Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky
Holásek, Jan ; Hřebejk, Jiří (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
1 Autor: Mgr. Jan Holásek, LL.M. Shrnutí/Abstrakt Téma práce: Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky Rigorózní práce na téma "Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky" (dále rovněž jen "práce") diskutuje postavení a fungování Senátu České republiky. Záměrem této práce je vyzdvihnout základní principy dvoukomorových parlamentů, zmínit historii dvoukomorových struktur v moderní historii Československa a České republiky, popsat hlavní principy fungování druhých/horních komor v ústavních systémech, které mohou být pro český Senát inspirací, popsat principy zakotvení, fungování a pravomocí současného Senátu České republiky, včetně dosavadních návrhů na úpravu postavení Senátu v ústavním systému. Záměrem práce je rovněž zvážit způsoby, kterými by bylo možno posílit postavení Senátu v ústavním a politickém systému České republiky, navrhnout konkrétní úpravy pravomocí Senátu s cílem posílení jeho postavení tak, aby byl Senát respektován nejen politickými reprezentacemi, ale rovněž odbornou a veřejností a občany České republiky. Po úvodních ustanoveních se část první zabývá základními principy ústavně právního zakotvení Senátu a jeho historickým vývojem od založení prvního českého Senátu v roce 1920 do ustavení současného Senátu českého parlamentu v roce 1996. Část...
Konstrukce komory pro odstranění prášku z dílů vyrobených SLM technologií
Asszonyi, Ondřej ; Malý, Martin (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci zařízení pro odstranění prášku z dílů vyrobených SLM technologií. Toto zařízením by mělo usnadňovat a zvýšit bezpečnost práce v SLM laboratoři na FSI na VUT v Brně. Výsledné zařízení je popsáno v kapitolách zabývajících se konstrukčním a koncepčním řešení a následně je vše shrnuto v závěru.
Francouzsko-česká obchodní komora
Sirotková, Markéta ; Müllerová, Františka (vedoucí práce) ; Křenková, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vzájemnými obchodními vztahy mezi Českou republikou a Francií a blíže popisuje fungování a aktivity Francouzsko-české obchodní komory (dále jen FČOK). Cílem této práce je charakterizovat činnost FČOK a zhodnotit její přínos k prohloubení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Francií. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá vzájemnými česko-francouzskými obchodními vztahy a kulturními odlišnostmi. Druhá kapitola popisuje FČOK, její poslání, členské společnosti a aktivity. Třetí kapitola se věnuje rozhovorům s představiteli členských společností.
Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku
Novotná, Markéta ; Žemlička, Josef (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent) ; Mikulec, Jiří (oponent)
Markéta Novotná Abstrakt disertační práce - Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku Studie se věnuje marginalizované problematice lenního institutu v raném novověku na příkladu karlštejnské manské soustavy a ve srovnání s dalšími soubory lén z oblasti bývalého královského hvozdu, spadajícími pod panovnickou doménu. Vzhledem ke specifičnosti daného tématu byla vlastnímu faktografickému rozboru předeslána část teoretická s dvěma samostatnými oddíly, které se zabývají jednak uchopením lenního institutu jak v české, tak i v zahraniční historiografii a jednak vnímáním výše zvolené soustavy v kontextu různých pramenů popisujících hrad Karlštejn. Třetí a hlavní faktografická část sleduje již avizovanou problematiku karlštejnské manské soustavy v období od poslední třetiny šestnáctého století až do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let století následujícího, a to ve spojitosti s procesy, které zasáhly zdejší panství. Součásti studie jsou i samostatné exkurzy týkající se čtyř vybraných lenních statků. Klíčová slova: Karlštejn, historiografie, léna, manské soustavy, panství, komora, nižší šlechta
Vztah profesní organizace a vysoké školy na příkladu ACCA/ICAEW a VŠE
Váňová, Adéla ; Vašek, Libor (vedoucí práce) ; Žárová, Marcela (oponent)
Cílem diplomové práce je prozkoumat vztah mezinárodní profesní organizace ACCA, resp. ICAEW a FFÚ VŠE v Praze a dané poznatky navzájem konfrontovat. V úvodu práce je zdůrazněn význam profesních organizací v návaznosti na dobrovolné a povinně zákonem zřízené organizace. Nejobsáhlejší část práce, věnována organizaci ACCA, se zabývá její kvalifikací. Závěrečná část práce přibližuje kooperaci mezi ACCA a FFÚ v souvislosti se získanou akreditací. Tato část je doplněna postupem získání akreditace.
Administrativní a odborná podpora zahraniční a evropské politiky ve vybraných parlamentech EU (dolních komorách): Studie č. 1.155
Syllová, Jindřiška ; Zralá, Magdaléna
Organizace evropských záležitostí v parlamentu, Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu, Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory. Výbory pro evropské záležitosti. Úloha národních parlamentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Přerušení projevu poslance při rozpravě ve vybraných parlamentních komorách: Studie č. 1.165
Syllová, Jindřiška
Právo na vystoupení poslance v parlamentní rozpravě je jednou z nejdůležitějších součástí mandátu poslance. Navazuje na základní parlamentní privilegium poslance „freedom of speech“. Z tohoto důvodu se přerušení vystoupení poslance v rozpravě zásadně nepřipouští, pokud poslanec dodržuje předem daná pravidla jednání. Předseda (předsedající) je osobou, která vykládá jednací řád, řídí jednání a volá poslance k pořádku, pokud se vyskytují nepořádky v komoře (včetně nepořádků při vystoupení poslance). V naprosté většině parlamentů není možno projev poslance, který neporušuje daná pravidla jednání, nijak přerušit (a to ani předsedajícím). Výjimku tvoří v části parlamentních komor procedurální návrhy a výzvy k pořádku (call to order). V rámci výzvy k pořádku se povoluje přerušení i v případě odchýlení se od bodu nebo opakování se. V několika parlamentních komorách je možné přerušení vystoupení se souhlasem poslance, který má projev. Právo poslance na nepřerušený projev v rozpravě je zneužíváno k parlamentním obstrukcím, které jsou po mnohá desetiletí (či v některých státech staletí) legitimní součástí parlamentního jednání. Název filibuster označuje obstrukci, užívanou menšinou vůči většině, pomocí níž se zdržuje přijetí rozhodnutí (je používáno zejména v Austrálii a Senátu USA). Obstrukce jsou považovány za část parlamentní demokracie. V některých státech je jim podrobnými předpisy zabraňováno (například stanovením hodiny, do které je možno večer jednat a hlasovat).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Lisy na válcové balíky
Ostrý, Tomáš
Bakalářská práce je zaměřena na základní rozdělení lisů na válcové balíky a popis jednotlivých pracovních částí. Pozornost je věnována konstrukčním rozdílům pevné a variabilní lisovací komory, jejich výhodám a nevýhodám. Dále je v práci vytvořen přehled nejčastěji prodávaných a používaných modelů od předních výrobců, včetně no-vinek uvedených na trh.
Optimalizace proudění vzduchu v horkovzdušném sterilizátoru
Šťastná, Veronika ; Sekora, Jiří (oponent) ; Provazník, Ivo (vedoucí práce)
Obsah tyhle práce se zabývá rozložením teplot, prouděním vzduchu a optimalizaci proudění vzduchu u lékařských a laboratorních přístrojů. A to hlavně z hlediska využití komory teplovzdušného sterilizátoru. Cílem mé bakalářské práce je obeznámení o dané problematice z co nejlepšího teoretického popisu a vysvětlení a obohacená o konkrétné obrázky popisující danou problematiku. Pro tyhle účely bylo důležité zaobírat se o správný výběr literatury a osobně jsem musela navštěvovat firmu, která se zaobírá výrobou sterilizátorů různých druhů.
Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 3-5 tun/hod
Haluza, Lukáš ; Pavlík, Jan (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh průběžného mísiče o dopravním výkonu 3-5 t/hod. Mísíč slouží k míchání pískových směsí do netrvalých forem ve slévárně. Navržená konstrukce musí splňovat předepsané funkční požadavky a parametry. Součástí řešení jsou také potřebné analytické a MKP výpočty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.