Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 230 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Násilná kriminalita se zaměřením na šikanu
MARYŠKA, Jakub
Tématem bakalářské práce je Násilná kriminalita se zaměřením na šikanu. Cílem bakalářské práce je charakterizovat právní, sociální a kriminogenní aspekty šikany, analyzovat četnost výskytu agresivního chování žáků a studentů vybraných škol na území ORP Soběslav. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy, jako je agrese, šikana, agresor, pachatel a oběť, přináší poznatky o historii a právní úpravě šikany. Dále popisuje faktory, které ovlivňují vznik agresivního chování. V rámci fenomenologie se práce zabývá současným stavem, strukturou a dynamikou trestných činů spojených se šikanou na základě dat získaných ze statistik Policie České republiky. Aplikační část staví na primárních datech získaných z anonymního dotazníkového šetření provedeného na vybraných základních a středních školách na území ORP Soběslav. V této části byly stanoveny tři hypotézy týkající se četností výskytu agrese v rámci různých věkových kategorií, formou agresivního chování a latence šikany. Bylo zjištěno, že od určitého věku se zvyšuje četnost výskytu agrese mezi žáky a studenty. Převažující formou agrese je dle předpokladu forma verbální. Latence agresivního chování je však nižší, než bylo předpokládáno. Výsledky vlastního šetření byly porovnány s výstupy policejních analýz, které nepřímo potvrzují zjištěné závěry. Přínosem bakalářské práce je vyhodnocení uvedené problematiky na daném území. Dále může sloužit jako pomocný studijní materiál při studiu v sociálně-právní oblasti. Práce může být také informačním zdrojem pro pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a další subjekty zabývající se sociálně patologickým chováním mládeže.
Kriminalita mladistvých jako závažný sociální problém.
ROSENDORFOVÁ, Lenka
Předkládaná bakalářská práce s názvem Kriminalita mladistvých jako závažný sociální problém má za cíl zmapovat kriminální chování mladistvých žijící na Táborsku v závislosti na jejich sociální prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce se vymezují pojmy související s názvem bakalářské práce. Část praktická je zaměřena na výzkum. Pomocí kvalitativního výzkumu byla použita technika sběru dat analýza dokumentů a hloubkové individuální rozhovory s příslušnými pracovníky, kteří se kriminálními mladistvými zabývají. Zkoumaný vzorek představují mladiství (15-18 let), kteří byli vedeni v evidenci kurátorů pro děti a mládeže v okrese Tábor a tři kurátorky pro děti a mládež pracující v městském úřadě Tábor a následně se strážníkem Městské policie Tábor. Tato bakalářská práce by měla přinést pro praxi informace ohledně kriminality mladistvých v souvislosti se sociálním prostředím, ve kterém mladiství žijí. Ve svém výzkumu jsem hledala odpověď na mnou výzkumnou otázku: Jak sociální prostředí, ve kterém mladiství žijí, ovlivňuje jejich kriminální chování? Na tuto otázku jsem vyzkoumala odpověď, že více vlivů může ovlivnit kriminální chování u mladistvého. Jedná se především o rodinu, vrstevníky, školu, bydliště mladistvého a jeho zážitky z psychosociálního vývoje. Přínosy z této práce mohou využít kurátorky pro děti a mládež, které s mladistvými pracují a na základě vyzkoumaných vlivů, mohou kriminální chování u mladistvých podchytit.
Rizikové chování spojené s graffiti
BOUČKOVÁ, Šárka
V bakalářské práci byla použita metoda kvalitativního výzkumu. Tento výzkum jsem provedla pomocí metody dotazování a polostrukturovaného rozhovoru. Zjištěné informace jsem poté rozdělila do několika trsů na základě jejich podobností. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakých forem rizikového chování se dopouští tvůrci graffiti. Cílový soubor tedy jsou sprejeři nad dvacet let, kteří se dlouhodobě graffiti věnují. Sprejeři pochází z celé České Republiky. V teoretické části se bakalářská práce věnuje právě graffiti subkultuře, kde se tuto subkulturu pokouším popsat, dále se věnuje definování rizikového chování a kriminalitě spojené právě s graffiti. Poslední kapitola se věnuje sociální práci, kde se práce bude věnovat organizacím, které mohou pracovat právě s touto subkulturou. Výsledky výzkumu nám přinesou komplexní pohled na sprejery a jejich motivaci. Práce se bude věnovat jejich zkušenostem s graffiti a také jejich zkušenostem s rizikovými aktivitami. Dále se bude věnovat tomu, jak byli ti, co se dopustili nelegálního chování, za svoje skutky potrestány, a jestli mají nějaké zkušenosti se sociální prací. Také se zde budu zabývat tím, jestli ve svém okolí mají legální plochy pro graffiti. Údaje, které tato bakalářská práce přinese, se mohou hodit pro ucelení pohledu na graffiti subkulturu a mohou pomoc při řešení problému, jak s touto komunitou dále pracovat.
Heroes of New Russia
Shidlovskiy, Kirill ; BERGAN, Ronald (vedoucí práce) ; Dolotina, Kamila (oponent)
The master thesis “Heroes of New Russia: Analysis of Character Archetypes in the Works of Alexei Balanov” introduces the life and work of one of the most remarkable directors of a new Russian cinema, Alexei Balabanov. Through the use of qualitative content analysis it discusses all his feature films, both finished and unfinished, and focuses on the hero archetypes that the director/screenwriter Balabanov kept using. Furthermore, it describes changing of these archetypes over time as the society of the new Russian Federation kept on changing after the fall of the Soviet Union and as Balabanov perceived that change, both in his life and in his works. Finally, the thesis puts all the ascertained findings into a broader context, based on national, historical and cultural aspects to provide an objective framework for the subjective approach of the famous director.
Kriminologické aspekty drogové kriminality
Pášová, Helena ; Zeman, Petr (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Kriminologické aspekty drogové kriminality Drogová kriminalita je velkým problémem současné doby a týká se nás všech bez rozdílu pohlaví, věku či společenského postavení. Téma drogové kriminality je však velmi široké. Práce je proto blíže zaměřená na aktuální a velmi nebezpečný fenomén drog v dopravě. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o návykových látkách, které jsou nejčastěji užívány řidiči. Detailně rozebrat jejich vlastnosti a účinky a popsat, jaký vliv mají jednotlivé druhy návykových látek na fyzický i psychický stav řidiče a jaké změny v jeho chování způsobují. Práce je členěná na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola je zaměřená na vysvětlení některých základních pojmů, které jsou v práci použity. Druhá kapitola shrnuje historický vývoj užívání návykových látek ve světě i na území našeho státu. Český stát prodělal v minulosti několik zásadních zvratů, po nichž se měnila situace ve společnosti. S ohledem na tyto etapy, je pasáž věnující se historii užívání návykových látek na území našeho státu rozčleněna na tři části. Ve třetí kapitole jsou podrobně rozebrány jednotlivé druhy návykových látek. Popsána je zde jejich charakteristika, výroba, zdravotní rizika i nejčastější způsoby užití. Nejdůležitější je část, která analyzuje, jakým způsobem...
Okresní soud v Lišově v letech 1918-1939 s přihlédnutím ke kriminální agendě
VOJČOVÁ, Nikola
Prvorepublikové soudnictví v mnohém navazovalo na soudnictví zaniklé Rakousko-Uherské monarchie. Teoretická část předkládané práce ukazuje, jak se změnil trestní zákon a jaká byla organizace soudnictví. Druhá část práce, založená na výzkumu archivních pramenů, je zaměřená na okresní soudy a okruhy případů, které spadaly do jejich jurisdikce na příkladu jihočeského města Lišov v letech 1918-1939. Prostor je zde také věnován nejen osobám soudců a notářů, ale také místnímu potlačovacímu aparátu, a sice městské policii.
Měření měsíční kriminality v Německu a v České republice ve vazbě na evropskou migrační krizi
ŠÍPEK, Matěj
Cílem této diplomové práce je zkoumání závislostí měsíční kriminality ve vybraných evropských státech ve vazbě na evropskou migrační krizi. K dosažení cíle byla potřeba rešerše literatury, která mi pomohla získat informace k pochopení problematiky. Jednalo se především o pojmy týkající se migrace. Zjistit, co je migrace jako krizová situace. Jaké má dopady a jak se dá řešit. Ke konci teoretické části se zabývám kriminalitou. Co znamená a jak s ní pracovat. V praktické části jsem použil k potvrzení či vyvrácení svých hypotéz matematickou statistiku. Konkrétně jsem využil formulaci statistického šetření, škálování, elementární statistické zpracování, neparametrické testování, lineárně regresní analýzu a lineárně korelační analýzu. Praktická část je rozdělena na měsíční a roční statistiku. V měsíční statistice zkoumám indexy kriminality ČR a SRN od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016. Pro roční statistku počítám s ročními indexy kriminality ČR a SRN od 1987 do 2016. V praktické části mi vyšlo, že indexy měsíční kriminality v ČR a v SRN se nekorelují a mají odlišná teoretická rozdělení. Ale pro indexy roční kriminality mi vyšlo, že roční indexy kriminality v ČR a v SRN se velmi silně korelují a mají stejná teoretická rozdělení. V závěru práce poukazuji na řešení krizové situace. Konkrétně poukazuji na to, že nejdůležitější je prevence. Pomáhat na území vzniku problému a tím předejít krizové situaci. Pokud ale krizová situace nastane, umět ji řešit. Dále chci zdůraznit, že tato práce je apolitická. Proto bych nesouhlasil s tím, kdyby ji někdo použil k prosazování politických názorů.
Právní, sociální a kriminogenní aspekty alkoholismu
ŠVANCÁROVÁ, Hana
Tato bakalářská práce se věnuje alkoholové závislosti, a jaké problémy s sebou tato závislost nese. Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv alkoholové závislosti na sociální postavení jedince, a především s jakými sociálními problémy se nejčastěji potýkají lidé závislí na alkoholu. Neméně důležitým cílem je také zjistit, jaký je vztah mezi zvýšenou konzumací alkoholu a pácháním trestné činnosti a jaká trestná činnost je nejčastěji páchána pod vlivem alkoholu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část, za pomoci odborné literatury, vymezuje charakteristiku alkoholismu. Dále je důležité v teoretické rovině popsat právní, sociální a kriminogenní aspekty alkoholismu. V praktické části se práce ubírá sociálním a kriminogenním směrem. Sociální problémy závislých na alkoholu byly zjišťovány prostřednictvím dotazníků. Výzkum týkající se kriminality páchané pod vlivem alkoholu proběhl prostřednictvím analýz statistických dokumentů Policie ČR.
Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody
Podhráská, Dominika ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Bartošková, Magda (oponent)
Diplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala téma "Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody". Cílem práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a přispět tak k hlubšímu porozumění psycho- sociálním aspektům kriminality. Vzhledem k tomu je zvolena metoda zakotvené teorie, která kvalitativním způsobem nechává vyvstat to podstatné. Metody sběru dat byly zvoleny v podobě rozhovoru a testové metodě Tematicko-apercepčního testu. Výzkumný vzorek tvoří pět žen, které se nacházejí ve vazební věznici. Při analýze rozhovoru byly využity tři stupně kódování. V analýze TAT se postupovalo kvalitativní metodou v podobě interpretace. Mezi hlavní objevená témata patří neuspokojené vztahy z dětství, odmítavý postoj k přijetí viny, použití neutralizačních technik k zachování pozitivního sebeobrazu, pasivní role v životě. Klíčová slova Citová vazba, duševní vývoj, kriminální chování, kriminální motivace, pocit viny, svědomí

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 230 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.