Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 135 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Ternovszky, Filip ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Zameraním tejto diplomovej práce je posúdenie informačného systému a návrh zmien. Východisko k spracovaniu analytickej a návrhovej časti tvorí teoretický základ problematiky. Využité metódy pri analýzach sú z prostredia projektového managementu. Výstupy tejto práce sa orientujú na postup a spôsob implementácie, a riadenie ľudských zdrojov. Návrhy riešenia sú orientované na podnik pohybujúci sa v segmente informačných technológií.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Krätzer, Jan ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje tématu posouzení stávajícího stavu a návrhu změn vybrané společnosti Masarykova univerzita, který slouží jako podpůrný prvek pro zaměstnance řešící úkony zákoně povinné údržby. Posouzení stávajícího stavu informačního systému je podloženo analýzou a návrhy změn byly předloženy daným zaměstnancům, kteří mají za provoz a vývoj informačního systému odpovědnost.
Elektronický podpis ve veřejné správě
Ivanchanka, Darya ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce zahrnuje problematiku elektronického podpisu a jeho vymezení v teoretické rovině a následně z hlediska komparace u vybraných států, které jsou uvedeny v praktické části práce. V teoretické části práce jsou zpracovány hlavní pojmy a problémy jako pojem, funkce a technologie elektronického podpisu, stejně jako problematika e-governmentu a veřejné správy, která je pro řešení daného tématu také významné. Praktická část bakalářské práce zahrnuje komparaci elektronického podpisu ve vybraných zemích, jako je konkrétně Rusko, Bělorusko a vybrané státy Pobaltí. V praktické části je rozpracován také pohled evropského práva k problematice elektronického podpisu, jeho požadavkům a funkcím, které by měl elektronický podpis splňovat v zemích EU. V praktické části taky je popsána výuková aplikace, která byla vypracovaná v rámci bakalářské práci. Výuková aplikace studentům umožní pochopit fungování elektronického podpisu a jejího využití ve veřejné správě.
Digital Transformation and Grey Literature Professionals
Savić, Dobrica
Příspěvek se zabývá dopadem digitální transformace na pracovní síly obecně, přičemž zvláštní důraz je kladen na odborníky v oblasti informačního managementu, a konkrétně v oblasti šedé literatury. Příspěvek se dále zaměřuje na následující problémy - měnící se charakter práce se šedou literaturou, požadované změny na personální úrovni, dopad na organizaci práce a nově definovaná role vedení (leadership). Předpokládá se, že přes jistou náročnost a obtížnost digitální transformace představuje také významnou příležitost pro odborníky na šedou literaturu.
Plný text: Savic_fulltext - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Savic_presentation_CZ - Stáhnout plný textPDF; Savic_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Savic_video - Stáhnout plný textMP4
Nové technologie v obchodě
DUFKOVÁ, Klára
Cílem práce je identifikovat nové technologie aktuálně využívané v maloobchodě a zhodnotit postoje tuzemských zákazníků k těmto technologiím. Na základě zjištěných poznatků poté zpracovat doporučení týkající se využívání těchto technologií v České republice. Diplomová práce se blíže zabývá jednotlivými informačními technologiemi, které jsou využívány na území České republiky a v zahraničí, ale také těmi, které jsou teprve vyvíjeny. Za pomoci výzkumu je na téma technologií v obchodě nahlédnuto z pohledu zákazníků.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Hynek, Miroslav ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je posouzení informačního systému a návrhy na změny, které mají za cíl zvýšit jeho celkovou úroveň. V práci se setkáme s rozdělením do 3 hlavních kapitol, kterými jsou: teoretická východiska, analytická část a vlastní návrhy na změny. V teoretické části si vysvětlíme nedůležitější pojmy, které jsou nezbytné k porozumění celé práce. V analytické části provedeme analýzu současného stavu informačního systému a představíme si společnost, pro kterou jsou návrhy zpracovávány. Samotným závěrem je vlastní návrh změn a jejich ekonomické zhodnocení.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Sládek, Adam ; Moudrá, Libuše (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Hlavní náplní této bakalářské práce je posouzení informačního systému společnosti VZP, který shromažďuje informace o všech jejích pojištěncích. Přístup k těmto informacím je zprostředkován prostřednictvím firmy Elso Service s.r.o., která pro společnost VZP tento systém spravuje. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny stěžejní pojmy týkající se problematiky informačních systémů. V praktické části je nejdříve zhodnocen stávající současný stav informačního systému, a to s pomocí určitých analýz s následným návrhem změn, které by měly zlepšit jeho funkčnost.
Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn
Coufal, Patrik ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, která se zabývá výrobní činností v oblasti energetiky. Na základě získaných poznatků navrhnout změny, které povedou k odstranění potenciálních nedostatků.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Krätzer, Jan ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení stávajícího stavu informačního systému firmy a návrh změn tohoto systému, aby jeho využití přineslo uživatelům komfortnější a rychlejší práci. Posouzení informačního systému je založeno na analýze a konzultacích s pracovníky ve firmě. Výsledek řešení byl ředitelem společnosti přijat a změny byly ohodnoceny jako přínosné.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 135 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.