Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 128 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno
Macková, Eliška ; Vaněk, Petr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Diplomová práce Multifunkční kulturní centrum „ Creative City“ Brno řeší architektonickou studii přestavby a nástavby objektu bývalé vazební věznice na ulici Bratislavská, Soudní v Brně pro kulturní , společenské a komerčně výrobní účely. Návrh zahrnuje nové využití stávající stavby pro kreativní průmysl, komerční aktivity a služby. V nové nástavbě jsou byty. Parkování se odehrává pod úrovní terénu v severní části komplexu. Komplex budov vytváří příjemné prostředí napomáhající kreativitě.
Theatre for growing - growing Theatre
Siersch, Clara ; OSWALDOVÁ, Petra (vedoucí práce) ; LOTKER, Howard Scott (oponent)
I reflect on the significance of neutrality by examining the work with the neutral mask as a tool to silence facial expression and thus stimulate the physical awareness of an inner neutral center. Awareness of the body and physical receptivity both develop basic benefits for the creative development in the actor's training and also in Gestalt therapeutic practice. The focus on an assumed neutrality, which stands for a central point of reference, allows the exploration of unknown parts of personality and character, which can be used in the development of new acting roles as well as in methods of resolution of personal conflicts. Own experiences with mask performances and masks in therapeutic use get juxtaposed with some theoretic background of mask work and philosophic ideas about neutrality. Assuming that in the no-thingness everything is included.
Movement and Creativity
Golob, Polona ; OSWALDOVÁ, Petra (vedoucí práce) ; RAISOVÁ, Michaela (oponent)
The topic of this master thesis is to explore the methods and principles of movement education at the Department of Authorial Creativity and Pedagogy (KATaP). The Authorial Acting program in English started in 2015. Throughout the span of two years, movement classes are taught by three professors. All of them have different approaches, yet they strive towards the same goal – that students gain a higher awareness of their body and can attain better control over their everyday movement habits as well as their movement on stage. Though the study program is designed as a mirror of the Czech program, changes were made due to the different cultures, temperament and skills of the English program students. This represents a great opportunity to revise how movement is being taught at the department. The body of this thesis is divided into three major chapters dealing with: posture, space and imagination. Each chapter includes a description of exercises that we did in KATaP movement classes related to a specific topic. Sources for the exercise descriptions as well as my reflection on how I felt and what changes I experienced during and after the exercise are taken from my class notes and semester reflections. At the same time, each topic is explored through published theory to give the movement classes a theoretical perspective. The last chapter is devoted to exploring the connection between imagination and movement and how this affects an actor's creativity. The main motivation for writing this thesis is my appreciation for the transformation my body has undergone during my studies at KATaP. That is why I believe that many can benefit from its content be it theoreticians, teachers or other practitioners in the world of performing arts as well as people who are simply interested in learning something new about their bodies.
Directing for Devised Theatre
Lalos, Evangelos ; HANČIL, Jan (vedoucí práce) ; MALANÍKOVÁ, Hana (oponent)
In this thesis I will reflect on my creative journey of being a director for groups working with Devised Theatre. From the first attempts at creating a play and the awareness of the satisfaction I feel during the creation process, to the years at ‘TeArt’ when I learned the hard way what it means to be a director in a group of equals; On my studies in two schools, DAMU and RESAD, and what I learned there improving my skills, to the latest project in which I believe I put all the knowledge I acquired into practice. A reflection that juxtaposes theories on Devised Theatre and Collaborative Creation with my own personal experiences.
Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla
Cieślaková, Adriána ; DVOŘÁK, Jan (vedoucí práce) ; SULŽENKO, Jiří (oponent)
Dizertačná práca s názvom Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla skúma rôzne možnosti a cesty umožňujúce rozvíjať tvorivý potenciál jednotlivcov, osobu kreatívneho manažéra, vedenie ľudí v kreatívnych tímoch a napokon smerovať k vytvoreniu a stabilizácii kreatívnej organizácie. Tieto štyri témy tvoria prvé štyri kapitoly dizertačnej práce. Základnou metódou výskumu je syntéza poznatkov od renomovaných autorov v oblasti kreatívneho manažmentu, kulturológie, ekonómie, psychológie a psychiatrie, neurológie, od dramaturgov, režisérov a manažérov. Súčasne sa opieram o výsledky svojho pedagogického pôsobenia na Katedre produkcie DAMU a o vlastné skúsenosti, ktoré si dovoľujem sumarizovať pri jednotlivých popisovaných fenoménoch. Predkladaná dizertačná práca nemá ambíciu stopercentne vyčerpať danú tému, ale priniesť postrehy v nových súvislostiach, nových prepojeniach, najmä na rôzne zdroje tvorivosti a možností kreatívneho riešenia problémov vo vzťahu k manažérskej práci a z hľadiska divadelno - profesijného na osobu dramaturga, čomu je venovaná záverečná, piata kapitola. Touto prácou si kladiem za cieľ dokázať využiteľnosť a účelnosť tvorivého prístupu, ktorý má predpokladám pozitívny vplyv na ľudí, tímy aj celé organizácie ako v kvantitatívnej rovine, najmä v efektívnosti procesov, tak po kvalitatívnej stránke. Tieto poznatky sú už do istej miery spracované v literatúre manažérskej, avšak len zriedka v umelecko – manažérskej. Východiskom výskumu realizovaného v rámci doktorandského štúdia na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU je hypotéza, že poznanie a využívanie metód kreatívnych postupov povedie k zvyšovaniu úspešnosti vybraných organizácií, prechodu od kreovania nových myšlienok k ich artikulácii, realizácii a evaluácii, ktorá prinesie ďalší posun motivovaných ľudí, ktorých práca v prvom rade baví. Organizácia rozšíri množstvo a zvýši kvalitu projektov a iných výstupov, spolupracovníkov, divákov, zvýši úroveň finančnej stability, odozvu u mediálnych partnerov.
Sebevědomí a svoboda v herecké tvorbě
Kaňoková, Beáta ; SALZMANNOVÁ, Eva (vedoucí práce) ; PAVELKA, Tomáš (oponent)
Tato práce pojednává o nedostatku sebevědomí a s tím spojeným pocitem nesvobody při herecké práci. Snaží se hledat a pojmenovávat jednotlivé aspekty, které k takovému problému vedou, případně se podílejí na jeho prohlubování. Dále je subjektivní reflexí celého průběhu studia na Divadelní fakultě od prvního ročníku až po absolventská představení ve školním divadle Disk
Divadlo vs. Adolescent
Kranich, Dan ; BEČKA, Marek (vedoucí práce) ; KLÍMA, Miloslav (oponent)
V diplomové práci Divadlo vs. Adolescent se zabývám problematikou vytváření inscenace pro adolescenty. Toto téma rozebírám v souvislosti se dvěma inscenacemi: Goon: Krvavá pomsta a Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých. Podrobně popisuji realizaci těchto projektů. Tvůrčí práci ve školním prostředí porovnávám s inscenováním v profesionálním divadle. V práci se také zabývám vztahem současných adolescentů k divadlu a zároveň vztahem divadel k adolescentům. Své teze a myšlenky opírám o praktické zkušenosti nabyté uváděním těchto dvou inscenací.
Mechanismy tvůrčího procesu
Hadušovská, Michala ; HAVELKA, Jiří (vedoucí práce) ; TOMÁNEK, Karel František (oponent)
V diplomové práci Mechanismy tvůrčího procesu autorka zkoumá a reflektuje vlastní tvorbu a kreativní proces. Cílem tohoto zkoumání je objevit vnitřní řád a logiku tvůrčího procesu, resp. odhalit mechanismy a nástroje, se kterými pracuje. Poznání a zvědomění používaných technik má sloužit tomu, aby bylo možné nástroje líp poznat, vědomě uchopit a především rozvíjet. Nejdůležitějším cílem diplomové práce bylo pokusit se odsledovat fáze a proměny tvůrčího procesu od tvůrčího nápadu až po realizaci představení. Pro lepší orientaci jsou proces tvorby i text diplomové práce rozdělené do čtyř fází a dvou širších okruhů. První okruh se zabývá obdobím příprav, druhá část je reflexí jeho praktické části, divadelních zkoušek. Sledování vlastní cesty a osobitého způsobu i přístupu k tvorbě z odstupu, přineslo autorce jasnější obraz toho, jak mechanismy a nástroje uvnitř procesu fungují. Jejich poznání a rozvíjení dává možnost převádět myšlenky, nápady i vize do reality víc vědomě a cíleně.
Individualita a normalizace - aplikace teoretických poznatků v objektové realizaci
KOUBEK, Václav
Léta normalizace měla velký vliv na rozvoj lidské individuality, tedy i na rozvoj lidské osobnosti odrážející se ve výtvarném projevu. Tato bakalářská práce Individualita a normalizace proto zkoumá tuto problematiku na pozadí základních historických událostí v Evropě a v naší zemi po 2. světové válce, které v Československu vyústily v období totalitního režimu a dobu normalizace. Na základě těchto poznatků na vybraných příkladech práce popisuje, jak byla v období totality u nás ovlivňována umělecká scéna, zejména svoboda tvůrčího projevu, která je se svobodným rozvojem individuality neoddělitelně spjatá. Praktická část práce je objektovou realizací na toto téma.
Metoda Kreslení pravou mozkovou hemisférou z pohledu výtvarného vzdělávání
DAVIDOVÁ, Eliška
Tato bakalářská práce předkládá kriticko-srovnávací studii, věnovanou analýze metody tzv. Kreslení pravou mozkovou hemisférou a její komparaci s tradičními výukovými modely kreslení. Text vychází v první řadě z rozboru metodických materiálů Betty Edwardsové (autorky knihy Naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou) a ty konfrontuje s nejnovějšími poznatky z oblasti neurovědy, zabývajícími se problematikou lokalizace kreativních výkonů. Cílem práce je kriticky poukázat na rozdíly v pojetí výukových metod kresby, jejich odbornou podloženost a aktualizovat jejich kreativní a studijní potenciál pro sféru výtvarného vzdělávání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 128 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.