Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory
Žochová, Denisa
Cílem závěrečné práce je návrh pro optimalizaci nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory v Olomouci. První část je věnována věcnému kompilátu pojednávající o aktivním stárnutí a komunikačních kanálech, které senioři využívají při hledání možností pohybových aktivit. V druhé části se nachází analýza primárních a sekundárních dat, na jejímž základě je vypracován návrh. Návrhu optimalizace je věnována samostatná kapitola. V diskuzi jsou diskutovány omezující faktory a limity.
Aplikace prvků teorie komunikace K. W. Deutsche na případ prezidentských voleb v ČR 2013
Amlerová, Johana ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Váňa, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce "Aplikace prvků teorie komunikace K. W. Deutsche na případ prezidentských voleb v ČR 2013" pojednává o teorii původem českého politologa K. W. Deutsche z roku 1963 vycházející z jeho díla Nervy vlády. Základem je definice vlastností komunikačních kanálů využívaných v politických systémech a určení podmínek efektivního přijetí informace. Dále jsou určeny konkrétní komunikační kanály, které nejlépe odpovídají vlastnostem požadovaným Deutschem. Teoretické poznatky jsou poté přeneseny v analytické části do praxe skrze snahu o určení nejefektivnějšího komunikačního kanálu v rámci kampaní v prezidentských volbách 2013 v ČR, a celkové možnosti přenesení již přes 50 let staré teorie do současného prostředí.
Efektivní komunikace vedoucí školní jídelny s ředitelem základní školy
Foralová, Hana ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
NÁZEV: Efektivní komunikace vedoucí školní jídelny s ředitelem základní školy AUTOR: Hana Foralová KATEDRA (ÚSTAV) Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr.Irena Lhotková, PhD ABSTRAKT: Závěrečná bakalářská práce se zabývá tématem efektivní komunikace na úseku vedoucí školní jídelny s ředitelem základní školy, v situaci, kdy organizace základní školy zaštiťuje provoz školní jídelny. V rámci tohoto uspořádání vzniká komunikace dvou nesourodých prostředí, která představuje velkou zátěž a klade důraz na komunikační dovednosti, zvláště ze strany ředitele základní školy. Cílem této bakalářské práce je zodpovědět na otázky: Jaké jsou nejdůležitější společné okruhy komunikace, pokud vůbec jsou? Jaká je optimální frekvence vzájemné komunikace? Které komunikační kanály jsou v této interní komunikaci nejvíce využívány? Získaný materiál a vyhodnocení výsledků je zpracováno v závěru bakalářské práce jako stručné doporučení, jednoduchý manuál, který by mohl být základem pro vytvoření nebo zlepšení efektivní komunikace na daném úseku. KLÍČOVÁ SLOVA: Efektivní komunikace Frekvence komunikace Komunikační kanál Komunikační téma Ředitel základní školy Vedoucí školní jídelny
Vliv prvků komunikace na interpersonální roli manažera
Rosendorfská, Žaneta ; Fiedler, Jiří (vedoucí práce) ; Stanislav, Stanislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem vlivu prvků komunikace na interpersonální roli manažera. Jednou z prioritních schopností vedoucího pracovníka je umět používat komunikaci, která slouží jako hlavní nástroj pro zvládnutí následných činností a tvoří téměř celou jeho pracovní náplň. Práce je složena ze dvou částí. První částí jsou na základě studia odborných pramenů vysvětleny teoretické pojmy, jako je management, manažerské role a funkce, formy komunikace a použití komunikace v práci manažera. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu na základě dotazníkového šetření mezi manažery ve vybrané organizaci Centru služeb pro silniční dopravu. Tato metoda byla vybrána z důvodu možnosti získání velkého objemu informací a dat ve velmi krátkém časovém úseku, zachování anonymity a rychlosti při vyhodnocení získaných informací. Výstupy jsou zhodnoceny a graficky zpracovány.
Komunikační kanály banky se zaměřením na internetové bankovnictví a jeho zabezpečení
Lžičařová, Petra ; Křížek, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá komunikačními kanály využívanými ke komunikaci mezi bankou a klientem. Cílem této práce je rozebrat jednotlivé komunikační kanály, zejména internetové bankovnictví a jeho zabezpečení, kterému je věnována podstatná část práce. V analytické části práce popisuji komunikační kanály u vybrané Komerční banky, a. s.
Využití sociálních sítí a komunikačních kanálů v pracovním prostředí
Hrušková, Hana ; Kašparová, Eva (vedoucí práce) ; Chládová, Martina (oponent)
Jak už sám název vypovídá, bakalářská práce se zabývá využíváním sociálních sítí a komunikačních kanálů v pracovním prostředí. Cílem práce je stručně popsat nejznámější sociální sítě a jejich možné využití či zneužití v rámci podniku. Praktická část obsahuje rozhovory se zástupci dvou firem využívající aplikaci Skype jako oficiální komunikační kanál a anketu pro zjištění aktuálního trendu ve využívání sociálních sítí a komunikačních kanálů v pracovním prostředí.
Informační kiosky - jejich možnosti ve zdravotnictví
Brechlerová, Dagmar
Tento příspěvek se zabývá možnostmi tzv. informačních kiosků ve zdravotnictví. Jsou diskutovány různé informační kanály pro komunikaci ve zdravotnictví a poté možnost použití informačních kiosků. Jsou diskutovány otázky bezpečnosti při užití informačních kiosků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.