Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie možnosti ovlivnění procesu transformace primární organické hmoty v kompostu ionty Ca+2 a Mg+2
HÁJEK, František
Tato práce řeší celý proces kompostování od vlastností vstupních materiálů až po vytvoření charakteristických látek v kompostu (humus - fulvokyseliny, huminové kyseliny, huminy). Nastiňuje problémy a řešení spojené se zjištěním kvality a kvantity humusu v kompostu. Podstata práce spočívá v navrhnutí účinné urychlovací přísady pro zahrádkářské komposty.
Vliv technologie kompostování biologicky rozložitelných odpadů na kvalitu kompostu
DVOŘÁK, Zdeněk
Diplomová práce se zabývá kompostováním a způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a biologicky rozložitelnými komunálními odpady. Vysvětlení pojmů spojených s kompostováním a zpracováním BRO a BRKO a rozdílem mezi humusem a primární organickou hmotou a jejím složením. Dále kvalitativními a kvantitativními znaky kompostu, surovinovou skladbou zakládky a faktory ovlivňujícími samotný proces tlení. Praktická část diplomové práce popisuje kvalitu kompostu z městské kompostárny Písek, popis kompostárny, a popis prováděného kompostovacího procesu. Hlavní částí a samotným cílem práce je stanovení iontovýměnné kapacity T podle Sandhoffa a navržení optimálního kompostovací technologie v Městské kompostárně Písek.
Sledování retenční schopnosti půdy po aplikaci kompostů
Hanáková, Lenka
Diplomová práce zpracovává infiltraci vody v půdě při různých dávkách zapraveného kompostu na dvou stanovištích s různými půdními vlastnostmi. Současně byl u variant 100 tun na hektar a 50 tun na hektar sledován penetrometrický odpor půdy. Z dosažených výsledků vyplývají příznivé korelace mezi hodnotami vyšších dávek zapraveného kompostu a snížením penetrometrického odporu. Obdobně jako korelace naznačují příznivý vliv zapravení vyšší dávky kompostu na hodnoty infiltrace.
Zhodnocení provozu komunální kompostárny
Bystřický, Ondřej
Bakalářská práce se tematicky věnuje problematice aerobního zpracování biologicky rozložitelných odpadů a metodami jakými se s nimi nakládá. Jejím cílem je poskytnout ucelený přehled o poznatcích v oblasti technologií kompostování se zaměřením na vybranou technologii využívanou v praxi. Na vybraném zařízení, Centrální kompostárna Brno, je pak podrobněji popsán způsob nakládání s bioodpadem, od návozu vstupních surovin až po hotové produkty.
Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně ve Veverských Knínicích
Veselá, Jana
Diplomová práce se zabývá problematikou biologicky rozložitelných odpadů a kompostování. Obsahuje několik částí. První část se týká legislativy, zákonných předpisů, způsobů nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a popisem procesu kompostování a anaerobní digesce. V práci bylo také charakterizováno několik základních pojmů vycházejících ze zákona o odpadech, vztahující se k dané problematice, jako je pojem biologicky rozložitelný odpad, biologicky rozložitelný komunální odpad, rekultivace, komunitní kompostování, bioplynová stanice a podobně. Další část je zaměřená na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve Veverských Knínicích, popis procesu zřízení kompostárny, charakteristiku procesu kompostování v dané kompostárně a hlavně na popis a realizaci pokusu se vzorky kompostu v laboratorních podmínkách, kdy testovaný vzorek pocházel přímo z dané kompostárny a vzorek kompostu z domácího kompostování. V neposlední řadě bylo provedeno také zhodnocení výsledků.
Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v domácích podmínkách
Partlová, Zuzana
Bakalářská práce se zabývá problematikou kompostování biologicky rozložitelných odpadů v domácích podmínkách. Popisuje problematiku biologicky rozložitelných odpadů, legislativu s nimi spojenou a možné způsoby nakládání. Zaměřuje se na kompostování a to zejména v domácích podmínkách. Práce se zabývá také problematikou fytotoxicity. Praktická část bakalářské práce obsahuje popis realizace vlastního pokusu, tedy založení kompostové zakládky, sledování průběhu procesu kompostování. Měřeny byly stanovené parametry: meteorologické údaje, teplota, vlhkost a hodnoty pH kompostové zakládky. Po dokončení procesu kompostování, se odebral vzorek kompostu, který byl dále podroben testu fytotoxicity pomocí Phytotoxkitu.
Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce odpadů Kuchyňky
Houdková, Lenka
Diplomová práce na téma Hodnocení kompostu vznikajícího na skládce odpadů Kuchyňky se v literární části zabývá procesem kompostování a dalšími metodami nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V praktické části je popsána kompostárna Kuchyňky, která se nachází na uzavřené části tělesa skládky odpadů na území obce Kuchyňky. Následuje vyhodnocení vzorků kompostu odebíraných v měsících duben - září 2015. Pokus proběhl podle modifikované normy ČSN EN 13432 příloha E, která se zabývá stanovením ekotoxických vlivů na vyšší rostliny. Závěr práce obsahuje diskuzi, v níž jsou porovnány dosažené výsledky.
Analýza půdní organické hmoty v kambizemi modální po šesti letech každoročního hnojení zemědělským a komunálním kompostem
BROUČKOVÁ, Vlasta
Organicky přehnojená kambizem modální po přeměně na kultizem hortickou byla dále hnojena ve variantě P kompostem průmyslovým (komunálním) a ve variantě H kompostem humusovým (zemědělským) s obsahem 13,72 % humusu a 22,78% primární organické hmoty, po dobu 6 let dávkou 50t/ha každoročně. Hnojení skutečným kompostem H se i v organicky přehnojené půdě projevilo nejen zvýšením iontovýměnné kapacity půdy, ale hlavně výrazným zlepšením vodního režimu půdy, který se projevil o čtvrtinu větší schopností udržení vody v půdě a o 44 % nižším množstvím vody fyziologicky neúčinné.
Hluk z kompostáren
KRAUS, Ladislav
První část této bakalářské práce je věnována teoretickým poznatkům na téma kompostování, kompostárny, využití kompostu, hluk a jeho šíření. Ve druhé části jsem se zaměřil na měření hluku v kompostárně nedaleko města Dobřany.
Využití kompostů, vermikompostů a jejich výluhů společně s bioefektory při pěstování rostlin.
Bouček, Jiří ; Tlustoš, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je vyhodnotit vliv podmínek při kompostování a vermikompostování biologicky rozložitelných odpadů, variabilního složení na fyzikálně-chemické vlastnosti výluhů z kompostů a vermikompostů. Sledován bude z tohoto pohledu zejména obsah základních živin a huminových látek a případný výskyt rizikových prvků. Současně bude za stejným účelem sledováno také zastoupení různých skupin mikroorganismů v těchto výluzích, v jejich vzorcích bude stanovována i enzymatická aktivita. Výluhy budou paralelně připravovány za přístupu i bez přístupu kyslíku při různých poměrech vstupní suroviny a vyluhovadla, přičemž jednotlivé varianty budou vzájemně porovnávány z hlediska výše uvedených vlastností. Reálný efekt výluhů po jejich aplikaci na rostlinu, resp. na půdu (včetně posouzení fungicidního efektu extraktů) bude hodnocen v rámci nádobových pokusů. Účinek výluhů bude při nádobových pokusech zároveň porovnán s komerčně dodávanými bioefektory.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.