Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 532 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh inovácie podnikového informačného systému v maklérskej firme
Ležovičová, Lucia
Diplomová práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí společnosti, které umožňuje výběr vhodné strategie vedoucí k analýze požadavků uživatelů informačního systému a tvorbě návrhů inovace. Je analyzované prostředí trhu informačních systémů. Použitý je i kvalitativní výskum, kterým jsou sesbírané informace o požadavcích finančních agentů. Ty jsou zpracovány a jsou z nich vytvořené návrhy na inovaci stávajícího informačního systému.
Řízení změn v rámci vybraných procesů podniku a hodnocení jejich ekonomických důsledků
Biskupová, Erika
Biskupová, E. Řízení změn v rámci vybraných procesů podniku a hodnocení jejich ekonomických důsledků. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. V úvodní části práce je rozebrána tematika změnového řízení, inovací, kvality a procesního řízení. Cílem praktické části bylo zjistit, kolik firmu Poclain Hydraulics s.r.o. stojí jedna změna v rámci změnového řízení. Toho bylo docíleno zmapováním procesů firmy, výpočtem a následným vyhodnocením.
Studentské stáže v rozvojových zemích jako metoda globálního rozvojového vzdělávání
Janderová, Kristýna
Diplomová práce se zaměřuje na inovaci konceptu studentských rozvojových stáží, které jsou pořádány Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií na Mendelově univerzitě v Brně. V návaznosti na to si autorka vymezila cíl, vytvořit modelový rozvojový projekt pro potřeby konkrétní komunity v Nikaragui, se zaměřením na problematiku znečištěné vody. Pomocí dotazníkového šetření byly poté ověřeny předpoklady a možnosti realizace inovace systému studentských stáží. Výsledky dotazníku a zpracovaný modelový projekt byl následně použit jako východisko pro vytvoření návrhu inovace stávajícího systému stáží, spočívající zejména v zanesení prvků dlouhodobosti a kontinuity do práce studentů v rámci těchto stáží, dále možnosti proniknout hlouběji do skutečných problémů určitých komunit a zvýšit tak míru, do jaké jsou studentské návrhy na zlepšení reálně implementovány.
Ekonomická efektivnost zakoupení CNC stroje ve firmě KELLNER CZ s.r.o.
Fojtíková, Kristýna
Fojtíková, K. Ekonomická efektivnost zakoupení CNC stroje do firmy Kellner CZ s.r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Cílem bakalářské práce na téma „Ekonomická efektivnost zakoupení CNC stroje do firmy Kellner CZ s.r.o.“ je zhodnocení ekonomické efektivnosti CNC stroje za použití vybraných metod hodnocení investičních projektů. Jako ukazatelé hodnotící efektivnost investice jsou použity dynamické metody, tj. čistá současná hodnota, index ziskovosti, vnitřní výnosového procento a doba návratnosti. Při financování CNC stroje jsou porovnány dva způsoby, tj. využitím vlastních zdrojů nebo pomocí bankovního úvěru.
Managing innovations in sales business
Janoušek, Dominik
Bakalářská práce se zabývá řízením inovací v podniku.
Znalostní ekonomika a ukazatele trhu práce v zemích EU
Šibor, Vojtěch
ŠIBOR, V. Znalostní ekonomika a ukazatele trhu práce v zemích EU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Cílem této bakalářské práce je analyzovat vztah mezi rozvinutostí znalostních ekonomik v zemích EU a ukazateli trhu práce. Jako indikátory rozvinutosti zna-lostní ekonomiky je zde zvolen souhrnný inovační index (SII), reportovaný Evrop-skou komisí. Jako ukazatele pracovního trhu je zvolena nezaměstnanost dle nej-vyššího vzdělání a zaměstnanost ve znalostně náročných odvětvích. Literární re-šerše se zabývá definicí konceptu znalostní ekonomika, jeho vývojem, kritikou a způsoby měření. V závěru práce je vedena diskuze o dopadech vyzkoumaných výsledků.
Využití marketingově-obchodních nástrojů v informačním systému podniku
Csicseri, Gabriel
Hlavní cíl diplomové práce je na základě analýzy navrhnout nové inovativní řešení vedoucí ke zdokonalení informačního systému podniku jakož i implementace nových řešení a inovací, s cílem maximalizace obratu a tržní hodnoty firmy. Teoretická část je zaměřena na definici a charakteristiku vývinu řešené problematiky včetně celky pojímaje problematiku informačních systémů, databázových systémů a analýzy informačních systémů. Předmětem vlastní práce je charakteristika firmy Zawmark Plus, analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy, finanční analýza, analýza IS podniku a jeho součástí, vyhodnocení analýz a koncepce samotných návrhů na zdokonalení informačního systému. Návrhy na zdokonalení IS vycházející z analýz je možné použít a implementovat iv jiných účetních jednotkách s podobným biz-nis modelem. Ve vlastní části práce jsou shrnuty i možné komplikace, spojené s prováděním nových návrhů. Samotný závěr obsahuje shrnutí celého okruhu dané problematiky a informace o výhodách plynoucích z implementace nových zdokonaľujúcich návrhů.
Inovace v technologii výroby mražených krémů
Malá, Sabina
Tato práce se zabývá inovacemi v technologii výroby mražených krémů. Mražený krém je výrobek získaný našleháním a zmrazením pasterované a následně homogenizované smetanové, mléčné či ochucené vodové základní směsi, která je potom pod tlakem různě formována do požadovaných tvarů. Před zmrazením dochází k fyzikálnímu zrání směsi. Výsledná konzistence je jemná, hladká a bez větších hrudek, krystalů ledu či vzduchových bublin. V práci jsou zmíněny jednotlivé suroviny potřebné pro výrobu mražených krémů. Dále jsou zde rozděleny jednotlivé druhy mražených krémů, zmíněn postup technologie jejich výroby a hlavní část se zaobírá jednotlivými inovacemi v technologii výroby, jako jsou mražené krémy se zvýšeným obsahem bílkovin, se sníženým obsahem tuku, slazené alternativními sladidly, obohacené o vitamíny a podobně.
Inovační vouchery jako nástroj regionálního rozvoje: analýza jejich využití na příkladu Jihomoravského kraje
Jurčová, Anna
Cílem diplomové práce je komplexně vyhodnotit výsledky a přínosy inovačních voucherů jako nástroje pro podporu podnikání a šíření inovací. Práce obsahuje přehled využití inovačních voucherů ve vybraných zemích Evropy a analyzuje šíření tohoto nástroje v ČR. Pozornost je věnována zejména Jihomoravskému kraji. Pro naplnění cílů diplomové práce bylo realizováno dotazníkové šetření, jehož respondenty byly firmy, které obdržely dotaci v posledních dvou výzvách inovačních voucherů Jihomoravského inovačního centra. Výsledky jsou následně interpretovány, jejichž výstupem je formulování následných doporučení pro podporu malých a středních podniků.
Návrh změn informačního systému malé firmy
Hutyra, Petr ; Koch, Miloš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení a návrh změn informačního systému společnosti HCV group a.s. V jejím zpracování je proveden rozbor teoretických východisek, analyzovaný současný stav informačního systému v dané společnosti a na závěr návrh řešení, které přispějí k zefektivnění celého systému a provozu ve společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 532 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.