Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 268 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace spotřebitelských úvěrů na českém trhu
RYSLOVÁ, Jana
Spotřeba obyvatel stále roste a s tím roste i potřeba finančních možností. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že je dnes velmi aktuální a rozšířené na celém českém území. Cílem bakalářské práce "Komparace spotřebitelských úvěrů na českém trhu" byla především analýza situace na trhu spotřebitelských úvěrů a porovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů nabízených finančními institucemi na českém trhu. Tento cíl vedl k zjištění, které banky poskytují pro spotřebitele nejvýhodnější úvěry. Teoretická část je zaměřena především na charakteristiku základních pojmů dané problematiky a druhy spotřebitelských úvěrů. Dále je definován pojem úrok, druhy úroků a jejich výpočty dle vzorců. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu na trhu finančních institucí. Pro tuto práci bylo vybráno pět institucí nabízející úvěrové služby. Následně byly vybrány produkty na základě jejich podobných podmínek pro poskytnutí a čerpání úvěru. K dosažení hlavního cíle je třeba znát teoretické poznatky ohledně spotřebitelských úvěrů a také současný stav v poskytování spotřebitelských úvěrů nabízených finančními institucemi českým domácnostem. Hlavním kritériem pro vzájemné porovnání byla výše úrokové sazby vzhledem k délce splácení spotřebitelského úvěru. Rozhodla jsem se zařadit i vícekriteriální porovnání dle metody pořadí. Je provedena komparace vybraných spotřebitelských úvěrů podle hodnotících kritérií, mezi něž patří RPSN, úroková sazba, výše měsíční splátky, celková splacená částka a poplatky za předčasné splácení. Na závěr je předvedena implementace výsledků, v jakém pořadí se umístily vybrané finanční instituce a jak výhodný je každý úvěr pro spotřebitele.
Oceňování nemovitosti s bytovými a nebytovými prostory
PÁLKOVÁ, Markéta
Tato bakalářská práce nese název " Oceňování nemovitostí s bytovými a nebytovými prostory" Hlavním cílem práce je shrnout problematiku oceňování nemovitostí. Oceňování nemovitosti slouží k získání ceny nebo hodnoty nemovitosti pro různé účely. Základem pro oceňování je, shromažďování informací o trhu s nemovitostmi, které je předmětem oceňování, a jeho správnou analýzou. Cena nemovitosti je ovlivněna stářím budovy, historickou hodnotou, lokalitou, bezpečnostní aspekty, pracovními příležitostmi, dopravní dostupností, parkováním apod. Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje cenu nemovitosti, je nabídka a poptávka po nemovitostech. Existují tři metody oceňování: metoda porovnávací, metoda příjmová a metoda nákladů. Díky této bakalářské práci jsem mohla získané znalosti během studia a z odborné literatury použít a aplikovat v praktické části této práce.
Finanční zdroje na pořízení nemovitosti z pohledu investora
Štěrbová, Nikol ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením finančních zdrojů na pořízení nemovitosti. Konkrétně se jedná o koupi bytu pomocí hypotečního úvěru. Investorem je mladý manželský pár. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se ve svých kapitolách zabývá bydlením, trhem s nemovitostmi, oceňováním nemovitostí a zdroji na financování nemovitostí. Praktická část řeší převážně výběr bankovní instituce, která páru poskytne hypoteční úvěr a dále bankovní instituce, která páru poskytne spotřebitelský úvěr na dofinancování zbylé potřebné výše ceny bytu.
Hodnota peněz a finančních gramotnost očima studentů středních škol
MIKEŠKOVÁ, Denisa
Bakalářská práce se věnuje zmapování úrovně finanční gramotnosti žáků vybraných škol v sekundárním vzdělávání. Cílem dotazníkového šetření je zjistit znalost či zralost žáků v oblasti finančního vzdělání a případná připravenost žáků umět se rozhodovat v životních situacích. Bakalářská práce se skládá z teoretické části, kde je popsán teoretický základ z oblasti finančního vzdělávání. Zde je vysvětlen pojem finanční gramotnost a způsob implementace finanční gramotnosti do výuky středních škol. V praktické části jsou obsaženy výzkumné otázky, jež byly uskutečněny a vyhodnoceny kvantitativní výzkumnou formou dotazníkového šetření mezi žáky středních škol z Jihočeského kraje. Závěrem jsou poskytnuty i doporučené výukové materiály nebo osobní doporučení.
Výpočet RPSN ve stavebním spoření jako úvěrovém produktu
VOLF, Tomáš
Cílem této práce bylo porovnat různé nabídky a pro několik případů spočítat hodnotu RPSN u několika typů úvěrů. Provedl jsem výpočty u úvěru ze stavebního spoření, překlenovacího úvěru, zajištěného úvěru a dvou druhů hypoték. Na závěr mé práce jsou výsledky zpracovány, zhodnoceny a podle hodnoty RPSN je stanoveno pořadí jednotlivých typů úvěrů. Cílem je zajistit lepší informovanost, větší přehled o finančním trhu a současně pomoci při rozhodování, v jaké situaci o jaký úvěr zažádat.
Komparace vybraných spořících produktů
PROKEŠ, Štěpán
Tématika bakalářské práce je zaměřena na problematiku střádání peněžních prostředků. Práce zkoumá spořící nástroje na základě rizika ztráty prostředků, dostupnosti a relativního zhodnocení vložených prostředků. Důležitou roli zastupuje inflace, která v čase navyšuje cenové hladiny zboží a služeb. Oblasti zkoumání jsou použity v závěrečné komparaci nástrojů v ukázkovém a dílčích praktických příkladech. Primárním cílem práce je porovnání spořících nástrojů vzhledem k délce střádání a rizik s ním spojených.
Vývoj úrokové sazby při financování výstavby rodinného domu
Jonášová, Eliška ; Vítková, Eva (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na výběr typu bydlení, financování této investice a vhodnost navržených produktů. Dále je zde sledován vývoj úrokové sazby u produktů, pomocí kterých se tato investiční činnost má financovat. Vývoj úrokové sazby je vztažen k vývoji HDP České republiky.
Způsob financování výstavby rodinného domu z pohledu investora
Blažková, Klára ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je definice a popis jednotlivých možností financování výstavby rodinného domu, následuje zpracování a vyhodnocení variant nabídnutých vybranými bankovními společnostmi v České republice. V teoretické části jsou základní poznatky týkající se dané problematiky, které jsou dále aplikovány v části praktické. Tato část se zabývá porovnáním jednotlivých variant financování a výběrem nejvhodnější z nich na základě zvolených kritérií.
The Effectiveness of the Federal Reserve's Monetary Policy under the Zero Lower Bound
Petrásek, Lukáš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
Tato práce se zabývá efektivitou monetární politiky Fedu při nulových úrokových sazbách. Za použití regrese je odhadnut vliv neočekávaných informací týkajících se vyhlášených makroekonomických dat na změny v úrokových sazbách. Využívá se dat jak pro realizované tak pro očekávané hodnoty těchto vyhlášení. Získané výsledky podporují ty z předešlých vědeckých prací, a sice že krátkodobé úrokové sazby jsou utlumeny přítomností zero lower bound, kdežto ty dlouhodobé nikoli. Závěrem lze konstatovat, že pokud má Fed možnosti ovlivňovat výši těchto dlouhodobých sazeb, efektivita jeho monetární politiky je přítomností zero lower bound nedotčena. Klasifikace JEL E43, E52, E58 Klíčová slova monetární politika, zero lower bound, úrokové sazby, makroekonomické zprávy E-mail autora lukas.petrasek1.1@gmail.com E-mail vedoucího práce roman.horvath@fsv.cuni.cz
Globální ekonomický výhled - září 2017
Česká národní banka
Zářijové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle zaměřujeme naši pozornost na fenomén reálného měnového kurzu optikou toho, co nám jeho vývoj sděluje o zemích Evropské unie. Jeho vývoj totiž odráží jak pohyb nominálního měnového kurzu, tak relativních cenových hladin, což umožňuje např. rámcově vyhodnocovat konvergenční úsilí země (k jádru eurozóny), diskutovat vliv centrální banky na rozložení reálného zhodnocování (mezi kanál nominálního kurzu a inflačního diferenciálu), nebo třeba sledovat vývoj vnější konkurenceschopnosti dané ekonomiky EU, tedy i eurozóny. Právě tímto směrem se vydává dějová linie článku, který monitoruje období od vzniku eurozóny v roce 1999 do současnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 268 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.