Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stanovení Te(IV) pomocí fotochemického generování těkavých sloučenin ve spojení s atomovými spektrálními metodami
Ruxová, Helena ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj metody stanovení Te(IV) v kapalných vzorcích technikou UV-fotochemického generování těkavých sloučenin (UV-PVG). Jako detekční metody byly použity atomová absorpční spektrometrie (AAS) a atomová fluorescenční spektrometrie (AFS). Základem aparatury pro UV-PVG byla rtuťová výbojka obtočená teflonovou kapilárou. Pro obě detekční metody byly nejprve optimalizovány experimentální podmínky. Jednalo se především o typ, koncentraci, pH a průtokovou rychlost fotochemického činidla, délku teflonové reakční cívky, průtokovou rychlost nosného (argon) a podpůrného (vodík) plynu a teplotu atomizace. Za optimálních experimentálních podmínek byly pro obě metody zjištěny a porovnány základní charakteristiky stanovení Te(IV). Bylo dosaženo detekčního limitu 6,0 µg dm-3 , resp. 1,50 µg dm-3 při použití AFS, resp. AAS jako detekční metody. Byla provedena interferenční studie, která potvrdila významný vliv řady kationtů přechodných a hydridotvorných prvků na stanovení telluru. Samostatně byla pozornost věnována vlivu kyseliny dusičné ve vzorku. Analýzou certifikovaného referenčního materiálu, který byl vhodně modifikován (spikován), byla potvrzena vhodnost této metody pro stanovení telluru v kapalných vzorcích.
Origin And Elimination Of Interference Resulting In Coexistence Of Lte, Dvb-T And Sdars
Novotny, Bohumil
The article deals with emergency of interference on newly licensed frequencies for communication in NGA 4G LTE networks, which are the source of interference with radio and television broadcasters and serves to raise awareness about the problem of interference in access networks. The article deals with the sources of interference to the licensed bands, their origins and finally provides theoretical and applied possibilities of technical solutions interference between licensed bands.
Fiber Optic Interferometry
Srnský, Petr
The aim of this thesis is a theoretical analysis of fiber sensoric sensing using coherent interferometry. The first part deals with the description of the sensoric fiber optic sensing and basic physical laws. In the second part is designed model of Mach-Zehnder interferometer in simulation environment VPI photonics. The latest proposal is focused on the implementation of Mach Zehnder interferometer for real functional connections.
Coexistence Between Lte And Lora Systems In The 24 Ghz Ism Band
Potočňak, Martin
This work deals with the study of coexistence scenarios that can occur between wireless systems LTE and LoRa in the 2.4 GHz ISM band. For this purpose an appropriate measurement setup is proposed and realized. The proposed concept enables to provide automatic measurements of the considered coexistence scenarios. It is achieved by the connection of the measurement devices with a switch, a personal computer (PC) and software MATLAB. Functionality of the realized measurement setup is verified by experimental measurements.
Simultaneous Transmission Of 200 Gbit/S, 10 Gbit/S And Accurate Time Transmission Over 100 Km Using Only One Step Amplification
Látal, Michal
This paper focuses on simultaneous transmission of selected photonic services by one singlemode fiber. Except common data transmission with a bitrate of 10 Gbit/s, 200 Gbit/s high-speed data transmission and accurate time transmission are considered. The total measurement length was 100 km and the signals were amplified only at the beginning of the route using Erbium doped fiber amplifier (EDFA). Channel spacing was 100 GHz according to ITU-T G.694.1 standard.
Coexistence Between Dvb-T2 And Lte Systems In The 800 Mhz Band – A Measurement Methodology
Walach, Dominik
This article deals with the study of coexistence between DVB-T2 and LTE systems. Coexistence scenario between DVB-T2 and LTE systems in the 800 MHz UHF band is defined. Next, a laboratory workplace is realized, and a measurement methodology is proposed. Its functionality is verified by experimental measurements. The proposed concept also facilitates to test sensitivity of DVB-T2 receivers (set-top-boxes) against interfering LTE signals.
Variabilní dvoupásmová reproduktorová soustava - laboratorní přípravek
Rehák, Jan ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zhotovit dvoupásmovou reproduktorovou soustavu, která bude umožňovat změnu vzájemné polohy reproduktorů, jak ve vertikální, tak v horizontální ose a navrhnout náplně laboratorních úloh. V teoretickém úvodu bude stručně uvedena problematika kmitočtových výhybek. Následně bude rozebírán vliv vzájemné topologie reproduktorů v reproduktorové soustavě na její vlastnosti v okolí mezního kmitočtu. Budou uvedeny modulové kmitočtové charakteristiky ozvučnic různých tvarů. Na těchto modulových kmitočtových charakteristikách bude demonstrován vliv vnějšího tvaru ozvučnice na její vlastnosti. Bude navržena variabilní dvoupásmová soustava s možností změny vzájemné topologie reproduktorů. Postup její výroby i výkresy jednotlivých součástí jsou součástí této práce. Tato dvoupásmová soustava bude podrobena měření a bude zhodnoceno, jestli jsou předpoklady, podle kterých byla navržena, správné. V poslední části práce bude popsán postup volby vhodných parametrů reproduktorové výhybky pro dosažení co nejlepších vlastností soustavy.
Coexistence of LoRa and Wi-Fi in the RF band 2.4 GHz
Kaučiarik, Filip ; Miloš, Jiří (oponent) ; Polák, Ladislav (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the study of coexistence that can occur between the LoRa and Wi-Fi systems in the non-licensed 2.4 GHz ISM band. The theoretical part of this thesis focuses on the description of the physical (PHY) layer of both systems. There are also defined coexistence scenarios that can occur between LoRa and Wi-Fi systems in common radiofrequency (RF) bands. In the experimental part of this thesis, an appropriate laboratory workplace is proposed and realized to measure different coexistence scenarios between LoRa and Wi-Fi. The functionality of the proposed concept and the adopted measurement methodology are verified by a set of experimental measurements. Measurement results are evaluated and discussed in detail. Finally, a laboratory work for education purposes in the Laboratory of Mobile and Wireless Communications is prepared.
Holografický modul pro světelnou mikroskopii
Škrabalová, Denisa ; Slabý, Tomáš (oponent) ; Dostál, Zbyněk (vedoucí práce)
Nové uspořádání off-axis holografického modulu s využitím polarizačně aktivní difrakční mřížky dokáže rozdělit referenční a předmětovou vlnu do dvou větví interferometru na základě jejich polarizací. Současný návrh modulu ale nedisponuje možností změny délky optických drah a možností příčného ladění větví, což také vede ke snížené kvalitě interferenční struktury při pozorování biologických vzorků. Pro toto omezení je současný modul vhodný pouze pro technické aplikace. Plánovanou aplikací jsou ale také biologické aplikace, kde je kladen velký důraz právě na možnost ladění větví z důvodu charakteru biologických vzorků. Proto je nově vytvořen počítačově řízený modul, jenž umožní správné vyladění modulu pro biologické aplikace.
Coexistence of LTE and LoRa in the 2.4 GHz ISM band
Potočňak, Martin ; Staněk, Miroslav (oponent) ; Polák, Ladislav (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the study and measurement of coexistence scenarios that can occur between the LTE and LoRa systems in the unlicensed ISM band 2.4 GHz. A common radio frequency band in which LTE and LoRa systems can coexist is defined. An appropriate laboratory measurement is proposed and realized, allowing automatized measurement of the defined coexistence scenarios. For this purpose, a personal computer, professional measurement equipment and software MATLAB are utilized. Functionality of the proposed concept is verified by extensive measurements. The obtained results are graphically shown and discussed in detail.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.