Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kulturní a přírodní krajinná kompozice Trhovosvinenska: návrh krajinné památkové zóny
CHROMČÁK, Tomáš
Tato práce se zabývá zmapováním okolí města Trhové Sviny z pohledu historického, kulturního a přírodního. Cílem je vytvoření evidenčního listu krajinné památkové zóny Trhovosvinensko, který bude sloužit jako podklad pro vyhlášení krajinné památkové zóny.
Užití kryptogramů ve vlastní tvorbě s přihlédnutím ke kryptogramům v hudební literatuře od 18. století po současnost
Potoček, Jakub ; BARTOŇ, Hanuš (vedoucí práce) ; KOPELENT, Marek (oponent)
Základní podstata hudebních kryptogramů tkví především v přeměně slov na hudební materiál. V průběhu hudebních dějin se setkáváme s mnoha autory, kteří kryptogramy využívali nejčastěji v podobě hudebních motivů či témat. Mé osobní pojetí hudebních kryptogramů se od toho historického v mnoha směrech odlišuje. Cílem této práce je poskytnout náhled do mých vlastních kompozičních principů, které s kryptogramy velmi úzce souvisí. Vlastnímu jádru této práce předchází stručný historický přehled různých způsobů vytváření hudebních kryptogramů, v němž jsem se soustředil především na období přibližně od roku 1700 po současnost. Součástí této práce jsou též příklady konkrétního způsobu využití kryptogramů v mé vlastní tvorbě.
Paralelizmus jako jeden z princípov vedenia viachlasu
Kliment, Henrich ; FILAS, Juraj (vedoucí práce) ; GEMROT, Jiří (oponent)
Práca sa zaoberá paralelnými postupmi ako jedným z druhov vedenia viachlasu a ako kompozičným prvkom v kontexte skladobno-teoretickom. Ďalej v kontexte rôznych období dejín hudby od praveku až po súčasnosť a s hlavným zreteľom na využitie vo vlastnej tvorbe. Prvá časť textu pojednáva o koncepcii melodického a harmonického paralelizmu v súvislosti s jeho zvukovou kvalitou a funkčným postavením v hudobnej kompozícii. Druhá časť je chronologickým výkladom o konvenciách využívania princípu paralelného vedenia hlasov v kompozičnom a interpretačnom procese z hľadiska jednotlivých vývojových období dejín hudby.
Mikrointervalika a její uchopení v rámci kompozičního myšlení
Chudovský, Daniel ; KURZ, Ivan (vedoucí práce) ; BARTOŇ, Hanuš (oponent)
Tato disertační práce pojednává o autorských přístupech skladatelů 20. a 21. století, kteří se rozhodli svoje myšlení upřímit na organizaci tónového materiálu prostřednictvím užití mikrointervalů jakožto funkčního tónového materiálu. Mým záměrem bylo pohlížet na tuto tematiku z hlediska skladatelského, nikoliv z hlediska pouze vědeckého. Toto nahlížení jsem hodnotil jakožto vytváření velmi důležité dimenze pro určitý druh komponování, která pro tvůrce umožňuje používat dané prvky ve smyslu strukturální jednotky. Následně se tedy kompoziční proces stává velmi živou jednotkou, kterou skladatel uchopuje. V mé disertační práci velmi figuruje explikace vlastního nahlížení na dané skutečnoti v souvztažnosti s historickým kontextem.
Flétna v díle současných západočeských hudebních skladatelů
Brogelová, Aneta ; PIVODA, Radomír (vedoucí práce) ; , (oponent)
Diplomová práce „Flétna v díle západočeských soudobých skladatelů“ pojednává o životě, inspiraci a kompozičních metodách mladé generace soudobých plzeňských autorů. Součástí práce je rozbor vybraných flétnových skladeb. Tato práce si klade za cíl přiblížit a zdokumentovat současnou tvorbu pro flétnu potencionálním interpretům a zájemcům o soudobou hudbu.
Filosofie hudby u A. Schopenhauera a F. Nietzscheho
ŽIŽKOVÁ, Lenka
Práce se zabývá problematikou fenoménu hudby ve filosofii Arthura Schopenhauera a Friedricha Nietzscheho. Jaké místo hudba zaujímá v jejich filosofii, jak ji chápali a definovali? To jsou hlavní otázky, které jsou postupně rozebírány a zodpovězeny. Kvalifikační práce je rozčleněna do tří částí. První se zabývá pojetím hudby u Schopenhauera, druhá u Nietzscheho a třetí posouzením rozdílnosti jejich myšlenek v problematice vůle jako hudby. V práci se nachází i praktická část, a to rozbor Nietzscheho rané hudební skladby. Též poukazuji i na osobnost skladatele Richarda Wagnera, jenž byl ovlivněn oběma filosofy a naopak. V závěru práce hodnotím a shrnuji, zda byl cíl bakalářské práce naplněn a zodpovězeny výše položené otázky.
Trinominální kompozita ve francouzštině
ČERNÁ, Renata
Předmětem diplomové práce je charakteristika francouzských trinominálních kompozit typu "relations parents-enfants" za použití dosavadních typologií určených pro jiné jazyky, hlavně pro italštinu. Práce je rozdělena na dvě části. První část vymezuje pojmy kompozice a kompozitum, jejich rozdělení na základě různých kritérií. Popisuje grafické, morfologické, syntaktické i sémantické vlastnosti. Druhá část práce je věnována praktickému výzkumu v korpusu a následné analýze získaných dat. Poslední část obsahuje návrh klasifikace francouzských relačních kompozit.
Složená adjektiva v době barokní a jejich vývoj v době národního obrození
NOVÁKOVÁ, Veronika
Tématem disertační práce jsou složená adjektiva, jejich vývoj a užívání během dvou historických období. Kompozice stojí v rámci českého jazyka na periferii slovotvorných postupů. Tento postup tvoření nových pojmenování se nejvíce rozšířil v době národního obrození, přičemž sloužil jako jeden z prostředků doplnění slovní zásoby. Autoři využívali především významovou naplněnost, ekonomičnost vyjádření i neobvyklost kompozit v textech odborných i uměleckých, prozaických i básnických. Kompozice se však začala více rozvíjet již v době barokní, kde kompozita byla využívána pro jejich sdělnou hodnotu a pro ozvláštnění textu. Základní klasifikace je převzata z monografie Česká kompozita diachronně Dušana Šlosara (1999), sekundárním textem je Tvoření slov skládáním Ivany Bozděchové (1994). Cílem práce je zachytit vývoj struktury tvoření složených adjektiv během těchto období, dále sleduje jejich výskyt, funkci a typy, jak se vyvíjely a měnily během doby barokní a doby národního obrození. Práce přispívá k analytickému zkoumání historického vývoje slovotvorné roviny jazyka, konkrétně kompozičního postupu.
České ekvivalenty německých kompozit na příkladu vybraných textů z oblasti hotelnictví a turismu v Rakousku
ŠINDELÁŘOVÁ, Andrea
Práce se zabývá rozdílností českého a německého jazyka v oblasti slovotvorby, konkrétně problematikou kompozit. Stěžejní část práce se věnuje slovotvorbě obou jazyků jsou uvedeny možnosti obohacování slovní zásoby, definovány důležité pojmy z oblasti slovotvorby a představeny slovotvorné způsoby. Dále je zpracována teorie kompozit v pojetí různých autorů. Cílem předkládané práce je doložit, že se v německém jazyce objevuje podstatně více kompozit, nastínit možnosti jejich českých ekvivalentů a vytvořit přehled struktur těchto ekvivalentů. Jako podklad pro tuto analýzu slouží texty z oblasti hotelnictví a turismu v Rakousku, které jsou dostupné online na webových stránkách turistických portálů (www.oberoesterreich.at a www.niederoesterreich.at).
Kaligrafie jako obraz
DRYKOVÁ, Zdeňka
Bakalářská práce "Kaligrafie jako obraz" sestává ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se bude zabývat vznikem a vývojem písma se zaměřením na latinské psané písmo. Bude zmapován rozvoj psacích pomůcek a podložek, jako nedílná součást pro psaní krásného písma. Praktická část bakalářské práce bude obsahovat kaligrafické kompozice vytvořené z jednotlivých forem latinského písma.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.