Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 713 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Understanding Space and Landscape in Jack Kerouac's Novels
HANISCHOVÁ, Sandra
Práce v úvodu představí hlavní autory beatnické generace a jejich myšlenkový odkaz. Práce se dále soustředí na pojetí prostoru a popis krajiny v románech Jacka Kerouaca (On the Road, Big Sur) v souvislosti s tematikou tvorby beatnické generace (hledání smyslu lidské existence, motiv cesty, spiritualismus a vztah k náboženství). Jedna z kapitol práce porovná životopisná fakta představitelů beatnické generace (Kerouac, Ferlinghetti) a autobiografické rysy tvorby Jacka Kerouaca, především v románu Big Sur. Závěr práce shrne Kerouacův obraz literární Kalifornie a jeho prostorové vnímání Ameriky jako celku.
Metodika péče o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu
Novák, Zdeněk
Cílem metodiky je vytvořeni souborného návodu využitelného při komplexní péči o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu za využití aktuálně platné národní legislativy a mezinárodních dokumentů. Metodika je strukturovaná do sedmi kapitol, z nichž některé jsou dále členěny do podkapitol. Na vstupní údaje navazuje obecný úvod vymezující řešenou problematiku. Jádro dokumentu představuje kapitola „Doporučené postupy“. Jednotlivé kapitoly pojednávají o identifikaci kompozice umělecky ztvárněné kulturní krajiny včetně stanovení aktuálních hodnot těchto krajin. Proces péče o toto kulturní dědictví je zasazen do kontextu územního plánování. Zmíněn je fyzický proces obnovy a údržby umělecky ztvárněné kulturní krajiny ve vazbě na již vydané metodické materiály. Následuje důvodová zprava k metodice, závěr a závěrečné kapitoly věnované literárním zdrojům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Historické změny land use ve vybraném území
KOLÁŘOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce se zabývá historickými změnami land use ve vybraném území. Jedná se o katastrální území Vilice. Práce se skládá z literární rešerše a praktické části. Literární rešerše popisuje a vysvětluje pojmy: krajina a její historický vývoj, vývoj land use v České republice a historické mezníky změn land use v České republice. Praktická část se zabývá terénním průzkumem, zmapováním, rekonstrukcí a vytvořením digitálních map ve vybraném území. Dále obsahuje popis jednotlivých změn land use a jejich souhrnné zhodnocení.
Proměny vztahu člověka k půdě na Valašsku ve 20. století
Adamová, Lucie ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje lidskému vztahu k půdě a jeho proměně v závislosti na výrazných proměnách politické scény. Vztah člověka k půdě není ovlivněn a definován pouze geografickou polohou, ale také historickým vývojem daného místa a dalšími vnějšími vlivy. Jednou z vnějších podmínek je také politická situace na daném území. Mezi lety 1948 - 1989 na území nynější České republiky vládla komunistická strana, která byla specifická přístupem k osobnímu vlastnictví a k vlastnictví půdy. Komunistický režim se výrazně podepsal také na historickém vývoji Valašska - regionu, pro který bylo a stále je zemědělství a pastevectví charakteristické a na kterém byli místní lidé několik století závislí. Lidé, kteří zde vlastnili polnosti, půdu či statky najednou o své majetky začali přicházet a koncept osobního vlastnictví se začal proměňovat. Tyto změny tak ovlivnily několik generací sedláků a zemědělců, kteří na tomto území žili a žijí. Tato práce má za cíl zmapovat vliv komunistického režimu na lidský vztah k půdě na Valašsku. Teoretická část práce je věnována představení vývoje zemědělství ve 20. století, regionu Valašsko a obecnému popisu lidského vztahu k půdě a životnímu prostředí. Praktická část se pak skládá z nestrukturovaných rozhovorů se sedmi zemědělci a vlastníky půdy. Tyto rozhovory ukazují, že na...
Krajinné plánování a ochrana přírodních složek životního prostředí v českém právu
Palečková, Alena ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Krajinné plánování a ochrana přírodních složek životního prostředí v českém právu Abstrakt Tato rigorózní práce pojednává o právní úpravě krajinného plánování a ochraně přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu. Rigorózní práce navazuje na autorčinu diplomovou práci nazvanou "Tvorba krajiny v právu". Termíny - tvorba krajiny a krajinné plánování - spolu úzce souvisí. Autorka se rozhodla téma krajinného plánování doplnit, jelikož toto téma nebylo možné v mezích diplomové práce zcela vyčerpat. Tato rigorózní práce diplomovou práci doplňuje a téma dále a podrobněji rozvíjí. Celá šíře tématu ovšem není ani touto rigorózní prací vyčerpána. Cílem této rigorózní práce je zanalyzovat právní úpravu krajinného plánování a ochranu přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu. Konkrétně je pak jejím hlavním cílem provést analýzu toho, zda je vůbec právní úprava krajinného plánování a ochrana přírodních složek životního prostředí v českém právním řádu nějakým způsobem zakotvena a pokud ano, tak jakým způsobem. Rigorózní práce je členěna do pěti částí. V první části je provedena analýza právní definice krajiny. Práce se v první kapitole věnuje také dalším rozličným definicím krajiny v ostatních vědních oborech. V této části práce je též provedena typologie a kategorizace krajiny. O...
Zobrazení českého pohraničí v novodobé kinematografii a televizi
Šolcová, Tereza ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou zobrazení českého pohraničí v české kinematografii po roce 1990. České pohraničí je pro svůj historický vývoj dodnes zajímavou oblastí, přitahující pozornost mnohých historiků i umělců. Práce hledá odpověď na otázku, jak pracuje česká kinematografie s historicky a geograficky danými reáliemi. První část práce uvádí do problematiky historického vývoje českého pohraničí a seznamuje čtenáře s jednotlivými klíčovými událostmi, které pohraničí v minulosti formovaly. Následně vysvětluje, jak tyto historické události vyústily do dnešní podoby českého pohraničí. Druhá část práce se zaměřuje na zkoumání pěti různých filmových děl natočených po roce 1990. Vybranými českými filmy jsou Až do města Aš, Mistři a Habermannův mlýn, k analyzovaným seriálům pak patří Pustina a Přísahám a slibuji. Filmy jsou analyzovány skrze zvolené výrazové prostředky, kterými jsou lokace a prostředí, herecký projev a postavy, kamera, záběr a střih, osvětlení a zvuková složka. Cílem práce je potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu, že české pohraničí bude v moderní české kinematografii zobrazováno převážně v negativním světle.
Bobr evropský (Castor fiber) v české krajině - vzdělávací projekt
PEKAŘOVÁ, Silvie
Tato bakalářská práce je zaměřená na tvorbu výukového programu s tématem "Bobr a jeho vliv na životní prostředí". V práci jsou sumarizovány aktuální poznatky o historii, obecné biologii a ekologii tohoto druhu, stejně jako informace o vlivu bobra na životní prostředí. Dále je vytvořen výukový program s touto tématikou v modifikacích pro 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ i VŠ i různé časové dotaci. Účastníci programu se dovědí, o jakého živočicha se jedná a jaké má nároky na prostředí. Dále se naučí něco o jeho historii a o jeho návratu zpět do naší krajiny. Tím nejpodstatnějším z výukového programu je význam bobra evropského v naší krajině a jak ovlivňuje svoje okolí. Výukový program se zabývá i vztahem mezi bobrem evropským a člověkem. Program byl vyzkoušen v okolí Soumarského mostu se studenty střední odborné školy ekologické a potravinářské z Veselí nad Lužnicí.
Hodnocení krajinného rázu na příkladu Zbudovských blat
SVÁTOVÁ, Petra
Práce se zabývá základním hodnocením krajinného rázu na příkladu Zbudovských blat se zaměřením na lokalitu Mokřin u Vomáčků. Základní hodnocení krajinného rázu proběhlo z vytipovaných stanovišť L1, L2 a L3 v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic. Mokřiny u Vomáčků jsou přírodní rezervací. Praktická část práce zahrnuje hodnocení krajinného rázu z výše uvedených stanovišť. V rámci terénního průzkumu byla vyhodnocena faunistická a floristická data na základní úrovni. V území byl vyhodnocen i stav znečištění ovzduší.
Zhodnocení územního systému ekologické stability ve zvoleném povodí a návrh jeho doplnění
BERKA, Martin
Tato diplomová práce je zaměřena na téma územní systém ekologické stability. Jsou zde pro dvě zvolená území popsány jednotlivé skladebné prvky ÚSES včetně zhodnocení aktuálního stavu. Dále byly navrženy nové prvky, určené k posílení stávajícího ÚSES.
Příroda versus město. (Napětí mezi oběma fenomény jako téma v umění a ve výtvarné výchově)
Mužíková, Emmy ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Hůla, Zdenek (oponent)
Diplomová práce je věnována tématu Příroda versus město. Pojmy příroda a město jsou v teoretické části, která je těžištěm diplomové práce, pojímány odděleně i ve vzájemném propojení. Společný vztah přírody a města představuji v jejich souladu i nesouladu. Cílem teoretické části je odpovědět na otázku, zda je příroda ve městech pro jejich obyvatele důležitá a proč. Téma Příroda versus město propojuji s výtvarným uměním prostřednictvím uvedení příkladů konkrétních umělců a jejich děl. Mimo jiné se napříč prací zabývám pojmy ekologie a environment. Z textu zároveň vyplývají otázky ohledně současné společenské a environmentální situace planety, které doplňuji příklady umělců, kteří tuto tematiku zapracovávají do svých děl. Na teoretická východiska navazuje vlastní výtvarná tvorba, jejíž těžištěm je performance ve veřejném prostoru. K finální performance, která souběžně nesla rysy site-specifik, jsem došla postupným vývojem. Od samého počátku jsem se zaměřovala na znázornění vztahu přírody a města, při čemž stěžejním pro mne bylo zaměřit se na přírodu uvnitř Prahy. Na teoretickou část dále navazují výtvarně edukační etudy, do kterých je transformován vztah přírody a města, souběžně se zapojením evironmentální výchovy. Při realizaci výtvarných úkolů bylo cílem přimět žáky propojit ve svých pracích...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 713 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.