Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu od latiny po současnou italštinu
KOCLÍŘOVÁ, Kristýna
Tato diplomová práce se zabývá vývojem indikativu prézentu v italském jazyce, přičemž vývoj je sledován již od latiny a končí představením situace týkající se paradigmatu indikativu prézentu pro 19. století. Práce obsahuje jak část teoretickou, tak praktickou, která prolíná první částí. V první, teoretické části jsou představeny a definovány základní pojmy související s tématem práce, jako je morfologie, paradigma, gramatické kategorie atd. Následující kapitoly jsou věnovány popisu situace v latině a dále v období staré italštiny a následně také v období italštiny 19. století. Druhá praktická, část diplomové práce se zabývá hledáním používaných tvarů vybraných italských sloves ve dvou jazykových korpusech, a to OVI zastupujícím období staré italštiny a DiaCORISu, ze kterého jsou extrahovány tvary pro 19. století. Cílem práce je zobrazit hlavní vývojové tendence ve vývoji indikativu prézentu a za pomoci excerpce z jazykových korpusů poskytnout příklady vybraných sloves.
Prohledávání sémanticky anotovaných textů
Grešová, Katarína ; Smrž, Pavel (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá problematikou sémantického vyhľadávania nad indexami rozsiahlych textových dát. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať vyhľadávací systém s webovým užívateľským rozhraním umožňujúci dynamickú konfiguráciu prístupu k indexom a úpravy anotácií v texte. V práci je analyzované súčasné riešenie vyhľadávacieho systému a jeho nedostatky, z čoho sú vyvodené požiadavky na vyhľadávací systém, ktorý je vhodný na bežné používanie a plne využíva potenciál všetkých nástrojov spojených s vyhľadávacím systémom. Ďalej je v práci popísaný návrh, implementácia a testovanie výsledného systému, ktorého súčasťou je aj rozšírenie v podobe globálnych obmedzení, ktoré zvyšujú presnosť popisu požadovaného výsledku vyhľadávania.
Rozšíření systému pro získávání, zpracování a analýzu rozsáhlých kolekcí textů z webu
Matějka, Jiří ; Dytrych, Jaroslav (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je rozšířit stávající systém pro kolekci, stahování, zpracování a analýzu webových stránek. Práce se zabývá automatizací veškeré prováděné činnosti, přináší nové nástroje do stávajícího systému a nabízí nejen nové verze některých nástrojů zapojených do systému zpracování, ale nabízí i nové postupy a myšlenky.
Italská přirovnání typu "Adj-come-N" v porovnání s češtinou
SVOBODOVÁ, Renata
Tato bakalářská práce se zabývá italskými přirovnáními konkrétně vymezeného typu v komparaci s češtinou. Obsahuje teorii k danému tématu obecně a také výsledky vycházející z empirického zkoumání. Definování základů frazeologie a idiomatiky je nezbytným krokem před samotnou částí translatologickou. Budou zde přiblíženy i jednotky této lingvistické disciplíny frazém a idiom. Hlavním zaměřením této části je ale především teoretické vymezení přirovnání obecně. V práci se dále zaobíráme nejprve teoretickou analýzou již naši zadané struktury přirovnání, tedy "ADJ-come-N". Pro následnou analýzu praktickou byl do dotazníkového formuláře v korpusu ItWaC zadán dotaz, na jehož základě byly vyexcerpovány vzorky, ze kterých bylo vybráno 266 přirovnání vhodných k dalšímu zkoumání. Jejich překladové možnosti představují nejrozsáhlejší část této práce. Navrhované překlady vycházejí zejména ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky (Svazek Přirovnání), ze specializovaného slovníku Dizionario dei modi di dire della lingua itliana a z jazykového paralelního korpusu InterCorp. Cílem této kvalifikační práce je nastínění možností pro překlad do češtiny a jejich ohodnocení z hlediska ekvivalence i stavby (respektive případných konstrukčních změn v cílovém jazyce oproti konstrukci zadané) a také zjištění míry výskytů z korpusu SYN.
Předložky s významem příčinným, přípustkovým, účelovým a podmínkovým v současné francouzštině (kontrastivní korpusová analýza)
JANISCHOVÁ, Olga
Bakalářská práce se zabývá předložkami s významem příčinným, přípustkovým, účelovým a podmínkovým v současné francouzštině. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou předložky vymezeny z pohledu pozičního, funkčního a lexikálního. Je zde popsána jejich syntaktická a sémantická funkce. Podrobně jsou zde charakterizovány významové vztahy příčinné, přípustkové, účelové a podmínkové spolu s předložkami, které je vyjadřují. Praktická část se věnuje kontrastivní korpusové analýze francouzských předložek a hledání jejich českých ekvivalentů.
Francouzská verbo-nominální spojení desémantizovaného slovesa s konkrétním substantivem (prendre un bus, faire une douche) a jejich české ekvivalenty
SEKALOVÁ, Tereza
Cílem této diplomové práce je najít reprezentativní vzorek verbo-nominálních spojení s konkrétním substantivem a zjistit, v čem jsou jejich syntaktické vlastnosti obdobné vlastnostem verbo-nominálního predikátu (VNP) a v čem se naopak liší. Práce se skládá z nezbytných teoretických poznatků o VNP a z vlastního výzkumu. Teoretické poznatky zahrnují testy pro identifikaci VNP a charakteristiku kategoriálních sloves a predikativních jmen. Rovněž zde vymezujeme hlavní rozdíly mezi verbo-nominálním predikátem s kategoriálním slovesem a ustálenými spojeními. Praktický výzkum verbo-nominálních spojení s konkrétním substantivem byl proveden za pomoci jazykového korpusu FrWac v konfrontaci s transformačními testy, které umožňují identifikaci VNP.
Plurál substantiv na -cia/-gia v italštině - korpusová studie
TOMANOVÁ, Lenka
Předkládaná bakalářská práce se zabývá pravopisným kolísáním při tvoření množného čísla substantiv končících na -cia/-gia. Hlavním cílem práce je především získat přehled o aktuálních tendencích v této oblasti a o četnosti výskytu jednotlivých zakončení. Úvodní část práce je zaměřena na popis dané problematiky a souhrn několika doporučení uváděných v odborné literatuře především italských jazykovědců. Následující část zahrnuje teorii o korpusové lingvistice a její historii, o korpusech a jejich tvorbě či využití. Na tuto část navazuje samotná korpusová studie, ve které jsou zaznamenány veškeré nalezené výsledky z dostupných online korpusů. Tyto výsledky jsou pak v úplném závěru zhodnoceny a porovnány s jednotlivými pravopisnými pravidly.
Analýza používání indikativu/subjuntivu v přípustkových větách v mluveném korpusu (CREA).
LESHTANSKA, Martina
Tématem bakalářské práce je použití indikativu a subjuntivu v přípustkových větách v mluveném korpusu Španělské královské akademie CREA. Práce, rozdělená do dvou částí, obsahuje analýzu odborných lingvistických publikací, po které následuje rozbor vzorků mluvených textů vybraných z korpusu.
Lexikografická analýza hesel z tematické oblasti "automobilový průmysl" v tištěných a internetových slovnících.
TŮMOVÁ, Klára
Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda se slovníky dokáží vypořádat s rychlým vstupem odborných hesel do jazyka. Teoretická část se zabývá samotnými slovníky, jejich typy, hesly a strukturou. Cílem praktické části je za pomoci dvaceti vybraných hesel z oblasti automobilového průmyslu porovnat, na kolik tři námi zvolené slovníky pojímají nově příchozí odbornou terminologii. Úkolem bylo také zjistit, zda jsou tištěné slovníky stále vhodnými pomůckami pro překladatele a tlumočníky, nebo zda je už pohotové a ničím neomezované elektronické slovníky předčily.
Chyby v pravopisu a písemné varianty v českých italianismech
SRUBJANOVÁ, Adéla
Tématem této bakalářské práce jsou chyby v pravopisu a písemné varianty v českých italianismech. V teoretické části práce je ve stručnosti představena doba od Národního obrození do dnešní doby, dále je možné se dočíst o různých typech výpůjček, jejich dělení, druzích adaptace a chápání pojmu chyba. V praktické části jsou představeny nalezené varianty nově přicházejících italianismů do českého lexika podle autentických materiálů z gastronomické oblasti. U těchto výpůjček je provedena podrobná analýza zaměřující se na míru adaptace a četnost variant v korpusu SYN2010 a SYN2015. Dále jsou všechny varianty italianismů hledány v pěti vybraných slovnících zaměřených na český jazyk a v neposlední řadě je pod každou tabulkou popisek, v němž je komentář k chybným variantám.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.