Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Electrode Materials And Electrolytes For Aluminum-Ion Accumulators
Benešová, Petra
This article presents the topic of aluminum-ion batteries, which may become an available alternative to commercially used lithium-ion batteries. Theoretical part of the paper focuses on the basic principles of aluminum-ion accumulators, their advantages in comparison with lithium-ion batteries, and the current state of research on electrode materials and electrolytes for Al-ion batteries. The experimental part deals with preparation of carbon based cathode material, ionic liquid electrolyte and subsequent assembly of the electrode cell. Basic measurements were made to verify the electrochemical activity of the assembled cell. Eventually, the obtained results and following procedures or process modifications are discussed.
Cellulose dissolution: Comparison of two non-derivatizing solvent systems and the effect of additives
Kotov, Nikolay ; Dybal, Jiří (vedoucí práce) ; Pop-Georgievski, Ognen (oponent) ; Šloufová, Ivana (oponent)
Název práce: Rozpouštění celulózy: Porovnání dvou nederivatizujících solventních systémů a vliv aditiv Autor: Nikolay Kotov Ústav: Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky, v. v. i. Vedoucí disertační práce: RNDr. Jiří Dybal, CSc. Konzultant: Mgr. Adriana Šturcová, Ph.D. Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky, v. v. i., Odděleni vibrační spektroskopii Abstrakt: Celulóza je snadno dostupný a hojně využívaný materiál získávaný z obnovitelných zdrojů. Při jejím zpracování je limitující její omezená rozpustnost. Rozpouští se pouze ve specifických rozpouštědlech či jejich kombinacích a porozumění procesům rozpouštění není uspokojivé. Cílem této dizertační práce je získání nových experimentálních informací o změnách struktury celulózy při jejím rozpouštění ve dvou rozpouštědlech: v 1-butyl-3-methylimidazoliumchloridu (bmimCl), tj. iontové kapalině, a v N,N-dimethylacetamidu (DMAc) s přídavkem chloridu lithného (LiCl), tj. organickém rozpouštědle s anorganickou solí. Hlavním nástrojem studia jsou metody vibrační spektroskopie, které poskytují cenné informace o struktuře polymerů. Podobnosti a rozdíly nalezené ve spektrech celulózy v bmimCl a v DMAc s přídavkem LiCl jsou systematicky analyzovány a studován je též vliv celulózy na rozpouštědla. Pozornost je věnována vlivu...
Elektrodové materiály a elektrolyty pro hliníko-iontové akumulátory
Benešová, Petra ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Čech, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce představuje úvod do aktuální tematiky hliníko-iontových akumulátorů, které by se v budoucnu mohly stát dostupnou alternativou na poli elektrochemických zdrojů energie. Práce úvodem představuje základní princip funkce hliníko-iontových akumulátorů a jejich výhody, které jsou motivací pro další výzkum v této oblasti. Hlavním obsahem teoretické části je pojednání o současném stavu a směřování výzkumu v oblasti vhodných elektrodových materiálů a elektrolytů pro tento typ akumulátorů. Experimentální část je jednak věnována přípravě katodových materiálů na bázi uhlíku, přípravě elektrolytu a sestavení elektrodových cel, v následující části jsou pak vyhodnocena měření a jsou stručně diskutovány dosažené výsledky s přihlédnutím k vlivům působícím během měření.
Amperometric Solid-State NO2 Sensor with Ionic Liquid-Polymer Electrolyte
Nádherná, M. ; Opekar, F. ; Reiter, Jakub
A new ionic liquid-polymer electrolyte was successfully tested in the planar amperometric solid-state sensor sensitive towards nitrogen dioxide. The electrolyte consists of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate (BMIPF6) and poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (PEGMEMA) in the ratio 57:43 mol. %. The analyte, gaseous nitrogen dioxide in air, was determined using the electrochemical reduction at900 mV vs. Pt/air on gold minigrid indicating electrode with Pt/air as a reference electrode. Dependency of sensor sensitivity on the indicating electrode area and relative humidity was determined. The sensor response is linear in the NO2 concentration range 0.3 1.1 ppm and is reproducible and long-term stable.
Solute-Solvent Interaction in Systems of Ionic Liquids with Molecular Solvents.
Čanji, Maja
The goal of this study was to understand the interactions of ions and their interaction with molecular solvents such as water, methanol, acetone, etc. Saccharinate is a natural nontoxic anion, contributing to a relatively high viscosity of the ionic liquid. Application of highly viscous ILs can be difficult and can be overcome by mixing with some molecular solvents.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Study of Impurities and their Effect on the Physico-Chemical Properties of Ionic Liquids.
Rotrekl, Jan
The primary aim of the present study is to characterize thermophysically three novel ionic liquids 1-(2-(2ethoxyethoxy)ethyl)-3-alkylimidazolium with the bistriflate anion, where the alkyl stands for pentyl, isopentyl or neopentyl. For this purpose thermodynamic and transport properties such as density, heat capacity, electrical conductivity, and viscosity are studied.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Elektrické vlastnosti modifikovaných iontových kapalin
Kulhavý, Miloslav ; Libich, Jiří (oponent) ; Máca, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá iontovými kapalinami a využitím těchto kapalin jako elektrolytu v lithium-iontových akumulátorech. V práci jsou popsány základní vlastnosti sekundárních elektrochemických článků a vlastnosti iontových kapalin. V práci je také popsán postup modifikace a měření iontových kapalin. V práci jsou také uvedeny výsledky měření vodivosti a potenciálového okna modifikovaných iontových kapalin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.