Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
eGovernment ve veřejné správě
Říhová, Zdeňka
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením úspěšnosti zavedení a analýzou současného stavu jednotlivých agend eGovernmentu na úřadech vybraných obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina. Úvodní část se zaměřuje na komparaci těchto obcí a vyčíslení nákladů na elektronizaci veřejné správy u těchto územních celků. Jsou zde uvedeny náklady vynaložené na zřízení či upgrade pracovišť Czech POINT, na pořízení elektronických podpisů, na vybudování eGON center a náklady související se vzděláváním pracovníků v eGON centrech. Následně je provedena analýza současného stavu vybraných agend eGovernmentu v daných obcích. Poté následuje kapitola, která obsahuje přínosy eGovernmentu a upozornění na jeho rizika, zhodnocení současného stavu a výhledů do budoucnosti v rámci této problematiky. V závěru práce jsou zpracována doporučení a metodika pro obce související se zaváděním eGovernmentu.
Informatizace státní správy
Kovář, Jiří ; Němeček, Blahoslav (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce „Informatizace státní správy“ je charakteristika činnosti Energetického regulačního úřadu, který je centrálním úřadem státní správy. Půjde zejména o deskripci odboru licencí, se zaměřením na popis zavádění a funkcí administrativně-obslužného programu Microsoft Dynamics AX 4.0.
Informatizace Finanční správy České republiky
Myslikovjan, David ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Pokorný, Pavel (oponent)
Práce se zabývá informatizací Finanční správy České republiky. Především se za-měřuje na informatizaci vnitřních procesů v organizaci probíhajících, jako je zajištění platební styku, fakturace, správa majetku, elektronická spisová služba ne-bo oběh účetních dokladů, a výhody a nevýhody vyplývající z informatizace těchto oblastí. Hodnocení informatizace je provedeno dotazováním zaměstnanců finanční sprá-vy, popsáním a vyhodnocením prvků informatizace na základě zkušeností autora a také průzkumem a vyhodnocením nákladovosti informatizace.
Význam a zhodnocení dopadů elektronické komunikace na finančním úřadě
HŮLKOVÁ, Eva
Práce popisuje vývoj v posledních devíti letech a hodnotí současný stav elektronické komunikace s veřejnou sférou. Je zaměřena především na komunikaci finanční úřad - daňový subjekt. Jsou zhodnoceny její přínosy pro veřejnost a daňovou správu ukázány současné možnosti.
Informační systémy veřejné správy
Špinarová, Eva ; Toth, Petr (vedoucí práce) ; Duben, Jan (oponent)
V České republice probíhá vývoj informačních systémů veřejné správy, včetně jejích legislativního zakotvení. Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné správy a zároveň mezi těmito orgány veřejné správy a jinými subjekty. Právní úprava se týká také problematiky podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání v elektronické podobě je zajišťováno prostřednictvím elektronických podatelen. Cílem legislativního zakotvení je zrovnoprávnění elektronických dokumentů ve vztahu k listinné podobě. Cílem práce je popsat a analyzovat stav mechanismů a nástrojů informačního zabezpečení veřejné správy a zhodnotit, jak jsou tyto služby využívány veřejností, jakožto uživatelem těchto služeb. Výsledkem práce by mělo být zodpovězení otázky, zda se jedná o efektivní komunikaci fyzické osoby ve vztahu k veřejné správě. V práci budou detailně popsány jednotlivé kroky, které jsou spojeny s nakládáním s elektronickými dokumenty takovým způsobem, aby jejich využití mělo odpovídající právní dopad. Je třeba poukázat na nutnost zpracování metodik, návodů a postupů řešení pro zmiňované procesy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.