Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného
Tořínský, Ota ; Zeman, Martin (vedoucí práce) ; Klement, Josef (oponent)
Bakalářská práce analyzuje automobilový průmysl v České a Slovenské republice v období 2005 - 2016. Ve zkoumaném období proběhla ekonomická krize, na kterou se slovenská vláda rozhodla v roce 2009 zareagovat zavedením šrotovného, v České republice šrotovné nikdy zavedeno nebylo. Cílem práce je analýza prodeje osobních vozů v obou zemích ve zkoumaném období 2005 - 2016. Práce dochází k závěru, že šrotovné na Slovensku v roce 2009 zvýšilo poptávku po osobních automobilech, avšak v roce 2010 tato poptávka výrazně klesla. Práce rovněž dochází k závěru, že z dlouhodobého hlediska mělo šrotovné na domácí prodej osobních vozů negativní vliv.
A Survey of Czech Economists: What Do They Think?
Sikora, Jakub ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Cingl, Lubomír (oponent)
Tradiční průzkumy mezi ekonomy poukazují na skutečnost, že se ekonomové ještě stále rozcházejí v určitých hospodářsko-politických doporučeních týkajících se i klíčových témat. To lze z velké části vysvětlit rozdílnými osobními hodnotami a politickými přesvědčeními ekonomů. Cílem této práce je jednak analýza dalších potenciálních faktorů, které by mohly mít na míru konsenzu vliv, jednak studium příčin rozdílných osobních hodnot a přesvědčení. Autor provedl mezi českými ekonomy dotazníkové šetření a získal 116 odpovědí; respondenti byli tázáni na jejich doporučení ohledně různých hospodářských politik a poté na detaily týkající se respondentů samotných. Následně byla provedena detailní analýza dat, včetně konstrukce ekonometrického modelu, s pomocí kterého se autor pokusil vysvětlit tendenci ekonomů mít spíše liberálnější názory, či naopak. Autor zjišťuje, že rozdíly v osobních hodnotách a politických přesvědčeních ekonomů jsou skutečně hlavním důvodem neshod a že ostatní faktory mají spíše zanedbatelný vliv. Ukazuje se, že ženy mají signifikantně vyšší tendenci preferovat zásahy do ekonomiky než muži. To samé platí pro ekonomy s nízkým příjmem, nebo pro ekonomy, kteří období života před nástupem na vysokou školu prožili na venkově. Součástí modelu bylo i porovnání škol, kde se vyučuje ekonomie a pro které...
Analýza vlivu teroristických útoků 11. září na zahraniční politiku Spojeného království
Plesníková, Markéta ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Předkládaná práce se zabývá analýzou vlivu, který měly na zahraniční politiku Spojeného království teroristické útoky 11. září 2001, který je hodnocen ve třech oblastech. Prvním je "zvláštní vztah" se Spojenými státy a jeho proměna po nástupu prezidenta George W. Bushe a válce proti teroru. Druhou zkoumanou rovinou se stal vztah ostrovního státu s kontinentální Evropou. Třetím se stala etická dimenze zahraniční politiky New Labour a pojetí intervencionismu. Události, k nimž došlo 9. září 2011 v USA, potvrdily nepřehlédnutelný význam zahraniční politiky i pro Velkou Británii, v té době personifikované osobností premiéra Tonyho Blaira. Tony Blair byl jedním z nejvýraznějších politiků své doby, jeho pohledy na svět a názory v podstatě utvářely britskou zahraniční politku. Blair žil v představě o tom, že jeho země vytvoří pomyslný most mezi USA a Evropou. Nicméně pozdější geopolitický vývoj opakovaně prokázal, že tato představa není reálná, a to právě kvůli Iráku. Navíc se ukázalo, že Velká Británie již nemá zvláštní vztah s USA prostě proto, že Spojené státy nemají výlučnou vazbu jen na Spojené království. Rozproudily se také debaty o tom, jaké je místo Velké Británie ve světě po skončení studené války a kam by měla směřovat její budoucí zahraniční politika. Další diskurz probíhal i tom, jestli jde...
Hayek vs. Keynes: Příčiny a řešení Velké hospodářské krize (aplikace jejich metod na současnou krizi)
Nikodym, Tomáš ; Dočkal, Dalibor (vedoucí práce) ; Czesaný, Slavoj (oponent)
Spor o účinnosti státních intervencí do ekonomiky existuje snad od nepaměti. Zvláště v období, kdy ekonomika prochází krizí je toto téma vždy o něco populárnější. Práce se vrací ke sporu dvou ekonomů, který se týkal státních zásahů a jejich dopadů na ekonomiku a také samozřejmě příčin a řešení Velké hospodářské deprese. Prvním účastníkem sporu je zástupce liberálního směru ekonomie Friedrich August von Hayek a druhým John Maynard Keynes, stoupenec státního intervencionismu. Oba samozřejmě spatřovali příčiny krize jinde a také měli různá řešení. Cílem této práce je zkoumat skutečné důvody deprese a porovnat je s teoriemi těchto dvou ekonomů. Obsahem budou i navrhovaná opatření na řešení krize, jejich analýza a výběr efektivnějšího řešení. Vzhledem k popularitě obou ekonomů i dnes práce aplikuje myšlenky liberálů a keynesiánců na současnou ekonomickou depresi a ověřuje platnost a účinnost jejich teorií.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.