Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Hnátnická, Jitka ; Ptáček, Roman (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku VVS Verměřovice s.r.o. za období 2014–2017. V první části je obsažena teorie, ve které jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy. Tyto metody jsou následně aplikovány v praktické části na analyzovanou firmu. V poslední části jsou navrhnuta řešení, která by měla přispět ke zlepšení finanční situace podniku v následujících letech.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Fuchsová, Natálie ; Veterníková, Iveta (oponent) ; Strnadová, Michala (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ARCIMPEX s.r.o. v letech 2013–2017. Práce je rozdělena do tří částí. V první jsou popsána teoretická východiska práce, která tvoří základ pro druhou, praktickou část, ve které je provedena finanční analýza za účelem zjištění ekonomické situace společnosti. Ve třetí části jsou popsána opatření opírající se o výsledky finanční analýzy, která jsou navrhnuta za účelem zlepšení celkové finanční situace.
Financial analysis of the Company and Suggestions for its Improvement
Duchoň, Adrián Andrej ; Rompotl, Jaroslav (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the present economic business development through financial analysis in years 2014 to 2018. In the first part of the bachelor thesis there are theoretical notes. In the second part there are introduced characteristic of society, calculations of indicators and evaluation of financial situation based on the results of the analysis. The last part concern recommendation, which lead to improvements of investigated status.
Accounting policy of the entities preparing their financial statements in accordance with IFRS
Čontošová, Katarína ; Zuzana Juhászová, doc. Ing. Mgr. PhD., prorektor Ekonomické univerzity v Bratislavě (oponent) ; Tumpach, Miloš (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the design of measures to prevent accounting fraud for units compiling IFRS financial statements. The thesis is divided into three parts. The first part describes the theory of creating international harmonization of accounting systems. The second part is devoted to the analysis and description of selected, the most frequently used international accounting standards, from which the part of own solutions is based. The third part, own solution proposals, deals with the application of the analytical part to a specific selected company, ČD Cargo, a. s. Differences between accounting in different accounting systems are discussed, namely the impact of differences on selected indicators of financial analysis.
Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod
Hoderová, Zuzana ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je posuzování finančních ukazatelů ve společnosti TRANS-TECHNIK spol. s r. o. pomocí statistických metod. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a část praktickou, kde teoretická část popisuje vybrané finanční ukazatele a postupy jejich výpočtu. Dále popisuje regresní analýzu a časové řady. V praktické části je poté tato teorie aplikovaná na vybranou společnost TRANS-TECHNIK spol. s r. o. Na závěr tato práce obsahuje návrhy, které povedou ke zlepšení situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vymětalová, Simona ; Kačírek, Jaroslav (oponent) ; Strnadová, Michala (vedoucí práce)
Hlavním záměrem bakalářské práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku a ze zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení stávající situace. K analýze jsou využity elementární metody finanční analýzy. Na základě teoretického vymezení jsou metody aplikovány na konkrétní společnost.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Buchanec, Adam ; Sumka, Tomáš (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie doterajšieho ekonomického vývoja podniku pomocou finančnej analýzy v období 2013 – 2017. V prvej časti bakalárskej práce sa nachádzajú teoretické poznatky. V druhej časti práce je uvedená charakteristika spoločnosti, výpočty ukazovateľov a zhodnotenie finančnej situácie na základe výsledkov analýz. Záverečná časť je venovaná návrhom, ktoré povedú ku zlepšeniu zisteného stavu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kovanda, Patrik ; Zinecker, Marek (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti FERMAT CZ v letech 2012 až 2016 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Z výsledných výpočtů jsou poté navrhnuty změny, které by měly vést ke zlepšení dosavadního finančního stavu vybrané společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Hrubešová, Markéta ; Strnadová, Michala (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zjištění a vyhodnocení finanční situace podniku Bohemilk, a.s. za období 2011-2015, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Dle zjištěných výsledků jsou navrhována doporučení, která by v případě realizace mohla vést ke zlepšení celkové finanční situace společnosti. Základními informačními zdroji pro finanční analýzu jsou dokumenty účetních závěrek podniku.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace
Sklenářová, Šárka ; Blažek, Jiří (oponent) ; Zemánková, Lenka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané obchodní korporace. Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení na zlepšení finanční situace společnosti IMPS a.s., jejíž hlavní činností je prodej brzdových systémů značky WABCO pro užitková vozidla. Na základě teoretických poznatků a provedené finanční analýzy společnosti budou navrženy možnosti pro zlepšení celkové finanční situace společnosti. Analýza společnosti bude provedena za období 2011 až 2015.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.