Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The University Teachers’ Attitude Towards Grey Literature: A Survey Led at the University Constantine 2
Bouderbane, Azzedine ; Gamouh, Nadjia ; Benkaid Kesba,Teboura
Vědecký výzkum vyžaduje shromažďování rozličných informací z různých zdrojů. Šedá literatura je informačním zdrojem, který může obohatit vědecké práce výzkumných pracovníků, avšak někteří uživatelé k ní nemusí mít z různých důvodů v určitých situacích pozitivní postoj. Na Univerzitě Constantine 2 byla provedena kvalitativní studie založená na popisném přístupu a na rozhovorech s reprezentativním vzorkem vysokoškolských učitelů. Byly získány významné výsledky, které budou předneseny na konferenci.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Reflexe literárního dění v digitálním prostředí
Hartmanová, Pavla
Česká literární bibliografie je článková databáze, která podchycuje odborné i publicistické texty o české literatuře. Cílem přednášky je představit nový projekt Ústavu pro českou literaturu: Český literární internet. Databáze se jím tak obohatila o nové excerpované zdroje, webové portály a elektronické časopisy, jejichž obsah není snadno vyhledatelný skrze klasické vyhledávače. Ukazuje se, že tento zdroj dokresluje odbornou debatu o literárním dění, a hlavně přináší nové informace o kultuře v regionech a populární literatuře.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Konkurenční zpravodajství firmy
Donthová, Veronika ; Pakostová, Renata (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje stávající stav konkurenčního zpravodajství ve firmě. Obsahuje analýzu povědomí o konkurenčním zpravodajství a jeho využívání jako konkurenční výhody v poradenských společnostech v České republice. Součástí práce je návrh konkurenčního zpravodajství firmy, případně doporučení ke stávající strategii.
Cestovní zpráva: IFLA WLIC 2017 Vratislav
Chodounská, Alena ; Krueger, Stephanie ; Minaříková, Pavla ; Skenderija, Sasha ; Stehlík, Martin
Náplní služební cesty byla návštěva a aktivní vystoupení na konferenci IFLA World Library and Information Congress 2017 v polské Vratislavi. Přínos akce spočíval nejen ve vyměňování zkušeností a identifikaci trendů, ale i navázání cenných kontaktů s informačními profesionály z různých částí světa. Zároveň bylo možno s knihovníky z celého světa prodiskutovat modely zpřístupnění odborných elektronických zdrojů fungující v jejich zemích a představit jim cíle projektu CzechElib.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Applying methods of Competitive Inteligencie for educational companies
Böhmer, Miroslav ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Hlavním cílem práce je charakterizovat a poradit při výběru osoby odpovědné za realizaci činností týkajících se CI v této společnosti, identifikovat nejvhodnější informační zdroje pro získání informací o prostředí v němž působí a softwarové nástroje pro jejich monitorování. Teoretická část práce čerpá z odborné literatury, věnuje se popisu konkurenčního zpravodajství a charakterizuje i jednotlivé fáze cyklu CI. Další části jsou věnovány typologií informačních zdrojů a softwarovým nástrojem na jejich monitoring. Posledními částmi jsou charakteristika kategorie malých a středních podniků, do které zapadá i zkoumána společnost a vzdělávácí organizace. Praktická část této práce se zabývá možným návrhem systému Competitive Intelligence pro konkrétní vzdělávací společnost. Na začátku je uskutečněna analýza podnikatelského prostředí i s jejími největšími omezeními. V další části se práce věnuje návrhu systému CI, který sestává z výběru varianty realizace spolu s charakteristikou odpovědného pracovníka, definování informačních zdrojů a doporučení softwarových nástrojů pro jejich pravidelné sledování. Praktickým přínosem této práce je zavedení návrhu systému CI, který spočívá ve sledování informačních zdrojů, získávání informací a jejich následného vyhodnocování v souvislosti s konkurenčním prostředím podniku. Dalším přínosem práce je ukázka zavedení takového systému do společnosti z kategorie malých a středních podniků, který respektuje jejich omezení.
Nahlížení českých novinářů na pracovníky PR jako na informační zdroj
Kolomazníková, Eliška ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Trunečková, Ludmila (oponent)
Autor: Eliška Kolomazníková Název práce: Nahlížení českých novinářů na pracovníky PR jako na informační zdroj Abstrakt Vztah mezi novináři a PR pracovníky patří k těm komplikovaným, neboť je založen na paradoxu - na straně jedné novináři na PR pracovníky nahlíží negativně, na straně druhé prostřednictvím PR pravidelně čerpají informace. Tato práce vznikla s cílem prozkoumat problematiku nahlížení českých novinářů na PR pracovníky jako informační zdroj - s cílem přiblížit, nakolik věrohodné pro novináře informace získané od PR pracovníků, z tiskových zpráv či konferencí jsou a jak často je jako zdroj informací využívají. Teoretická část práce představuje PR jako komplexní obor, včetně jeho nástrojů, pracovních pozic a úlohy mezi informačními zdroji, z nichž novináři při své práci čerpají. Teoretická část dále přibližuje klíčové rozdíly mezi online a tištěnou žurnalistikou a jejich dopad na přístup k informačním zdrojům včetně PR. V neposlední řadě se teoretická část věnuje samotnému nahlížení novinářů na PR pracovníky podle zahraniční odborné literatury. Praktická část práce vychází z vlastního výzkumu, který se skládá z dotazníkového šetření a doplňujících rozhovorů s novináři z českých online a tištěných médií a má za cíl přiblížit výše zmíněnou problematiku v českém mediálním prostředí. Praktická část...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.