Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Duchovní brownfield Olomouc - Zlín
Smolová, Tereza ; Nový, Jindřich (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Hlavním tématem diplomové práce je návrh křesťanského duchovního centra jako rozšíření stávajícího poutního místa, nedaleko Napajedelské brány na rozmezí Hané, Slovácka a Valašska, v kopcích Vizovické vrchoviny, Pramene Svatá voda. Návrh se opírá o analýzy a syntézy mapování duchovních brownfields zpracované v rámci před diplomní práce. Součástí zkoumání byla analýza poutních míst v okolí Zlína. Zabývá se mimo jiné otázkou, jak má vypadat současný sakrální prostor a jakým způsobem promlouvá k dnešnímu člověku. Práce řeší návrh poutního kostela se zázemím pro turisty a ubytováním pro duchovní a poutníky. Základem kompozice jsou tři hlavní objekty - kostel, vstupní objekt a útulna - doplněny o kampanilu a křtitelnici. Jedná se o soubor objektů s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím s lázní. Stavební program vyžaduje separaci skupin uživatelů vzhledem k účelu užívání stavby. Součástí stavby je zahrada, která je svým funkčním i ideologickým ztvárněním inspirována rajským dvorem.
Analýza software pro tvorbu 3D modelů interiérů
Maceška, David ; Čábelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Štefanová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou softwarů pro tvorbu 3D grafických modelů. Hlavním cílem je porovnat komerční software od společnosti Autodesk "3ds Max" s open-source softwarem "Blender". V úvodu je předkládána studie o využití 3D objektů a analýza jejich významu. V hlavní obsahové části jsou představeny a porovnány oba výše zmíněné softwary. Porovnána je technika a způsob tvorby obsahu. Diskutována je rovněž náročnost 3D tvorby na výpočetní techniku. Na základě sestavených kritérii je subjektivně doporučen nejvhodnější software pro tvorbu 3D modelu interiéru. V závěru jsou také zmíněny ostatní možnosti 3D tvorby modelu interiéru. Klíčová slova: 3D model, Autodesk, Blender, Interiér
Design koše na tříděný odpad
Michlovský, Jan ; Rubínová, Dana (oponent) ; Sládek, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem sady košů na tříděný odpad. Cílem práce je navrhnout originální produkt, s ohledem především na variabilitu použití. Klíčová je možnost plného přizpůsobení individuálním potřebám uživatele.
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Čenovská, Kateřina ; Kristek, Jan (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce za zabývá návrhem víceúčelové budovy v areálu Šlechtitelů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v městské části Holice. Tato budova bude sloužit nejen pro samotnou akademickou obec, ale i jako zázemí pro veřejnost navštěvující blízké okolí jako například Holický les. V budově se soustřeďuje vstup do celého areálu fakulty. Návrh zohledňuje stavební program zadání a vytváří pro studenty, zaměstnance a veřejnost prostory pro stravování a trávení volného času. Je možno navštívit kavárnu, jídelnu a knihovnu v prvním nadzemním podlaží, aulu ve druhém nadzemním podlaží a ve stejném podlaží a v podlaží třetím pak najdeme přechodné ubytování pro studenty letních škol, hostující pedagogy a zahraniční návštěvy. Okolí a hmota celé budovy je navržena v návaznosti na existující zástavbu a urbanismus a vytváří nová veřejná prostranství pro shromažďování, která v areálu tolik chybí.
Rostliny a jejich používání v interiérech budov na přelomu 19. a 20. století
Maixnerová, Michaela
Tato práce se zaměřuje na pěstování pokojových rostlin v interiérech budov v historickém kontextu, především druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. V literárním přehledu jsou zpracovány informace o architektuře budov ve vybraném období, především se zaměřením na vilovou architekturu a vývoji pěstování rostlin v interiéru. Dále je v práci shrnutí poznatků o důležitých faktorech ovlivňujících růst rostlin. V krátkosti je zmíněn způsob pěstování a hnojení pokojových rostlin a jejich rozdělení. V druhé části práce je vypracován sortiment rostlin pěstováných v interiérech v daném období. Dílčí částí je průzkum vil ve měste Brně, jejichž výstavba probíhala v daném období. Na základě zjištěných informací o využití interiérů vil a možném pěstování rostlin je zpracován seznam rostlin, který se v nich pěstoval. Určení rostlinného sortimentu probíhá i na základě zhlédnutí historických filmů. Po analýze jednotlivých vil je vybrán jeden objekt jako modelový příklad. Na modelovém příkladu je zpracován návrh řešení výsadby rostlin v interiéru.
Židle z ohýbaného dřeva firmy Thonet
Kábelová, Aneta
Bakalářská práce se zabývá historií a vývojem firmy Thonet. Popisují se zde jednotlivé fáze firmy od první vídeňské dílny až po současnou firmu TON a. s. Součástí je vždy seznam nejdůležitějšího sedacího nábytku se stručným popisem a fotografií. Zároveň je zde do detailů popsaná jedna vybraná židle Michaela Thoneta, konkrétně křeslo 6009, ke kterému je doložena fotodokumentace s technickým popisem. Připojuji i pohled na historický vývoj a také přehled veřejných či soukromých interiérů, ve kterých se křeslo objevilo nebo objevuje. Získané informace jsou dále využity ke zpracování návrhu vlastního veřejného interiéru v podobě maloměstské víceúčelové kavárny včetně přiloženého půdorysu v programu AutoCAD 2012 a vizualizace v programu 3ds Max Studio 2015.
Zařizovací styly a interiér ve stylu industriálním včetně návrhu nábytkového objektu
Vojkůvková, Andrea
První část této práce je teoretická. Je zaměřena na zařizovací styly. V ní jsou shrnuty nábytkové styly, jejich přehled a význam v interiéru. Samotná kapitola je věnována industriálnímu stylu. Druhá část této bakalářské práce je praktická. Obsahuje vlastní návrh nábytkového objektu a jeho konstrukční řešení. Dále zahrnuje půdorysné rozložení loftového bydlení a modelaci interiéru v industriálním stylu. Výsledný návrh je zobrazen pomocí 3D vizualizací.
Use of additive manufacturing in interior product development
Linhartová, Iva
Diplomová práce Využití aditivní výroby při vývoji interiérového produktu je zaměřena na výzkum praktického využívání 3D tisku a souvisejících technologií při vývoji a výrobě interiérových produktů a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Zaměřuje se na možnosti využití 3D tisku a souvisejících technologií, zjištění a prověření materiálových možností a praktické aplikace v oblasti interiér-ových produktů. V praktické části se práce zabývá testováním materiálu a součástky vyrobené za po-mocí 3D tisku.
Steampunk - nový styl ve veřejném interiéru
Fridrichová, Gabriela
Práce popisuje vznik nového stylu, postupný vývoj a charakteristické znaky. Zabývá se analýzou veřejných interiérů, popisuje základní typy nábytku, jednotlivých doplňků a charakterizující skladbu materiálu. Součástí jsou, vybrané veřejné prostory, které se nachází po celém světě a jejich typické znaky a vybavení. Součástí jsou fotografie jednotlivých veřejných prostor.
Období 50. a 60. let 20. století - inspirace pro dnešek
Přehnalová, Renáta
Záměrem této práce je strukturovaně popsat situaci v interiérové tvorbě a nábytkovém designu v období 50. a 60. let v Československu. Práce také stručně popisuje situaci v nábytkovém designu před válkou v zahraničí i v Československu, dále v období 50. a 60. let v zahraničí, aby si čtenář vytvořil ucelený kontext souvislostí, ze kterých vycházela tvorba ve sledovaném období. Ze stejného důvodu práce okrajově shrnuje životní podmínky v Československu, které měly na danou problematiku vliv. V poslední části práce zkoumá, jaký vliv má dané období na problematiku zařizování interiéru v dnešní době a představuje výběr produktů vycházejících ze zkoumaného období jako inspiračního zdroje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.