Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zesilovač s ochranou reproduktoru
Přibyl, Libor ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Kubánek, David (vedoucí práce)
Předkládaná práce pojednává o problematice poškození reproduktoru vlivem velké výchylky membrány na nízkých kmitočtech. Základním zaměřením je návrh a konstrukce obvodu pro ochranu reproduktoru před tímto druhem poškození a následné změření jeho parametrů. Součástí práce jsou teoretické předpoklady pro optimální návrh a realizaci obvodu. V práci je obsažena kompletní konstrukce zařízení včetně napájecího zdroje a doplňkových obvodů.
Bezdrátový přenos zvuku
Jeřábek, Vojtěch ; Bohrn, Marek (oponent) ; Pavlík, Michal (vedoucí práce)
Tématem práce je možnost využití modulu obvodu nRF24L01+ pro bezdrátový přenos zvuku, s co nejmenším možným zpožděním, co nejlepší spolehlivostí a co největší kvalitou přenášeného zvuku. První část se zabývá vnitřní strukturou zařízení pro bezdrátový přenos zvuku i v případě přenosu vícekanálového zvuku. S tím souvisí i popis procesu digitalizace zvuku a požadavků na výslednou kvalitu. Druhá část práce je zaměřena na popis bezdrátového modulu obvodu nRF24L01+, včetně jeho vnitřní struktury a způsobem fungování. Dále je zaměřen na porovnání modulu s ostatními na trhu, včetně výhod a nevýhod. Třetí část práce je zaměřena na návrh takového systému pro elektrickou kytaru.
Digitálně řízený filtr
Rez, Jan ; Szabó, Zoltán (oponent) ; Friedl, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu funkčního prototypu digitálně řízeného univerzálního analogového kmitočtového filtru 2. řádu. Součástí návrhu je výběr vhodné topologie zapojení filtru a výběr konkrétního integrovaného obvodu. Univerzální filtr bude obsahovat filtry typu dolní propust (DP), horní propust (HP), pásmová propust (PP) a pásmová zádrž (PZ). Filtr bude laditelný v oblasti mezního kmitočtu od 100 Hz do 15 kHz. Práce se dále zabývá analýzou zvolené konkrétní struktury zapojení univerzálního filtru a možnostmi číslicového řízení filtrů. Praktická část práce obsahuje návrh desek plošných spojů, návrh softwaru pro řízení filtru a grafické znázornění naměřených výsledků.
Laditelný kmitočtový filtr pro laboratorní účely
Dokoupil, Jakub ; Roubal, Zdeněk (oponent) ; Friedl, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním dostupných aktivních univerzálních kmitočtových filtrů a následně návrhu univerzálního kmitočtového filtru 2. řádu. Univerzální filtr bude obsahovat filtry typu dolní propust (DP), horní propust (HP), pásmová propust (PP) a pásmová zádrž (PZ). Filtr bude možno ladit v rozmezí 100 Hz až 150 kHz.
Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy
Kostov, Jiří ; Geschwinder, Lukáš (oponent) ; Bartošík, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, elektrárnách podílejících se na regulaci a vlastních zařízeních pro regulaci a řízení jalového výkonu. Práce se dále zabývá novými možnostmi v oblasti regulace a jejich požadavky na distribuční síť. Součástí práce byla i část zabývající se obnovitelnými zdroji elektrické energie a jejich požadavky na distribuční sítě.
Citlivostní analýza kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky
Kupčík, Petr ; Koton, Jaroslav (oponent) ; Kubánek, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky. Obsahuje teorii citlivostní analýzy a citlivostní funkce. Jsou zde analyzovány dva multifunkční kmitočtové filtry druhého řádu. První je filtr se zdroji proudu řízenými proudem (CMI). Druhý je filtr s proudovými operačními zesilovači (COA). Výsledkem je zhodnocení vlivu tolerancí pasivních a aktivních prvků na průběhy kmitočtových charakteristik filtrů a vzájemné porovnání těchto filtrů z hlediska citlivosti. Další kapitoly se zabývají jinými dvěma analýzami: krokování parametru a Monte-Carlo. Tyto analýzy jsou aplikovány na dva kmitočtové filtry čtvrtého řádu s rozdílovými zdroji proudu řízenými proudem (DIOCF) a také na dva předchozí filtry druhého řádu (pouze dolní propusti). Krokování parametru je aplikováno na vnitřní parametry modelů aktivních prvků filtrů (ne v případě COA). Při analýze Monte-Carlo mají pasivní prvky toleranci 5% a aktivní prvky jsou považovány za ideální. Výsledkem je opět zhodnocení vlivu tolerancí pasivních prvků (Monte-Carlo) a parametrů aktivních prvků (krokování parametru) na průběhy kmitočtových charakteristik filtrů.
Rozložení proudu na lineárních anténách
Novák, Tomáš ; Bártík, Hynek (oponent) ; Nováček, Zdeněk (vedoucí práce)
V této práci bude probrána problematika měření rozložení proudu podél anténního vodiče za pomoci sondy (vazební smyčky), která je připojená k selektivnímu mikrovoltmetru a na něm bude indikována úroveň signálu (napětí). Tato úroveň bude využita pro znázornění rozložení proudu. Následně bude rozebrána problematika celého měřicího pracoviště, a to od generátoru až po anténní vodič, sondu a selektivní mikrovoltmetr. V tomto uspořádání bude provedena analýza úrovňových poměrů a další rozbor. Dále z tohoto rozložení proudu budou dopočítány i ostatní parametry, které dokreslují tuto situaci a doplní je. Pro toto zpracování bude použit vytvořený program na počítači, kde se tyto parametry vypočítají a urychlí se tím zpracování naměřených dat.
Testování prostorové akustiky
Toufarová, Tereza ; Špalek, Karel (oponent) ; Sigmund, Milan (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o parametrech hodnocení akustické kvality prostor. Je rozdělena do částí pojednávajících o fyzikální podstatě vzniku a šíření akustického signálu, principech jeho zpracování současnou technologií a vlastnostech akustického pole. Následuje nezbytný rozbor hudební stránky věci a poznámky o psychoakustice. Dále práce obsahuje popis relevantních parametrů akustických prostor a způsobů, jakými je dosahováno žádoucích výsledků, včetně materiálového rozboru. Hlavní těžiště práce spočívá v rozboru prostorové akustiky tří vybraných sálů, jejichž vlastnosti byly změřeny. Poslední částí je program, který umožňuje provádět elementární akustická měření za užití běžně dostupného vybavení, jako je notebook nebo osobní počítač.
Lineární predikční a kepstrální syntéza řečového signálu v systému TTS
Mekyska, Jiří ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Smékal, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá lineární predikční a kepstrální syntézou řečového signálu v systémech TTS (Text-to-Speech) s možností modelování prozodie. Je zde uveden popis řečového signálu v akustické a fonetické rovině, princip tvorby řeči a způsob znázornění řečového signálu v časové a kmitočtové oblasti. Dále je zde uvedena bloková stavba TTS systémů, přičemž každý blok je zvlášť detailně popsán. V práci je také popsána problematika modelování prozodie pomocí tří nejdůležitějších suprasegmentálních rysů (základní tón, trvání a intenzita řeči). Na konci je proveden návrh a realizace univerzálního českého TTS systému, který je založen na syntéze řeči v kmitočtové oblasti. Tento systém je implementován v programu MATLAB.
Automatické měření odstupu motorových vozidel
Juřica, Lukáš ; Chmelař, Milan (oponent) ; Říčný, Václav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem vyhodnocovací části zařízení, které slouží pro bezdotykové měření vzdálenosti mezi vozidly. Nejprve jsou rozebrány různé principy měření a po výběru nejvhodnějšího řešení je navrženo detailní blokové schéma modulační, demodulační a vyhodnocovací části celého systému a jeho matematický popis. Další část je věnována popisu činnosti řídícího mikroprocesoru, jímž je vyhodnocovací část ovládána a návrhu ovládacího programu. Je zde také rozebrána maximální dosažitelná přesnost měření a chyby, které ji ovlivňují. Poslední část obsahuje obvodový návrh a simulaci vybraného funkčního bloku, kterým je koincidenční detektor a konstrukční podklady pro demodulační a vyhodnocovací část měřiče.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.