Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 549 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztah k vlastní erotické lásce u LGBT členů katolické církve
Šmejkalová, Klára ; Beláňová, Andrea (vedoucí práce) ; Smetáčková, Irena (oponent)
Práce se zabývá problematikou katolické víry a menšinové sexuální orientace u dospělých mužů žijící na území ČR. Zřetel je brán na formování a prožívání identity ve vztahu ke zmíněným fenoménům a přitom je vycházeno z vývojových teorií E. H. Eriksona a J. E. Marcii. Práce se skládá ze dvou částí: z teoretické a empirické. V teoretické části jsou vymezeny pojmy identita, LGBT a katolicismus, s kterými se nadále pracuje. Dále jsou představeny zmíněné vývojové teorie a nakonec se práce věnuje 3 druhům identit: genderové, sexuální a náboženské. V empirické části jsou analyzovány rozhovory s 6 informanty metodou kazuistik. Použit byl polostrukturovaný dotazník vytvořený autorkou této práce. Výsledkem jsou čtyři tematické bloky, které vyplynuly ze získaných dat. Ukázalo se, že průnik mezi vírou a sexualitou u LGBT katolíků v ČR je daný osobností a zázemím každého informanta, ale spěje k rovnováze v rámci udržení stabilní a kontinuální identity. KLÍČOVÁ SLOVA identita, LGBT, katolicismus, víra, gender
Rasismus a identita druhé generace afro-karibských migrantů ve Velké Británii. Kritická diskurzivní analýza vybraných textů britského roots reggae druhé poloviny 70. let 20. století
Marinovová, Klára ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Menclová, Barbora (oponent)
Rasové napětí ve Velké Británii přerůstající v násilné střety již od 50. letech 20. století se promítalo do britské legislativy, kdy docházelo k systematickému omezování migrace a zpřísňování pravidel pro vstup. Diskriminace přistěhovalců karibského, či asijského původu zejména na pracovním trhu, v ubytovávání a vzdělávání byla rozsáhlá. Veškeré snahy o legislativní uchopení rasové problematiky byly velmi neefektivní a těžce vymahatelné. Na tomto sociálně-politickém kontextu staví tato diplomová práce, která se zaměřuje na druhou generaci početné afro-karibské minority v druhé polovině 70. let a její reakci na vylučování ze společnosti, odepírání britské identity a její boj proti útlaku skrze hudbu a zejména v ní užívaný jazyk jako takový. Jamajská kreolština a v britském, zejména londýnském prostředí z ní vycházející systém adaptací zvaný londýnská jamajská kreolština ("London Jamaican") se staly výrazným znakem etnické identifikace afro-karibských (černých) adolescentů, který byl v konverzacích užíván téměř výlučně skrze takzvané přepínání kódů ("code-switching"), kdy zvolené kreolské znaky byly spojované se snahou vymezit se vůči většinové bílé společnosti a utlačovatelskému systému. Jejich užití bylo často cílené, jelikož druhá generace migrantů již byla plně kompetentní v užívání standardní...
Střední Evropa jako ideální prostor (v díle Ingeborg Bachmannové a Libuše Moníkové)
Pelíšková, Klára ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Březinová, Monika (oponent)
Tématem této bakalářské práce jsou dva literární mýty objevující se ve středoevropské literatuře, konkrétně habsburský mýtus a Böhmen am Meer, tj. přesunutí Čech k mořskému břehu, a zpracování těchto mýtů v literárním díle dvou německy píšících autorek druhé poloviny dvacátého století, Ingeborg Bachmannové a Libuše Moníkové. Práce nabízí obecnou charakteristiku obou mýtů, popisuje historický kontext jejich vzniku a jejich proměnu v průběhu času. Autorka dále provádí obsahovou analýzu vybraných děl Bachmannové a Moníkové, na jejímž základě se snaží definovat funkci těchto mýtů a odhalit případné paralely mezi nimi. Zkoumá také souvislost mezi konkrétní podobou mýtu a historickým a politickým kontextem doby, v níž analyzovaná literární díla vznikla. V závěru práce je uvedeno srovnání obou zkoumaných mýtů, jakož i způsobu jejich zpracování oběma spisovatelkami. Součástí této práce je mimoto také kapitola věnovaná úvodu do problematiky středoevropského regionu, v níž je nastíněna mnohoznačnost střední Evropy jako pojmu a různorodost existujících středoevropských konceptů, a další kapitola zabývající se teorií mýtu.
Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu
Oravcová, Anna ; Kolářová, Marta (vedoucí práce) ; Heřmanský, Martin (oponent) ; Vašát, Petr (oponent)
Bibliografický záznam ORAVCOVÁ, Anna. Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu. Praha, 2019. 171 s. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra sociologie. Školitelka: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. Abstrakt Hlavní téma předkládané dizertační práce je konstrukce autenticity v českém rapu, tedy na základě jakých charakteristik lze určitý rapový projev označit za "pravý". Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmu subkultura, základních atributů hiphopové (sub)kultury a zejména definici autenticity jako klíčového konceptu. V konfrontaci se studiem západních hiphopových (sub)kultur práce zkoumá, které požadavky na autenticitu lze najít v české rapové hudbě a v jakých kontextech či situacích je autenticita českých rapperů a rapperek zvýznamňována. Empirická část práce je postavena na metodě "pohledu zevnitř" (insider research) a na třech kvalitativních přístupech ke sběru dat: (1) polostrukturované rozhovory s dvaceti rappery (včetně jedné rapperky), (2) kvalitativní obsahová analýza rapových textů a (3) zúčastněné pozorování. Výzkum probíhal od roku 2010 do roku 2016. Z daného výzkumu vyplývá, že českou hiphopovou subkulturu a český rap není možné analyzovat bez ohledu na původní, afroamerickou hiphopovou kulturu, která...
Souvislost kvality attachmentové vazby a poruch příjmu potravy
Houlíková, Klára ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Křížová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem souvislosti kvality attachmentu a poruchy příjmu. potravy. Hlavním cílem je zmapovat, jak svému onemocnění dívky s poruchou příjmu potravy rozumí a jaký význam pro ně onemocnění v rámci rodinného systému má. V teoretické části práce jsou blíže vymezeny poruchy příjmu potravy. Je zde kladen důraz na rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy a prezentován komplexní přístup k jejich vysvětlení z hlediska různých teoretických škol. Další část je věnována teorii attachmentu s akcentem na vývoj od dětství po dospělost. Jsou zde uvedeny teoretické základy dotazníku Parental Bonding Instrument. Dále je teorie attachmentu vsazena do souvislosti s výskytem poruch příjmu potravy. V empirické části práce je nejprve představena metodologická stránka výzkumu, který byl realizován se třemi dívkami, které mají zkušenost s poruchou příjmu potravy. Design výzkumu kombinuje metodu polostrukturovaného rozhovoru s metodou užití nástroje měřící kvalitu vazby k rodičům, konkrétně Parental Bonding Instrument. Ukázalo se, že kvalita vztahové vazby k rodičům ovlivňuje vznik, průběh i trvání poruchy příjmu potravy u dítěte, adolescenta nebo mladého dospělého. Projev poruchy příjmu potravy souvisí s chováním rodičů na škále péče a kontroly, poskytnutými intervencemi, subjektivním...
Domov a rodina
Kantor, Táňa ; Suchánek, Radek (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je představení nové koncepce dětského domova, která hledá vztah mezi rodinným prostředím, specifickými potřebami dětí či také nutnými požadavky na architekturu, které jsou důležité při vnímání prostoru, ve kterém se děti nacházejí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 549 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.