Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 569 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komparácia stratégií EÚ a USA v boji proti terorizmu
Mikulová, Kristína
Hlavním cílem diplomové práce je komparace protiteroristických politik EU a USA. První část je zaměřena na teoretické hledisko práce. Analytická část je soustředěna na vývoj protiteroristických politik a jejich klíčové dokumenty s důrazem na období po 11. září 2001. Konec analytické části vede k interpretaci jednotlivých strategií pomoci kvalitativní analýzy protiteroristických politik. Následně je použita metoda komparace pro pochopení odlišností politik obou aktérů.
Identita interních pacientů terapeutických komunit pro drogově závislé v interkulturní perspektivě
Balíková, Marie
Tato diplomová práce se zabývá analýzou 30 rozhovorů s drogově závislými pacienty z terapeutických komunit Peru, Nikaragui a České republiky. Hlavním cílem práce je rozpoznat odlišnosti v identitě pacientů a zkoumat rozdíly v jejich hodnocení místní léčby. Ke zpracování rozhovorů bude využita obsahová analýza a vytvořena zakotvená teorie, která vysvětlí sociokulturní rozdíly v identitě interních pacientů z různých terapeutických komunit.
Proměnlivé faktory utvářející identitu Velkých Pavlovic
Melichar, Lukáš
Cílem této bakalářské práce je identifikovat proměnlivé faktory utvářející identitu vybrané obce, konkrétně města Velké Pavlovice. Práce se zaměřuje na zhodnocení dynamiky prostředí města v posledních 10 letech. Za tímto účelem byla použita analýza demografických ukazatelů a výzkum identity pomocí dotazníkového šetření mezi obyvateli města. Nejvýznamnějšími faktory pro územní identitu jsou folklór a vinařství, které je rovněž podstatné pro image města. Naopak povědomí o Místní akční skupině Hustopečsko, jež má potenciál spojovat jedince v celém regionu, lze označit za slabé.
Aktivity místních akčních skupin posilující lokální identitu - studie z Jihočeského kraje
Vrábelová, Soňa
Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení aktivit, které posilují lokální identitu prostřednictvím místních akčních skupin na území Jihočeského kraje. První část práce je založena na teoretickém ukotvení pojmů venkova, regionální politiky, místních akčních skupin a identity území, na základě literární rešerše odborné literatury. V další části je uvedena charakteristika zkoumaného území Jihočeského kraje, kde jsou představeny místní akční skupiny (neboli MAS) nacházející se v tomto území. Hlavní kapitolou diplomové práce je analýza přístupů vybraných MAS, vedoucí k podpoře lokální identity. Nejprve jsou hodnoceny projekty, které v předchozím programovém období napomohly k podpoře zmíněné lokální identity. Dále jsou analyzovány jednotlivé přístupy vybraných MAS prostřednictvím kvalitativního výzkumu, na základě osobních rozhovorů s jejich manažerkami. V závěrečné části jsou analyzovány jednotlivé Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, z pohledu současného zaměření místních akčních skupin na tuto problematiku. Z výsledků analýzy vyplynulo, že místní akční skupiny podporují lokální identitu na svém území, avšak každá různou měrou a odlišnými přístupy.
Genderové aspekty komunikace sportovních událostí: Případová studie medializace neúčasti Gabriely Koukalové a Jaromíra Jágra na XXIII. zimních olympijských hrách
Jonáčková, Lucie ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce s názvem Genderové aspekty komunikace sportovních událostí: Případová studie medializace neúčasti Gabriely Koukalové a Jaromíra Jágra na XXIII. zimních olympijských hrách se zabývá aspekty komunikace biatlonistky Gabriely Koukalové a hokejisty Jaromíra Jágra s přihlédnutím k jejich genderu. Na teoretický rámec, který čtenáře a čtenářky uvádí do problematiky genderu a specifik české společnosti a místního sportovního prostředí, navazuje praktická část obsahující analýzu konkrétních případů. Jako nástroj výzkumu byla zvolena poststrukturalistická kvalitativní analýza diskurzu, v níž se autorka zaměřuje na vyjádření sportovce a sportovkyně zejména na sociálních sítích, reakci veřejnosti na ně a medializaci celého případu ve vybraných médiích. Výsledkem komplexní případové studie je identifikace trendů, které jsou přítomny napříč zkoumaným vzorkem. Některé z těchto trendů se v kontextu českého prostředí mohou podílet na upevňování patriarchálního nastavení společnosti.
Foreign policy of Australia in the Asia-Pacific region: major influencing factors
Dašek, Josef ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na australskou zahraniční politiku v asijsko-pacifickém regionu. Cílem práce je identifikovat hlavní faktory, které ovlivňují australskou zahraniční politiku vůči asijsko-pacifickém regionu po skončení studené války se specifickým důrazem na moc a identitu. Každý z těchto dvou faktorů je zkoumán odlišným teoretickým přístupem. Koncept moci je rámován realismem. Konkrétně je v případě zkoumání role moci v australské zahraniční politice aplikován koncept obranného realismu Kennetha Waltze. Koncept identity je rámován konstruktivismem. Konkrétně je v případě zkoumání role identity v australské zahraniční politice aplikován interpretativní přístup Davida Campbella a strukturální konstruktivismus Alexandera Wendta. Analytická část práce je poté rozdělena na dvě části (do dvou kapitol). První se zabývá tím, zda se tvorba australské zahraniční politiky řídí Waltzovým obranným realismem. V této části je zmíněna aliance mezi Austrálií a Spojenými státy i mocenský vzestup Číny. Druhá část se zabývá tím, zda jsou australské ideje, hodnoty a normy těmi hlavními ustavujícími prvky její zahraniční politiky. V této části je zmíněna diplomacie střední mocnosti (middle power) jako charakteristická praxe australské zahraniční politiky. V závěru jsou reflektována zjištění výzkumu a...
Basketbal na vozíku optikou sociologie "postižení"
Kučerová, Klára ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Andresová, Nela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá rolí basketbalu na vozíku v životě tělesně "postižených" hráčů a jejich pohledem na tento sport. K "postižení" je v této práci přistupováno z hlediska sociálně vztahového modelu. V teoretické části se autorka věnuje identitě "postižených" a vztahu mezi sportovním prostředím a "postižením". Dále představuje koncept empowerment, přínosy plynoucí z hraní basketbalu na vozíku a s tím spojené bariéry. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu, který je proveden pomocí šesti polostrukturovaných rozhovorů s tělesně "postiženými" hráči basketbalu na vozíku. Na základně analýzy dat dochází tato práce k závěru, že role basketbalu na vozíku se změnila z pouhého sportovního vyžití na důležitou součást osobnosti a života "postižených" hráčů. Kdy jim v každodenním životě pomáhá zvládat jejich "postižení" a poskytuje jim podporující a stabilní zázemí.
Somatická práce: Jak se lidé vztahují k čichovým prožitkům na příkladu cizinců v ČR
Zídková, Kateřina ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Tesárek, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá smyslem čichu, a jak se k němu vztahujeme v našich sociálních životech. Věnovala jsem se tomu, jakým způsobem probíhá somatická práce, což je pojem, který definovali Vannini a Waskul (2008) jako proces, jak lidé vytváří smysl vnímání, a jak se poté vztahují k jeho významům. Smyslové vnímání totiž není něco, co se jen tak děje, ale je to interpretativní proces, který podléhá socializaci. Na základě 8 kvalitativních rozhovorů a 5 navazujících čichových deníků jsem pomocí hermeneutické analýzy identifikovala, jak a v jakých situacích cizinci v České republice se smyslem čichu pracují. Nejčastěji je to v situacích spojených s jídlem, místem, přírodou a lidmi. Každou z těchto situací rozebírám v samostatné kapitole. Somatická práce probíhá v souladu se sociálním řádem, v rámci kterého jsou vyjednávána pravidla pro nakládání s pachy. Dále jsem se tedy zabývala tím, jak tento řád v souvislosti s pachy funguje. Také jsem popisovala, jak pachy souvisí s pamětí a vzpomínkami, a jaký význam mu lidé ve svém životě přisuzují.
Mezi starou a novou vlastí - integrace a sebeidentifikace českého společenství v USA v druhé polovině XIX. století
Marholeva, Krasimira ; Moravcová, Mirjam (vedoucí práce) ; Penčev, Vladimir (oponent) ; Jakoubková Budilová, Lenka (oponent)
Mezi starou a novou vlastí: integrace a sebeidentifikace českého společenství v USA v druhé polovině XIX. století Mgr. Krasimira Marholeva, Ph.D. Abstrakt Naše disertační práce zkoumala souvislosti mezi integračními procesy a vývojí národní identity českých imigrantů v USA v druhé polovině XIX. století. Ukázali jsme, jakou integrační strategii si první generace českých přistěhovalců v Americe vybudovala a jak její začlenení do cizího prostředí probíhalo. Zaměřili jsme se na to, jak čeští migranti vnímali svoji původní identitu a kulturní tradice staré vlasti a jakou strategii si vybrali, aby ji zachránili a pěstovali u svých dětí. V neposlední řadě jsme zkoumali integrační procesy a vývoj národní identity u dětí českých svobodomyslných migrantů v uvedeném období na základě jejich dopisů publikovaných v českém svobodomyslném tisku. Opírali jsme se o archivní prameny, čechoamericka periodika, životopisy českých osadníků ve Spojených státech, vzpomínky čechoamerických současníků a českých pozorovatelů a dopisy dětí českých svobodomyslných rodičů.
Counter identification processes among the third-fourth generation of immigrants in France. The case of Marseille and its Arabic community
la Forgia, Enrico Maria ; Uherek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bhardwaj, Shreya (oponent)
The importance of the thesis derived from the perspective offered: issues concerning immigration and integration often have been dealt with approaches which stress the conflictuality between faiths and cultures, or unload on the immigrant, meant as individual, the burden of a failed or successful "integration". ​In countries such as France, where concepts such as integration and assimilation continue to engage in the public debate even though they are dealing with the third and fourth generation of immigrants, the fallacy of these approaches is relevantly shared among scholars. Hence, my choice to highlight the negative inputs entered by the State/society, and perceived as threat and discrimination by the French with Arab origins, is justified by the need for a different approach. In fact, among the final results of the thesis, appears the trend (more or less extended among the young "Beurs") of re-establishing their identity on ethnicity and religion rather than their French nationality, since not always perceived by peers and institutions/authorities as pure French.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 569 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.