Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kooperativní aktivity v hudební výchově na 1. st. ZŠ
Kružíková, Dominika ; Selčanová, Zuzana (vedoucí práce) ; Prchal, Jan (oponent)
Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na kooperativní aktivity propojené s metodami kritického myšlení ve výuce hudební výchovy. Navazuji tím na mou ročníkovou práci, která pojednává o kooperativních hrách ve výuce na prvním stupni základní školy. Ve své dosavadní učitelské praxi se zaměřuji na skupinovou výuku. Právě kooperativní aktivity nabízejí součinnost konkrétní skupiny žáků, čímž napomáhají nejenom k dosažení výukových cílů, ale rovněž posilují pozitivní vztahy mezi žáky uvnitř dané skupiny. Kooperace nabízí prostor pro rozvoj kritického myšlení u žáků. Ve spojitosti s dalšími alternativními formami výuky efektivněji rozvíjí hudební schopnosti žáka (na rozdíl od běžné frontální výuky). Danému tématu jsem se začala věnovat hlavně proto, že jsem se ve své dosavadní praxi ve školách s podobným oživujícím přístupem nesetkala. Právě to byla pro mě silná motivace více tuto problematiku prozkoumat a prakticky vyzkoušet. Ráda bych tak předala mým učitelským kolegům nové poznatky o pojetí hudební výchovy. Práce vysvětluje základní pojmy týkající se kooperativního vyučování. Přináší metody a formy výuky, které jsou vhodné pro rozvoj potřebných klíčových kompetencí. Mým cílem nebude zaměřit se na všechny klíčové kompetence, které by měly žáka připravit na plnohodnotné zapojení se do života. K popisu klíčových...
Prvky dramatické výchovy v hodinách svět člověka
Podskalská, Šárka ; Svobodová, Radmila (vedoucí práce) ; Ferklová, Alžběta (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dramatickou výchovou a jejím využitím hlavně ve vyučovacích hodinách svět člověka s přesahem do ostatních výchov. Cílem diplomové práce bylo, zlepšit vztahy mezi žáky a tím i ovlivnit klima ve třídě. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na obsah a na specifické cíle dramatické výchovy. Podrobněji popisuje metody a techniky dramatické výchovy. V praktické části je prezentován metodický návrh lekcí pro práci se žáky 2. třídy ZŠ. Každá lekce se skládá ze tří částí - plánování lekce, realizace tématu a následná reflexe. První téma se týká kamarádství, druhé téma klimatu ve třídě, třetí téma ubližování a čtvrté téma vychloubání. V tématech je použito a vyzkoušeno několik metod a technik dramatické výchovy, které by mohly dát odpověď na výzkumnou otázku. V empirické části jsou uvedeny dva dotazníky. První dotazník byl zadán žákům před realizací lekcí dramatické výchovy a druhý dotazník po ukončení všech čtyř realizovaných lekcí. Na základě získaných poznatků z dotazníkového šetření lze stanovit vliv dramatické výchovy na vztahy mezi žáky a tím i na zlepšení klimatu třídy.
Využití stavebnic žáky o přestávkách
Chvátalová, Šárka ; Jirotková, Darina (vedoucí práce) ; Slezáková, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá volnou hrou se stavebnicí o přestávce. Klade si za cíl prozkoumat, jaký přínos má volná hra se stavebnicí pro žáky 1. stupně ZŠ. Celá práce je rozčleněna na 3 kapitoly, z nichž každá se zabývá významem hry se stavebnicí pro jednu z následujících oblastí. První část se věnuje přínosu hry pro rozvoj matematických dovedností žáků, druhá jejímu přínosu pro rozvoj sociálních dovedností žáků. Třetí se pak zabývá tím, jaký význam může mít pozorování žáků při hře pro učitele. Výzkum k této práci probíhal metodou pozorování, během něhož byly pořizovány fotografie a videozáznamy hry dětí. Tyto fotografie a videozáznamy byly následně analyzovány z hlediska všech 3 výše uvedených oblastí. Klíčová slova stavebnice, matematika, geometrie, sociální dovednosti, komunikace, kooperace, přestávka
Teorie her jako teorie konfliktu a kooperace
Horáček, Jaroslav ; Černý, Karel (vedoucí práce) ; Šubrt, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem sociologie a matematiky, konkrétně vztahem so- ciologických teorií konfliktu a kooperace a teorie her. V práci jsou představeny čtyři obecné teorie konfliktu (a kooperace) od následujících autorů - John Rex, Kenneth Boulding, Louis Kriesberg a František Znebejánek. Každá teorie je do- plněna kritickou reflexí. Poté je představena formální teorie her. Snahou je uspo- řádat v novém světle v sociologii známé ale i méně známé koncepty teorie her. Důraz je kladen především na myšlenky a vysvětlení bez nutnosti matematic- kého formalismu. Dále se věnujeme historickému soužití sociologie a teorie her a rozboru témat, která teorie her podle sociologie řeší neuspokojivě. Jedná se na- příklad o předpoklad racionality, definice užitku a preferencí, předpoklad obecné znalosti atd. Zmíníme ale i témata z oblasti matematiky a informatiky, která po- malu pronikají do sociologie - počítačové modelování, predikce. Diskutovány jsou i možné modifikace teorie her a její přínosy pro sociologii. V závěru práce je na základě inspirace předchozími teoriemi a jednotlivými problematikami navržen vlastní teoretický model konfliktu a kooperace, který se snaží některé nedostatky vztahu sociologie a matematiky překonat.
A progressive approach to reducing barriers to resource sharing: a Canadian example
Askey, Dale ; Jong, CJ de ; Koufogiannakis, Denise
The University of Alberta Library (UAL) holds one of the largest collections in Western Canada and recently opened a storage facility with capacity for five million volumes. UAL’s collection and staffing capacity make us a significant net lender of materials to other libraries. Being cognizant of this role, UAL is attempting, via consortial bodies at the local, provincial, regional, and national levels, to advance a progressive approach to resource sharing by reducing administrative burden and strategically working towards new ways of resource sharing via digital means. This presentation outlines our context and approach, offering a sense of adaptability and scalability that could be replicated in other contexts. Scaling and extending the work UAL does at the provincial level to the regional and national level requires us to demonstrate a high degree of commitment to our partners. Often, net lenders can be hesitant to open the gates to their collections for fear of creating unmanageable demand. We accept that risk and, in general, are trying to develop a stronger sense of risk tolerance. One strategy we pursue is to remove barriers in resource sharing, via concrete actions such as the elimination of fees that generate small amounts of income from lending, longer and more flexible loan periods, and controlled digital access to unique materials. UAL is developing digitization priorities in part to support this practice, facilitating greater access to our consortial partners and anyone needing access to materials we may uniquely hold. Within a complex global environment, UAL continues to look for ways to reduce barriers to information, and to share our resources widely in keeping with our University’s raison d’etre of “uplifting the whole people”.
Plný text: idr-1382_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1382_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1382_3_video - Stáhnout plný textMP4
UKRR – a collaborative collection management strategy
Appleyard, Andrew
The British Library is one of the greatest research libraries in the world. It holds in excess of 150 million items, from original print newspapers to manuscripts, books, journals sound recordings and unique personal archives. The collection is both historic and contemporary bringing together the nation’s memory for the purpose of cultural appreciation and research. In terms of meeting its defined purposes1, the British Library (BL) must transform to meet the current and future needs of research demands because the way in which society seeks knowledge has changed. The traditional library is one of card catalogues and reference numbers that navigate the researcher in an analogue world to the knowledge they seek. Nowadays researchers expect the data and content in their hands anywhere, in dynamic and social spaces, rejecting the past norms of formal research establishments. As the BL adjusts to accommodate this need it must still maintain access to its print collections and of course preserve them for future generations. The UK Research Reserve (UKRR) project set the ambitious target of saving 100km of shelf space within University Libraries by de-duplicating low use print journals on the premise that a master, accessible copy is held by the BL. This collaboration between the BL, UK Higher Education and (formerly) the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) has subsequently delivered 128km of library shelf space amounting to £29m in capital savings, and over £18m in recurring estate management costs. This paper describes the evolution of the new access and preservation approach building on the UKRR project outcomes. It will explain how print preservation and access can fit harmoniously alongside a digital strategy reflecting the need for a wider access model that democratises access to content whilst ensuring preservation for future generations. It will also contextualise the approach as part of the national Library’s mandate and why the combination has proven to be a recipe of success.
Plný text: idr-1381_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1381_3_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1381_2_video - Stáhnout plný textMP4
The conundrum of resource sharing in Zimbabwe: case of academic libraries
Chisita, Collence Takaingenhamo ; Fombad, Madeleine
Resource sharing has gained impetus among academic libraries as they seek novel and innovative ways to provide for the dynamic and complex needs of users. Zimbabwe is not an exception to the global trend of resource sharing in support of teaching, learning and research as evidenced by the establishment of sector-specific library consortia. This article explores the challenges and opportunities encountered by academic libraries in their endeavour to provide quality services. It will examine how library consortia, namely the Zimbabwe University Library Consortia (ZULC) and the College and Research Libraries of Zimbabwe (CARLC), have been able to provide for the information needs of their users at a time when budgets are low or inadequate and subscription costs to journals remain unaffordable. The article will examine the extent to which library consortia are exploiting information and communication technologies (ICTs) and trendy initiatives, for example Open Access (OA). It will also examine how academic libraries, through resource sharing platforms, have been able to exploit ubiquitous technologies and build on from the traditional interlibrary loan (ILL). The article will recommend a strategy based on a model to strengthen access to scholarship through resource sharing.
Plný text: idr-1367_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1367_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1367_3_video - Stáhnout plný textMP4
Kooperativní činnosti v mateřské škole
UHLÍKOVÁ, Veronika
Bakalářská práce, ve své praktické části, obsahuje program kooperativních činností, při kterých děti mezi sebou spolupracují. Předem připravené činnosti byly otestovány ve vybrané mateřské škole a program byl celkově zhodnocen pro jeho další využití. Závěrečné výsledky této práce mohou pedagogům, ale i rodičům dětí předškolního věku posloužit jako inspirace pro dílčí kooperativní činnosti a zvýšit tak zapojení dětí do jednotlivých činností. Předpokladem pro praktickou část této bakalářské práce jsou teoretická východiska, která jsou rozdělena do čtyř oblastí. První z nich se obecně zaměřuje na kooperaci předškolního vzdělávání, její cíle a klíčové kompetence. Druhá část práce obsahuje charakteristiku dítěte předškolního věku z pohledu motoriky, emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Třetí oblast seznamuje s možnostmi kooperativních činností a poslední část práce je věnována věkově heterogenním třídám v mateřské škole.
Kooperace stakeholderů v destinaci cestovního ruchu
HOUDEK, Lukáš
Cílem diplomové práce Kooperace stakeholderů v destinaci cestovního ruchu je zhodnocení úrovně a intenzity kooperace v oblasti cestovního ruchu v Jihočeském kraji z pohledu klíčových stakeholderů v destinaci, včetně návaznosti na řízení a rozvoj cestovního ruchu v destinaci. V první části výzkumu byly za pomoci sekundárních dat získány informace týkající se problematiky destinačního managementu a marketingu, stakeholderů a jejich kooperace. Pro sběr sekundárních dat byla využita zejména tištěná literatura a webové stránky v souvislosti s vybranou destinací cestovního ruchu - Jihočeským krajem. Na základě poznatků z literatury a dalších sekundárních zdrojů byl naplánován sběr primárních dat v podobě dotazníkového šetření. Vyšlo najevo, že klíčovým stakeholderem jsou organizace destinačního managementu, které nejlépe splňují podmínky atributů moci, legitimity a naléhavosti. Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem je výrazně nedostatečná. Je zde několik zásadních překážek, které brání efektivní kooperaci mezi jednotlivými stakeholdery. Pro zlepšení kooperace je zapotřebí zefektivnit komunikaci mezi organizacemi destinačního managementu a ostatními stakeholdery a naplánovat takový projekt v rámci cestovního ruchu, který přiměje ke kooperaci co nejvíce stakeholderů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.