Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení časových změn kalibračních charakteristik vodoměrných vrtulí
Sedlák, Daniel ; Kocman, Tomáš (oponent) ; Žoužela, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu časového vývoje kalibračních charakteristik jednotlivých typů vodoměrných vrtulí, zpracování poskytnutých kalibračních dat, jejich vyhodnocení a následné vzájemné porovnání výsledky jiných autorů. Práce popisuje proces kalibrace vodoměrných vrtulí.
Časový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí
Březina, Jiří ; Brázda, Martin (oponent) ; Žoužela, Michal (vedoucí práce)
Tato experimentálně zaměřená diplomová práce se zabývá sledováním vývoje změn metrologických charakteristik elektromagnetického indukčního měřidla bodové rychlosti. Teoretická část práce zahrnuje stručný výčet technických a metrologických vlastností těchto typů měřidel. Dále je popsáno předmětné posuzované měřidlo, zkušební trať a postup měření, který je proveden ve dvou variantách. Jedná se o dlouhodobé sledování s relativně pravidelným měsíčním intervalem měření a krátkodobé sledování s pravidelným denním intervalem měření. Vyhodnocení experimentálních prací se zaměřuje na opakovatelnost a variabilitu hodnot vykazovaných bodových rychlostí a jejich časovou stabilitu. Dále jsou vzájemně porovnány parametry vykazovaných měřidlem během dlouhodobého a krátkodobého sledování. Rovněž je provedeno porovnání s některými dalšími experimenty podobného typu.
Augmented Reality for Desk Board Game
Richter, Jiří ; Sochor, Jakub (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
The aim of this work is to create a system, which will enhance the experience from playing the board and especially the card games, by projecting a relevant multimedia information in a game area. At first, the benefits of card and board games are described. Next, the principles of Augmented reality and their usability during design of such system are presented. The designed system is divided into three modules. First of them is module, which analyze the state of game in the real-world --- provide the information about player activity and the types of game objects which are presented in a game area. Second of them is module, which control whole system, provide user interface for its calibration and implements game state space, for which the system is intended. Third module provides output of the system --- it creates a~multimedia content, which is projected in a game area, and it is relevant to current game state. Finally, the designed system is implemented for card game Bang. Its ability to read the real-world game state is measured and user experience is tested.
Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu
Zelinka, Petr ; Plášek, Josef (oponent) ; Apeltauer, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik vázaná na úroveň kvality pěší dopravy, stanovení docházkových dob, porovnání mezi různými variantami a návštěvnostmi.
Dokumentace chodeb Balkónová a Balkóta v Býčí skále
Velecká, Kateřina ; Kuruc, Michal (oponent) ; Kratochvíl, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje dokumentaci části jeskynního systému Býčí skály, konkrétně Balkónové chodby, chodby Balkóta a části chodby Kóta 314 v podobě půdorysu, rozvinutého podélného řezu a příčných řezů v měřítku 1:250. Práce obsahuje stručný popis lokality, postup prací od rekognoskace a doplnění stávající měřické sítě po podrobné měření a samotnou tvorbu výsledné mapy v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. K podrobnému měření byla využita zvláštní speleologická metoda měření přístrojem DistoX2 s tvorbou měřického náčrtu na tabletu v programu TopoDroid.
Hydraulická drsnost vodovodních potrubí
Náplavová, Eva ; Hofmannová, Lenka (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hydraulickou drsností vodovodních potrubí, jejím zohledněním při hydraulickém modelování a následnou kalibrací hydraulického simulačního modelu. V teoretické části práce je zpracována literární rešerše v oblasti současného přístupu k hydraulickému modelování vodovodních sítí a jeho možného budoucího směřování, dále je uveden přehled používaných drsností, výpočetních vztahů a možných přístupů ke kalibraci hydraulického modelu. V praktické části práce je sestaven matematický model přiváděcího řadu vodovodní sítě obce Hvozdná a následuje jeho kalibrace. Ke kalibraci je jakožto účelová funkce použita vážená metoda nejmenších čtverců. K minimalizaci hodnoty účelové funkce, a tedy stanovení hydraulické drsnosti přiváděcího řadu, slouží optimalizační metody.
Aplikace pokročilých regresních modelů
Rosecký, Martin ; Popela, Pavel (oponent) ; Bednář, Josef (vedoucí práce)
Tato práce shrnuje nejnovější poznatky z oblasti modelování produkce komunálního odpadu (KO). Tyto používá k řešení vícerozměrného analogu úlohy inverzní predikce. Jedná se o problém, který nelze řešit analyticky, proto byl navržen heuristický postup využívající regresních modelů a modelů vyrovnávání dat. Jako vedlejší produkt vznikly modely produkce KO využívající PCA (Principal Component Analysis) a LM (Linear Model). Tyto modely byly srovnány s heuristickým modelem RF (Random Forest). Oba modely byly použity i pro modelování množství odpadů na osobu. V práci jsou také zahrnuty nezbytné teoretické partie týkající se zobecněných lineárních modelů, vyrovnávání dat a nelineární optimalizace.
Analýza citlivosti lidského sluchu
Tinka, Dominik ; Sekora, Jiří (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení změny citlivosti lidského sluchu pomocí navržené mobilní aplikace. Na základě získaných teoretických poznatků je realizována mobilní aplikace schopná provádět audiometrické měření. V souvislosti s tím je popsáno nastavení zvukového výstupu telefonu, který je nastaven pomocí realizované kalibrační jednotky. V další části je popsána metodika měření a zpracování naměřených dat. Dále je provedeno statistické vyhodnocení naměřených výsledků pro měření na skupině probandů a pro měření na jednom vyšetřovaném v průběhu několika dní. Poslední část práce se zabývá diskuzí získaných výsledků, které vyvrací hypotézu o změně v citlivosti sluchu.
Měření průtoku kapalin
Schoř, Zdeněk ; Boček, Petr (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá měřením průtoku kapalin. První část tvoří teoretický rozbor s přehledem nejdůležitějších parametrů snímačů průtoku, hlavních parazitních vlivů a metod pro kalibraci snímačů průtoku. Druhou část tvoří návrh a realizace laboratorního přípravku pro měření průtoku vody, který je určen pro výuku studentů. Přípravek je navržen na testování čtyř snímačů průtoku s použitím odvažování jako reference. Výsledkem praktické části je naměření základních charakteristik použitých snímačů průtoku a porovnání získaných hodnot s údaji od výrobce. Dále jsou během měření přidány parazitní vlivy a je určeno, do jaké míry ovlivňují přesnost měření.
Stanovení standardní nejistoty měření teploty
Beníšek, Ondřej ; Havránek, Zdeněk (oponent) ; Šedivá, Soňa (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá stanovováním nejistot přímých i nepřímých měření klasickou metodou (GUM) a pomocí metody Monte Carlo. Specielně se zaměřuje na stanovení nejistoty celého měřicího řetězce při kalibracích snímačů teploty. Obsahuje návrh měřicího experimentu pro kalibraci snímačů teploty v kalibračním zařízení s přenosem dat do počítače pomocí komunikačního rozhraní s využitím měřicího přístroje. Dále je uveden postup stanovení nejistot měření teploty vstupujících do navrženého měření. Práce popisuje také realizaci praktického měření a samotný výpočet standardní nejistoty pro dané měření klasickým postupem i metodou Monte Carlo. Dosažené výsledky jsou srovnány a zhodnoceny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.