Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 555 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztah k vlastní erotické lásce u LGBT členů katolické církve
Šmejkalová, Klára ; Beláňová, Andrea (vedoucí práce) ; Smetáčková, Irena (oponent)
Práce se zabývá problematikou katolické víry a menšinové sexuální orientace u dospělých mužů žijící na území ČR. Zřetel je brán na formování a prožívání identity ve vztahu ke zmíněným fenoménům a přitom je vycházeno z vývojových teorií E. H. Eriksona a J. E. Marcii. Práce se skládá ze dvou částí: z teoretické a empirické. V teoretické části jsou vymezeny pojmy identita, LGBT a katolicismus, s kterými se nadále pracuje. Dále jsou představeny zmíněné vývojové teorie a nakonec se práce věnuje 3 druhům identit: genderové, sexuální a náboženské. V empirické části jsou analyzovány rozhovory s 6 informanty metodou kazuistik. Použit byl polostrukturovaný dotazník vytvořený autorkou této práce. Výsledkem jsou čtyři tematické bloky, které vyplynuly ze získaných dat. Ukázalo se, že průnik mezi vírou a sexualitou u LGBT katolíků v ČR je daný osobností a zázemím každého informanta, ale spěje k rovnováze v rámci udržení stabilní a kontinuální identity. KLÍČOVÁ SLOVA identita, LGBT, katolicismus, víra, gender
Rasismus a identita druhé generace afro-karibských migrantů ve Velké Británii. Kritická diskurzivní analýza vybraných textů britského roots reggae druhé poloviny 70. let 20. století
Marinovová, Klára ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Menclová, Barbora (oponent)
Rasové napětí ve Velké Británii přerůstající v násilné střety již od 50. letech 20. století se promítalo do britské legislativy, kdy docházelo k systematickému omezování migrace a zpřísňování pravidel pro vstup. Diskriminace přistěhovalců karibského, či asijského původu zejména na pracovním trhu, v ubytovávání a vzdělávání byla rozsáhlá. Veškeré snahy o legislativní uchopení rasové problematiky byly velmi neefektivní a těžce vymahatelné. Na tomto sociálně-politickém kontextu staví tato diplomová práce, která se zaměřuje na druhou generaci početné afro-karibské minority v druhé polovině 70. let a její reakci na vylučování ze společnosti, odepírání britské identity a její boj proti útlaku skrze hudbu a zejména v ní užívaný jazyk jako takový. Jamajská kreolština a v britském, zejména londýnském prostředí z ní vycházející systém adaptací zvaný londýnská jamajská kreolština ("London Jamaican") se staly výrazným znakem etnické identifikace afro-karibských (černých) adolescentů, který byl v konverzacích užíván téměř výlučně skrze takzvané přepínání kódů ("code-switching"), kdy zvolené kreolské znaky byly spojované se snahou vymezit se vůči většinové bílé společnosti a utlačovatelskému systému. Jejich užití bylo často cílené, jelikož druhá generace migrantů již byla plně kompetentní v užívání standardní...
Střední Evropa jako ideální prostor (v díle Ingeborg Bachmannové a Libuše Moníkové)
Pelíšková, Klára ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Březinová, Monika (oponent)
Tématem této bakalářské práce jsou dva literární mýty objevující se ve středoevropské literatuře, konkrétně habsburský mýtus a Böhmen am Meer, tj. přesunutí Čech k mořskému břehu, a zpracování těchto mýtů v literárním díle dvou německy píšících autorek druhé poloviny dvacátého století, Ingeborg Bachmannové a Libuše Moníkové. Práce nabízí obecnou charakteristiku obou mýtů, popisuje historický kontext jejich vzniku a jejich proměnu v průběhu času. Autorka dále provádí obsahovou analýzu vybraných děl Bachmannové a Moníkové, na jejímž základě se snaží definovat funkci těchto mýtů a odhalit případné paralely mezi nimi. Zkoumá také souvislost mezi konkrétní podobou mýtu a historickým a politickým kontextem doby, v níž analyzovaná literární díla vznikla. V závěru práce je uvedeno srovnání obou zkoumaných mýtů, jakož i způsobu jejich zpracování oběma spisovatelkami. Součástí této práce je mimoto také kapitola věnovaná úvodu do problematiky středoevropského regionu, v níž je nastíněna mnohoznačnost střední Evropy jako pojmu a různorodost existujících středoevropských konceptů, a další kapitola zabývající se teorií mýtu.
Identifikace a adaptace příslušníků ukrajinské menšiny v České republice
Gresko, Olesya ; Kozubík, Jan (vedoucí práce) ; Kolomoiets, Maksym (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem začleňování příslušníků ukrajinské menšiny do české společnosti. Práce je konkrétně zaměřena na zkušenosti Ukrajinců, kteří jsou držiteli českého státního občanství, s adaptací na majoritní společnost České republiky a na to, jak se zde identifikují. Zkoumá, jak probíhá jejich adaptace na českou společnost a kulturu, jak vnímají svou pozici uvnitř této společnosti, zda se považují za Čechy nebo za Ukrajince a s jakými překážkami se během tohoto procesu setkávají. První část práce je věnována souhrnnému popisu ukrajinské menšiny v ČR a také předchozím výzkumům o Ukrajincích na českém území. Dále definuje základní pojmy a teorie, se kterými se v rámci práce pracuje. Ve druhé části je popsána metodologie výzkumu, metody sběru a analýzy dat. Data jsou získána kvalitativním zkoumáním v podobě šesti polostrukturovaných rozhovorů s příslušníky ukrajinské menšiny. Závěrečnou část pak tvoří analýza témat jako začátky pobytu v České republice, občanství, jazyk, sociální kontakty, tradice, zájem o dění ve společnosti a identifikace, které vyplynuly z rozhovorů.
Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu
Oravcová, Anna ; Kolářová, Marta (vedoucí práce) ; Heřmanský, Martin (oponent) ; Vašát, Petr (oponent)
Bibliografický záznam ORAVCOVÁ, Anna. Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu. Praha, 2019. 171 s. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra sociologie. Školitelka: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. Abstrakt Hlavní téma předkládané dizertační práce je konstrukce autenticity v českém rapu, tedy na základě jakých charakteristik lze určitý rapový projev označit za "pravý". Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmu subkultura, základních atributů hiphopové (sub)kultury a zejména definici autenticity jako klíčového konceptu. V konfrontaci se studiem západních hiphopových (sub)kultur práce zkoumá, které požadavky na autenticitu lze najít v české rapové hudbě a v jakých kontextech či situacích je autenticita českých rapperů a rapperek zvýznamňována. Empirická část práce je postavena na metodě "pohledu zevnitř" (insider research) a na třech kvalitativních přístupech ke sběru dat: (1) polostrukturované rozhovory s dvaceti rappery (včetně jedné rapperky), (2) kvalitativní obsahová analýza rapových textů a (3) zúčastněné pozorování. Výzkum probíhal od roku 2010 do roku 2016. Z daného výzkumu vyplývá, že českou hiphopovou subkulturu a český rap není možné analyzovat bez ohledu na původní, afroamerickou hiphopovou kulturu, která...
Souvislost kvality attachmentové vazby a poruch příjmu potravy
Houlíková, Klára ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Křížová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem souvislosti kvality attachmentu a poruchy příjmu. potravy. Hlavním cílem je zmapovat, jak svému onemocnění dívky s poruchou příjmu potravy rozumí a jaký význam pro ně onemocnění v rámci rodinného systému má. V teoretické části práce jsou blíže vymezeny poruchy příjmu potravy. Je zde kladen důraz na rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy a prezentován komplexní přístup k jejich vysvětlení z hlediska různých teoretických škol. Další část je věnována teorii attachmentu s akcentem na vývoj od dětství po dospělost. Jsou zde uvedeny teoretické základy dotazníku Parental Bonding Instrument. Dále je teorie attachmentu vsazena do souvislosti s výskytem poruch příjmu potravy. V empirické části práce je nejprve představena metodologická stránka výzkumu, který byl realizován se třemi dívkami, které mají zkušenost s poruchou příjmu potravy. Design výzkumu kombinuje metodu polostrukturovaného rozhovoru s metodou užití nástroje měřící kvalitu vazby k rodičům, konkrétně Parental Bonding Instrument. Ukázalo se, že kvalita vztahové vazby k rodičům ovlivňuje vznik, průběh i trvání poruchy příjmu potravy u dítěte, adolescenta nebo mladého dospělého. Projev poruchy příjmu potravy souvisí s chováním rodičů na škále péče a kontroly, poskytnutými intervencemi, subjektivním...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 555 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.