Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018
Odbor statistik rozvoje společnosti
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Údaje prezentované v publikaci se týkají použití počítače a internetu jednotlivci, činností vykonávaných jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, kontaktu s veřejnou správou, využívání informačních technologií v práci a využívání bezpečnostních identifikačních metod. Kromě údajů za ČR za rok 2018 jsou hlavní ukazatele k dispozici i v časových řadách. V mezinárodním srovnání se nejnovější údaje vztahují k roku 2017. Součástí publikace jsou také kratší analytické úseky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cestovní zpráva z 5th European Conference on Information Literacy a návštěva Bibliothèque nationale de France
Černohlávková, Petra
Náplní zahraniční cesty byla návštěva a aktivní účast na 5. ročníku mezinárodní konference o informační gramotnosti (ECIL), který byl věnovaný informační gramotnosti na pracovišti, a zároveň návštěva Francouzské národní knihovny. Na konferenci byl představen příspěvek "Dominant Traits of the Information Behavior of Vietnamese Immigrants in the Czech Republic: Influences on Building Their Information Landscapes - Preliminary Paper" ve formátu pecha-kucha o předběžných výsledcích diplomové práce o informačním chování vietnamských migrantů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Assessing awareness of library services: an ethnographic examination of bachelor students at two Czech technology universities
Chodounská, Alena ; Krueger, Stephanie
In this paper, the authors present interim research results from an ongoing ethnographic examination of eight engineering undergraduate students from two technology universities in Prague, Czech Republic. A multi-layered data gathering strategy was employed, including semi-structured in-person interviews as well as in situ and virtual observations of participants interacting with learning environments. This data enabled the authors to examine whether or not students are aware of library services. “Library services” are here broadly defined to include not only traditional support services but also new, emerging areas of activity which can be categorized under the broader concept of undergraduate student support. Findings indicate very poor awareness of library offerings although participants were aware of the library as a study space. The authors additionally touch briefly upon the concept of “backward design” for service development, in which research data is gathered and considered prior to service design and launch.
Plný text: ECIL2016preprint_Krueger_Chodounska.1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: ecil_prezentace - Stáhnout plný textPDF
Počítačová gramotnost a komunikace ve zdravotnickém zařízení
Tichý, Ondřej ; Smutný, Zdeněk (vedoucí práce) ; Potančok, Martin (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu úrovně počítačové gramotnosti ve zdravotnickém zařízení EUC Premium u lékařů a zdravotních sester. V úvodu jsou představeny definice počítačové a informační gramotnosti a jejich vývoj. Další část je zaměřena na výzkum počítačové gramotnosti zaměstnanců společnosti EUC Premium. Výzkum je založen na dvou metodách - etnografický výzkum a dotazníkové šetření. Na základě etnografického výzkumu bylo zjištěno, že úroveň počítačové gramotnosti v uvedené společnosti není příliš vysoká, což potvrzuje i výsledek dotazníkového šetření. Byly stanoveny výzkumné otázky, ze kterých vyplynulo, že se plynulý chod společnosti neobejde bez fyzické účasti IT podpory na řešení problému. Z výsledků výzkumu vyplývají autorova doporučení pro vedení společnosti, které mohou napomoci ke zvýšení počítačové gramotnosti v cílové organizaci.
Informační vzdělávání v české republice
Dombrovská, Michaela ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Steinerová, Jela (oponent) ; Mazáčová, Pavlína (oponent)
Dombrovská, M. Informační vzdělávání v České republice. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2017. Disertační práce. Vedoucí disertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Abstrakt Disertační práce propojuje obory informační věda, veřejná politika a právo v rámci tématu rozvíjení informační gramotnosti, resp. informačního vzdělávání na základě systémové teorie. Mapování situace u nás v kontextu zahraničních zkušeností zejména s ohledem na případnou národní koncepci, resp. politiku v oblasti informačního vzdělávání, informační gramotnosti či informačních kompetencí a důkladné prozkoumání vybraných případových studií vedlo za pomoci zakotvené teorie (1) k formulaci teoretického předpokladu vln evoluce gramotností, který v sobě odborný koncept s veřejnou politikou a právem spojuje a (2) k návrhu metodiky tvorby koncepcí pro oblast informačního vzdělávání na různých stupních, úrovních či institucích, která k tradičně chápaným fázím veřejněpolitického procesu či krokům obvykle navrhovaných vzdělávacích metodik přidává další rozměr v podobě akcentů na určitou fázi či konkrétní metodu podle aktuální vlny evoluce gramotností. Společně pak (3) vedou k návrhu možných řešení dalšího rozvíjení informační gramotnosti, resp. informačního vzdělávání v České republice na...
Propojení školních knihoven s výukou
Vaníčková Makosová, Edita ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářské práce vytváří případovou studii týkající se lepšího zapojení činnosti školní knihovny do výuky a zpracovává návrh, jak implementovat poznatky oboru informačních studií a knihovnictví do rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia. Věnuje se úrovni čtenářské gramotnosti dětí na základě závěrů mezinárodních šetření PISA a IALS. Analyzuje technické, prostorové a personální možnosti zapojení školních knihoven do vzdělávání studentů. Rozborem rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia vytyčuje kompetence studenta, které jsou shodné s obsahem standardů informační gramotnosti. Zjišťuje stav informačních potřeb studenta gymnázia na základě rozboru informačních požadavků čtenářů školní knihovny Gymnázia Příbram, Legionářů 402 v letech 2010 - 2015. Porovnává požadavky středoškolských pedagogů na práci studentů s informačními zdroji a s požadavky danými mezinárodní normou pro citování informačních zdrojů a tvorbu bibliografických referencí. V aplikační části zpracovává, realizuje a vyhodnocuje ukázkovou lekci pro vzdělávací oblast člověk a společnost na téma informační zdroje pro historický seminář, citační etika. Lekce je určena pro studenty středních škol, obsahuje výkladovou část, ve které studenty seznamuje se způsobem, jak rychle vyhledat, hodnotit a použít informační zdroje. Seznamuje studenty se způsoby...
Knihovny na gymnáziích a jejich aktivity na podporu rozvoje čtenářství a informační gramotnosti v České Republice a ve Švédsku
Krčková, Adéla ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Slussareff, Michaela (oponent)
Diplomová práce se věnuje knihovnám na gymnáziích a jejich aktivit na podporu čtenářské a informační gramotnosti v České republice a ve Švédsku. V první části diplomové práce jsou shrnuty teoretické poznatky o metodách na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a současný stav úrovně čtenářské a informační gramotnosti v České republice a ve Švédsku. Část práce popisuje systém školní docházky a legislativu týkající se školních knihoven v obou zemích. Praktická část práce se zabývá analýzou webových stránek knihoven na gymnáziích v České republice a ve Švédsku a porovnáním jejich úrovně. V závěru je z každé země představena jedna reprezentativní knihovna.
Standardy informační gramotnosti pro základní vzdělávání
Šafářová, Kateřina ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Slussareff, Michaela (oponent)
Cílem diplomové práce je shromáždit podklady pro tvorbu standardů informační gramotnosti pro absolventy 9. třídy základní školy v České republice. V teoretické části je zpracováno vymezení pojmu informační gramotnost, organizace pro informační gramotnost, dokumenty v oblasti informační společnosti, dále stávající standardy informační gramotnosti v České republice a zahraničí a nakonec provedené výzkumy informační gramotnosti v České republice. V praktické části je zpracována analýza současné situace v oblasti rozvoje informační gramotnosti ve Velké Británii a Švédsku a dále na vybraných základních školách a víceletém gymnáziu okresu Benešov. Přínosem práce je analýza vybraných škol a předložení návrhu standardů informační gramotnosti. Klíčová slova informační gramotnost standardy informační gramotnosti vzdělávání základní vzdělávání základní školy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.