Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 570 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Genderové aspekty komunikace sportovních událostí: Případová studie medializace neúčasti Gabriely Koukalové a Jaromíra Jágra na XXIII. zimních olympijských hrách
Jonáčková, Lucie ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce s názvem Genderové aspekty komunikace sportovních událostí: Případová studie medializace neúčasti Gabriely Koukalové a Jaromíra Jágra na XXIII. zimních olympijských hrách se zabývá aspekty komunikace biatlonistky Gabriely Koukalové a hokejisty Jaromíra Jágra s přihlédnutím k jejich genderu. Na teoretický rámec, který čtenáře a čtenářky uvádí do problematiky genderu a specifik české společnosti a místního sportovního prostředí, navazuje praktická část obsahující analýzu konkrétních případů. Jako nástroj výzkumu byla zvolena poststrukturalistická kvalitativní analýza diskurzu, v níž se autorka zaměřuje na vyjádření sportovce a sportovkyně zejména na sociálních sítích, reakci veřejnosti na ně a medializaci celého případu ve vybraných médiích. Výsledkem komplexní případové studie je identifikace trendů, které jsou přítomny napříč zkoumaným vzorkem. Některé z těchto trendů se v kontextu českého prostředí mohou podílet na upevňování patriarchálního nastavení společnosti.
Foreign policy of Australia in the Asia-Pacific region: major influencing factors
Dašek, Josef ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na australskou zahraniční politiku v asijsko-pacifickém regionu. Cílem práce je identifikovat hlavní faktory, které ovlivňují australskou zahraniční politiku vůči asijsko-pacifickém regionu po skončení studené války se specifickým důrazem na moc a identitu. Každý z těchto dvou faktorů je zkoumán odlišným teoretickým přístupem. Koncept moci je rámován realismem. Konkrétně je v případě zkoumání role moci v australské zahraniční politice aplikován koncept obranného realismu Kennetha Waltze. Koncept identity je rámován konstruktivismem. Konkrétně je v případě zkoumání role identity v australské zahraniční politice aplikován interpretativní přístup Davida Campbella a strukturální konstruktivismus Alexandera Wendta. Analytická část práce je poté rozdělena na dvě části (do dvou kapitol). První se zabývá tím, zda se tvorba australské zahraniční politiky řídí Waltzovým obranným realismem. V této části je zmíněna aliance mezi Austrálií a Spojenými státy i mocenský vzestup Číny. Druhá část se zabývá tím, zda jsou australské ideje, hodnoty a normy těmi hlavními ustavujícími prvky její zahraniční politiky. V této části je zmíněna diplomacie střední mocnosti (middle power) jako charakteristická praxe australské zahraniční politiky. V závěru jsou reflektována zjištění výzkumu a...
Basketbal na vozíku optikou sociologie "postižení"
Kučerová, Klára ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Andresová, Nela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá rolí basketbalu na vozíku v životě tělesně "postižených" hráčů a jejich pohledem na tento sport. K "postižení" je v této práci přistupováno z hlediska sociálně vztahového modelu. V teoretické části se autorka věnuje identitě "postižených" a vztahu mezi sportovním prostředím a "postižením". Dále představuje koncept empowerment, přínosy plynoucí z hraní basketbalu na vozíku a s tím spojené bariéry. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu, který je proveden pomocí šesti polostrukturovaných rozhovorů s tělesně "postiženými" hráči basketbalu na vozíku. Na základně analýzy dat dochází tato práce k závěru, že role basketbalu na vozíku se změnila z pouhého sportovního vyžití na důležitou součást osobnosti a života "postižených" hráčů. Kdy jim v každodenním životě pomáhá zvládat jejich "postižení" a poskytuje jim podporující a stabilní zázemí.
Somatická práce: Jak se lidé vztahují k čichovým prožitkům na příkladu cizinců v ČR
Zídková, Kateřina ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Tesárek, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá smyslem čichu, a jak se k němu vztahujeme v našich sociálních životech. Věnovala jsem se tomu, jakým způsobem probíhá somatická práce, což je pojem, který definovali Vannini a Waskul (2008) jako proces, jak lidé vytváří smysl vnímání, a jak se poté vztahují k jeho významům. Smyslové vnímání totiž není něco, co se jen tak děje, ale je to interpretativní proces, který podléhá socializaci. Na základě 8 kvalitativních rozhovorů a 5 navazujících čichových deníků jsem pomocí hermeneutické analýzy identifikovala, jak a v jakých situacích cizinci v České republice se smyslem čichu pracují. Nejčastěji je to v situacích spojených s jídlem, místem, přírodou a lidmi. Každou z těchto situací rozebírám v samostatné kapitole. Somatická práce probíhá v souladu se sociálním řádem, v rámci kterého jsou vyjednávána pravidla pro nakládání s pachy. Dále jsem se tedy zabývala tím, jak tento řád v souvislosti s pachy funguje. Také jsem popisovala, jak pachy souvisí s pamětí a vzpomínkami, a jaký význam mu lidé ve svém životě přisuzují.
Mezi starou a novou vlastí - integrace a sebeidentifikace českého společenství v USA v druhé polovině XIX. století
Marholeva, Krasimira ; Moravcová, Mirjam (vedoucí práce) ; Penčev, Vladimir (oponent) ; Jakoubková Budilová, Lenka (oponent)
Mezi starou a novou vlastí: integrace a sebeidentifikace českého společenství v USA v druhé polovině XIX. století Mgr. Krasimira Marholeva, Ph.D. Abstrakt Naše disertační práce zkoumala souvislosti mezi integračními procesy a vývojí národní identity českých imigrantů v USA v druhé polovině XIX. století. Ukázali jsme, jakou integrační strategii si první generace českých přistěhovalců v Americe vybudovala a jak její začlenení do cizího prostředí probíhalo. Zaměřili jsme se na to, jak čeští migranti vnímali svoji původní identitu a kulturní tradice staré vlasti a jakou strategii si vybrali, aby ji zachránili a pěstovali u svých dětí. V neposlední řadě jsme zkoumali integrační procesy a vývoj národní identity u dětí českých svobodomyslných migrantů v uvedeném období na základě jejich dopisů publikovaných v českém svobodomyslném tisku. Opírali jsme se o archivní prameny, čechoamericka periodika, životopisy českých osadníků ve Spojených státech, vzpomínky čechoamerických současníků a českých pozorovatelů a dopisy dětí českých svobodomyslných rodičů.
Counter identification processes among the third-fourth generation of immigrants in France. The case of Marseille and its Arabic community
la Forgia, Enrico Maria ; Uherek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bhardwaj, Shreya (oponent)
The importance of the thesis derived from the perspective offered: issues concerning immigration and integration often have been dealt with approaches which stress the conflictuality between faiths and cultures, or unload on the immigrant, meant as individual, the burden of a failed or successful "integration". ​In countries such as France, where concepts such as integration and assimilation continue to engage in the public debate even though they are dealing with the third and fourth generation of immigrants, the fallacy of these approaches is relevantly shared among scholars. Hence, my choice to highlight the negative inputs entered by the State/society, and perceived as threat and discrimination by the French with Arab origins, is justified by the need for a different approach. In fact, among the final results of the thesis, appears the trend (more or less extended among the young "Beurs") of re-establishing their identity on ethnicity and religion rather than their French nationality, since not always perceived by peers and institutions/authorities as pure French.
Jugonostalgie a odkaz Josipa Broze Tita
Sharabati, Abdel Fattah ; Šístek, František (vedoucí práce) ; Chrzová, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se v první části zabývá životem a dílem bývalého vůdce Jugoslávie Josipa Broze Tita. Jedná se o rekapitulaci jeho života od narození v roce 1892 v malebné vesničce Kumrovec v Chorvatsku, až do roku 1980 a jeho státního pohřbu v Bělehradě, který je označován jako největší na světě. Práce zachycuje nejzásadnější okamžiky Titova života a jeho politické kariéry. Ať už se jedná o odvlečení do Ruska během první světové války, zvolení do čela Komunistické strany Jugoslávie, řízení jednotek partyzánů v druhé světové válce, vznik AVNOJ-e, roztržky se Stalinem, založení Hnutí nezúčastněných, atd. V další části se práce zabývá Titovým posmrtným odkazem v mnoha odvětvích ať už se jedná o kulturu, internet, cestovní ruch atd. V této části se práce také věnuje nostalgii jako takové, včetně její definice a zdůvodněním proč bývá apolitickou. Poslední část této práce se věnuje názorovým odlišnostem na osobu Josipa Broze. Tyto odlišnosti jsou zkoumány prostřednictvím internetového dotazníku rozeslaného mezi osoby, které se hlásí k srbskému, chorvatskému, či bosňáckému občanství (pouze Muslimové bez etnických Srbů, či Chorvatů) a které žijí jak na území bývalé Jugoslávie, tak mimo něj. Tato tři občanství byla vybrána na základě toho, že se jednalo o určité jádro socialistické Jugoslávie a také...
Národní divadlo v Praze v době nacistické okupace: Přední divadelní scéna mezi útlakem a odporem. (Historicko-sociologická analýza)
Prázný, Rudolf ; Šubrt, Jiří (vedoucí práce) ; Jakubec, Ivan (oponent) ; Šalanda, Bohuslav (oponent)
Národní divadlo v Praze v době nacistické okupace: Přední divadelní scéna mezi útlakem a odporem (historicko-sociologická analýza) ABSTRAKT Předkládaná disertační práce, s využitím historicko-sociologické analýzy, popisuje a vysvětluje postavení, reakce a působnost Národního divadla v Praze, v době jednoho z nejtěžších období našich novodobých dějin, okupaci nacistickým Německem, v době tzv. Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), kdy s pomocí svých uměleckých prostředků, hodnot a interpretačním snažením uměleckého souboru, se tato vrcholná kulturní instituce snažila hájit právo naší společnosti na svou vlastní kulturu, na svou vlastní existenci. Hlavním cílem je analyzovat způsoby a prostředky, pomocí kterých Národní divadlo v Praze reagovalo a spolu se svým publikem čelilo krizovým situacím, způsobeným nacistickou okupací. Jedním z klíčových faktorů v tomto procesu bylo chování divadelních umělců, ve kterém mnozí poukazovali velkou míru statečnosti a ochoty riskovat nejenom své pracovní postavení, nýbrž mnohdy i svůj život, aby dokázali naši společnost vést, ukazovat cestu vedoucí k odhodlání nevzdávat se své národní suverenity. Národní divadlo v Praze se mělo stát nástrojem, pomocí kterého se nacisté snažili pod velkým tlakem realizovat svou kulturní politiku, směřující k ovládnutí našeho národa a k...
Pozice žáků - muslimů v české základní škole
Landová, Eliška ; Bittnerová, Dana (vedoucí práce) ; Doubek, David (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na pozici žáků muslimů v české základní škole. Jde o aktuální téma českého školství společně se vzděláváním žáků cizinců všeobecně. Žáci jsou vzděláváni v multikulturně stoupající době, a proto je nezbytné se tímto tématem neustále zabývat. Úvod vysvětluje výběr problematiky diplomové práce. Teoretická část seznamuje o potřebných informacích týkající se tématu, které jsou řazeny tak, aby co nejvhodněji na sebe navazovaly a dávaly dohromady smysluplný celek. Je popsáno, kdo do této skupiny patří, co mají společného, v čem se liší, jak se v minulosti i dnes dotýká jejich přítomnost Evropy a ČR, co s sebou nese integrace do společnosti, pohled na jejich odlišnost a samozřejmě, jak české základní školy přistupují k této problematice. Cílem empirické části bylo zjistit, jaká je situace žáka muslima v rámci vzdělávání v české základní škole v procesu inkluze. Ke zjištění byla použita metoda pozorování žáka muslima z 1.stupně základní školy. Popis pozorování je zaznamenám za pomoci kazuistiky. Aby se práce netýkala pouze jednoho žáka, proběhly polostukturované rozhovory s dalšími pěti třídními učiteli stejné základní školy.
Genderové vztahy mezi dívkami a chlapci ve smíšených třídních kolektivech na 1. stupni ZŠ
Jindrová, Zdeňka ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Zemanová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra psychologie DIPLOMOVÁ PRÁCE Genderové vztahy mezi dívkami a chlapci ve smíšených třídních kolektivech na 1.stupni ZŠ Gender relations between boys and girls in mixed class groups in the first grade at elementary school Zdeňka Jindrová Vedoucí práce: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Studijní program: Učitelství pro základní školy M7503 Studijní obor: 7503T047 Učitelství pro 1.stupeň ZŠ (OKM1STV06) Rok odevzdání: 2020 ABSTRAKT Moje diplomová práce se zabývá vztahy chlapců a dívek ve dvou smíšených třídních kolektivech státní základní školy ve městě "n" a dvou smíšených třídních kolektivech soukromé základní školy ve městě "b". Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části popisuji základní definice, týkající se klíčových slov této práce. Věnuji se zejména přístupu jednotlivých žáků a žákyň k otázkám genderu a genderovým vztahům mezi žáky a žákyněmi. Zajímá mne, jak kvalitní jsou vtahy mezi dívkami a chlapci ve smíšených kolektivech. Při své práci vycházím z odborné literatury, dostupných internetových zdrojů a ze zadaných dotazníků vztahů ve školní třídě. V empirické části práce vysvětluji metody a fáze svého výzkumu. Dotazníky slouží také jako rozhodující signifikant, existuje-li rozdíl mezi vztahy žáků ve státní základní škole a v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 570 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.