Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 224 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Měření měsíční kriminality v Německu a v České republice ve vazbě na evropskou migrační krizi
ŠÍPEK, Matěj
Cílem této diplomové práce je zkoumání závislostí měsíční kriminality ve vybraných evropských státech ve vazbě na evropskou migrační krizi. K dosažení cíle byla potřeba rešerše literatury, která mi pomohla získat informace k pochopení problematiky. Jednalo se především o pojmy týkající se migrace. Zjistit, co je migrace jako krizová situace. Jaké má dopady a jak se dá řešit. Ke konci teoretické části se zabývám kriminalitou. Co znamená a jak s ní pracovat. V praktické části jsem použil k potvrzení či vyvrácení svých hypotéz matematickou statistiku. Konkrétně jsem využil formulaci statistického šetření, škálování, elementární statistické zpracování, neparametrické testování, lineárně regresní analýzu a lineárně korelační analýzu. Praktická část je rozdělena na měsíční a roční statistiku. V měsíční statistice zkoumám indexy kriminality ČR a SRN od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016. Pro roční statistku počítám s ročními indexy kriminality ČR a SRN od 1987 do 2016. V praktické části mi vyšlo, že indexy měsíční kriminality v ČR a v SRN se nekorelují a mají odlišná teoretická rozdělení. Ale pro indexy roční kriminality mi vyšlo, že roční indexy kriminality v ČR a v SRN se velmi silně korelují a mají stejná teoretická rozdělení. V závěru práce poukazuji na řešení krizové situace. Konkrétně poukazuji na to, že nejdůležitější je prevence. Pomáhat na území vzniku problému a tím předejít krizové situaci. Pokud ale krizová situace nastane, umět ji řešit. Dále chci zdůraznit, že tato práce je apolitická. Proto bych nesouhlasil s tím, kdyby ji někdo použil k prosazování politických názorů.
Právní, sociální a kriminogenní aspekty alkoholismu
ŠVANCÁROVÁ, Hana
Tato bakalářská práce se věnuje alkoholové závislosti, a jaké problémy s sebou tato závislost nese. Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv alkoholové závislosti na sociální postavení jedince, a především s jakými sociálními problémy se nejčastěji potýkají lidé závislí na alkoholu. Neméně důležitým cílem je také zjistit, jaký je vztah mezi zvýšenou konzumací alkoholu a pácháním trestné činnosti a jaká trestná činnost je nejčastěji páchána pod vlivem alkoholu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část, za pomoci odborné literatury, vymezuje charakteristiku alkoholismu. Dále je důležité v teoretické rovině popsat právní, sociální a kriminogenní aspekty alkoholismu. V praktické části se práce ubírá sociálním a kriminogenním směrem. Sociální problémy závislých na alkoholu byly zjišťovány prostřednictvím dotazníků. Výzkum týkající se kriminality páchané pod vlivem alkoholu proběhl prostřednictvím analýz statistických dokumentů Policie ČR.
Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody
Podhráská, Dominika ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Bartošková, Magda (oponent)
Diplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala téma "Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody". Cílem práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a přispět tak k hlubšímu porozumění psycho- sociálním aspektům kriminality. Vzhledem k tomu je zvolena metoda zakotvené teorie, která kvalitativním způsobem nechává vyvstat to podstatné. Metody sběru dat byly zvoleny v podobě rozhovoru a testové metodě Tematicko-apercepčního testu. Výzkumný vzorek tvoří pět žen, které se nacházejí ve vazební věznici. Při analýze rozhovoru byly využity tři stupně kódování. V analýze TAT se postupovalo kvalitativní metodou v podobě interpretace. Mezi hlavní objevená témata patří neuspokojené vztahy z dětství, odmítavý postoj k přijetí viny, použití neutralizačních technik k zachování pozitivního sebeobrazu, pasivní role v životě. Klíčová slova Citová vazba, duševní vývoj, kriminální chování, kriminální motivace, pocit viny, svědomí
Četnictvo a kriminální činnost na Jindřichohradecku v letech 1918-1938
KOLAŘÍK, Petr
Bakalářská práce se zabývá československým četnictvem v mikroregionu Jindřichův Hradec a Kunžak v době první Československé republiky. Cílem práce je představit každodennost tamějšího četnictva, jeho personální složení a páchanou kriminální činnost. První kapitola se věnuje historii četnictva od starověkých a středověkých základů do vlády rodu Habsburků. Následující kapitola popisuje organizaci, vzdělávání a vykonávání služby v nově vzniklém Československém státě. Třetí kapitola se zabývá krajinným, kulturním a politickým prostředím v obou sledovaných oblastech. Jádrem práce je poslední čtvrtá kapitola, která zobrazuje činnost jindřichohradeckého četnictva, kriminální činnost a srovnává obě četnické stanice.
Distraint in the Czech Republic
Košťál, Daniel ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Malovaná, Simona (oponent)
Zabavení majetku z důvodu exekuce je problém, kterému může v některém bodě svého života čelit každý. Navzdory menším snahám o změnu situace Česká republika neustále téměř každoročně zaznamenává nárůst exekučních příkazů vůči osobám, které nesplácejí dluhy. Tato práce zkoumá možné faktory na meso-úrovni, které by mohly ovlivnit počet těchto vydaných příkazů. S využitím údajů o 76 okresech a hlavním městě Praze se odhaduje celkový vliv kriminální činnosti, nezaměstnanosti a finanční gramotnosti. Toho je dosaženo použitím metody regrese nejmenších čtverců, stejně jako dvou dalších modelů s individuálními efekty. Empirické analýza pak mluví ve prospěch modelu náhodných efektů. Výsledky potvrzují hlavní hypotézy, že kriminalita a nezaměstnanost jsou rizikovými faktory pro exekuce a že finanční gramotnost pomáhá snižovat tato rizika. Doprovodná data také naznačují určitou míru korelace mezi zadlužením dluhů a přistěhovalectvím, což by vyžadovalo hlubší analýzu. Klíčová slova Exekuce, kriminalita, nezaměstnanost, nadměrná zadluženost, finanční gramotnost Email autora práce: dkostal@gmail.com Email vedoucího práce: cahlik@fsv.cuni.cz
Kriminologické a sociální aspekty juvenilní delikvence
KOLMAN, Martin
Cílem předkládané bakalářské práce s názvem Kriminologické a sociální aspekty juvenilní delikvence je zmapovat výskyt kriminálního chování mladistvých v okrese Jindřichův Hradec v závislosti na sociální třídě rodinného prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve vymezuje kriminologické aspekty juvenilní delikvence a dále se zabývá etiologií juvenilní delikvence. Praktická část práce je založena na výzkumu. V rámci kvantitativního výzkumu byla použita statistická metoda. Jako technika sběru dat byla zvolena analýza dokumentů. Zkoumaný vzorek představují mladiství (15-18 let), kteří jsou zaznamenaní v evidenci kurátorů pro děti a mládež v okrese Jindřichův Hradec. Na základě výzkumu je vypracován přehled kriminální činnosti mladistvých v letech 2011 2016 v okrese Jindřichův Hradec. V rámci výzkumu byly stanoveny hypotézy: H1: Předpokládám, že v rodinách, ve kterých panují nepříznivé ekonomicko-sociální poměry, dochází k častějšímu výskytu delikventního chování mladistvých. H1a: Předpokládám, že v rodinách, ve kterých panují nepříznivé ekonomicko-sociální poměry, dochází k častějšímu výskytu majetkového delikventního chování mladistvých. Zvolené hypotézy byly potvrzeny. Výzkumem bylo zjištěno, že u mladistvých ze sociálně slabších tříd dochází k častějšímu výskytu delikvence a kriminality. Zároveň u těchto mladistvých docházelo nejčastěji k majetkovým přestupkům a trestným činům.
Kriminální a delikventní chování mládeže
PŘIBYLOVÁ, Dana
Bakalářská práce je věnována problematice kriminálního a delikventního chování mládeže. Teoretická část práce je zpracována na základě odborné literatury a zabývá se základními pojmy a teoretickými východisky, které se týkají problematiky kriminality, její etiologií a specifikami, které jsou právě typické při páchání trestné činnosti mládeže. Dále je zde věnována pozornost příčinám, následkům, opatřením, která jsou ukládána mladistvým pachatelům a prevenci kriminality mládeže. Praktická část práce se zabývá vyhodnocením výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda se respondenti setkali s nějakou formou kriminálního chování, zda si uvědomují následky tohoto chování, a jaké mají názory na takovéto chování svých vrstevníků.
Kriminalita mládeže a možnosti její prevence
HAŠTABOVÁ, Kristýna
V Bakalářské práci na téma ,,Kriminalita mládeže a možnosti její prevence" jsou definovány základní pojmy související s problematikou kriminality mládeže a též základní pojmy užívané v oblasti preventivní politiky. Následující kapitoly jsou orientovány převážně na mladistvé pachatele a na období dospívání, pro které jsou specifické znaky jako emoční instabilita, komplikovanost a konfliktnost. Též nejsou opomenuty základní kriminogenní faktory a vlivy na případnou inklinaci k protiprávnímu jednání. S problematikou kriminality mládeže úzce souvisí oblast preventivních opatření vykonávaných státem. Závěrečnou kapitolou bakalářské práce je praktická část. Jejím obsahem jsou případové studie mladistvých delikventů, kterými je poukazováno na: kriminogenní faktory a vlivy, přístup a postoj mladistvého delikventa k rizikovým situacím a trestnímu řízení, postup orgánů činných v trestním řízení a účel ustanoveného opatření.
Moderní trendy prevence kriminality
ČAPEK, David
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou prevence kriminality se zaměřením na vybrané programy prevence a nové moderní trendy v prevenci kriminality. Práce se zaobírá jejími základními pojmy, typologií prevence kriminality, druhy a strukturou. Poukazuje na vývoj prevence kriminality v České republice a vybrané programy. Část práce je zaměřena na některé moderní trendy prevence kriminality, které se využívají v České republice. Práce může sloužit studentům jako přehled programů prevence kriminality a zároveň může být informačním přínosem i pro širokou veřejnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 224 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.