Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 343 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efektivní působení práva ve společnosti v behaviorální perspektivě
Bartošová, Iveta ; Urban, Michal (vedoucí práce) ; Agha, Petr (oponent)
Práce se věnuje zkoumání efektivního působení práva ve společnosti. Nejprve ve druhé kapitole stručně shrnuje základní koncepty efektivity práva v teorii práva, sociologii práva a právní filosofii a v krátkosti představuje současnou situaci vyhodnocování efektivity zákonů v české legislativním procesu. Dále vybízí k vyzkoušení psychoterapeutického rozhovoru Benjamina Sellse s Právem k prozkoumání vlastních představ o právu a společnosti. Následně jsou postupně ve třech kapitolách představeny tři základní představy (koncepty) o lidské přirozenosti (antropologický pesimismus, realismus a optimismus). Tyto představy ovlivňují naši vědomou nebo nevědomou volbu nástrojů, které používáme k zajištění efektivity práva. Antropologický pesimismus si typicky volí kontrolu a odstrašení. Antropologický realismus využívá kontrolu a odstrašení cíleně na subjekty, na které nestačí nesilové nástroje - důvěra a respekt. Tyto nástroje - odstrašení, kontrola, důvěra a respekt - jsou následně rozebrány. Předmětem zkoumání jsou především mechanismy působení těchto nástrojů z hlediska reálného lidského chování a reakcí, pomocí výzkumů a experimentů převážně z oblasti sociální psychologie provedených zejména v USA v posledním zhruba půl století. Uvažována jsou také rizika a nepříznivé vedlejší efekty odstrašení a...
Zpracování metodiky identifikace a přehledu revizí a kontrol technických zařízení pro výrobní společnost na základě požadavků ISO 45001 (BOZP, PO)
Valenta, Jakub ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kontrol a revizí technických zařízení z hlediska bezpečnosti provozu na základě požadavků BOZP a PO. V úvodu jsou tyto obory bezpečnosti práce a požární ochrany popsány, čehož bude využito v pozdějších částech práce. Následně je definován pojem „technické zařízení“ a podkategorie této problematiky, přičemž každá z podkategorií je zvlášť přiblížena. V návaznosti na to je v práci popsáno, z jakého důvodu je nutné pravidelně kontrolovat technická zařízení, přičemž jsou jednotlivé typy možných kontrol následně definovány. To je doprovázeno rozdělením oprávnění osob pro vykonání jednotlivých kontrol a rozdělením odpovědnosti za vykonanou kontrolu. Získané poznatky jsou v závěru práce využity k vytvoření modelu procesu řízení kontrol a revizí technických zařízení a k vytvoření přehledu periodických kontrol a revizí technických zařízení pro výrobní firmu. Tento model procesu a přehled kontrol jsou pak výstupem této bakalářské práce.
Analysis of project methods and their implementation in a project
SLABÁ, Karolína
Tato magisterská diplomová práce popisuje metody a nástroje projektového managementu. Tyto metody jsou uvedeny na konkrétním příkladu projektu ze strojírenského prostředí.
Využití controllingu v podniku
Gerlichová, Veronika ; Burešová, Šárka (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na využití operativního controllingu v podniku, a to především na plánování a sledování odchylek. První část diplomové práce je teoretická, ve které budou popsány základní pojmy, které se následně použijí v části analytické. V analytické části bude firma ABC s.r.o. stručně popsána a poté analyzován její současně využívaný způsob plánování pro rok 2018. Následně budou na základě skutečných hodnot analyzovány odchylky. V návrhové části se pokusím navrhnout nápravná opatření, ke zlepšení současné situace ve formě plánu za pomoci metody krycího příspěvku.
Řízení stavebních strojů pomocí GNSS
Růžička, Rostislav ; Sláma, Jiří (oponent) ; Bureš, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje technologie k řízení stavebních strojů. Zaměřuje se zejména na řízení stavebních strojů pomocí technologie GNSS. Řeší přípravu dat z projektové dokumentace, návaznost na vytyčovací síť stavby, kalibraci stroje, dokumentaci o řízení stoje a kontrolu měření. V závěru zhodnocuje výhody a nevýhody použití této technologie. Bakalářská práce je návod, jak lze v dnešní době řídit stavební stroje pomocí moderních technologií.
Stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice
Ráb, Jakub ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, studie realizace hlavních technologických etap objektu SO02, návrh vhodné strojní sestavy, technologický předpis pro vrtané piloty a pro montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu, kontrolní a zkušební plán, časový plán, položkový rozpočet, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, varianty návrhu zvedacích mechanismů a časová a finanční rozvaha realizace zpevněných ploch areálu výrobní haly.
Elektronický dohled v oblasti současného marketingu a spotřeby a využívaných strategií
Zamastilová, Lucie ; Slavíček, Daniel (vedoucí práce) ; Charvát, Martin (oponent)
Ve své práci se budu věnovat problematice dohledu, který je uplatňován v oblasti marketingu, spotřeby a v souvislosti s tím i reklamy. Budu se soustředit zejména na současnou dobu a tedy na elektronický dohled, historii dohledových studií se tedy již v této práci podrobněji zabývat nebudu. První část práce bude teoretická se zaměřením na hlavní teze a teorie autorů současného dohledu, zejména problematiky elektronického dohledu. Další část práce se bude již zabývat problematikou dohledu a dohledových technik v oblasti marketingu a spotřeby. V této části budu také vycházet z teorií současných autorů pojednávajících o tématu dohledu v komerční sféře, ale pokusím se teoretické uvedení problematiky doplňovat i o konkrétní fungování tohoto fenoménu v praxi. Hlavním záměrem této práce tedy bude především přehledově a uceleně osvětlit problematiku dohledu a kontroly se zaměřením na obor marketingu a spotřeby a zmapovat jeho fungování i v praxi. Dále se v této části budu problematice elektronického dohledu z hlediska marketingových strategií věnovat se zaměřením na uplatňování dohledu v prostředí internetu a zejména sociálních sítí. Zaměřím se zde již na konkrétní možnosti dohledových technik, cílení reklamy a konkrétních nástrojů, které lze v současné době využívat a také na praktické ukázky.
Influences on the 21st century English-written dystopian literature
Petrová, Eva ; Chalupský, Petr (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Tato práce se zabývá popisem, rozborem a vysvětlením nejzásadnějších vlivů na vývoj anglicky psané dystopické literatury 21. století. Tyto vlivy jsou popsány a demonstrovány na vybraných dílech, konkrétně na románu Oryx and Crake (2003) od Margaret Atwood, Never Let Me Go (2005) od Kazuo Ishigura, The Hunger Games (2008) od Suzanne Collins, Matched (2010) od Ally Condie, a The Bone Season (2013) od Samanthy Shannon. Cílem teoretické části je objasnit pojem dystopie, definovat dystopii jako literární žánr a popsat historii vývoje dystopické literatury. Dále se tato část zabývá vlivy na vývoj dystopie se zaměřením na 20.století, a stručným popisem obsahů knih vybraných pro použití v praktické části. Praktická část se pak zabývá nejzásadnějšími vlivy na vývoj dystopické literatury psané v 21.století, a to vlivy vycházejícími z metod sociální kontroly, objevů na poli vědy a techniky, a z různých představ o konci světa, jako jsou války a nemoci. Součástí praktické části je popis těchto vlivů a jejich vysvětlení, dílčí dělení, a následná ilustrace těchto vlivů a jejich projevů na vybraných literárních dílech. KLÍČOVÁ SLOVA Dystopie, dystopický román, 21.století, hlavní vlivy, vývoj žánru, kontrola, vývoj vědy a techniky, obraz společnosti
Institucionalizace Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v České republice
Sura, Rudolf ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
Cílem mé diplomové práce je analyzovat opodstatnění zřízení Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí1 v České republice. Zde mě bude především zajímat, z jakých zdrojů přicházely podněty k ustavení takového Úřadu. Dále pak představím samotné vnitřní nastavení Úřadu a to v tom smyslu, jaké reálné změny přinesl do stávající právní úpravy, která se v České republice věnuje financování politických stran. V rámci srovnání aktuální a dříve platné právní úpravy bude sledováno především naplňování principů systému financování politických stran. Na základě empirických dat z Úřadu pak zhodnotit efektivnost a opodstatněnost zavedení tohoto Úřadu do legislativy České republiky. Dílčí cíle a jejich naplnění tvoří argumentační základ pro zodpovězení výzkumné otázky práce. Výzkumná otázka vychází s cíle práce a je formulována následně: Lze považovat za opodstatněné zřízení Úřadu vzhledem k předchozímu stavu právní úpravy? Výsledkem práce je zjištění, že ve srovnání s původní úpravou lze jednoznačně určit novelizovaný systém jako transparentnější. Na konstatování, zda lze označit systém financování za transparentní, bude potřeba delší časový úsek pro hodnocení. Bude záležet jak na politických stranách, tak výhradně na Úřadu, jehož role je v tomto procesu nezastupitelná, jestli se...
Srovnání auditorských postupů v České republice a Lotyšsku
Prihodjko, Anna ; Březinová,, Hana (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním postupů při auditu účetní závěrky vybrané společnosti v Lotyšské republice a v České republice, vyhodnocením úrovně harmonizace právních předpisů a vyhodnocením jejich náročnosti, míry regulace účetnictví ve zvolených zemích Evropské unie a popisem aplikací těchto právních předpisů v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 343 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.