Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 726 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pohřbené půdy jako odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk
Vejrostová, Lenka ; Lisá, Lenka (vedoucí práce) ; Kirchner, Karel (oponent) ; Strouhalová, Barbora (oponent)
Kombinace sedimentologických, geochemických, geofyzikálních a paleobiologických metod obvykle umožňuje více či méně komplexní rekonstrukci vývoje environmentálního prostředí zachyceného v pedosedimentárních záznamech. V případě holocenních záznamů je možno rozšířit toto portfolio i o geoarcheologické metody. Cílem této práce bylo poskytnout odpovědi na otázky využití pedogeochemických a geoarcheologických metod ve výzkumu pohřbených půd a pokusit se odpovědět na to, jak velká byla role klimatu nebo člověka pedosedimentárního záznamu. Multidisciplinární analýza provedená na celkem pěti lokalitách Česka (Kly, Brno Přízřenice, Česká Bělá), Slovenska (Bíňa Čata) a Polska (Sowin) poskytla řadu poznatků o vývoji půd a vztahu člověka, klimatu a krajiny od svrchního pleistocénu (MIS 3) po středověk. Detekce klimatických změn v rámci glaciálních paleopůd lokality Bíňa Čata byla soustředěna na období od raného MIS 3 do přelomu MIS 3/ MIS 2. Použité metody umožnily korelaci vzniklých půd s interstadiály Oerel, Glinde a Denekamp, stejně jako rozlišení změn teplotních či vlhkostních charakteristikách v době vzniku půd i po ní. Iluviální vrstvy archeologických lokalit Sowin a Kly jsou zajímavým příkladem klimaticky podmíněného texturního prvku v lokalitě prokazatelně antropogenně ovlivněné. Jejich geneze je podmíněna...
Využití metody ECOVAST pro identifikaci krajiny Netolicka a porovnání s jinými podobně hodnocenými krajinami jižních Čech
HŘEBEČKOVÁ, Věra
Diplomová práce komplexně představuje jihočeskou krajinu, její geografii, typologii, geologii, klima, historická specifika i ráz krajiny a další charakteristiky. Jihočeská krajina je stručně porovnána se sousední krajinou rakouskou. Hlavní částí práce je představení krajiny Netolicka a provedení hodnocení krajiny metodou Ecovast. V rámci cvičení předmětu Krajinná ekologie a péče o krajinu autorka využila výsledky kolegů studentů a jejich výsledky syntetizovala a použila pro srovnání různých krajin metodou Ecovast.
Průzkumové práce na zvoleném katastrálním území jako podklad pro pozemkové úpravy
HLÍZOVÁ, Natálie
Práce je zaměřena na průzkumové práce, které mohou sloužit jako podklad pro pozemkové úpravy. Terénní průzkum je zpracován v rámci katastrálního území Zborov, okres České Budějovice. V první části této práce je literární rešerše. Zde jsou popsány jednotlivé pojmy: pozemkové úpravy, podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení a plán společných zařízení. V druhé části jsou popsány a vyhodnoceny jednotlivé pojmy v rámci vybraného území. Náplní této práce bylo zpracovat a vyhodnotit terénní průzkum zájmového území podle platného metodického návodu pozemkových úprav. Získat veškeré informace o aktuálním stavu krajiny a hospodaření v krajině. Popřípadě navrhnout opatření ke zlepšení celkovému stavu krajiny a životního prostředí.
Vývoj práv k nemovitému majetku ve zvolené lokalitě
NOVÁKOVÁ, Karolína
Tato diplomová práce s názvem "Vývoj práv k nemovitému majetku ve zvolené lokalitě", je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Předmětem teoretické části je stručná literární rešerše. V úvodu teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které souvisí s danou problematikou. Dále následuje popis historického vývoje českých katastrů od svých počátků až po současnost. Nedílnou součástí práce jsou hlavní faktory ovlivňující vývoj práv k nemovitému majetku. Faktory se týkají politických a socioekonomických složek. Na začátku praktické části je bližší vymezení zvolené lokality, kde se provádí rozbor základních charakteristik. Hlavní odvětví praktické části je věnováno analýze majetkoprávních vztahů ve zvoleném území. Analýza půdní držby je provedena celkem ve třech obdobích - Stabilní katastr, Pozemkový katastr a současný Katastr nemovitostí. Období jsou mezi sebou porovnána a následně vyhodnocena. Závěr praktické části je věnován stručnému shrnutí analýzy a krátkému zamyšlení spolu s diskuzí nad touto tématikou.
Revitalizace městské zeleně v podobě jedlého komunitního sadu
HOSNEDLOVÁ, Veronika
Diplomová práce v literární rešerši pojednává o veřejné zeleni, jejím dělením, formách, funkci, ochraně a revitalizaci. Rešerše pojednává o zeleni jako o nedílné každodenní součásti našeho lidského života, kterou je nutné neničit kvůli jakémukoli vývoji a v největší možní míře ji zachovávat, upravovat a nově vytvářet. Cílem práce je návrh ideové revitalizační studie zeleně v Blatné. Pro tuto činnost byly použity poznatky z literární rešerše a taktéž množství poznatků o městu a řešené lokalitě. Díky této práci bylo možné zjistit historii a současný stav území a navrhnout revitalizaci s ohledem na tyto znalosti. Navržená revitalizace vybrané lokality zeleně je vytvořena tak, aby plocha integrovala a splňovala požadavky místní komunity jak z pohledu nutného parkování, tak z pohledu zachování zeleně. Revitalizovaná plocha reflektuje moderní pojetí přírodní tvorby veřejné zeleně s jejím funkčním využitím v podobě jedlých dřevin a bylin.
Dřeviny vhodné pro prvky plánu společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě
PILSKÁ, Nikola
Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled dřevin, které jsou nejvhodnější jako výsadba, při komplexních pozemkových úpravách, pro projektování jednotlivých prvků plánu společných zařízení. Nejprve je definována obecná ochrana krajiny, prostřednictvím legislativy České Republiky. Poté charakterizován plán společných zařízení, kde je nejvíce věnovaná pozornost prvků, ve kterých se obvykle nachází dřevinný porost. Nesmí zde ani chybět definice dřevin rostoucích mimo les (rozptýlená zeleň) a rozdělení dřevin dle geobiocenologické typizace. Nejdůležitější částí této bakalářské práce je samotné rozčlenění druhů dřevin, které jsou vhodné pro prvky plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě, dle stanovišť. V závěru práce je uvedena výsadba a následná péče o tyto dřeviny.
Zmapování liniové zeleně ve vybraném území a posouzení z hlediska druhového zastoupení dřevin
UHLÍŘ, Matěj
Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše a získání důležitých informací o problematice liniová zeleň a její funkce a rozdělení. Tato práce je zaměřená na zmapování liniové zeleně v katastrální území Vidov. V práci jsou uvedeny všechny prvky liniové zeleně, které jsou popsány z hlediska druhového zastoupení, vegetačního stupně, rozlohy či funkce. Součástí bakalářské práce je zakreslení liniové zeleně do mapy a vytvoření tabulek a návrh dosadby stávajících dřevin v daném území.
Zmapování rozptýlené zeleně v zemědělské krajině a návrh dosadby
SMĚTÁK, Petr
Cílem této bakalářské práce je zmapování rozptýlené zeleně v katastrálním území Dlouhá Lhota u Tábora, zjištění problematických míst, návrh dosadby zeleně pro danou oblast a zakreslení všech těchto prvků do mapy. Praktická část popisuje jednotlivé prvky rozptýlené zeleně jak z funkčního hlediska, tak z druhového a zachycen je i zdravotní stav daného prvku. Druhou částí této bakalářské práce je rešerše, která slouží pro vysvětlení a přiblížení pojmů, které je potřeba znát. Rozptýlená zeleň je součástí krajiny už po století a má různé funkce. V mnoha případech se jedná o půdoochranné a vodoochranné funkce, kdy mají protierozní úkol. Jejich další funkce je estetická, kdy vytvářejí krajinné dominanty anebo pomáhají při orientaci živočichů v krajině. Část z nich má funkci historickou, kdy vznikaly v souvislosti s nějakou událostí.
Návrh na doplnění územního systému ekologické stability ve vybraném území
VACÍKOVÁ, Anežka
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma územní systém ekologické stability. V první části jsou charakterizovány prvky, které souvisí s krajinou a územním systémem ekologické stability. Ve druhé části jsou pro vybrané katastrální území popsány jednotlivé skladebné prvky ÚSES. Tyto prvky jsou dále v této práci popsané a byl zhodnocen jejich aktuální stav. Následně byla navržena úprava již existujících prvků a vytvoření nových prvků, určených k podpoření stávajícího ÚSES.
Návrh na doplnění územního systému ekologické stability ve vybraném území
NOVÁKOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma územní systém ekologické stability. Pro řešené území jsou zde popsány jednotlivé skladebné prvky územního systému ekologické stability a zhodnocení jejich aktuálního stavu. Byly navrženy úpravy, které mají za úkol posílit ekologickou stabilitu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 726 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.