Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 329 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikace klienta a sociálního pracovníka v roli úředníka
WARISCHOVÁ, Martina
Bakalářská práce "Komunikace klienta a sociálního pracovníka v roli úředníka" se zabývá komunikací mezi klientem a sociálním pracovníkem. Hlavním cílem této práce je ukázat, že pokud chci být dobrý sociální pracovník a pomáhat lidem, musím ovládat především komunikaci. Protože sociální pracovník i klient jsou lidé a bez komunikace není jejich kontakt možný. Ke komunikaci patří spousta pravidel a postupů, má podobu určitého schématu, kde jsou stanovena pravidla, je přizpůsobena věku klienta, podmínkám rozhovoru a tak dále. Hlavními třemi požadavky kvalitního sociálního pracovníka je vzdělání, práce s počítačem a komunikační dovednosti. Ale jde tu i o to, že jakkoli jsou zde pravidla a postupy, sociální pracovník musí být připraven na to, že komunikuje s živým člověkem a ne, jen klientem, který je bezduchý. Po bezmála třech letech studia a několika praxích v sociálních službách se můj náhled na práci sociálního pracovníka hodně změnil. Ještě před třemi lety to pro mě byl, člověk, který pomáhá starým lidem - vyřizuje jim potřebné dokumenty. Chtěla jsem pomáhat, ale moje představa byla značně neúplná. Při psaní bakalářské práce jsem dospěla k závěru, že klient je celistvý člověk. Tedy, že k němu patří to, v jakém prostředí žije, jaké má životní zkušenosti, vazby. Nechci také, aby mne klient považoval za neosobního úředníka, který mu zasahuje do života. Sociální pracovník, v tom, jak tu práci chápu dnes, je profese, která vyžaduje stále se učit novým pohledům, novým názorům a přístupům. Ale taky jsem si uvědomila, že sociální pracovník není osamělý voják v poušti, ale neustále má kolem sebe spřízněné duše.
Právní ochrana klientů finančních institucí
Černý, Daniel ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Právní ochrana klientů finančních institucí Abstrakt První kapitola se soustředí na vymezení základních pojmů podstatných pro předmět této práce. Důraz byl kladen zejména na vymezení pojmu klient ve vztahu k pojmu zákazník, který je v pozitivním právu často používán jak na unijní tak na národní úrovni. Dále je vymezen pojem spotřebitel, což je obecně používaná kategorie zákazníků, která požívá nejvyšší právní ochranu. K vymezení rozsahu této práce je významný rovněž pojem finanční instituce a pojem právní ochrana. Vzhledem k rozmanitosti současného trhu finančních služeb ve zbytku práce jsem se zaměřil pouze na nejvýznamnější poskytovatele finančních služeb a na právní předpisy upravující jejich činnost. Pojem právní ochrany je vymezen ve smyslu dělení na institucionální a normativní právní ochranu s tím, že se tato práce soustředí na ochranu normativní. Cílem druhé kapitoly byl popis základních aspektů dvou navzájem se doplňujících principů práva, jakožto teoretických východisek právní ochrany klientů, jimiž jsou koncepce autonomie vůle a ochrana slabší smluvní strany. Princip ochrany slabší smluvní strany a jeho modalita ochrana spotřebitele byl představen i z hlediska současného vývoje v této oblasti a zaměřil jsem se i na problematiku do jaké míry má být tento princip zaveden, aby nebyla nepřiměřeně...
Povědomí studentů speciální pedagogiky o hospicové péči v České republice
Porubová, Markéta ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce s názvem "Povědomí studentů speciální pedagogiky o hospicové péči v České republice" seznamuje čtenáře s problematikou hospiců a hospicové péče. Cílem teoretické části práce je definice základních pojmů, kterými jsou především hospic, hospicová péče, paliativní péče a formy hospicové péče. Jsou rozebrány také potřeby klienta a jeho rodiny v rámci hospicové péče. Podkapitoly jsou věnovány i Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče, současné legislativě a financování v oblasti hospicové péče. Teoretická část práce je zakončena zmínkou o Programu "Podpora hospicové paliativní péče v České republice". Výzkumná část práce je založena na kvantitativním šetření a jejím cílem je analyzovat znalosti studentů speciální pedagogiky o hospicové péči v České republice. Výsledky pak poukazují na to, že studenti mají základní povědomí o této problematice.
Classic Card Games
Mifek, Jakub ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Bída, Michal (oponent)
Přestože jsou k dispozici knihovny zjednodušující tvorbu karetních her, pouze několik z nich umožňuje dostatečně obecný návrh umožňující tvorbu jakékoliv klasické karetní hry. Naše knihovna poskytuje jednoduché řešení pro tvorbu klasických karetních her a jejich grafickou reprezentaci. Součástí našeho řešení je klient-server aplikace schopná spustit libovolnou karetní hru vytvořenou pomocí naší knihovny. Pro ověření funkčnosti naší knihovny jsme implementovali pět ukázkových karetních her. Také jsme vytvořili samoučící umělou inteligenci, která je schopna se s minimálním zásahem ze strany programátora naučit libovolnou klasickou karetní hru vytvořenou pomocí naší knihovny. Pro tuto umělou inteligenci jsme zvolilli metodu Q-Learning posilovaného učení. Doufáme, že náš projekt umožní jednoduchou a efektivní tvorbu karetních her a jejich distribuci herní komunitě.
Aktivity s využitím koní v sociálních službách v Kraji Vysočina
KUBÁTOVÁ, Jaroslava
Bakalářská práce se zabývá tématem Aktivity s využitím koní v sociálních službách v Kraji Vysočina. Téma je aktuální s ohledem na rostoucí zájem o aktivity s využitím koní. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na témata týkající se hiporehabilitace a konkrétně oblasti aktivit s využitím koní (AVK). První kapitola se zabývá zooterapií obecně a dále metodami zooterapie. V další kapitole je popsána hiporehabilitace, její členění, historie a organizace, které se jí zabývají, a to jak v zahraničí, tak i v České republice. Poslední kapitola uvádí definici pojmu aktivity s využitím koní (AVK), cílovou skupinu, indikace a kontraindikace, cíle či účinky AVK. Dále je obsahem této kapitoly složení týmu pro AVK, hiporehabilitační kůň, terapeutický plán klienta, techniky a metody v AVK ad. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat možnosti a limity aktivit s využitím koní, které jsou poskytovány v sociálních službách jako součást hiporehabilitace. Dílčím cílem bylo zjistit indikace, cíle, kontraindikace, způsob práce, využívané metody a techniky, přínos, zapojení sociálního pracovníka do AVK. Zvolena byla kvalitativní výzkumná strategie. Použita byla metoda dotazování a technika polostandardizovaného rozhovoru. Zkoumaný soubor byl tvořen čtyřmi rodiči klientů se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří jsou klienty Sdružení AMBRA, z. s. Tento zkoumaný soubor doplňoval ještě sociální pracovník, který na aktivity s využitím koní pravidelně dochází. Informanti byli vybráni účelovým kvótním výběrem. Výzkum byl proveden ve Sdružení AMBRA, z. s. v Černé v Kraji Vysočina. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu byly zodpovězeny hlavní i dílčí výzkumné otázky. Nejvíce překvapující byly výsledky v oblasti přínosu aktivit s využitím koní. Přínos AVK je výrazný v oblasti sebevědomí či sebedůvěry klienta. Pozitivní výsledky jsou také v oblasti motivace, komunikace, zlepšení nastává také v oblasti chování či sociálních kompetencí. Co se týká oblasti jemné a hrubé motoriky, zde vyšly také zajímavé výsledky. Rodiče klientů také vítají možnost spolupráce se sociálním pracovníkem. Z výsledků dále vyplývá, že by rodiče klientů ocenili zavedení nové služby, a to paravozatajství. Paravozatajství je vhodné pro klienty, kteří nemohou jezdit či sedět na koni z důvodu vyšší hmotnosti nebo ze zdravotních komplikací. Součástí bakalářské práce je i vypracovaná SWOT analýza, která podává zajímavé informace o chodu organizace Sdružení AMBRA, z. s.
Privátní sex byznys pohledem zákazníka
HERÁKOVÁ, Eliška
Má diplomová práce s názvem Privátní sex byznys pohledem zákazníka se soustředí na faktory ovlivňující motivaci k návštěvám v sex byznysu a faktory, přičemž se soustředí na uživatele, kteří navštěvují webové stránky www.nornik.net. Uživatelé jsou mnohdy zároveň klienty sexuálních pracovnic, které jsou uvedeny na diskusním webu. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vymezením konceptů týkajících se sex byznysu, motivací k sex byznysu, krátkým vhledem do dějin sex byznysu s rozdělením do důležitých historických období, v dalších kapitolách se zabývá typologií sexuálních pracovnic, klienty sexuálních pracovnic a zdravotními dopady. Další kapitoly se zabývají právní úpravou, která zahrnuje vymezení legislativního rámce sex byznysu. Sociální práce se sexuálními pracovníky se nachází v další části, ve které práce popisuje především terénní sociální práci. Teoretická část pokračuje vymezením organizací poskytujících pomoc sexuálním pracovníkům, a končí poslední kapitolou, která je věnována konceptům týkajících se webové stránky www.nornik.net. Ve výzkumné části se zabývám popisem metodiky samotného výzkumu, interpretací a prezentací výsledků výzkumného šetření. S ohledem na cíl této diplomové práce a specifičnost výzkumného souboru byla zvolena strategie kvalitativního výzkumu. Jako výzkumnou metodu jsem využila kvalitativně-interpretativní sekundární analýzu dokumentů. Cílem této diplomové práce je analýza motivace k návštěvám privátních pracovnic v sex byznysu a na základě již zmíněného cíle byla stanovena výzkumná otázka: Jaké faktory ovlivňují motivaci k návštěvách v sex byznysu? Výběrovým souborem jsou využity příspěvky návštěvníků webových stránek www.nornik.net. Na webových stránkách se zaměřuji na sekce související s motivací k návštěvám privátního sex byznysu. Z analýzy vzniklo 11 kategorií, které jsem uspořádala na základě výsledků vzniklých z otevřeného, axiálního kódování. Diagramy znázorňují motivaci klientů k návštěvám privátního sex byznysu, jsou doplněné o autentické výroky některých uživatelů. Výsledky výzkumu zobrazují stěžejní motivaci klientů k návštěvám privátního sex byznysu. Z analýzy vyplynulo, že mezi hlavní faktory, které ovlivňují motivaci klientů, řadíme první návštěvu privátního sex byznysu, fyzický vzhled pracovnic, jejich oděv, intimní partie, atributy jejich osoby, prostory privátů, rozsah poskytovaných služeb, kvalita poskytovaných služeb, komunikace a domluva se sexuální pracovnicí, cenová relace služeb a internetová inzerce.
Volumoterapie a hemoterapie v intenzivní péči z pohledu sestry
NĚMCOVÁ, Kateřina
Tato čistě teoretická diplomová práce se zabývá volumoterapií a hemoterapií v intenzivní péči. Tyto druhy léčby se staly součástí každodenní práce sester, a to nejen na jednotkách intenzivní péče. Volumoterapie a infuzní léčba je jeden z nejvyužívanějších způsobů terapie obecně, slouží k podávání léků, elektrolytů, tekutin i výživy. Hemoterapie a podávání transfuzí i přes veškerá rizika je stále nenahraditelnou součástí medicíny. Práce sester je spojena nejen s přípravou, aplikací a ukončováním těchto terapií, ale také se zajištěním a péčí o intravenózní vstupy, s ošetřovatelskou péči o klienta nebo jeho sledováním. Práce je rozčleněna do několika částí, které na sebe logicky navazují a definují celou problematiku volumoterapie a hemoterapie. V začátku práce jsou popsány fyziologické aspekty tekutin, krve a vnitřního prostředí, které jsou pro správné pochopení celé problematiky nezbytné. Dále se práce zabývá volumoterapií, která je definována jako podávání infuzních roztoků do cévního řečiště. Cílem práce bylo na základě prostudované literatury ozřejmit základní pojmy volumoterapie a vypracovat přehled podávaných preparátů, který je součástí této části. Dále navazuje ošetřovatelská část, kde jsou sumarizovány úkoly sestry při poskytování volumoterapie a možné komplikace této léčby. Následující část práce se zabývá hemoterapií, kde byl cíl práce stejný jako u volumoterapie a přehled preparátů je rozdělen na transfuzní přípravky a krevní deriváty. Dále jsou zpracovány zásady podávání transfuzí a krevních derivátů, ošetřovatelská část s úkoly sestry při poskytování hemoterapie a komplikace této léčby. Další část práce je věnována ošetřovatelské péči o klienta v hypovolemickém šoku, který patří mezi společnou indikaci obou terapií. Jsou zde popsány jak teoretické aspekty, tak ošetřovatelská část. Ošetřovatelská část se zabývá nejčastějšími úkoly sestry a její rolí při péči o klienta na jednotce intenzivní péče. V práci je zpracován koncept bezpečné intravenózní terapie. Dalším cílem práce je na základě prostudované literatury zmapovat a porovnat jednotlivá doporučení při podávání volumoterapie a hemoterapie a úlohu sestry při poskytování této léčby. Tento cíl je zpracován v průběhu celé práce a závěry z něj jsou shrnuty v závěru práce. Tato teoretická diplomová práce byla zpracována na podkladě českých i zahraničních informačních zdrojů. Poznatky byly sbírány z odborných knih, časopisů a internetových stránek zabývajících se problematikou volumoterapie a hemoterapie a intenzivní péče.
Mobilní aplikace pro zajištění sportovních aktivit
Hlipala, Ľuboš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca popisuje tvorbu mobilnej aplikácie, ktorá má za úlohu osloviť užívateľov so spoločnou záľubou v športe a poskynúť im vhodnú platformu pre zdieľanie tejto záľuby. Naimplementovaný systém pozostávajúci z mobilnej aplikácie pre platformu Android a aplikačného servera špeciálne navrhnutého pre tento systém ďalej vytvára priestor pre vznik novej komunity užívateľov, ktorí medzi sebou zdieľajú informácie o svojich športových aktivitách a vytvárajú nové športové udalosti. V práci budú objasnené postupy a prístupy pri tvorbe tohto systému pomocou AndroidSDK, jazyka Java a MySQLdatabázy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 329 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.