Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnávací studie variant hodnocení hluku v urbánním prostředí
Pomališová, Michaela ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Řiháček, Tomáš (oponent)
Hluk je v současnosti celospolečenským problémem, který obtěžuje především obyvatele zalidněných území. Snižuje jejich kvalitu života a ohrožuje zdraví. Citlivost na hluku je velmi individuální, přesto je různými způsoby možné hluk měřit a hodnotit jeho intenzitu i dopad na člověka. Hluk jakožto složka životního prostředí se na základě stížností obyvatel stává předmětem řešení také na úrovni obcí a měst. Do jejich řízení hluku nutně spadá i jeho sledování a přijímání následných opatření. Tato práce se zabývá srovnáváním objektivních i subjektivních metod hodnocení hluku v urbánním prostředí a jeho vlivu na kvalitu a zdraví obyvatel. K tomuto srovnání používá metodu vícekriteriálního hodnocení variant známou také jako multikriteriální analýza. Srovnává čtyři přístupy k hodnocení hlukové situace, dva objektivní zahrnující měření, jeden subjektivní využívající dotazníkové šetření a jeden smíšený. Vítěznou variantu představuje subjektivní hodnocení, které splnilo zadaná kritéria a váhy důležitosti ze 75 %. Všechny varianty zařazené do analýzy jsou využitelné pro hodnocení hluku ve venkovním prostředí na místní úrovni. Doporučení plynoucí z výsledků této práce je zavést do praxe obcí a měst České republiky vítěznou kompromisní variantu, tedy subjektivní metodu Státního zdravotního ústavu v Praze....
Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje
Maštálka, Martin ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Mansfeldová, Alena (oponent) ; Mgr.Michal Pondělíček (oponent) ; Šilhánková, Vladimíra (vedoucí práce)
Cílem práce bylo zanalyzovat dostupné indikátory a dostupná data využitelná pro udržitelné územní plánování. Na základě těchto analýz byly následně navrženy územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje. Základní podmínkou pro navržené indikátory byla dostupnost dat a pokud možno co nejjednodušší postup výpočtu. V rámci této práce byly vyhodnocovány a navrženy indikátory ve třech základních oblastech: • udržitelné využívání území • dostupnost základních služeb • doprava v rámci sídla Jedním z požadavků na navrženou sadu byla její využitelnost pro všechny velikosti měst České republiky. Protože však v některých případech s rostoucím územím vypovídací schopnost indikátorů klesala, byla nakonec zvolena sada vzájemně skladebných indikátorů. To znamená, že byl stanoven vždy základní indikátor, měřitelný pro sídla všech velikostí. Dalším stupněm byla metodika upravená pro středně velká města. Ta již vyžaduje sběr některých dat a v některých případech i speciální software. Třetím stupněm je metodika pouze pro velká města, kde dochází k podrobnému zkoumání sledovaných jevů a navržené indikátory mají tak maximální vypovídací schopnost. Součástí práce je jak teoretické navržení metodiky, tak její ověření v praxi.
Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje
Maštálka, Martin ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Mansfeldová, Alena (oponent) ; Mgr.Michael Pondělíček (oponent) ; Šilhánková, Vladimíra (vedoucí práce)
Cílem práce bylo zanalyzovat dostupné indikátory a dostupná data využitelná pro udržitelné územní plánování. Na základě těchto analýz byly následně navrženy územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje. Základní podmínkou pro navržené indikátory byla dostupnost dat a pokud možno co nejjednodušší postup výpočtu. V rámci této práce byly vyhodnocovány a navrženy indikátory ve třech základních oblastech: • udržitelné využívání území • dostupnost základních služeb • doprava v rámci sídla Jedním z požadavků na navrženou sadu byla její využitelnost pro všechny velikosti měst České republiky. Protože však v některých případech s rostoucím územím vypovídací schopnost indikátorů klesala, byla nakonec zvolena sada vzájemně skladebných indikátorů. To znamená, že byl stanoven vždy základní indikátor, měřitelný pro sídla všech velikostí. Dalším stupněm byla metodika upravená pro středně velká města. Ta již vyžaduje sběr některých dat a v některých případech i speciální software. Třetím stupněm je metodika pouze pro velká města, kde dochází k podrobnému zkoumání sledovaných jevů a navržené indikátory mají tak maximální vypovídací schopnost. Součástí práce je jak teoretické navržení metodiky, tak její ověření v praxi.
Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje
České centrum čistší produkce, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš ; Moldan, Bedřich
Rozbor a kritické zhodnocení využitelnosti indikátorů materiálových toků pro rozhodovací procesy, zhodnocení indikátorů materiálových toků z hlediska jejich relevance k trvale udržitelnému rozvoji, zhodnoceni vztahu a srovnání silných a slabých stránek indikátorů materiálových toků ve srovnání s ostatními indikátory trvale udržitelného rozvoje. Posouzení míry spolehlivosti indikátorů materiálových toků kalkulovaných dle metodiky Eurostatu z hlediska dostupnosti dat potřebných pro jejich výpočet, správnosti těchto dat a jejich reprodukovatelnosti. Posouzení využití analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni pro nižší úrovně, jakými jsou úroveň region a podnik. Zhodnocení možného propojení účetnictví materiálových toků s podnikovým účetnictvím. Návrh úprav metodiky analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni, nutných pro její využití na regionální a podnikové úrovni.
Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje
České centrum čistší produkce, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna ; Moldan, Bedřich ; Hák, Tomáš ; Kovanda, Jan
Analýza materiálových toků jako nástroj hodnocení socio-ekonomického. Praktická využitelnost indikátorů materiálových toků, jejich silné a slabé stránky. Posouzení míry spolehlivosti indikátorů materiálových toků z hlediska dostupnosti dat, správnosti těchto dat a jejich reprodukovatelnosti. Posouzení využití analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni pro nižší úrovně, jakými jsou region a podnik. Rozbor a kritické zhodnocení společných a odlišných znaků/metodických principů využívaných při sestavování národních účtů (HDP a účtů materiálových toků. Výpočet indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni pro ČR pro období 2001-2002. Analýza a zhodnocení indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni a zdůvodnění trendu jejich vývoje v období 1990-2002. Případová studie: analýza a indikátory materiálových toků na regionální a podnikové úrovni. Kritické zhodnocení metodiky MFA použité pro hodnocení materiálových toků na regionální a podnikové úrovni.
Alternativní indikátory udržitelného rozvoje‚ udržitelnosti a blahobytu: Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice ; Ježdík, Václav ; Obršálová, Ilona ; Souček, Eduard
Potřeba monitorování strategie trvale udržitelného rozvoje. Zobrazování interakcí mezi životním prostředím a ekonomikou. Současný stav monitorování trvale udržitelného rozvoje v ČR. Informační strategie EU v oblasti kvantifikace výdajů na ochranu životního prostředí. Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v ČR. Stav informačních zdrojů za business sektor v ČR. Předpoklady pro statistické zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v business sektoru v ČR. Projekt statistického zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v business sektoru v ČR.
Alternativní indikátory udržitelného rozvoje‚ udržitelnosti a blahobytu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice ; Ježdík, Václav
Rozpis provedených prací. Současné poznatky analytické části výzkumu. Závěry pro realizační část výzkumu. Rozpis dílčích úkolů.
Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím‚ ekonomikou a sociálními souvislostmi
Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem ; Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice ; Ritschelová, Iva ; Obršálová, Ilona
Návrh indikátorů vhodných pro průběžné monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností. Projekt je rozdělen na dva segmenty: 1. Lokální úroveň sledování příčin změn v kvalitě životního prostředí, stavu ŽP a důsledků pro ekonomiku a společnost včetně zpětných vazeb. 2. Makro-ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí v průběhu transformace české ekonomiky. Zpráva za rok 2010 obsahuje stručné shrnutí dosažených cílů. Na CD-ROMu je uvedena zpráva za spolupříjemce dotace, která se zabývá identifikací a kvantifikací vlivu politiky životního prostředí na inflaci, na strukturu národního hospodářství, na zahraniční obchod vždy s odkazem na publikovaný výsledek projektu.
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha ; Bartoš, Lubomír ; Novák, Josef ; Třebický, Viktor ; Moldan, Bedřich ; Weinzettel, Jan ; Vačkář, David ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Zpráva se zabývá především hodnocením vazeb mezi indikátory udržitelného rozvoje (UR), resp. mezi jednotlivými pilíři UR, obsahuje popis a parametry jednotlivých indikátorů i metodiku tvorby Situační zprávy, která je interpretuje. Zpráva obsahuje kapitoly: Hodnocení významnosti a důvěryhodnosti indikátorů, Hodnocení vazeb, Výzkum indikátorů pro vybrané oblasti a témata situační zprávy - indikátory materiálové spotřeby, energetické spotřeby, ekologické indikátory a indikátory biodiverzity, indikátory ke Strategii udržitelného rozvoje.
Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova, Praha ; Bartoš, Lubomír ; Novák, Josef ; Třebický, Viktor ; Moldan, Bedřich ; Weinzettel, Jan ; Vačkář, David ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Zpráva se zabývá především hodnocením vazeb mezi indikátory udržitelného rozvoje (UR), resp. mezi jednotlivými pilíři UR, obsahuje popis a parametry jednotlivých indikátorů i metodiku tvorby Situační zprávy, která je interpretuje. Zpráva obsahuje kapitoly: Hodnocení významnosti a důvěryhodnosti indikátorů, Hodnocení vazeb, Výzkum indikátorů pro vybrané oblasti a témata situační zprávy - indikátory materiálové spotřeby, energetické spotřeby, ekologické indikátory a indikátory biodiverzity, indikátory ke Strategii udržitelného rozvoje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.