Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 161 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu
Matuška, Vojtěch ; Šiška, Radek (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh a porovnání variant monolitické nádrže čistírny odpadních vod ze železobetonu a z předpjatého betonu. Nádrž je obdélníkového půdorysu, podélně dělená na dvě komory. Nádrž není zastřešená a je částečně zapuštěna pod terén. V obou variantách je proveden návrh a posouzení na mezní stav únosnosti a na mezní stav použitelnosti – omezení vzniku a šířky trhlin. Pro výpočet vnitřních sil na konstrukci byl použit MKP model v programu SCIA Engineer. Na závěr je porovnán použitý objem materiálu pro jednotlivé varianty a navrženy možné úspory.
Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce
Košík, Ondřej ; Buřič, Pavel (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh a statický výpočet vybraných prvků montované skladovací haly. Zpracování výkresu základů, skladby dílců a pro každý navržený prvek výkres tvaru a výztuže. Jedná se o jednopodlažní halu, kde hlavní nosný systém tvoří příčný rám ze sloupů a předpjatého vazníku. V rámci práce jsem navrhnul a posoudil předpjatý vazník, železobetonovou vaznici, ztužidlo, sloup, práh a patku. Pro stanovení účinků vnitřních sil je použit výpočetní software Scia Engineer. Je provedeno srovnání výsledků pomocí zjednodušené metody. Návrh a posouzení jsou provedeny dle platných norem. Navržená konstrukce vyhovuje meznímu stavu únosnosti a použitelnosti.
Zastřešení podzemního parkoviště betonovou deskou
Řihošek, Jan ; Strnad, Jiří (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zastřešením podzemního parkoviště železobetonovou lokálně podepřenou deskou. Cílem práce je zjištění vnitřních sil na železobetonové desce ve dvou konstrukčních variantách, návrh a posouzení jedné varianty. Výpočet vnitřních sil je proveden pomocí metody náhradních rámů a MKP na 2D modelu v programu Dlubal RFEM 5.17. Práce dále obsahuje návrh a posouzení jednoho sloupu.
Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku
Odvárka, Miroslav ; Šimůnek, Petr (oponent) ; Laníková, Ivana (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby vazník byl co nejlevnější a zároveň vyhověl na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti – průhyb. Algoritmus využívá nástroj Řešitel, který je doplňkem programu Microsoft Office Excel. Byly vytvořeny dvě varianty vazníku. Jedna má tvar příčného řezu vazníku navrženým podle empirických vztahů a druhá obsahuje optimalizovaný tvar příčného řezu pomocí vytvořeného algoritmu. Vnitřní síly vazníku byly zjištěny pomocí programu Scia Engineer. Obě varianty byly staticky posouzeny. Při srovnání variant se prokázalo, že při optimalizaci tvaru příčného řezu je možné ušetřit značnou část nákladů na materiál.
Concrete flat slab of a hospital building
Lehoťák, Roman ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the analysis of internal forces and the design of the shape and reinforcement of the reinforced concrete monolithic slab, the ceiling above the 6th floor of the University Hospital in Bohunice. The calculation of internal forces was performed by the substitute frame method and the finite element method in the Nemetschek Scia Engineer 18.0 program. The work deals with the design and assessment of the board and adjacent stairs.
Stropní železobetonová konstrukce
Kučerková, Kristýna ; Kostiha, Vojtěch (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem stavby polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích, kde v přízemí budou umístěny obchody a ve druhém a třetím podlaží jsou navrženy kancelářské prostory. Stropní deska je řešena jako železobetonová lokálně podepřená sloupy, vyztužená v obou směrech. Pro výpočet vnitřních sil byl použit program SCIA Engineer 18.1. Pro ověření správnosti výsledků byl použit ruční výpočet. V práci je řešená deska na prvním nadzemním podlažím a vnitřní sloup. Součástí práce jsou výkresy vyztužení desky a sloupu. Objekt je navržen dle norem ČSN EN.
Železobetonová konstrukce obchodního domu
Hubačková, Pavlína ; Jeneš, Rostislav (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na návrh monolitické železobetonové konstrukce obchodního domu. Prvky určené k návrhu jsou stropní deska, sloup a základová patka. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu SCIA Engineer 17. Výsledky z programu jsou porovnány se zjednodušeným ručním výpočtem. Ke zjištění sedání patky byl použit program GEO 5. Součástí práce je i výkresová dokumentace. Konstrukce je navržena a posouzena dle ČSN EN 1992-1-1.
Rekonstrukce a přestavba RD
Brhel, Jiří ; Požár, Michal (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh a posouzení železobetonových stropních konstrukcí přístavby rodinného domu nad bazénem. Ručně je provedeno posouzení na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti zjednodušenou metodou.
Návrh monolitických konstrukcí u nového RD
Bartoň, Jakub ; Bažant, Zdeněk (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitických konstrukcí rodinného domu. Základem práce je posouzení vybraných konstrukcí (stropu, stěn, základové desky) statickým výpočtem a následným návrhem potřebného vyztužení posuzovaných konstrukcí. Výstupem celé práce je výkresová dokumentace.
Static analysis of steel footbridge
Mareková, Adela ; Martinásek, Josef (oponent) ; Vlk, Zbyněk (vedoucí práce)
The subject of the bachelor thesis is static analysis of a steel footbridge. Two different models of this structure are created in RFEM 5.16 software. The first model consists only of the upper part of the structure, the second model includes also the bottom part – columns. The load is calculated manually and applied on both models in the same way. RFEM software was also used for performing the calculation. The results from models are compared between each other and ultimate limit state assessment is carried out.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 161 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.