Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 266 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční zdroje na pořízení nemovitosti z pohledu investora
Štěrbová, Nikol ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením finančních zdrojů na pořízení nemovitosti. Konkrétně se jedná o koupi bytu pomocí hypotečního úvěru. Investorem je mladý manželský pár. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se ve svých kapitolách zabývá bydlením, trhem s nemovitostmi, oceňováním nemovitostí a zdroji na financování nemovitostí. Praktická část řeší převážně výběr bankovní instituce, která páru poskytne hypoteční úvěr a dále bankovní instituce, která páru poskytne spotřebitelský úvěr na dofinancování zbylé potřebné výše ceny bytu.
Hodnota peněz a finančních gramotnost očima studentů středních škol
MIKEŠKOVÁ, Denisa
Bakalářská práce se věnuje zmapování úrovně finanční gramotnosti žáků vybraných škol v sekundárním vzdělávání. Cílem dotazníkového šetření je zjistit znalost či zralost žáků v oblasti finančního vzdělání a případná připravenost žáků umět se rozhodovat v životních situacích. Bakalářská práce se skládá z teoretické části, kde je popsán teoretický základ z oblasti finančního vzdělávání. Zde je vysvětlen pojem finanční gramotnost a způsob implementace finanční gramotnosti do výuky středních škol. V praktické části jsou obsaženy výzkumné otázky, jež byly uskutečněny a vyhodnoceny kvantitativní výzkumnou formou dotazníkového šetření mezi žáky středních škol z Jihočeského kraje. Závěrem jsou poskytnuty i doporučené výukové materiály nebo osobní doporučení.
Výpočet RPSN ve stavebním spoření jako úvěrovém produktu
VOLF, Tomáš
Cílem této práce bylo porovnat různé nabídky a pro několik případů spočítat hodnotu RPSN u několika typů úvěrů. Provedl jsem výpočty u úvěru ze stavebního spoření, překlenovacího úvěru, zajištěného úvěru a dvou druhů hypoték. Na závěr mé práce jsou výsledky zpracovány, zhodnoceny a podle hodnoty RPSN je stanoveno pořadí jednotlivých typů úvěrů. Cílem je zajistit lepší informovanost, větší přehled o finančním trhu a současně pomoci při rozhodování, v jaké situaci o jaký úvěr zažádat.
Komparace vybraných spořících produktů
PROKEŠ, Štěpán
Tématika bakalářské práce je zaměřena na problematiku střádání peněžních prostředků. Práce zkoumá spořící nástroje na základě rizika ztráty prostředků, dostupnosti a relativního zhodnocení vložených prostředků. Důležitou roli zastupuje inflace, která v čase navyšuje cenové hladiny zboží a služeb. Oblasti zkoumání jsou použity v závěrečné komparaci nástrojů v ukázkovém a dílčích praktických příkladech. Primárním cílem práce je porovnání spořících nástrojů vzhledem k délce střádání a rizik s ním spojených.
Vývoj úrokové sazby při financování výstavby rodinného domu
Jonášová, Eliška ; Vítková, Eva (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na výběr typu bydlení, financování této investice a vhodnost navržených produktů. Dále je zde sledován vývoj úrokové sazby u produktů, pomocí kterých se tato investiční činnost má financovat. Vývoj úrokové sazby je vztažen k vývoji HDP České republiky.
Způsob financování výstavby rodinného domu z pohledu investora
Blažková, Klára ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je definice a popis jednotlivých možností financování výstavby rodinného domu, následuje zpracování a vyhodnocení variant nabídnutých vybranými bankovními společnostmi v České republice. V teoretické části jsou základní poznatky týkající se dané problematiky, které jsou dále aplikovány v části praktické. Tato část se zabývá porovnáním jednotlivých variant financování a výběrem nejvhodnější z nich na základě zvolených kritérií.
The Effectiveness of the Federal Reserve's Monetary Policy under the Zero Lower Bound
Petrásek, Lukáš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
Tato práce se zabývá efektivitou monetární politiky Fedu při nulových úrokových sazbách. Za použití regrese je odhadnut vliv neočekávaných informací týkajících se vyhlášených makroekonomických dat na změny v úrokových sazbách. Využívá se dat jak pro realizované tak pro očekávané hodnoty těchto vyhlášení. Získané výsledky podporují ty z předešlých vědeckých prací, a sice že krátkodobé úrokové sazby jsou utlumeny přítomností zero lower bound, kdežto ty dlouhodobé nikoli. Závěrem lze konstatovat, že pokud má Fed možnosti ovlivňovat výši těchto dlouhodobých sazeb, efektivita jeho monetární politiky je přítomností zero lower bound nedotčena. Klasifikace JEL E43, E52, E58 Klíčová slova monetární politika, zero lower bound, úrokové sazby, makroekonomické zprávy E-mail autora lukas.petrasek1.1@gmail.com E-mail vedoucího práce roman.horvath@fsv.cuni.cz
Globální ekonomický výhled - září 2017
Česká národní banka
Zářijové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle zaměřujeme naši pozornost na fenomén reálného měnového kurzu optikou toho, co nám jeho vývoj sděluje o zemích Evropské unie. Jeho vývoj totiž odráží jak pohyb nominálního měnového kurzu, tak relativních cenových hladin, což umožňuje např. rámcově vyhodnocovat konvergenční úsilí země (k jádru eurozóny), diskutovat vliv centrální banky na rozložení reálného zhodnocování (mezi kanál nominálního kurzu a inflačního diferenciálu), nebo třeba sledovat vývoj vnější konkurenceschopnosti dané ekonomiky EU, tedy i eurozóny. Právě tímto směrem se vydává dějová linie článku, který monitoruje období od vzniku eurozóny v roce 1999 do současnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
International Spillovers of (Un)Conventional Monetary Policy: The Effect of the ECB and US Fed on Non-Euro EU Countries
Hájek, Jan ; Horváth, Roman
Odhadujeme model globální vektorové autoregrese, který zkoumá dopady měnové politiky eurozóny a amerického Fedu společně s dopadem spotřebitelských cen v eurozóně na hospodářskou aktivitu a ceny v zemích mimo eurozónu. Používáme měsíční údaje z let 2001-2016. Spolu s některými standardními makroekonomickými proměnnými obsahuje náš model odhady míry stínové měnové politiky kvůli nulové dolní mezi na úrokové sazby a kvůli provádění nekonvenční měnové politiky ze strany Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému USA. Zjistili jsme, že tyto měnové šoky mají očekávané kvalitativní efekty, ale jejich dopady se v jednotlivých zemích liší, přičemž ekonomiky jihovýchodní EU jsou ovlivněny méně než země ve střední Evropě. Nalézáme, že měnové šoky v eurozóně mají vetší efekty než ty, které pocházejí z USA. Naše výsledky rovněž naznačují, že efekty nekonvenčních opatření měnové politiky jsou slabší než efekty konvenčních opatření. Efekt cenových šoků zemí eurozóny do zemí mimo eurozónu je omezený, což naznačuje, že zákon jedné ceny se projevuje pomalu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - srpen 2017
Česká národní banka
Srpnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle přinášíme pokračování našeho letního miniseriálu k ekonomickým dopadům brexitu na Spojené království. V červencovém čísle jsme se zaměřili na analýzu vlivů působících v krátkém období, v tomto srpnovém čísle shrnujeme závěry nejvýznamnějších studií, které se fenoménu brexitu věnovaly z delší perspektivy. Z těchto studií lze vyčíst shodu na tom, že britská ekonomika na odchodu z EU ztratí, což ekonomická realita postupně potvrzuje. Skutečný rozsah ekonomických dopadů brexitu je však stále složité odhadnout, neboť bude primárně záviset na dojednaných podmínkách mezi Spojeným královstvím a EU. Proto i v naší analýze představujeme základní možné scénáře, které optikou ztraceného HDP vyčíslují, kolik Spojené království za odchod z EU „zaplatí“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 266 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.