Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 335 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti pomoci při výskytu vybraných sociálně patologických jevů v rodině
ŠAFRÁNKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zabývá rodinami, u kterých se vyskytl sociálně patologický jev. Hlavním cílem bylo zmapovat vhodné instituce v Českých Budějovicích, na které se mohou rodiny s dětmi při výskytu sociálně patologických jevů obrátit, v případě jejich zájmu o pomoc. Dílčím cílem bylo, jak mohou vybrané instituce rodinám pomoci. Výzkumné otázky byly, jaká zařízení mohou těmto rodinám pomoci, jak zaměstnanci ve vybraných institucích vnímají postupy pomoci a také, jak vnímají možnosti pomoci a dále, s jakými sociálně patologickými jevy se nejčastěji na instituce klienti obracejí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je orientována na vysvětlení základních pojmů. Je zaměřena na vysvětlení vybraného rizikového chování, jeho příčin, také pojem rodina, funkce rodiny a další pojmy spojené s tímto tématem. Také jsem vysvětlila pojem sociální služby, jejich poskytování a dělení těchto služeb. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování, technika polostrukturovaný rozhovor. Nejdřív jsem zmapovala vhodné instituce v Českých Budějovicích, metodou sekundární analýza dat. Poté jsem vedla rozhovory se sociálními pracovníky a pracovnicemi z vybraných institucí v Českých Budějovicích, kde nabízejí pomoc těmto rodinám. Výzkumný soubor tvořilo šest sociálních pracovníků nebo pracovnic poskytujících sociální poradenství nebo další sociální služby, jež jsou určeny pro rodiny s dětmi. Z výzkumné části je patrné, že institucí pro pomoc rodinám v Českých Budějovicích je několik a pracovníci vnímají, že pomoc je dostatečná. Přínosem této práce je přehled o sociálních službách nabízených těmto rodinám a lepší představa o sociální práci s nimi.
Hyperbarická oxygenoterapie v intenzivní péči
MIČKA, Lukáš
Teoretická část práce s názvem: "Hyperbarická oxygenoterapie v intenzivní péči" obsahuje kapitoly týkající se hyperbaroxie jako metody, přetlakových komor a hyperbarického kyslíku. Pro praktickou část bylo vytvořeno 7 cílů týkajících se intenzivní péče. Cílem bylo zjištění zkušeností s efekty, s komplikacemi a negativními důsledky léčby. Probíhal také výzkum v oblasti léčebných a ošetřovatelských intervencí. Poté jsme se zaměřili na specifika práce s dítětem v HBO a specifika hyperbarického vybavení. Také jsme se zabývali prevencí vzniku nozokomiální infekce a faktory, které mohou u personálu zvyšovat riziko stresu a míru chybovosti. K naplnění cílů bylo uskutečněno kvalitativní výzkumné šetření v podobě individualizovaného polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor obsahoval 16 otázek, na které odpovídali lékaři a sestry z hyperbarických oddělení v Kladně a Ostravě. Pro doplnění výzkumu probíhala analýza dat z kazuistik 9 pacientů léčených v komoře. Dle výsledků bylo potvrzeno, že použitím metody je zdravotní profit viditelný u některých typů akutních indikací po každé expozici. HBO je považována za bezpečnou a respondenti se s vážnými komplikacemi zapříčiněnými léčbou v komoře nesetkávají. Intervence HBO v akutní péči se neliší od intervencí na JIP, pouze probíhají ve stísněných prostorových podmínkách. Specifikum péče u dítěte do 10 let tkví v tom, že premedikaci i ošetřovatelskou péči řeší dětská specializovaná sestra. K intenzivní HBO terapii musí oddělení disponovat speciálním dýchacím přístrojem a ventilátorem do hyperbarických podmínek. Potvrdila se naprostá sterilita hyperbarických prostorů, ke které pomáhá dodržování hygienického plánu nemocnice. Faktory zvyšující riziko stresu a míru chybovosti existují, ale po dodržování preventivních opatření ze strany personálu se riziko minimalizuje. Bakalářské práce má sloužit jako informační materiál se základními informacemi o léčbě, edukaci a efektivitě léčby v hyperbarické komoře, který mohou využívat jak pacienti zvažující léčbu hyperbarickým kyslíkem nebo například budoucí lékařský a ošetřovatelský personál právě studující lékařské či nelékařské zdravotnické obory.
Lidská důstojnost jako základ vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem
BLÁHOVÁ, Jana
Bakalářská práce na téma "Lidská důstojnost jako základ vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem" se zabývá vymezením pojmu lidská důstojnost a zkoumá postavení lidské důstojnosti ve vztahu sociálního pracovníka a klienta. V současném stavu jsem se zaměřila na teoretické vymezení pojmu lidské důstojnosti, jeho historickém vývoji a vymezení z pohledu náboženství a práva. Dále se zabývá vztahem sociálního pracovníka a klienta a samotnými aktéry tohoto vztahu. Cílem práce je zjistit, co si sociální pracovníci a klienti představují pod pojmem lidská důstojnost a zda li toto považují za základ vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. K dosažení tohoto cíle byly stanoveny dvě výzkumné otázky, které zjišťují, co si pod pojmem lidská důstojnost představují jednotliví aktéři vztahu a zda li ji považují za základ jejich vztahu. V praktické části jsou uvedeny výsledky kvalitativního výzkumu, který byl proveden pomocí metody dotazování, techniky polostrukturovaných rozhovorů. Zjištěné výsledky byly následně přepsány a analyzovány pomocí otevřeného kódování. Výzkumný vzorek byl tvořen dvěma výzkumnými soubory. První výzkumný soubor tvořily 4 sociální pracovnice a druhý soubor tvořili 4 senioři ze zařízení Centra sociálních služeb Staroměstská České Budějovice p. o. Z výzkumu vyplynulo, že si komunikační partneři pod pojmem lidské důstojnosti představují jedinečnost každého člověka, dodržování základních práv a svobod, respektování potřeb a hodnot druhé osoby, rovné postavení, partnerství, empatii, a slušnost. Dále výzkum potvrdil, že je lidská důstojnost považována spolu s dalšími hodnotami a schopnostmi za základ vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem a její postavení v tomto vztahu je důležité a mělo by být oboustranně respektováno. Doufám, že tato práce rozšíří povědomí o pojmu lidské důstojnosti a její výsledky budou nápomocné pro lepší rozvoj sociální práce.
Paliativní péče v domovech pro seniory
KOLÁŘÍKOVÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá problematikou umírání v domovech pro seniory a jejího možného řešení v podobě systematického zavedení paliativní péče do praxe sociálního zařízení. Práce popisuje pojetí lidské důstojnosti, základní teoretická východiska paliativní péče a pojetí důstojného umírání. Dále představuje etické problémy při umírání a neopomíjí ani potřeby umírajících. V další části se věnuji jednotlivým klíčovým aspektům paliativní péče a etickým dilematům. Hlavním cílem této práce je ověření možností poskytování paliativní péče v domovech pro seniory. Domovy pro seniory jsou zařízení, kde se běžně setkáváme se smrtí klientů. Pracovníci jsou připraveni na poskytování péče podporující kvalitní prožívání zbytku života, ale málokdy jsou připraveni poskytnout stejnou péči umírajícím. Paliativní péče se zaměřuje na uspokojení bio-psycho-socio-spirituálních potřeb umírajících, avšak v domovech pro seniory stále není běžnou praxí.
Závislost v interpersonálním vztahu sociální pracovník - klient
STRAŇÁKOVÁ, Olga
Práce se zabývá souvislostí motivace sociálních pracovníků k pomáhající profesi se závislostí v interpersonálním vztahu sociálního pracovníka a klienta. Práce vymezuje základní pojmy jako pomáhání, altruismus, egoismus, pomáhající profese, motivace k pomáhání, vztah, závislost v interpersonálním vztahu, sebereflexe, supervize. Obecný popis je ilustrován jednoduchými příklady z praxe sociálních pracovníků oblastní charity a pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a sice v oblasti motivací a závislosti. Cílem práce je poukázat na nutnost znalosti nevědomých motivů k pomáhání a podpory sociálních pracovníků formou psychohygieny a supervize.
Etická dilemata pracovníků v sociálních službách při práci se seniory
PEKÁRKOVÁ, Lenka
Diplomová práce se v úvodní části zabývá popisem pojmů jako senior, stáří a základní fyzické a psychické změny, které provázejí toto období. V další části práce je charakterizován pojem klient, sociální pracovník a možnosti legislativy sociální práce v České republice. V třetí části diplomová práce podrobně popisuje pojmy jako etika, etické jednání, profesní etika, etický kodex a etická dilemata. Následující kapitola na základě provedeného písemného dotazníku popisuje pohled na etická dilemata šesti pracovnic v sociálních službách. Dále v této kapitole uvádím 13 vybraných dilematických situací, které vycházejí z přímé praxe pracovnic v sociálních službách. Na tuto část diplomové práce navazuje další kapitola, ve které je proveden rozbor vybrané dilematické situace a proveden náhled z různých etických teorií, se kterými se v odborné literatuře setkáváme nejčastěji. Zvolenými etickými teoriemi jsou deontologie, utilitarismus a etika péče. Cílem diplomové práce bylo popsat základní pojmy v problematice etických dilemat, se kterými se mohou pracovníci v sociálních službách pro seniory setkat. Konkrétní praktická řešení jednotlivých etických situací pracovnicemi v sociálních službách umožní reálný náhled na řešení etických dilemat přímo v praxi. Rozbor konkrétní vybrané dilematické situace poskytne pohled na řešení této situace za pomoci nejvýznamnějších etických přístupů. Znalost těchto přístupů může sociálním pracovníkům pomoci při rozhodování a výběru vhodného etického přístupu.
Komunikace klienta a sociálního pracovníka v roli úředníka
WARISCHOVÁ, Martina
Bakalářská práce "Komunikace klienta a sociálního pracovníka v roli úředníka" se zabývá komunikací mezi klientem a sociálním pracovníkem. Hlavním cílem této práce je ukázat, že pokud chci být dobrý sociální pracovník a pomáhat lidem, musím ovládat především komunikaci. Protože sociální pracovník i klient jsou lidé a bez komunikace není jejich kontakt možný. Ke komunikaci patří spousta pravidel a postupů, má podobu určitého schématu, kde jsou stanovena pravidla, je přizpůsobena věku klienta, podmínkám rozhovoru a tak dále. Hlavními třemi požadavky kvalitního sociálního pracovníka je vzdělání, práce s počítačem a komunikační dovednosti. Ale jde tu i o to, že jakkoli jsou zde pravidla a postupy, sociální pracovník musí být připraven na to, že komunikuje s živým člověkem a ne, jen klientem, který je bezduchý. Po bezmála třech letech studia a několika praxích v sociálních službách se můj náhled na práci sociálního pracovníka hodně změnil. Ještě před třemi lety to pro mě byl, člověk, který pomáhá starým lidem - vyřizuje jim potřebné dokumenty. Chtěla jsem pomáhat, ale moje představa byla značně neúplná. Při psaní bakalářské práce jsem dospěla k závěru, že klient je celistvý člověk. Tedy, že k němu patří to, v jakém prostředí žije, jaké má životní zkušenosti, vazby. Nechci také, aby mne klient považoval za neosobního úředníka, který mu zasahuje do života. Sociální pracovník, v tom, jak tu práci chápu dnes, je profese, která vyžaduje stále se učit novým pohledům, novým názorům a přístupům. Ale taky jsem si uvědomila, že sociální pracovník není osamělý voják v poušti, ale neustále má kolem sebe spřízněné duše.
Právní ochrana klientů finančních institucí
Černý, Daniel ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Právní ochrana klientů finančních institucí Abstrakt První kapitola se soustředí na vymezení základních pojmů podstatných pro předmět této práce. Důraz byl kladen zejména na vymezení pojmu klient ve vztahu k pojmu zákazník, který je v pozitivním právu často používán jak na unijní tak na národní úrovni. Dále je vymezen pojem spotřebitel, což je obecně používaná kategorie zákazníků, která požívá nejvyšší právní ochranu. K vymezení rozsahu této práce je významný rovněž pojem finanční instituce a pojem právní ochrana. Vzhledem k rozmanitosti současného trhu finančních služeb ve zbytku práce jsem se zaměřil pouze na nejvýznamnější poskytovatele finančních služeb a na právní předpisy upravující jejich činnost. Pojem právní ochrany je vymezen ve smyslu dělení na institucionální a normativní právní ochranu s tím, že se tato práce soustředí na ochranu normativní. Cílem druhé kapitoly byl popis základních aspektů dvou navzájem se doplňujících principů práva, jakožto teoretických východisek právní ochrany klientů, jimiž jsou koncepce autonomie vůle a ochrana slabší smluvní strany. Princip ochrany slabší smluvní strany a jeho modalita ochrana spotřebitele byl představen i z hlediska současného vývoje v této oblasti a zaměřil jsem se i na problematiku do jaké míry má být tento princip zaveden, aby nebyla nepřiměřeně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 335 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.