Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pracovněprávní spory
Kalhousová, Viktorie ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá oběma druhy pracovněprávních sporů dle českého práva - individuálními pracovněprávními spory a kolektivními pracovněprávními spory. Důvodem pro zpracování tohoto tématu byla jednak zkušenost autorky diplomové práce s individuálními pracovními spory, dále rozsáhlost soudní judikatury řešící tuto problematiku a také neblahá zjištění týkající se řešení individuálních pracovněprávních sporů u obecných soudů - zejména délka řízení a snižující se počet nápadů. Nezbytnou součástí této práce je kapitola o procesních aspektech pracovněprávních sporů, která pojednává o odlišnostech mezi "běžným" civilním řízením a řízením o pracovněprávním sporu. Základní řešenou otázkou je problematika obsazení soudů v pracovněprávních sporech, zejména způsob a doba jmenování přísedících a postup při rozhodování senátu. Těžiště této práce představuje kapitola pojednávající o individuálních pracovněprávních sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru. V rámci této kapitoly je analyzována hmotněprávní úprava každého ze způsobů skončení pracovního poměru a jsou předestřeny zásadní závěry z rozhodovací praxe obecných soudů. V návaznosti na tuto hlavní kapitolu je řešena oblast individuálních pracovněprávních sporů o výplatu dlužné mzdy a autorka se dotkne i problematiky sporů o náhradu...
Právo na stávku a výluku
Hlůšek, Vítězslav ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Obsahem této diplomové práce je nastínění problematiky stávky a výluky v ČR, jak z hlediska současné právní úpravy, tak i z hlediska úpravy budoucí. Na předcházejících stránkách se pokouším uchopit stávku nejen z pohledu historického a ekonomického, ale také se snažím o srovnání jejích jednotlivých znaků v rámci vybraných zemí Evropské unie a o zdůraznění konkrétních zvláštností a zákonitostí, typických pro ten který stát či oblast. Nikoliv nepodstatnou část svého elaborátu jsem věnoval i stávkám v zákoně neupraveným a otázce jejich legality. Kdy jsem i za pomoci rozhodnutí soudů postupně dospíval k úplnému dokreslení stavu svobody sdružování u nás. Své poznatky jsem čerpal především z odborných děl právních špiček, článků význačných autorů a renomovaných odborníků a soudní judikatury. Oporou mi byly i zákony. Nutno ale podotknout, že v této zákonodárcem ne zcela probádané oblasti, byl jejich význam relativní. Stávku a výluku popisuji jako jev obecný, jehož přítomnost je žádoucí v každém vyspělém společenství. Zároveň beru v potaz i jednotlivé typologické aspekty těchto pracovně právních entit. Cílem mé práce bylo vytvořit dílo, které by souvisle pojímalo celou šíři vztahů a dotýkalo se všech eventualit, které s sebou právo na stávku a na výluku přináší. Dále musím přiznat, že jsem právu na výluku...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.