Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Holografický modul pro světelnou mikroskopii
Škrabalová, Denisa ; Slabý, Tomáš (oponent) ; Dostál, Zbyněk (vedoucí práce)
Nové uspořádání off-axis holografického modulu s využitím polarizačně aktivní difrakční mřížky dokáže rozdělit referenční a předmětovou vlnu do dvou větví interferometru na základě jejich polarizací. Současný návrh modulu ale nedisponuje možností změny délky optických drah a možností příčného ladění větví, což také vede ke snížené kvalitě interferenční struktury při pozorování biologických vzorků. Pro toto omezení je současný modul vhodný pouze pro technické aplikace. Plánovanou aplikací jsou ale také biologické aplikace, kde je kladen velký důraz právě na možnost ladění větví z důvodu charakteru biologických vzorků. Proto je nově vytvořen počítačově řízený modul, jenž umožní správné vyladění modulu pro biologické aplikace.
Koexistence systémů LTE a LoRa v ISM pásmu 2.4 GHz
Potočňak, Martin ; Staněk, Miroslav (oponent) ; Polák, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom a meraním koexistenčných scenárov bezdrôtových systémov LTE a LoRa v bezlicenčnom ISM pásme 2,4 GHz. Je definované spoločné rádiofrekvenčné pásmo, v ktorom tieto systémy môžu koexistovať. Navrhnuté meracie pracovisko umožňuje automatizované meranie definovaných koexistenčných scenárov. Využíva sa k tomu PC, profesionálne meracie prístroje a software MATLAB. Funkčnosť navrhnutého konceptu je overená rozsiahlymi meraniami. Dosiahnuté výsledky sú graficky spracované a detailne diskutované.
Interference Optimization in Cellular Communication Systems
Kassem, Edward ; Marchevský, Stanislav (oponent) ; Masopust, Jiří (oponent) ; Blumenstein, Jiří (vedoucí práce)
This thesis is divided into six chapters. The first chapter clarifies the differences between uplink layers of LTE and LTE Advanced systems. It investigates the channel characteristics of device to device (D2D) communication underlaying LTE Advanced network and provides the main key mechanisms of interference management. The structure of Software Defined Radio platform which can be used in channel sounding is also presented. The second chapter evaluates and compares both LTE and LTE Advanced uplink layer performances. Therefore, the structure of previously described LTE Advanced transmitter and receiver with all signal processing stages are implemented in MATLAB. The generated signals of both above mentioned systems are transmitted over different ITU-R channels. Different channel estimation and signal detection techniques to recover the transmitted signal are used. The results are presented in terms of BER and throughput performance curves. The third chapter suggests fractional frequency reuse with three power levels technique to be used as a type of Advanced interference mitigation method. The normalized capacity densities of the cells and their regions with three different cases of user distribution inside the cells are considered. The correlation between the overall capacity and the radius of each region is presented. The achieved results of the proposed scheme are compared with traditional frequency reuse (Reuse-$3$) technique. The fourth chapter provides a research about another method of interference mitigation. The verification of cooperative spectrum sensing methods using four different real channel conditions is conducted. Indoor-indoor, indoor–outdoor, outdoor-indoor, and outdoor-outdoor environments are taken into consideration. The defined system is tested using the Universal Software Radio Peripheral devices. Two types of detectors; the energy detector and the Kolmogorov-Smirnov statistical detector have been implemented at the receiver for signal sensing evaluation. One of the main requirements of D2D communication is a good channel impulse response characteristics knowledge. Therefore, the fifth chapter presents the proposed frequency domain Zadoff-Chu sounding as an alternative technique of channel sounding. Using the proposed method, the basic channel characteristics like RMS delay spread, mean excess delay, path-loss and coherence bandwidth are extracted in ($20$x) shorter time period compared to the continuous wave method. The channel characteristics of an outdoor long range static channel campaign for both ultra-high and super-high frequency bands with co-polarized horizontal and vertical antenna configurations are also investigated. The sixth chapter concludes the thesis.
Koexistence systémů DVB-T2 a LTE v pásmu 800 MHz
Walach, Dominik ; Miloš, Jiří (oponent) ; Polák, Ladislav (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá zkoumáním a vyhodnocením koexistenčních scénářů, které mohou nastat mezi systémy DVB-T2 a LTE v UHF pásmu 800 MHz. Oba systémy DVB-T2 a LTE jsou stručně popsány a jsou definované jejich společná frekvenční pásma. Pro měření, analýzu a vyhodnocení scénářů souběžného vysílání DVB-T2 a LTE je navrženo a realizováno vhodné laboratorní pracoviště. Tyto systémy pracují v sousedních nebo dokonce shodných frekvenčních pásmech. Zde dochází ke koexistenci těchto systému a ke vzniku řady kritických scénářů.
Metoda potlačení interferencí Wigenrovy-Villeovy distribuce
Pikula, Stanislav ; Pazdera, Luboš (oponent) ; Hájek, Karel (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Tato disertační práce se věnuje problematice zobrazení signálu v časo-frekvenční oblasti s konstantním rozlišením. V teoretickém úvodu jsou shrnuty možnosti zobrazení signálu v čase a frekvenci. Zejména je soustředěna pozornost na srovnání krátkodobé Fourierovy transformace (STFT) s Wignerovou-Villeovou distribucí (WVD). Druhá zmíněná dosahuje výrazně lepšího rozlišení, a to zejména pro lineárně frekvenčně modulovaný signál. Dále je podrobně popsána nevýhoda WVD, kterou je přítomnost interferencí plynoucích z výpočtu okamžité autokorelační funkce. Tyto interference jsou způsobeny přítomností více složek signálu nebo jeho nelineární modulací. Následně je rozebrána celá řada metod, kterými je možné zmíněné interference potlačit, ovšem za cenu ztráty rozlišení. Jednou z možností potlačení je využití vyhlazené pseudo Wignerovy-Villeovy distribuce. Ta je v práci dále využita pro analýzu potlačení interferencí při různé filtraci v časo-frekvečním prostoru. Jsou použity různé typy vícesložkových signálů a také různé typy nelineárních modulací. Na základě provedené analýzy je navržena metoda, využívající sadu různě vyhlazených pseudo Wignerových-Villeových distribucí, která odhaduje časo-frekvenční reprezentaci signálu s vysokým rozlišením a minimálními interferencemi. Pro porovnání dosažených výsledků s jinými metodami jsou srovnány v literatuře používané kvantitativní metriky. Pro výběr vhodné metriky je navržena vlastní metrika. Ta je aplikovatelná na simulované signály a využívá střední kvadratickou odchylku. Na základě srovnání je vybrána Stankovi\'{c}ova metrika jako nejvhodnější pro porovnání výsledků. Vybraná metrika je nejdříve použita pro určení vhodného minimálního počtu využitých různě vyhlazených pseudo Wignerový-Villeových distribucí. Pomocí vybrané metriky je navržená metoda porovnána s dalšími metodami. Těmi jsou STFT s optimalizovanou délkou okna, S-metoda s optimalizovaným parametrem a optimalizační metoda využívající radiálního Gaussova jádra (RGK). Zmíněné metody jsou porovnány na sadě signálů použité dříve pro analýzu potlačení interferencí. Navíc je k signálům přidán také šum. Nakonec jsou metody srovnány také na reálném signálu netopýřího echa. V závěru je shrnuto, že navrhovaná metoda předčí porovnávané metody co do potlačení interferencí a kvality rozlišení.
Speciační analýza arsenu a rtuti pomocí postkolonového generování těkavých sloučenin pro potřeby atomových spektrometrických metod
Linhart, Ondřej
Disertační práce se zabývá využitím UV-fotochemického generování těkavých sloučenin (UV-PVG) jako derivatizační techniky pro spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s atomovou absorpční spektrometrií (AAS). Pro speciační analýzu byly vybrány dva modelové prvky (arsen a rtuť) a jejich sloučeniny. Práce byla rozdělena do několika částí, které na sebe navazují. V první části výzkumu byla sestavena aparatura pro UV fotochemické generování těkavých sloučenin rtuti a jejich detekci v externě vyhřívané trubici atomového absorpčního spektrometru nové generace s kontinuálním zdrojem záření a vysokou rozlišovací schopností (HR-CS AAS). Pro zvýšení citlivosti stanovení byla tato metoda dále upravena pro použití s atomovou fluorescenční detekcí. Dále byla sestavena aparatura pro elektrochemické generování studené páry rtuti s detekcí pomocí AAS. Po sestavení aparatur byly vždy optimalizovány pracovní podmínky (např.: koncentrace a průtok roztoků: kyseliny sírové a kyseliny chlorovodíkové; mobilní fáze; průtoková rychlost nosného plynu a místo jeho zavádění) a následně byly stanoveny základní analytické charakteristiky. Obě metody generování byly mezi sebou vzájemně porovnány podle dosažených charakteristik pro stanovení jednotlivých specií rtuti ve směsi. Použitelnost navrhované metody (včetně...
UV-fotochemické generování těkavých sloučenin selenu a teluru
Nováková, Eliška
Předkládaná disertační práce se zabývá studiem UV-fotochemického generování těkavých sloučenin Se a Te z různých specií s cílem rozšířit dosavadní poznatky o problematice UV-fotochemického generování o možnost využití fotokatalytické redukce vyšších oxidačních stavů pro speciační analýzu. V první fázi byla sestavena aparatura pro UV-fotochemické generování s využitím přídavku suspenze TiO2. Volba materiálu reaktoru a konstrukce aparatury proběhla na základě literární rešerše a poznatků získaných již dříve v rámci výzkumné skupiny. Pozornost byla věnována optimalizaci reakčních podmínek, přičemž jako modelové prvky byly zvoleny Se a Te. Selen byl zkoumán, protože je nejčastějším prvkem, na kterém je UV-fotochemické generování zkoumáno. Naopak Te byl vybrán jako modelový zástupce těžších prvků tvořících méně stabilní těkavé sloučeniny. Ve druhé fázi experimentů byly zkoumány možnosti aplikace vyvinuté metody. UV- fotochemické generování těkavé sloučeniny Se katalyzované TiO2 bylo úspěšně aplikováno pro stanovení obsahu Se ve vodných matricích včetně certifikovaných referenčních materiálů a v různých vzorcích potravinových doplňků. Metoda byla dále úspěšně modifikována pro použití ve spojení s atomově fluorescenční detekcí jako derivatizační technika pro speciační analýzu založenou na chromatografické...
Kognitivní předpoklady interferenčních jevů v rovině gramatiky v situaci rusko-českého individuálního bilingvismu
Fiyalka, Svitlana ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Hrdlička, Milan (oponent)
Diplomová práce ukazuje přístupy kognitivní gramatiky k popisu a analýze fungování kategorie pádu, zejména v češtině a ruštině. Pozornost je při tom omezená na kognitivní gramatiku v podání amerického lingvisty R. Langackera. Zásadními pro tuto práci jsou rovněž studia kognitivní slavistky L. Jandové o kognitivní sémantice ruských a českých pádů. Z hlediska této disciplíny diplomantka zkoumá interferenční jevy u ruskojazyčných mluvčích češtiny, tj. pomocí pojmového aparátu příslušného kognitivní gramatice vysvětluje rozdílné užití kategorie pádu v obou zmíněných jazycích. Klíčová slova Kognitivní gramatika, pád, interference, čeština, ruština
Speciační analýza arsenu a rtuti pomocí postkolonového generování těkavých sloučenin pro potřeby atomových spektrometrických metod
Linhart, Ondřej ; Červený, Václav (vedoucí práce) ; Spěváčková, Věra (oponent) ; Šíma, Jan (oponent)
Disertační práce se zabývá využitím UV-fotochemického generování těkavých sloučenin (UV-PVG) jako derivatizační techniky pro spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s atomovou absorpční spektrometrií (AAS). Pro speciační analýzu byly vybrány dva modelové prvky (arsen a rtuť) a jejich sloučeniny. Práce byla rozdělena do několika částí, které na sebe navazují. V první části výzkumu byla sestavena aparatura pro UV fotochemické generování těkavých sloučenin rtuti a jejich detekci v externě vyhřívané trubici atomového absorpčního spektrometru nové generace s kontinuálním zdrojem záření a vysokou rozlišovací schopností (HR-CS AAS). Pro zvýšení citlivosti stanovení byla tato metoda dále upravena pro použití s atomovou fluorescenční detekcí. Dále byla sestavena aparatura pro elektrochemické generování studené páry rtuti s detekcí pomocí AAS. Po sestavení aparatur byly vždy optimalizovány pracovní podmínky (např.: koncentrace a průtok roztoků: kyseliny sírové a kyseliny chlorovodíkové; mobilní fáze; průtoková rychlost nosného plynu a místo jeho zavádění) a následně byly stanoveny základní analytické charakteristiky. Obě metody generování byly mezi sebou vzájemně porovnány podle dosažených charakteristik pro stanovení jednotlivých specií rtuti ve směsi. Použitelnost navrhované metody (včetně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.