Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 206 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh optimalizace nákladů informačních technologií společnosti Minerva Boskovice, a.s
Štoudková, Kateřina
Cílem této práce je se pokusit snížit náklady informačních technologií společnosti Minerva Boskovice, a.s. Na základě poznatků společnosti byla vybrána informační technologie určená k implementaci. Bylo navrženo řešení snížení nákladů a následně vyhodnoceno.
Optimalizace využívání informačních technologií ve vybraném podniku
Hrubá, Iveta
Hrubá, I., Zerdaloglu, S. Optimalizace využívání informačních technologií ve vybra-ném podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Cílem bakalářské práce je optimalizace využívání informačních technologií ve vybraném podniku, a to na základě doporučení a změn, které povedou k efektivnějšímu vyu-žívání a řízení ICT v daném podniku. Navrhované změny budou korespondovat se současným stavem využívání ICT, s požadavky a budoucími cíli podniku. V práci bude provedena analýza potřeb a požadavků společnosti na ICT, analýza součas-ného stavu zahrnující analýzu nákladů na současný stav využívání ICT v podniku a také SWOT analýzu z informačně technologického hlediska. V práci bude také zpracováno vícekriteriální rozhodování, a to na základě Saatyho metody párové-ho porovnávání. S ohledem na výsledky analýz budou navrženy změny, jejichž realizace by zvýšila efektivnost využívání a řízení ICT v podniku.
Využití moderních technologií na Zámku Slavkov - Austerlitz
Fúziková, Ivona
Bakalářská práce se zabývá spojením informačních technologií a turismu. Bakalář-ská práce analyzuje současný stav a požadavky Zámku Slavkov-Austerlitz a dále postoj jeho návštěvníků k moderním technologiím pomocí dotazníku. Na základě všech specifikací je uveden návrh technologií a jejich využití a nastíněn postup je-jich implementace.
Dopad rozvoja informačných technológií a internetu na e-nákupy v domácnostiach Slovenskej republiky
Káčerová, Natália
Káčerová, N. Dopad rozvoje informačních technologií a internetu na e-nákupy v domácnostech Slovenské republiky. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018 Tato bakalářská práce se zabývá vlivem informačních technologií na internetové nákupy v domácnostech Slovenské republiky a zároveň na změnu HDP. Teoretická část se zaměří na informační technologie a internet ve světě a na Slovensku, a taky na postupní rozvoj IKT. Současně se věnuje aktuálnimu stavu a trendu v této oblasti. Další část je zaměřena na metodiku regresní analýzy. Ta je využita ve vlastním zpracování, které je soustředěné na zpracování ekonomických modelů. Podstatou je ověření vlivu IKT na elektronické nákupy a HDP.
Marketing strategy of recruitment and retention of IT candidates in the market of Brno
Chaloupková, Gabriela
Tato diplomová práce se zabývá nejdiskutovanějšími tématy při přijímání IT uchazečů. V roce 2018 je trh s kandidáty na IT v Brně přehřátý a mezi IT společnostmi existuje velká konkurence. V teoretické části této diplomové práce jsou popsány nejdiskutovanější témata, jako je odměňování, benefity, formy náboru kandidátů a celkový náborový proces. HR marketing a recruitment proces byly začleněny do marketingové terminologie rozšířeného marketingového mixu. Praktická část, která se skládá z hloubkových rozhovorů, získaných znalostí z odborných seminářů a kvantitativního výzkumu, se zaměřuje na témata popsaná v teoretické části a hledá odpovědi na to, jak nejlépe přilákat a udržet IT kandidáty. Existují dvě samostatné skupiny zkoumaných IT uchazečů, IT studenti a IT profesionálové. Výsledky ukazují, že IT kandidáti tvoří homogenní skupinu. Výsledky ukazují, že IT kandidáti nejvíce oceňují flexibilitu v různých formách. Nejvíce zmiňovaný benefit je home office. Další ceněné benefity jsou sick days nebo stále ještě stravenky. Pokud jde o rozhodnutí o novém zaměstnání, je nejdůležitějším faktorem pro IT kandidáty samotná pracovní náplň, podniková kultura nebo employer brand.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Krätzer, Jan ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje tématu posouzení stávajícího stavu a návrhu změn vybrané společnosti Masarykova univerzita, který slouží jako podpůrný prvek pro zaměstnance řešící úkony zákoně povinné údržby. Posouzení stávajícího stavu informačního systému je podloženo analýzou a návrhy změn byly předloženy daným zaměstnancům, kteří mají za provoz a vývoj informačního systému odpovědnost.
Elektronický podpis ve veřejné správě
Ivanchanka, Darya ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce zahrnuje problematiku elektronického podpisu a jeho vymezení v teoretické rovině a následně z hlediska komparace u vybraných států, které jsou uvedeny v praktické části práce. V teoretické části práce jsou zpracovány hlavní pojmy a problémy jako pojem, funkce a technologie elektronického podpisu, stejně jako problematika e-governmentu a veřejné správy, která je pro řešení daného tématu také významné. Praktická část bakalářské práce zahrnuje komparaci elektronického podpisu ve vybraných zemích, jako je konkrétně Rusko, Bělorusko a vybrané státy Pobaltí. V praktické části je rozpracován také pohled evropského práva k problematice elektronického podpisu, jeho požadavkům a funkcím, které by měl elektronický podpis splňovat v zemích EU. V praktické části taky je popsána výuková aplikace, která byla vypracovaná v rámci bakalářské práci. Výuková aplikace studentům umožní pochopit fungování elektronického podpisu a jejího využití ve veřejné správě.
Informační systém liniových staveb
Němeček, Petr ; Lukáš, Roman (oponent) ; Techet, Jiří (vedoucí práce)
Informační systém pro supervizi liniových staveb se zabývá dílčí částí obecné problematiky projektového řízení. Tuto práci je možné chápat i jako vstřícný krok k lepšímu využití informačních technologií personálem projektového managementu při řízení rozsáhlých liniových staveb. Programové řešení, které je výstupem této práce, si klade za cíl vytvořit softwarovou podporu pro projektový management, speciálně pro tým supervizora, ve fázích přípravy, realizace i vyhodnocení liniových staveb.
Digital Transformation and Grey Literature Professionals
Savić, Dobrica
Příspěvek se zabývá dopadem digitální transformace na pracovní síly obecně, přičemž zvláštní důraz je kladen na odborníky v oblasti informačního managementu, a konkrétně v oblasti šedé literatury. Příspěvek se dále zaměřuje na následující problémy - měnící se charakter práce se šedou literaturou, požadované změny na personální úrovni, dopad na organizaci práce a nově definovaná role vedení (leadership). Předpokládá se, že přes jistou náročnost a obtížnost digitální transformace představuje také významnou příležitost pro odborníky na šedou literaturu.
Plný text: Savic_fulltext - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Savic_presentation_CZ - Stáhnout plný textPDF; Savic_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Savic_video - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 206 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.