Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 408 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh změn informačního systému malé firmy
Hutyra, Petr ; Koch, Miloš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení a návrh změn informačního systému společnosti HCV group a.s. V jejím zpracování je proveden rozbor teoretických východisek, analyzovaný současný stav informačního systému v dané společnosti a na závěr návrh řešení, které přispějí k zefektivnění celého systému a provozu ve společnosti.
ZHODNOCENÍ DOPADU PROCESNÍ INOVACE V OBLASTI ODBYTU U SPOLEČNOSTI BEDNAR FMT S.R.O.
Bartošek, Jakub ; Nováková, Lucie (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení dopadu procesní inovace v oblasti odbytu u společnosti Bednar FMT s.r.o. v letech 2014–2018. Teoretická část definuje konkrétní pojmy vztahující se k procesní inovaci a také pojmy a ukazatele finanční analýzy. Analytická část popisuje sledovanou společnost z pohledu základních údajů, dále uvádí informace o procesní inovaci a je realizována finanční analýza na základě teoretických východisek.
Návrh na využití technologie virtuální reality v marketingu společnosti
Šmerda, David ; Herman, Pavel (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje současný nástup technologie virtuální reality (VR) a možná využití této technologie v marketingu společnosti. Využití této technologie budu aplikovat ve společnosti PTÁČEK - velkoobchod a. s. V první části se zaměřím na teorii marketingu, marketingové komunikace, marketingových trendů včetně virtuální reality a psychologických hledisek ve spojení s VR. V druhé části představím společnost PTÁČEK - velkoobchod a. s. a za pomocí zvolených analýz analyzuji jeho marketingové prostředí, které shrnu ve výsledné SWOT analýze. Třetí část obsahuje návrh na zlepšení marketingu firmy prostřednictvím technologie VR, její zavedení a řešení v praxi.
Možnosti financování inovací v malých a středních podnicích
Vavrys, Ondřej ; Čuperová, Lenka (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce „Možnosti financování inovací v malých a středních podnicích“ je popis zamýšlené produktové inovace ve společnosti a návrh možného financování. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy související s inovacemi a možnosti financování podnikových aktivit. Praktická část je zaměřena na charakteristiku vybrané společnosti a možné varianty financování zamýšlené inovace. Závěr práce obsahuje hodnocení a návrh řešení daného problému.
EKONOMICKÉ ASPEKTY INOVACE VE SPOLEČNOSTI CHUTNY VYBER S.R.O.
Panchenko, Anna ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snížení výkonnosti podniku chutny vyber s.r.o. po zavedení inovace. První část práce vysvětluje základní teoretická východiska spojená s pojmem inovace. Analytická část práce se věnuje praktickým aspektům zavedené inovace, na jejímž základě byla navržena k aplikaci metoda Balanced Scorecard.
Ekonomické aspekty inovace v obchodní korporaci Electro world s.r.o.
Němec, Daniel ; Dušková, Monika (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomické aspekty inovace ve vybraném podniku. Specifikuje, co je to inovace a srovnává teoretické poznatky s reálnou firmou. V práci je obsažena analýza PESTLE, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza a finanční analýza.
Ekonomické aspekty produktové inovace ve společnosti KROMILK, a.s.
Müllerová, Jana ; Ptáček, Roman (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Bakalářská práce s názvem „Ekonomické aspekty produktové inovace ve společnosti Kromilk, a.s.“ se věnuje produktové inovaci ve společnosti Kromilk, a.s., která produkuje své výrobky na mlékárenském trhu. V práci je popsána výše jmenovaná společnost a zde zhodnocena její ekonomická situace. Inovace je analyzována pomocí ekonomických aspektů a na základě zhodnocení těchto dopadů na ekonomickou stránku je zjištěna její přínosnost.
Development and Application of an Innovation Scorecard System to Measure the Success of Innovation in Red Hat
Shpilka, Tetyana ; Gazdík, Marcel (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
This thesis presents the design and implementation of a control system known as Innovation Scorecard that was introduced and implemented within Red Hat Czech s.r.o. to improve the company’s current modus operandi, with particular emphasis on improving software development and implementation processes. The main focus of this research has been on measuring how successful any suggested innovative way of working has been. The thesis is divided into three parts. The first part contains basic knowledge that is important for understanding the particular topic of the research. The second part introduces the company and provides an understanding of the internal processes and systems in operation within the company. The third part contains associated proposals how to improve the internal processes. This is analysis-based with the main focus on how the company currently operates.
Využití metod a nástrojů průmyslu 4.0 v automobilovém průmyslu
Ochotný, Aleš ; Vančura, Jan (oponent) ; Hejtmánek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářské práce se věnuje problematice aktuálně probíhající čtvrté průmyslové revoluce a jejímu dopadu na automobilový průmysl. Tato rešerše také mapuje nové technologie použitelné pro zvýšení efektivity výroby automobilů. Uvádí příklady již uskutečněných projektů směrem ke kompletní digitalizaci podle vize Průmyslu 4.0 a jeho potenciál do budoucna. Část je také věnována podstatnému dopadu automatizace a digitalizace na lidské zdroje
Obchodní strategie podniku
Foltýn, Jan ; Schüller, David (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení rozvoje podniku s cílem návrhu vhodné modifikace obchodní strategie pro společnost působící na evropském trhu vytápění. Práce směřuje k návrhu změny stávající obchodní strategie, pomocí rozšířeného marketingového mixu na daném odvětvovém B2B trhu, která diferencuje produktové portfolio od jiných konkurenčních podniků na trhu, využívá nových technologií a je konkurenceschopná, zaměřená na zákazníky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 408 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.