což by vyžadovalo hlubší analýzu. Klíčová slova Exekuce, kriminalita, nezaměstnanost, nadměrná zadluženost, finanční gramotnost Email autora práce: dkostal@gmail.com Email vedoucího práce: cahlik@fsv.cuni.cz
Kriminologické a sociální aspekty juvenilní delikvence
KOLMAN, Martin
Cílem předkládané bakalářské práce s názvem Kriminologické a sociální aspekty juvenilní delikvence je zmapovat výskyt kriminálního chování mladistvých v okrese Jindřichův Hradec v závislosti na sociální třídě rodinného prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve vymezuje kriminologické aspekty juvenilní delikvence a dále se zabývá etiologií juvenilní delikvence. Praktická část práce je založena na výzkumu. V rámci kvantitativního výzkumu byla použita statistická metoda. Jako technika sběru dat byla zvolena analýza dokumentů. Zkoumaný vzorek představují mladiství (15-18 let), kteří jsou zaznamenaní v evidenci kurátorů pro děti a mládež v okrese Jindřichův Hradec. Na základě výzkumu je vypracován přehled kriminální činnosti mladistvých v letech 2011 2016 v okrese Jindřichův Hradec. V rámci výzkumu byly stanoveny hypotézy: H1: Předpokládám, že v rodinách, ve kterých panují nepříznivé ekonomicko-sociální poměry, dochází k častějšímu výskytu delikventního chování mladistvých. H1a: Předpokládám, že v rodinách, ve kterých panují nepříznivé ekonomicko-sociální poměry, dochází k častějšímu výskytu majetkového delikventního chování mladistvých. Zvolené hypotézy byly potvrzeny. Výzkumem bylo zjištěno, že u mladistvých ze sociálně slabších tříd dochází k častějšímu výskytu delikvence a kriminality. Zároveň u těchto mladistvých docházelo nejčastěji k majetkovým přestupkům a trestným činům.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 227 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.