Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztlaková mechanizace soutěžního modelu letadla
Vrba, Martin ; Koštial, Rostislav (oponent) ; Koutník, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na sestavení přehledu vztlakové mechanizace, a to jak na náběžných, tak i odtokových hranách, používané na modelech letadel a bezpilotních prostředcích. Stručně vysvětluje jejich princip a funkce. Popisuje postup výpočtu návrhového letového režimu pro soutěžní letoun podle specifikací soutěže Air Cargo Challenge.
Závislost výsledku utkání v házené na kvantitě a efektivitě střelby z křídla
Petružela, Jan ; Tůma, Martin (vedoucí práce) ; Buzek, Mario (oponent)
Název: Závislost výsledku utkání v házené na kvantitě a efektivitě střelby z křídla Cíle: Hlavním cílem práce bylo zjistit jaká je závislost výsledku utkání na kvantitě a efektivitě střelby z křídla. Dalším předmětem zkoumání bylo porovnání průměrů u kvantity a efektivity vítězných a poražených týmů. Metody: statistická analýza, průměr, porovnání průměrů Výsledky: Bylo zjištěno, že výsledky utkání prokazují pozitivní závislost na kvantitě a efektivitě střelby z prostoru křídla. Výsledky průměrů kvantity a efektivity vítězných týmů jsou vyšší než u poražených týmů (vyjímaje u kvantity střelby v utkáních o 1, - 6. místo). Klíčová slova: křídlo, kvantita, efektivita, závislost výsledku utkání
Nácvik střelby z prostoru křídla v házené.
Petružela, Jan ; Tůma, Martin (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Nácvik střelby z prostoru křídla v házené Cíle: Cílem práce bylo sestavení a ověření tréninkového modelu pro nácvik a zdokonalování techniky střelby z prostoru křídla v házené. Na základě porovnání a vyhodnocení jednotlivých videozáznamů (před intervencí a po ní) pěti testovaných hráčů jsme zjistili, zda je tento tréninkový model účinný. Metody: Pět oslovených hráčů bude natočeno při střelbě z prostoru křídla, poté hráči absolvují v průběhu měsíců června a července sedm tréninkových jednotek, v délce třiceti minut, zaměřených na rozvoj techniky. Po absolvování těchto tréninkových jednotek budou hráči opět natočení a videozáznamy budou porovnány s původním hodnocením. Výsledky: U sledované skupiny, námi vytvořený program, způsobil kvalitativní zlepšení dovedností u všech hráčů. Klíčová slova: Křídlo, trénink, výkon, intervenční program
Insect wings vein analysis
Khodos, Anton ; Bída, Michal (vedoucí práce) ; Bošanský, Branislav (oponent)
Křídla hmyzu jsou nesmírně důležitou součástí procesu identifikace hmyzu. Každé křídlo má řadu podélných žil, které jsou často vzájemně propojené a tvoří tak buňky na membráně. Vlastnosti těchto křídel jsou typicky unikátní pro každou rodinu hmyzu. Z tohoto důvodu používají entomologové tyto rysy pro identifikaci hmyzu. Účelem této práce je vytvořit software, který zjednoduší proces extrakce vlastností křídel hmyzu z obrazu. Tento software poskytuje nástroje pro ruční a automatickou extrakci rysů křídel. Vývoj zahrnuje i implementaci algoritmů pro zpracování obrazu: adaptivní prahování a Zhang-Suen ztenčování. Zvolené řešení je testováno a výsledky testů jsou analyzovány a diskutovány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Přehled prostředků pro snižování indukovaného odporu
Mazánek, Adam ; Švec, Michal (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu prostředků pro snižování indukovaného odporu na křídle letounu. Popisuje vznik indukovaného odporu a jeho změny za letu. Dále se bakalářská práce zabývá geometrickými úpravami křídla. Nejrozsáhlejší část je věnována konstrukčním úpravám konců křídel se speciálním zaměřením na winglety.
Optimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií
Suja, Jerguš ; Kůdela, Jakub (oponent) ; Porteš, Petr (vedoucí práce)
Táto práca rieši modelovanie pohybu automobilu a jeho optimálnu rýchlosť v každom bode trajektórie, po ktorej sa pohybuje s cieľom minimalizovať celkový čas prejazdu. Využíva k tomu reálne dáta namerané na Masarykovom okruhu v Brne. Obsahom práce je rozbor pôsobiacich síl na dynamiku vozidla a následne zostavenie matematického modelu. Cieľom práce je najskôr nájsť optimálnu rýchlostnú charakteristiku a následne ju porovnať s reálnymi dátami. Potom model automobilu rozšíriť o nastaviteľné krídlo a zdôvodniť pozitívny vplyv tohto pridaného prvku na minimalizáciu celkového času. Simulácia je prevedená pomocou prostredia programu MATLAB.
Design a funkční morfologie křídel u hmyzu
Jechová, Kateřina ; Prokop, Jakub (vedoucí práce) ; Janšta, Petr (oponent)
Schopnost aktivního letu živočichů je bezesporu jedním z nejvýraznějších pokroků v evoluci, který nejen že umožnil těmto živočichům ovládnout vzdušný prostor, ale v průběhu evoluce také výrazně ovlivnil proměny celé řady dalších organismů. Hmyz, jako jediná skupina bezobratlých živočichů, která je schopná aktivního letu, se právě především díky této vlastnosti stal globálně nejvýraznější a evolučně nejúspěšnější skupinou živočichů. Existuje několik teorií o tom, jak vlastně křídlo hmyzu vzniklo. Z fosilních nálezů a jejich srovnáním s recentními druhy lze vymezit dvě nejzákladnější. Vzhledem k diskontinuitě ve fosilním záznamu však chybí vývojové mezičlánky a křídla se objevují náhle na hranici spodního a svrchního karbonu tzn. cca před 320 mil. let. Křídlo je velice komplexní strukturou, která nemá jinde v živočišné říši obdoby. Během evoluce se tak z hmyzu stali velice obratní letci, kterým křídla slouží i k ochraně nebo např. ke smyslovému vnímání svého okolí. Jen minimum známých druhů bylo dosud podrobně prozkoumáno. Křídlo stejně jako let hmyzu celkově, je stále otevřeným tématem, které nám jistě v budoucnu přichystá nejedno překvapení. Cílem této práce je komplexně popsat křídlo a definovat jeho morfologické a designové vlastnosti. Klíčová slova: Insecta, Pterygota, křídlo, žilnatina,...
New Approaches in Numerical Aeroelasticity Applied in Aerodynamic Optimization of Elastic Wing
Navrátil, Jan ; Slavík, Svatomír (oponent) ; Komárek,, Martin (oponent) ; Hlinka, Jiří (vedoucí práce)
The aeroelasticity is an essential discipline involved in the aircraft design, aiming to predict phenomena occurring due to interaction of aerodynamic, elastic and inertial forces. Those phenomena might often lead to catastrophic consequences, thus it must be proven that they do not occur between the speeds bounding the airplane flight envelope. Current aircraft design leads to increased flexibility of the airframe as a result of modern materials application or aerodynamically efficient slender wings. The airframe flexibility influences the aerodynamic performance and it might significantly impact the aeroelastic effects, which can be more easily excited by rigid body motions than in case of stiffer structures. The potential aeroelastic phenomena can occur in large range of speeds involving transonic regime, where the non-linear flow effects significantly influence the flutter speed. Common aeroelastic analysis tools are mostly based on the linear theories for aerodynamic predictions, thus they fails to predict mentioned non-linear effect. The objective of the thesis is, therefore, to design, implement and test an aeroelastic computational tool employing the aerodynamic prediction solver which is able to predict non-linear flow. In the thesis, the main focus is directed to the static aeroelastic simulations. The methods involved in numerical static aeroelastic simulation are presented in the thesis. The implementation of the computational aeroelastic tool was described and the convergence of the coupled solver was investigated. The tool functionality was validated in the test cases involving different types of the aerodynamic and structural models. The tool was applied also in the aerodynamic shape optimization of an elastic wing. The results and computational cost were compared to the rigid wing optimization. Last chapter presents the author's contribution to the research oriented on the assessment of time synchronization scheme for the CFD-CSM coupled problem. The test case used here is a transonic flow around the Benchmark Super-Critical Wing at flutter condition. Results were compared to the experimental data provided by NASA.
Konstrukční uspořádání křídla soutěžního letounu
Mahdal, Vít ; Hájek, Tomáš (oponent) ; Katrňák, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křídla soutěžního letounu. Práce se skládá z pěti hlavních částí. První část popisuje soutěž Air Cargo Challenge, pro kterou je daný letoun navrhován. Dále je proveden výpočet letových obálek a zatížení, které působí na letadlo. V navazující kapitole je provedena pevnostní kontrola stávajícího modelu FabricK. Následující část bakalářské práce je věnována návrhu nového uspořádání nosníků. Poslední část porovnává výhody a nevýhody se starší verzí.
Zakončení křídla soutěžního modelu letadla
Zima, Martin ; Koutník, Tomáš (oponent) ; Doupník, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem zakončení křídla soutěžního modelu letadla FabricK I, který je navržen pro soutěž Air Cargo Challenge. První část bakalářské práce se věnuje specifikaci soutěže a letovým režimům letadla. Dále se práce zaměřuje na porovnání vybraných typů zakončení křídla. Nejvhodnější zakončení křídla je dále aplikováno pro letoun FabricK I.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.