Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 276 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh činností procesního řízení zakázky
Novák, Tomáš ; Vyhňáková, Michaela (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve výrobním podniku Biokron s.r.o.. Tato společnost se specializuje na výrobu krmiv a krmných směsí pro domácí a hospodářská zvířata. V první části jsou uvedená teoretická východiska práce. Druhá část je zaměřena na představení vybraného podniku. Třetí část popisuje a analyzuje činnosti procesního řízení zakázky od přijetí objednávky, přes výrobu až po expedici výrobku zákazníkovi. V poslední části jsou nastíněny návrhy změn činností procesního řízení zakázky v podniku.
Zvýšení kvality práce obchodního oddělení
Šoltés, Lukáš ; Rompotl, Jaroslav (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaobírá kvalitou práce na obchodním úseku vybrané společnosti, kdy v teoretické části budou pro dané téma vymezena teoretická východiska, jenž budou následně použity v dalších částech práce s důrazem na navržení vhodných alternativ řešení pro ne zcela vyhovující procesy společnosti za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb
Stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice
Ráb, Jakub ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, studie realizace hlavních technologických etap objektu SO02, návrh vhodné strojní sestavy, technologický předpis pro vrtané piloty a pro montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu, kontrolní a zkušební plán, časový plán, položkový rozpočet, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, varianty návrhu zvedacích mechanismů a časová a finanční rozvaha realizace zpevněných ploch areálu výrobní haly.
Stanovení ELOS (enzymaticky rozpustné organické hmoty) v píci s využitím tuzemských celuláz z Trichoderma reesei: uplatněná certifikovaná metodika
Míka, Václav ; Kohoutek, Alois ; Pozdíšek, Jan ; Němcová, Petra
Stravitelnost organické hmoty (OMD) se považuje za jeden ze základních ukazatelů kvality píce. K jejímu stanovení se v pícninářském výzkumu, šlechtění a v zemědělské praxi také v podmínkách ČR využívají především metody in vitro, využívající čisté celulolytické a proteolytické enzymy, s výhodou na přístroji ANKOM Daisy Incubator, a vyjádřené např. jako ELOS. Metodika je zaměřena na (1) optimální postup stanovení s ohledem na jeho přesnost (tj. co nejvyšší stupeň shody predikovaných hodnot s hodnotami metody kontrolní) a opakovatelnost (tj. shodu predikovaných hodnot při opakování stanovení) a (2) využití této exaktní a expeditivní metody pro účely sériového hodnocení s upozorněním na limity jejího nasazení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistika & My (č. 2/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Studie průběhu zakázky ve vybraném podniku
Buček, Tomáš ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na studii průběhu zakázky ve společnosti Ekostavby Brno, a.s., která má své uplatnění v oblastech vodohospodářských, dopravních a inženýrských staveb. Prostřednictvím analýzy je definován současný stav řízení průběhu zakázky v této firmě a zároveň uvádím návrhy na zlepšení celkového průběhu zakázky dle požadavků zákazníka se zaměřením na jakost a dodací termíny.
Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků se zákaznickým centrem
Dvořák, Milan ; Havlena, Adam (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků se zákaznickým centrem společnosti Zebra Technologies. Na základě provedené analýzy současného stavu je vyselektováno kritické místo, které je možné řešit dostupnými zdroji. V diplomové práci jsou navrženy možné přístupy k řešení tohoto kritického místa opřené o teoretické základy řízení jakosti v podnicích.
Skladovací hala Dvořisko - stavebně technologický projekt
Bříza, Lukáš ; Vlčková, Jitka (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu stavby Skladovací haly Dvořisko v Chocni, na Dvořisku. Diplomová práce řeší technologický předpis pro provedení železobetonových monolitických opěrných stěn, technickou zprávu zařízení staveniště včetně výkresů, návrh strojní sestavy, časový harmonogram, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a řešení dopravní situace stavby.
Jak si vybrat dřevostavbu: O čem byste měli přemýšlet při výběru domu, dřevostavby?
Beránková, Jitka
Důležité kroky: Volba technologie pro výstavbu domů, kontrola kvality materiálů a celé stavby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Na dřevostavbu nemusíte být sami
Beránková, Jitka
Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 276 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.